Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr Agnieszka Bieńczyk-Missala

Dr Agnieszka Bieńczyk-Missala
doktor, adiunkt
Zakład Studiów Strategicznych
Agnieszka.Missala@uw.edu.pl

Sylwetka

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz Studium Bezpieczeństwa Narodowego (2000). Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (2004). Kierownik projektu „Zapobieganie masowym naruszeniom praw człowieka” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2013-2017), Zastępca dyrektora ISM ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą (2008-2012). Uczestnik współpracy w ramach europejskiej sieci NOHA – Network on Humanitarian studies. Ekspert w europejskim programie TUNING (2009-2010). Główny specjalista, analityk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (2006-2008). Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych

Wykłady gościnne: Szkoła Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (2006-2007); Akademia Dyplomatyczna (2007-2008); Szkolenia dla Młodych Dyplomatów Ministerstwa Spraw Zagranicznych (2008-2009); Development Cooperation Policy and Management, projekt SWPS, GDRG i NUPI (2010); Human and Minority Rights in Poland: From Diversity to Homogeneity, kurs fundacji Humanity in Action (2009); The International Relations of the V4 Countries, kurs European Studies Centre of the University of Szeged; Prevention of Genocide, kurs Collegium Civitas (2012).

Zainteresowania badawcze

Problematyka praw człowieka i demokracji, masowe zbrodnie, międzynarodowe prawo humanitarne, polityka zagraniczna RP.

Dydaktyka

Międzynarodowa ochrona praw człowieka, Prawo konfliktów zbrojnych, Zbrodnie międzynarodowe, Human Rights in International Relations, Protection of National Minorities, Poland’s Foreign Policy, Prevention of Mass Atrocities

Seminaria

Prawa człowieka i demokracja. Organizacje międzynarodowe i państwa wobec praw człowieka. Masowe zbrodnie. Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Międzynarodowe prawo karne. Polityka zagraniczna Polski.

Serdecznie zapraszam!

Najważniejsze publikacje

KSIĄŻKI

Rafał Lemkin, A Hero of Humankind, PISM, Warszawa 2010, (współred. z S. Dębskim)

Międzynarodowa ochrona praw człowieka. Wybór dokumentów (opracowanie), WUW, Warszawa 2008

Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej (współautor i współred. z R. Kuźniarem), PISM, Warszawa 2007.

Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej po 1989 roku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005

– wersja angielska: Human Rights in Polish Foreign Policy after 1989, The Polish Institute of International Affairs, Warszawa 2006

ROZDZIAŁY W PRACACH ZBIOROWYCH

– Polityka zagraniczna Polski w roku wyborów, Rocznik Strategiczny 20014/2015, Warszawa 2016, s. 304-322. 

– Państwa jako dawcy pomocy humanitarnej (w:) P. Grzebyk, E. Mikos-Skuza red., Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016s, . 99-114.

Early warning and prevention of atrocity crimes – the role of the United Nations (w:) Dorota Heidrich, Klaus Bachmann (eds.): The Legacy of Crimes, Crises and Violence. Transitional Justice, Domestic Change and the Role for the International Community, 2016.

Safety and protection of humanitarian workers – współaut. z P. Grzebyk, (w:) Humanitarian Challenge. 20 Years European Network on Humanitarian Action (NOHA), P. Gibbons, H-J Heintze (ed), SPRINGER, London 2015, s. 221-252

– Polityka zagraniczna Polski – nadciągają czarne chmury, Rocznik Strategiczny 20014/2015, Warszawa 2015, s. 298-312.

– Konsultacja merytoryczna: Jan Karski a odpowiedzialność za ochronę, Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego, Warszawa 2015.

– Tłumaczenie: R. Lemkin, Rządy Państw Osi w Okupowanej Europie, rozdziały: I, II, III, V, VI, IX (IX we współ. Z H. Schreiber), WN. Scholar 2014.

– Polska polityka zagraniczna z Unią Europejską na Majdan, Rocznik Strategiczny 20013/2014, Warszawa 2014

– Po prezydencji nadal po pierwsze Europa, Rocznik Strategiczny 2012/2013, Warszawa 2013 r.

Kulturowe uwarunkowania tworzenia i przestrzegania uniwersalnych praw człowieka (w:) Kultura w stosunkach międzynarodowych (red. G. Michałowska, H. Schreiber), Warszawa 2013.

– Prawa człowieka w koncepcjach pozaeuropejskich, (w:) M.F. Gawrycki i inni, Re-Wizje i Re-Orientacje: myśl pozaeuropejska w stosunkach międzynarodowych, WUW, Warszawa 2012

– Polska prezydencja w Unii Europejskiej w cieniu kryzysu, Rocznik Strategiczny 20011/2012, Warszawa 2012

– Bezpieczeństwo międzynarodowe (współautorstwo z R. Kuźniarem i innymi), fragmenty dotyczące: Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz opanowywania kryzysów i rozwiązywania konfliktów, WN Scholar, Warszawa 2012

– Polska w Radzie Europy, (w:) S. Parzymies, I. Popiuk-Rysińska, Udział Polski w organizacjach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012

– Polityka zagraniczna Polski w trudnym roku 2010, Rocznik Strategiczny 20010/2011, Warszawa 2011

– Masowe i strukturalne naruszenia praw człowieka, (w:) J. Symonides (red.), Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Warszawa 2010

– Kontynuacja w polskiej polityce zagranicznej, Rocznik Strategiczny 2009/2010, Warszawa 2010

– Międzyrządowa dyskusja na temat uniwersalizmu praw człowieka (w:) T. Jasudowicz i inni (red.) Współczesne problemy praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2009

– Rozpogodzenie w polskiej polityce zagranicznej, Rocznik Strategiczny 2008/2009, Warszawa 2009

– Polska polityka zagraniczna. Jeden rok – dwie odsłony, Rocznik Strategiczny 2007/2008

– Polska w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2007

– Prawa człowieka w polityce zagranicznej Polski wobec wschodnich sąsiadów, w: A. Bieńczyk-Missala, R. Kuźniar (red.), Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej, PISM, Warszawa 2007

Polska w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka, (w:) Polska w stosunkach międzynarodowych, S. Bieleń (red.), Warszawa 2007

– Polityka Kuby w Komisji Praw Człowieka ONZ, w: M.F. Gawrycki, Ameryka Łacińska wobec wyzwań globalizacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 131-150

Międzynarodowe prawo humanitarne w świetle współczesnych konfliktów zbrojnych, (w:) E. Haliżak (red. i inni) Stosunki międzynarodowe w XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006 (współautor)

Uniwersalizm praw człowieka i relatywizm kulturowy, (w:) M. Solarz, Północ wobec Południa. Południe wobec Północy, Warszawa 2005, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR

OBWE – miedzy prawami człowieka a bezpieczeństwem międzynarodowym,(w:) W obronie praw człowieka, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2004

Wojna w Iraku – implikacje dla praw człowieka, Rocznik Strategiczny 2003/2004 – Prawa człowieka po 11 września 2001 r., Rocznik Strategiczny 2002/2003 – Międzynarodowe Trybunały Karne – Sprawiedliwość w niesprawiedliwości? Rocznik Strategiczny 2001/2002 – Czarne chmury nad OBWE, Rocznik Strategiczny 2000/2001.

ARTYKUŁY W PERIODYKACH

-Poland’s Foreign and Security Policy: Main Directions, „UNISCI Journal”, No. 40, January 2016, s. 101-118

– Zapobieganie masowym zbrodniom jako realizacja koncepcji „Odpowiedzialność za ochronę”, „Stosunki Międzynarodowe. International Relations”, nr 3, t. 51, 2015, s. 45-60.   

– Stan i perspektywy Wspólnoty Demokracji,  „Sprawy Międzynarodowe”, nr 3, 2008.

– wersja angielska: The State and Perspectives of the Community of Democracies, The Polish Quarterly of International Affairs, Vol. 17, No. 3, summer 2008.

Rada Praw Człowieka ONZ – wyzwanie dla polskiej polityki zagranicznej, Polski Przegląd Dyplomatyczny, nr 4, lipiec-sierpień 2006.

– wersja angielska: The United Nations Human Rights Council: A Challenge for Polish Foreign Policy, The Polish Quarterly of International Affairs, Vol. 15, No. 3, summer 2006.

Konsekwencje konfliktu irackiego dla ludności cywilnej, Stosunki Międzynarodowe. International Relations, nr 1-2, t. 33, 2006.

Cele i funkcje misji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Stosunki Międzynarodowe. International Relations, nr 3-4, t. 32, 2005.

Aktywność Polski w Komisji Praw Człowieka ONZ, Stosunki Międzynarodowe. International Relations, nr 1-2, t. 29, 2004, s. 164-184.

– wersja angielska: Poland’s Activities in the UN Commission of Human Rights, The Polish Foreign Affairs Digest, nr 3 (12), t. 4, 2004.

Prawa człowieka w polityce zagranicznej, Sprawy Międzynarodowe, lipiec-wrzesień 2003.

– wersja angielska: Human Rights in Foreign Policy, The Polish Quarterly of International Affairs, Vol. 12, No. 3, 2003.

Ludzki wymiar w działalności misji KBWE/OBWE, Sprawy Międzynarodowe, październik-grudzień 2000.

– wersja angielska: The Human Dimension in CSCE/OSCE Missions, The Polish Quarterly of International Affairs, Volume 9, No. 4, 2000.

WYBRANE RECENZJE

Krzysztof Skubiszewski – dyplomata i mąż stanu, R. Kuźniar (red.) (w:) Stosunki Międzynarodowe. International Relations, tom 44, 2012.

Państwo inteligentne. Polska w poszukiwaniu międzynarodowej roli, P. Grudziński, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 2, 2009.

Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej (Protection of Fundamental Rights in the European Union), red. J. Barcz, The Polish Quarterly of International Affairs, nr 18, 2009.

Problemy ochrony praw człowieka w Afryce, G. Michałowska, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 2, 2008.

Understanding U.S. Human Rights Policy. A Paradoxical Legacy, Routlegde, C. Apodaca, Nowy Jork-Londyn 2006, (w:) Polski Przegląd Dyplomatyczny, t. 4 (38) 2007.

Hilaire McCoubrey, Justin Morris, Regional Peacekeeping in the Post – Cold War Era, (w:) Stosunki Międzynarodowe, tom 3-4, 2001.e

Andrzej Redelbach, Prawa naturalne – prawa człowieka – wymiar sprawiedliwości. Polacy wobec Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, (w:) Stosunki Międzynarodowe, tom 3-4, 2001.

WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH W LATACH 2008-2015

– udział w seminarium Akademii Obrony Narodowej „Interwencja humanitarna”, wystąpienie: „Odpowiedzialność za ochronę”, , AON, Rembertów 26 lutego 2015 r.

– udział w kongresie ISA, wystąpienie: „Prevention of Mass Atrocities. What we learnt?” Nowy Orlean, 21 lutego 2015.

– udział w IV Konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych „Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych”, Stany Zjednoczone wobec międzynarodowego prawa humanitarnego w świetle dokonywanych po 1989 r. interwencji zbrojnych, Wrocław, 15 listopada 2014 r.

– udział w konferencji „Ochrona dziedzictwa kultury w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego i krajowego – 60 lat konwencji haskiej i 15 lat jej protokołu II”, wystąpienie nt. Prawa kulturalne a ochrona dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych, Uniwersytet Warszawski, 21 października 2014 r.

– udział w konferencji zorganizowanej przez Claremont College, European Union Center of California i The Karski Educational Foundation „Responsibility to Protect”, referat nt. wpływ dorobku Rafała Lemkina na rozwój prawa międzynarodowego, Claremont , 27-28 września 2014 r.

– udział w panelu dyskusyjnym: „Walka pamięci z zapomnieniem – 25 rocznica wydarzeń na placu Tian’anmen”, organizowanym przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w ramach wydarzenia „Igrzyska wolności”, Łódź, 4 czerwca 2014 r.

– udział w konferencji ISM, „Dealing with the legacy of crimes and crises – transitional justice, reconciliation and the challenges for the international community”, wystąpienie nt. Early warning and prevention of atrocity crimes – the role of the United Nations, Warszawa, 8 maja 2014 r.

udział w konsultacjach Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych „Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej”, wystąpienie w panelu pt. „W poszukiwaniu polskiej strategii względem ochrony praw człowieka”, Warszawa, 23 kwietnia 2014 r.

– udział w III sympozjum im. K. Skubiszewskiego „ONZ – Bezsilna? Nie do zastąpienia?” – wystąpienie nt. ONZ wobec naruszeń praw człowieka – między reakcją a prewencją, Warszawa, 5 marca 2014 r.

– udział w 8 Paneuropejskim Kongresie Stosunków Międzynarodowych „One International Relations or Many? Multiple World, Multiple Crises”, wystąpienie nt. EU Human Rights Policy in the Post-Sovier Area, Warszawa, 19 września 2013 r.

– udział w panelu dyskusyjnym: Kobiety w rozwoju globalnym – uwarunkowania i wyzwania, Warszawa, 28 listopada 2013 r.

– prelekcja: „Współczesna ochrona mniejszości narodowych”, seminarium europejskie organizowane przez Fundację Schumana „W różnorodności jedność”, Warszawa, 19 marca 2012

– udział w panelu: Eastotne Partnerstwo, zorganizowanym przez Forum Młodych Dyplomatów i East Book, Warszawa, 12 marca 2012

– referat: „EU Human Rights Policy Towards the South”, międzynarodowa konferencja współorganizowana przez Centrum Badań nad Współeczsnymi Indiami, ISM UW, Department of Civics & Politics and Centre for African Studies, University of Mumbai, Dublin City University, Ambasadę RP w Indiach, Bombaj 16-17 lutego 2012

– referat: „India and China in EU Foreign Human Rights Policy, międzynarodowa konferencja współorganizowana przez Centrum Badań nad Współeczsnymi Indiami, ISM UW, Institute of Foreign Policy Studies, University of Calcutta, Global College International, Kathmandu, Ambasadę RP w Indiach, Kalkuta 13-14 lutego 2012

– prelekcja: „Zakaz min przeciwpiechotnych w prawie międzynarodowym”, w ramach gali zorganizowanej przez organizacje pozarządowe „Polska Wolna od Min” Warszawa 28 listopada 2011

– referat „Państwa pozaeuropejskie wobec praw człowieka”, konferencja ISM, 28 października 2011

– udział w seminarium „Bliżej czy dalej pokoju? Konsekwencje debaty o  uznaniu Palestyny w ONZ”, zorganizowanym przez Polski Instytut Spraw  Międzynarodowych, Warszawa, 28 września 2011

– udział w paneluDyplomacja ma działać jawnie(T.W. Wilson) Znaczenie afery „WikiLeaks”, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Warszawa, grudzień 2010

– Państwa wobec uniwersalizmu praw człowieka, konferencja: „Czy istnieje uniwersalny standard praw człowieka”, konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Wrocławski i Luksemburski Instytut Praw Człowieka, Chlewiska, 22 października 2010

– prelekcja: “Rights-Based Approach to Humanitarianism”, Introductory Programme NOHA Joint Master, 7 września 2010

– prelekcja: „Rafał Lemkin – the Hero of Humankind”, Menachem Begin Heritage Center Museum, Jerozolima, 12 września 2010

– udział w charakterze sprawozdawcy w: High-Level Workshop on Human Rights Diplomacy, organizowanym przez European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation, 30-31 styczeń 2009

– referat: „Masowe i strukturalne naruszenia praw człowieka”, Konferencja ISM: „Zagrożenia i wyzwania stosunków międzynarodowych”, Warszawa, 17 listopada 2008

– prezentacja: Rekomendacji PISM: Prawa człowieka w polityce zagranicznej RP, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa, 31 marca 2008

– udział w panelu: „Chiny miesiąc przed Olimpiadą. Oczekiwania i rzeczywistość”, Warszawa, Collegium Civitas, 8 lipca 2008 r.

– referat: Rada Praw Człowieka, konferencja „60. rocznica Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka”, zorganizowana przez Fundację Helsińską i Akademię Pomorską, Słupsk, 26-27 września 2008

– referat: “Humanitarian aspects of EU operations. Case study: EUFOR Tchad/RCA”, konferencja: Seminaire NOHA Aix-Marseille a l’occasion de la presidence Francaise de l ’Union Europeenne, 12 listopada 2008 r. Aix Provance, Universite Paul Cezanne Aix-Marseille we współpracy ze stowarzyszeniem uniwersytetów NOHA

– referat: „Międzyrządowa dyskusja na temat uniwersalizmu praw człowieka”, konferencja: I Warszawsko-Toruńskie Kolokwium Naukowe Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 10 grudnia 2008

– referat:“Human Rights in United Nations and Polish Foreign Policy”, w czasieseminarium zorganizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 5 lipca 2009

– referat: „Prawa człowieka w polityce zagranicznej Polski wobec wschodnich sąsiadów”, „Konferencja: Polska polityka wschodnia i jej unijny wymiar”, Akademia Młodych Dyplomatów, Lublin, 8-10 lutego 2008 r.

Publikacje elektroniczne

Zakazu tortur nie można zawiesić: http://wyborcza.pl/1,75515,9784088,Zakazu_tortur_nie_mozna_zawiesic.html

Secret CIA prison scandal will affect Polish relations with Europe and America: http://jurist.org/hotline/2008/09/secret-cia-prison-scandal-will-affect.php

Powszechny przegląd okresowy Rady Praw Człowieka: http://www.pism.pl/index/?id=43cca4b3de2097b9558efefd0ecc3588

Misje obserwowania wyborów przez OBWE na obszarze WNP: http://www.pism.pl/index/?id=6a61d423d02a1c56250dc23ae7ff12f3

Problemy mniejszości w Kosowie: http://www.pism.pl/index/?id=33ceb07bf4eeb3da587e268d663aba1a

Reakcje międzynarodowe na wydarzenia w Myanmarze (Birma): http://www.pism.pl/index/?id=9a3d458322d70046f63dfd8b0153ece4

Pierwszy rok pracy Rady Praw Człowieka ONZ: http://www.pism.pl/index/?id=82c2559140b95ccda9c6ca4a8b981f1e

Perspektywy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie: http://www.pism.pl/index/?id=83f97f4825290be4cb794ec6a234595f

„Wojna z terroryzmem” a prawa człowieka. Wnioski dla Polski: http://www.pism.pl/index/?id=8a3363abe792db2d8761d6403605aeb7