Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr Agnieszka Bieńczyk-Missala

Dr Agnieszka Bieńczyk-Missala
doktor, adiunkt
Zakład Studiów Strategicznych
Agnieszka.Missala@uw.edu.pl

Sylwetka

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz Studium Bezpieczeństwa Narodowego (2000). Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (2004). Kierownik projektu „Zapobieganie masowym naruszeniom praw człowieka” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2013-2017), Zastępca dyrektora ISM ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą (2008-2012). Uczestnik współpracy w ramach europejskiej sieci NOHA – Network on Humanitarian studies. Ekspert w europejskim programie TUNING (2009-2010). Główny specjalista, analityk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (2006-2008). Stypendysta Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego na Georgetown Leadership Seminar 2016. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych.

Wykłady gościnne: Szkoła Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (2006-2007); Akademia Dyplomatyczna (2007-2008); Szkolenia dla Młodych Dyplomatów Ministerstwa Spraw Zagranicznych (2008-2009); Development Cooperation Policy and Management, projekt SWPS, GDRG i NUPI (2010); Menachem Begin Heritage Center Museum (2010) Human and Minority Rights in Poland: From Diversity to Homogeneity, kurs fundacji Humanity in Action (2009); Prevention of Genocide, kurs Collegium Civitas (2012). The International Relations of the V4 Countries, kurs European Studies Centre of the University of Szeged (2015); szkoła międzynarodowego prawa humanitarnego Polskiego Czerwonego Krzyża w Radziejowicach (2015, 2016); Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi (2016); Krajowa Szkoła Administracji Publicznej nt. dziedzictwa Jana Karskiego (2017).

Zainteresowania badawcze

Problematyka praw człowieka i demokracji, masowe zbrodnie, międzynarodowe prawo humanitarne, polityka zagraniczna RP.

Dydaktyka

Międzynarodowa ochrona praw człowieka, Prawo konfliktów zbrojnych, Zbrodnie międzynarodowe, Human Rights in International Relations, Protection of National Minorities, Poland’s Foreign Policy, Prevention of Mass Atrocities

Seminaria

Prawa człowieka i demokracja. Organizacje międzynarodowe i państwa wobec praw człowieka. Masowe zbrodnie. Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Polityka zagraniczna Polski.

Najważniejsze publikacje

KSIĄŻKI

Zapobieganie masowym naruszeniom praw człowieka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa (w druku)

– Civilians in Contemporary Armed Conflicts, WUW, Warszawa 2017, s. 324 (red.)

Rafał Lemkin, A Hero of Humankind, PISM, Warszawa 2010, (współred. z S. Dębskim)

Międzynarodowa ochrona praw człowieka. Wybór dokumentów (opracowanie), WUW, Warszawa 2008

Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej (współautor i współred. z R. Kuźniarem), PISM, Warszawa 2007.

Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej po 1989 roku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005

– wersja angielska: Human Rights in Polish Foreign Policy after 1989, The Polish Institute of International Affairs, Warszawa 2006

ROZDZIAŁY W PRACACH ZBIOROWYCH

-A. Bieńczyk-Missala, 2017, Międzynarodowe prawo humanitarne w świetle interwencji zbrojnych Zachodu, w: M. Madej (red.) Wojny Zachodu, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 274-293.

Artykuł ukaże się w j. angielskim pt. International humanitarian law in the context of armed interventions of the West – (w druku w wydawnictwie Routledge)

-A. Bieńczyk-Missala, 2017, Interwencja w Kosowie – pierwsza wojna o prawa człowieka w: M. Madej (red.) Wojny Zachodu, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 80-105.

Artykuł ukaże się w j. angielskim pt. Intervention in Kosovo – (w druku w wydawnictwie Routledge)

-A. Bieńczyk-Missala, 2017, To Act or not to act immediately? Is there really a question? (w:) S. Totten, Last Lectures on the Prevention and Intervention of Genocide, Routledge, London-NYC, s. 28-33.

-A. Bieńczyk-Missala, 2017, Prewencja masowych zbrodni w Organizacji Narodów Zjednoczonych (w:) A. Bieńczyk-Missala (red.), Civilian in contemporary armed conflicts: Rafal Lemkin’s Heritage, WUW, Warszawa 2017, s. 81-84 (wersja polska), s.183-186 (wersja ukraińska), s. 285-288 (wersja angielska) (materiały po konferencji o tym samym tytule we Lwowie, 15-16.X.2015).

-A. Bieńczyk-Missala, 2017, Capabilities to Prevent Extremism in Poland, (w:) Capabilities of the Visegrad Group in Preventing Extremism, Budapest Centre for Mass Atrocities Prevention, Budapeszt, s. 51-64.

-A. Bieńczyk-Missala, 2016, Państwa jako dawcy pomocy humanitarnej (w:) P. Grzebyk, E. Mikos-Skuza (red.), Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, s. 99-114.

-A. Bieńczyk-Missala, 2016, Rola Rady Bezpieczeństwa w zapobieganiu masowym zbrodniom, (w:) M. Gawrycki i inni (red.), Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych, Księga jubileuszowa ISM, Wyd. Naukowe Scholar, s. 284-296.

-A. Bieńczyk-Missala, 2016, Early warning and prevention of atrocity crimes – the role of the United Nations (w:) Dorota Heidrich, Klaus Bachmann (eds): The Legacy of Crimes, Crises and Violence. Transitional Justice, Domestic Change and the Role for the International Community, Peter Lang Edition, s. 199-216.

-A. Bieńczyk-Missala, P. Grzebyk, 2015, Safety and protection of humanitarian workers – współaut. z P. Grzebyk, (w:) Humanitarian Challenge. 20 Years European Network on Humanitarian Action (NOHA), P. Gibbons, H-J Heintze (eds), Springer, London, s. 221-252.

-A. Bieńczyk-Missala, 2013, Po prezydencji nadal po pierwsze Europa, Rocznik Strategiczny 2012/2013, Warszawa, Wyd. Naukowe Scholar, s. 186-204.

-A. Bieńczyk-Missala, 2013, Kulturowe uwarunkowania tworzenia i przestrzegania uniwersalnych praw człowieka (w:) Kultura w stosunkach międzynarodowych (red. G. Michałowska, H. Schreiber), WUW, Warszawa, s. 214-230.

-wersja w j. angielskim: Cultural Determinants of the Development and Observance of Universal Human Rights, (w:) G. Michałowska, H. Schreiber, Culture(s) in International Relations, Peter Lang Edition, s. 253-272.

-A. Bieńczyk-Missala, 2012, Prawa człowieka w koncepcjach pozaeuropejskich, (w:) M.F. Gawrycki i inni, Re-Wizje i Re-Orientacje: myśl pozaeuropejska w stosunkach międzynarodowych, WUW, Warszawa, s. 227-243.

-wersja w j. angielski: Non-European Ideas of Human Rights, (w:) M.F. Gawrycki i inni, Re-Visions and Re-Orientations. Non-European Thought in the International Relations Studies, Bloomsbury India, s. 191-207.

-A. Bieńczyk-Missala, 2012, Polska prezydencja w Unii Europejskiej w cieniu kryzysu, Rocznik Strategiczny 20011/2012, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, s. 210-226.

-A. Bieńczyk-Missala, 2012, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, (w:) Bezpieczeństwo międzynarodowe, (R. Kuźniar i inni), Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, s. 199-207.

-A. Bieńczyk-Missala, K. Pronińska, 2012, Opanowywanie kryzysów i rozwiązywanie konfliktów – przykłady (w:) Bezpieczeństwo międzynarodowe, (R. Kuźniar i inni), Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, s. 279-302 (współautorstwo z K. Pronińska, ok. 50%) .

-A. Bieńczyk-Missala, 2012, Polska w Radzie Europy, (w:) S. Parzymies, I. Popiuk-Rysińska, Udział Polski w organizacjach międzynarodowych, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, s. 203-222.

-A. Bieńczyk-Missala, 2011, Polityka zagraniczna Polski w trudnym roku 2010, Rocznik Strategiczny 20010/2011, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, s. 301-319.

-A. Bieńczyk-Missala, 2010, Masowe i strukturalne naruszenia praw człowieka, (w:) J. Symonides (red.), Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Warszawa 2010, 235-249.

-A. Bieńczyk-Missala, 2010, Kontynuacja w polskiej polityce zagranicznej, Rocznik Strategiczny 2009/2010, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, s. 293-312.

-A. Bieńczyk-Missala, 2009, Międzyrządowa dyskusja na temat uniwersalizmu praw człowieka (w:) T. Jasudowicz i inni (red.) Współczesne problemy praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń, s. 161-176.

-A. Bieńczyk-Missala, 2009, Rozpogodzenie w polskiej polityce zagranicznej, Rocznik Strategiczny 2008/2009, Warszawa, Wyd. Naukowe Scholar, s. 293-316.

-A. Bieńczyk-Missala, 2008, Polska polityka zagraniczna. Jeden rok – dwie odsłony, Rocznik Strategiczny 2007/2008, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, s. 305-331.

-A. Bieńczyk-Missala, 2007, Polska w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2007, PISM, Warszawa, s. 299-311.

-A. Bieńczyk-Missala, 2007, Prawa człowieka w polityce zagranicznej Polski wobec wschodnich sąsiadów, w: A. Bieńczyk-Missala, R. Kuźniar (red.), Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej, PISM, Warszawa, s. 56-67.

-A. Bieńczyk-Missala, 2007, Polska w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka, (w:) Polska w stosunkach międzynarodowych, S. Bieleń (red.), Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2007, s. 201-218.

-A. Bieńczyk-Missala, 2006, Polityka Kuby w Komisji Praw Człowieka ONZ, w: M.F. Gawrycki, Ameryka Łacińska wobec wyzwań globalizacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 131-150

-A. Bieńczyk-Missala, P. Grzebyk, 2006, Międzynarodowe prawo humanitarne w świetle współczesnych konfliktów zbrojnych, (w:) E. Haliżak (red. i inni) Stosunki międzynarodowe w XXI wieku, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 309-339, (wkład 50%)

-A. Bieńczyk-Missala, 2005, Uniwersalizm praw człowieka i relatywizm kulturowy, (w:) M. Solarz, Północ wobec Południa. Południe wobec Północy, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, s. 163-172.

-A. Bieńczyk-Missala, 2004, OBWE – miedzy prawami człowieka a bezpieczeństwem międzynarodowym,(w:) S. Kurek (red.) W obronie praw człowieka, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków, s. 49-67.

-A. Bieńczyk-Missala, 2004, Wojna w Iraku – implikacje dla praw człowieka, Rocznik Strategiczny 2003/2004, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2004, s. 425-435.

-A. Bieńczyk-Missala, 2003, Prawa człowieka po 11 września 2001 r., Rocznik Strategiczny 2002/2003, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2003, s. 372-393.

– A. Bieńczyk-Missala, 2002, Międzynarodowe Trybunały Karne – Sprawiedliwość w niesprawiedliwości? Rocznik Strategiczny 2001/2002, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2002, s. 442-455.

 

ARTYKUŁY W PERIODYKACH

-A. Bieńczyk-Missala, 2017, “Dobra zmiana” w polityce zagranicznej RP, Rocznik Strategiczny 20016/2017, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, s. 222-238.

A. Bieńczyk-Missala, Poland’s Foreign and Security Policy: Main Directions, „UNISCI Journal”, No. 40, January 2016, s. 101-118

A. Bieńczyk-Missala, 2016, Polityka zagraniczna Polski w roku wyborów, Rocznik Strategiczny 2015/2016, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, s. 304-322.

A. Bieńczyk-Missala, Zapobieganie masowym zbrodniom jako realizacja koncepcji „Odpowiedzialność za ochronę”, „Stosunki Międzynarodowe. International Relations”, nr 3, t. 51, 2015, s. 45-60.  

-A. Bieńczyk-Missala, 2015, Polityka zagraniczna Polski – nadciągają czarne chmury, Rocznik Strategiczny 2014/2015, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, s. 298-312 (lista B MNiSW 2015, 8 pkt).

-A. Bieńczyk-Missala, 2014, Polska polityka zagraniczna z Unią Europejską na Majdan, Rocznik Strategiczny 2013/2014, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, s. 291-306.

A. Bieńczyk-Missala, Stan i perspektywy Wspólnoty Demokracji,  „Sprawy Międzynarodowe”, nr 3, 2008.

– wersja angielska: The State and Perspectives of the Community of Democracies, The Polish Quarterly of International Affairs, Vol. 17, No. 3, summer 2008.

-A. Bieńczyk-Missala, Rada Praw Człowieka ONZ – wyzwanie dla polskiej polityki zagranicznej, Polski Przegląd Dyplomatyczny, nr 4, lipiec-sierpień 2006.

– wersja angielska: The United Nations Human Rights Council: A Challenge for Polish Foreign Policy, The Polish Quarterly of International Affairs, Vol. 15, No. 3, summer 2006.

– A. Bieńczyk-Missala, Konsekwencje konfliktu irackiego dla ludności cywilnej, Stosunki Międzynarodowe. International Relations, nr 1-2, t. 33, 2006.

-A. Bieńczyk-Missala, Cele i funkcje misji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Stosunki Międzynarodowe. International Relations, nr 3-4, t. 32, 2005.

-A. Bieńczyk-Missala, Aktywność Polski w Komisji Praw Człowieka ONZ, Stosunki Międzynarodowe. International Relations, nr 1-2, t. 29, 2004, s. 164-184.

– wersja angielska: Poland’s Activities in the UN Commission of Human Rights, The Polish Foreign Affairs Digest, nr 3 (12), t. 4, 2004.

-A. Bieńczyk-Missala, Prawa człowieka w polityce zagranicznej, Sprawy Międzynarodowe, lipiec-wrzesień 2003.

– wersja angielska: Human Rights in Foreign Policy, The Polish Quarterly of International Affairs, Vol. 12, No. 3, 2003.

– A. Bieńczyk-Missala, Ludzki wymiar w działalności misji KBWE/OBWE, Sprawy Międzynarodowe, październik-grudzień 2000.

– wersja angielska: The Human Dimension in CSCE/OSCE Missions, The Polish Quarterly of International Affairs, Volume 9, No. 4, 2000.

WYBRANE RECENZJE

Krzysztof Skubiszewski – dyplomata i mąż stanu, R. Kuźniar (red.) (w:) Stosunki Międzynarodowe. International Relations, tom 44, 2012.

Państwo inteligentne. Polska w poszukiwaniu międzynarodowej roli, P. Grudziński, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 2, 2009.

Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej (Protection of Fundamental Rights in the European Union), red. J. Barcz, The Polish Quarterly of International Affairs, nr 18, 2009.

Problemy ochrony praw człowieka w Afryce, G. Michałowska, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 2, 2008.

Understanding U.S. Human Rights Policy. A Paradoxical Legacy, Routlegde, C. Apodaca, Nowy Jork-Londyn 2006, (w:) Polski Przegląd Dyplomatyczny, t. 4 (38) 2007.

Hilaire McCoubrey, Justin Morris, Regional Peacekeeping in the Post – Cold War Era, (w:) Stosunki Międzynarodowe, tom 3-4, 2001.e

Andrzej Redelbach, Prawa naturalne – prawa człowieka – wymiar sprawiedliwości. Polacy wobec Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, (w:) Stosunki Międzynarodowe, tom 3-4, 2001.

PRZEKŁADY

R. Lemkin, 2013, Rządy państw Osi w okupowanej Europie, Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa (293 s.) (współautorzy tłumaczenia: P. Grzebyk, B. Lackoroński, M. Madej).

Wkład: koordynacja pracy zespołu tłumaczy, wykonanie przekładu następujących części: I, II, III, V, VI, IX (IX we współ. z H. Schreiber).

KONSULTACJE MERYTORYCZNE:

-P. Sands, 2016, East Street West Street. On the Origins of Genocide and Crimes Against Humanity, Weidenfelf&Nicolson, s. 464.

-E. Smolar (red.), 2015, Jan Karski a odpowiedzialność za ochronę, Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego, Warszawa, s. 259.

WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH

a) międzynarodowych

-A. Bieńczyk-Missala, 9 listopad 2017, udział w panelu „Struggling for Peace – An agenda for the Security Council United Nations”, Warsaw Security Forum, Warszawa.

-A. Bieńczyk-Missala, 22 listopada 2017, referat: Legal perspective on the protection of humanitarian workers, konferencja Current Challenges to Humanitarian Action, zorganizowana przez NOHA – Network on Humanitarian Action UW i Polską Akcję Humanitarną, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

-A. Bieńczyk-Missala, Lwów 20 listopad 2017, referat: Jednostka wobec historii na przykładzie Jana Karskiego, konferencja: „We Lwowie byłem szczęśliwy…” Dziedzictwo Jana Karskiego – absolwenta Uniwersytetu Lwowskiego, organizowana przez Fundację Edukacyjną Jana Karskiego i Uniwersytet Narodowy Iwana Franki we Lwowie.

-A. Bieńczyk-Missala, 14 października 2017, udział w debacie „Wojna w miastach, wojna o miasta”, w ramach konferencji „Świat pod Lupą. Warszawskie Spotkania Międzynarodowe”, zorganizowanej przez European Leadership Network, Warszawa.

-A. Bieńczyk-Missala, 23 czerwca 2017, referat: Polish Capacities to Counteract Extremism, Budapeszt, udział w seminarium V4 Prevention Tasks, Budapeszt.

-A. Bieńczyk-Missala, 17 marca 2017, referat: Polish perspective on EU-China relations, konferencja: “Mutual Perceptions of the Future China-EU Relations: Populism, Elitism and European Integration”, współorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Chengdu, Uniwersytet w Chengdu, Chengdu.

– A. Bieńczyk-Missala, wrzesień 2016, referat: Prevention of Mass Atrocities in Poland –seminarium inaugurujące projekt V4 Task Force on Prevention of Mass Atrocities”, Budapeszt.

– Bieńczyk-Missala, 28 czerwca 2016, referat: Prevention of Genocide: What Have we Learned? Konferencja: International Netowork of Genocide Scholars 2016, The Hebrew University of Jerusalem, Jerozolima

-A. Bieńczyk-Missala, 16 października 2015 r., referat: Prevention of Mass Atrocities in United Nations, konferencja “Civilians In Contemporary Armed Conflicts Rafał Lemkin’s Heritage, współorganizowana przez Uniwersytet Warszawski, Lwowski Narodowy Uniwersytet Iwana Franki i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Lwowski Narodowy Uniwersytet Iwana Franki, Lwów.

– A. Bieńczyk-Missala, 1 października 2015, Responsibility to Protect, panel: “Governance, tolerance, and protection of minorities. The human dimension of RtoP”, zorganizowany przez Centre for the International Prevention of Genocide and Mass Atrocities przy okazji OBWE Human Dimension Meeting, Warszawa.

-A. Bieńczyk-Missala, 21 lutego 2015, referat: Prevention of Mass Atrocities. What we learnt? Kongres International Studies Association, Nowy Orlean.

-A. Bieńczyk-Missala, 27-28 września 2014, referat: Rafał Lemkin’s Heritage, konferencja zorganizowana przez Claremont College, European Union Center of California i The Karski Educational Foundation „Responsibility to Protect”, Claremont College, Claremont.

-A. Bieńczyk-Missala, 8 maja 2014, referat: Early warning and prevention of atrocity crimes – the role of the United Nations, konferencja organizowana przez Instytut Stosunków Międzynarodowych WDINP UW “Dealing with the legacy of crimes and crises – transitional justice, reconciliation and the challenges for the international community”, Warszawa.

-A. Bieńczyk-Missala, 4 grudnia 2006, referat: Humanitarian Action in Warsaw University, seminarium organizowana przez NOHA – Network on Humanitarian Action, “NOHA & Humanitarian Action in Universities, NOHA Enlargement Follow-up Meeting, Budapeszt.

-A. Bieńczyk-Missala, 20-21 listopada 2006, referat: Safety of the Humanitarian Personnel, seminarium organizowane przez Wydział Prawa i Administracji UW oraz NOHA – Network on Humanitarian Action “Humanitarian Action in Crises Situations”, WPiA UW, Warszawa.

-A. Bieńczyk-Missala, 19 września 2013, referat: EU Human Rights Policy in the Post-Sovier Area, 8 Paneuropejski Kongres Stosunków Międzynarodowych „One International Relations or Many? Multiple World, Multiple Crises”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

-A. Bieńczyk-Missala, 16-17 lutego 2012, referat: EU Human Rights Policy Towards the South, międzynarodowa konferencja współorganizowana przez Centrum Badań nad Współeczsnymi Indiami, ISM UW, Department of Civics & Politics and Centre for African Studies, University of Mumbai, Dublin City University, Ambasadę RP w Indiach, miejsce: University of Mumbai, Bombaj.

-A. Bieńczyk-Missala, 13-14 lutego 2012, referat: India and China in EU Foreign Human Rights Policy, międzynarodowa konferencja współorganizowana przez Centrum Badań nad Współeczsnymi Indiami, ISM UW, Institute of Foreign Policy Studies, University of Calcutta, Global College International, Kathmandu, Ambasadę RP w Indiach, miejsce: University of Calcutta, Kalkuta.

-A. Bieńczyk-Missala, 7 września 2010, prelekcja: “Rights-Based Approach to Humanitarianism”, Introductory Programme NOHA Joint Master, organizowany przez NOHA – Network on Humanitarian Action i Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

-A. Bieńczyk-Missala, 12 listopada 2008, referat: Humanitarian aspects of EU operations. Case study: EUFOR Tchad/RCA, seminarium NOHA – Network on Humanitarian Action: Seminaire NOHA Aix-Marseille a l’occasion de la presidence Francaise de l ’Union Europeenne, organizowana przez NOHA – Network on Humanitarian Studies, Universite Paul Cezanne Aix-Marseille, Aix Provance.

-A. Bieńczyk-Missala, 5 lipca 2009, referat: Human Rights in United Nations and Polish Foreign Policy, w czasie seminarium zorganizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, MSZ, Warszawa.

b. krajowe

-A. Bieńczyk-Missala, 24 stycznia 2017, referat: Interwencje zbrojne państw Zachodu w kontekście międzynarodowego prawa humanitarnego, konferencja: „Wojny Zachodu. Fiasko dobrych intencji?” zorganizowana przez Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

-A. Bieńczyk-Missala, 26 lutego 2015, referat: Odpowiedzialność za ochronę, konferencja organizowana przez Akademii Obrony Narodowej „Interwencja humanitarna”, AON, Rembertów.

-A. Bieńczyk-Missala, 16 listopada 2015, referat: Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej, konferencja „Polska 2015 – stan realizacji zobowiązań w zakresie ochrony praw człowieka”, zorganizowana przez Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN wraz z Wydziałem Prawa i Administracji UAM, WPiA UAM, Poznań.

-A. Bieńczyk-Missala, 15 listopada 2014, referat: Stany Zjednoczone wobec międzynarodowego prawa humanitarnego w świetle dokonywanych po 1989 r. interwencji zbrojnych, IV Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych „Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych”, Wrocław.

-A. Bieńczyk-Missala, 21 października 2014 r., referat: Prawa kulturalne a ochrona dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych, konferencja: „Ochrona dziedzictwa kultury w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego i krajowego – 60 lat konwencji haskiej i 15 lat jej protokołu II”, zorganizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

-A. Bieńczyk-Missala, 4 czerwca 2014, udział w panelu: Walka pamięci z zapomnieniem – 25 rocznica wydarzeń na placu Tian’anmen, organizowanym przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w ramach wydarzenia „Igrzyska wolności”, Łódź

-A. Bieńczyk-Missala, 23 kwietnia 2014, referat: W poszukiwaniu polskiej strategii względem ochrony praw człowieka, konsultacje organizowane przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych „Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej”, PISM-MSZ, Warszawa.

-A. Bieńczyk-Missala, 5 marca 2014, referat: ONZ wobec naruszeń praw człowieka – między reakcją a prewencją, III sympozjum im. K. Skubiszewskiego „ONZ – Bezsilna? Nie do zastąpienia?”, organizowane przez Instytut Stosunków Międzynarodowych WDINP UW i Fundację imienia Krzysztofa Skubiszewskiego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

-A. Bieńczyk-Missala, 28 listopada 2013, Kobiety w rozwoju globalnym – uwarunkowania i wyzwania, udział w panelu dyskusyjnym przy okazji festiwalu WatchDok, Warszawa.

-A. Bieńczyk-Missala, 14 listopada 2012, Kulturowe uwarunkowania uniwersalnych praw czlowieka, konferencja: „Kultura w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, organizowana przez ISM WDINP UW, Warszawa.

-A. Bieńczyk-Missala, 19 marca 2012, referat: Współczesna ochrona mniejszości narodowych, seminarium europejskie organizowane przez Fundację Schumana „W różnorodności jedność”, Warszawa.

-A. Bieńczyk-Missala, 12 marca 2012, Eastotne Partnerstwo, udział w panelu organizowanym przez Forum Młodych Dyplomatów oraz East Book, Warszawa.

-A. Bieńczyk-Missala, 28 listopada 2011, prelekcja, Zakaz min przeciwpiechotnych w prawie międzynarodowym, w ramach gali zorganizowanej przez kampanię organizacji pozarządowych „Polska Wolna od Min”, Warszawa.

-A. Bieńczyk-Missala, 28 października 2011, referat: Państwa pozaeuropejskie wobec praw człowieka, konferencja „Wkład myśli pozaeuropejskiej w rozwój nauki o stosunkach międzynarodowych”, organizowana przez Instytut Stosunków Międzynarodowych WDiNP UW, Uniwersytet Warszawski.

-A. Bieńczyk-Missala, 28 września 2011, Bliżej czy dalej pokoju? Konsekwencje debaty o  uznaniu Palestyny w ONZ, wystąpienie na seminarium organizowanym przez Polski Instytut Spraw  Międzynarodowych, PISM, Warszawa.

-A. Bieńczyk-Missala, grudzień 2010, Dyplomacja ma działać jawnie (T.W. Wilson) Znaczenie afery „WikiLeaks”, udział w panelu organizowanym przez Instytut Stosunków Międzynarodowych WDiNP UW, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

-A. Bieńczyk-Missala, 22 października 2010, referat: Państwa wobec uniwersalizmu praw człowieka, konferencja: „Czy istnieje uniwersalny standard praw człowieka”, organizowana przez Uniwersytet Wrocławski i Luksemburski Instytut Praw Człowieka, Chlewiska.

-A. Bieńczyk-Missala, 17 listopada 2008, referat: Masowe i strukturalne naruszenia praw człowieka, konferencja organizowana przez Instytut Stosunków Międzynarodowych WDiNP UW „Zagrożenia i wyzwania stosunków międzynarodowych”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

-A. Bieńczyk-Missala, 31 marca 2008, prezentacja: Rekomendacji PISM: Prawa człowieka w polityce zagranicznej RP, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.

-A. Bieńczyk-Missala, 26-27 września 2008, referat: Rada Praw Człowieka, konferencja „60. rocznica Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka”, konferencja organizowana przez Fundację Helsińską i Akademię Pomorską, Akademia Pomorska, Słupsk.

-A. Bieńczyk-Missala, 10 grudnia 2008, referat: Międzyrządowa dyskusja na temat uniwersalizmu praw człowieka, konferencja: I Warszawsko-Toruńskie Kolokwium Naukowe Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.

-A. Bieńczyk-Missala, 8 lipca 2008 r., Chiny miesiąc przed Olimpiadą. Oczekiwania i rzeczywistość, udział w panelu organizowanym przez Collegium Civitas, Collegium Civitas, Warszawa.

-A. Bieńczyk-Missala, 8-10 lutego 2008, referat Prawa człowieka w polityce zagranicznej Polski wobec wschodnich sąsiadów, konferencja: „Polska polityka wschodnia i jej unijny wymiar”, organizowana przez Akademię Młodych Dyplomatów, Lublin.

-A. Bieńczyk-Missala, 11-12 maja 2007, referat: Prawa człowieka i zwalczanie terroryzmu, konferencja „Silna demokracja. Demokratyczne systemy i ich zagrożenie w XX wieku”, organizowana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.

-A. Bieńczyk-Missala, 14 grudnia 2007, referat: Południe wobec wyzwania praw człowieka i demokracji, konferencja „Współczesny trzeci świat”, Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych, Warszawa.

-A. Bieńczyk-Missala, 27 lutego 2007, referat: Ochrona dóbr kultury w międzynarodowym prawie humanitarnym konfliktów zbrojnych, seminarium „Irak – dziedzictwo utracone czy uratowane?”, organizowane przez Instytut Stosunków Międzynarodowych WDiNP, Uniwersytet Warszawski, Warszawa,

-A. Bieńczyk-Missala, grudzień 2007, referat: Uniwersalizm praw człowieka i relatywizm kulturowy, konferencja „Północ wobec Południa. Południe wobec Północy”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

-A. Bieńczyk-Missala, czerwiec 2006, referat: Polityka Kuby w Komisji Praw Człowieka ONZ, konferencja: „Ameryka Łacińska wobec wyzwań globalizacji” organizowana przez Instytut Stosunków Międzynarodowych WDiNP, Ocypel.

-A. Bieńczyk-Missala, styczeń 2006, referat: Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej oraz udział w dyskusji nt. lobbingu w zakresie praw człowieka w Polsce, organizowanej przez Amnesty International, Warszawa.

 

Publikacje elektroniczne

Poland’s Balancing Act After Trump’s Visit, 29 listopada 2017,Europe’s World”, nr 35, http://friendsofeurope.org/publication/polands-balancing-act-after-trumps-visit

Zakazu tortur nie można zawiesić: http://wyborcza.pl/1,75515,9784088,Zakazu_tortur_nie_mozna_zawiesic.html

Secret CIA prison scandal will affect Polish relations with Europe and America: http://jurist.org/hotline/2008/09/secret-cia-prison-scandal-will-affect.php

Powszechny przegląd okresowy Rady Praw Człowieka: http://www.pism.pl/index/?id=43cca4b3de2097b9558efefd0ecc3588

Misje obserwowania wyborów przez OBWE na obszarze WNP: http://www.pism.pl/index/?id=6a61d423d02a1c56250dc23ae7ff12f3

Problemy mniejszości w Kosowie: http://www.pism.pl/index/?id=33ceb07bf4eeb3da587e268d663aba1a

Reakcje międzynarodowe na wydarzenia w Myanmarze (Birma): http://www.pism.pl/index/?id=9a3d458322d70046f63dfd8b0153ece4

Pierwszy rok pracy Rady Praw Człowieka ONZ: http://www.pism.pl/index/?id=82c2559140b95ccda9c6ca4a8b981f1e

Perspektywy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie: http://www.pism.pl/index/?id=83f97f4825290be4cb794ec6a234595f

„Wojna z terroryzmem” a prawa człowieka. Wnioski dla Polski: http://www.pism.pl/index/?id=8a3363abe792db2d8761d6403605aeb7