Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr Aleksandra Jarczewska

Dr Aleksandra Jarczewska
doktor, adiunkt
Zakład Ekonomii Politycznej Stosunków Międzynarodowej
ajarczewska@uw.edu.pl

Sylwetka

Doktor nauk politycznych, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Stosunków Międzynarodowych. Koordynator programu wymiany studenckiej między Uniwersytetem Warszawskim a Northeastern Illinois University w Chicago.

Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego studia doktoranckie; rozprawa doktorska na temat: Przedsiębiorstwa międzynarodowe jako uczestnicy stosunków międzynarodowych.

Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego studia magisterskie; praca magisterska na temat: Mergers and acquisitions of the 1990s based on the example Digital Equipment and Compaq merge.

Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego studia magisterskie; praca magisterska na temat: Znaczenie działalności przedsiębiorstw międzynarodowych i inwestycji zagranicznych dla rozwoju gospodarczego Polski po 1989 roku.

Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z George Brown College z Toronto studium marketingu, reklamy i PR – The Tools of Marketing.

Przedmiot badań studiów doktoranckich i treść rozprawy doktorskiej: Głównym celem badań w ramach studiów doktoranckich było poznanie specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw międzynarodowych w środowisku międzynarodowym. Analizy obejmowały zarówno kwestie związane z działalnością tego typu podmiotów i stosowanych przez nie strategii, jak i ocenę znaczenia ich działalności dla innych aktorów sceny międzynarodowej. Efektem prowadzonych badań było powstanie pracy doktorskiej pt.: Przedsiębiorstwa międzynarodowe jako uczestnicy stosunków międzynarodowych, obejmującej szeroko rozumiane zagadnienia związane z funkcjonowaniem tych podmiotów w środowisku międzynarodowym. Głównym celem pracy było przedstawienie przedsiębiorstw międzynarodowych jako uczestników stosunków międzynarodowych w polu generowanych przez nie relacji i zależności z państwami w II połowie XX wieku. Praca podzielona została na pięć rozdziałów. W pierwszych dwóch rozdziałach poruszono kwestie definicyjne, przedstawiono genezę i ewolucję przedsiębiorstw międzynarodowych, obecną geograficzną i branżową strukturę zaangażowania tego typu podmiotów, a także teoretyczne ujęcia zagadnień związanych z ich działalnością. W kolejnych rozdziałach przedstawiono specyfikę uczestnictwa przedsiębiorstw międzynarodowych w stosunkach międzynarodowych, podjęto analizę narodowych i międzynarodowych uwarunkowań działalności tych podmiotów, a także omówiono ich gospodarcze, polityczne i społeczne funkcje. Ostatnią część pracy stanowi zakończenie, w którym dokonano podsumowania wcześniejszych rozważań i zaprezentowano wnioski z przeprowadzonych analiz. Przeprowadzone w rozprawie analizy działalności przedsiębiorstw międzynarodowych i ich relacji z państwami pozwoliły stwierdzić, że przedsiębiorstwa międzynarodowe są niezwykle ważnymi uczestnikami stosunków międzynarodowych, a ich znaczenie systematycznie wzrasta. świadczy o tym przede wszystkim zorganizowana działalność tych podmiotów w skali międzynarodowej, a także ich zdolność do samodzielnego działania i wywierania istotnego wpływu na stosunki międzynarodowe. Przeprowadzone badania wykazały ponadto wzajemną zależność przedsiębiorstw międzynarodowych i państw narodowych. Z jednej strony bowiem państwa kształtują możliwości działania korporacji, wyznaczając prawne „granice” ich działania, z drugiej jednak przedsiębiorstwa poprzez swoją aktywność i jej skutki spełniają istotne funkcje wobec państw, ich obywateli i środowiska międzynarodowego, co przejawia się poprzez efektywne wpływanie na różne sfery – polityczną, gospodarczą i społeczną. Niezależnie jednak od wzrostu aktywności i ekonomicznej siły przedsiębiorstw międzynarodowych, a także wkraczania tych podmiotów do sfer „zarezerwowanych” dotąd dla państw, nie można jeszcze (tak jak uważa część badaczy) mówić o dominującej pozycji tych podmiotów względem państw, podobnie jak nie można traktować ich na równi z państwami.

Zainteresowania badawcze

Główne pole badawcze obejmuje problematykę działalności przedsiębiorstw międzynarodowych i gospodarki światowej. W centrum zainteresowania pozostają także wybrane zagadnienia z zakresu polityki i gospodarki Stanów Zjednoczonych, jak również relacje transatlantyckie

Dydaktyka

Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych, Polityka handlowa Stanów Zjednoczonych, Strategie przedsiębiorstw międzynarodowych, stosunki Stany Zjednoczone – Europa, Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Transatlantic Relations (dla studentów programu Sokrates/Erasmus).

Seminaria

Polityka zagraniczna i handlowa Stanów Zjednoczonych. Stosunki transatlantyckie. Gospodarka światowa. Inwestycje bezpośrednie. Problematyka korporacji transnarodowych w stosunkach międzynarodowych.

Najważniejsze publikacje

  • Przedsiębiorstwa międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2003
  • Zagraniczna polityka ekonomiczna Stanów Zjednoczonych po zakończeniu zimnej wojny, [w:] E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, S. Parzymies, J. Symonides, R. Zięba (red.). Stosunki międzynarodowe w XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006;
  • ONZ wobec ekonomicznych i społecznych wyzwań globalizacji, współautorka wraz z dr Dorotą Heidrich-Hamerą, [w:] J. Symonides, Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i Perspektywy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006;
  • Amerykańskie wizje ładu międzynarodowego po zimnej wojnie, [w:] R. Kuźniar (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005;
  • Stany Zjednoczone a instytucjonalizacja relacji transatlantyckich, [w:] S. Parzymies, R. Zięba (red.), Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004;
  •  Ekonomiczne aspekty wojny w Iraku (Economic aspects of the war against Iraq), Rocznik Strategiczny 2003/2004, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004;