Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr hab. Andrzej Szeptycki

Dr hab. Andrzej Szeptycki
dr hab., adiunkt
Zakład Integracji Europejskiej
andrzej.szeptycki@uw.edu.pl

Sylwetka

Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych (2000 r.) oraz master studies z historii na Uniwersytecie Paryż-Sorbona (Paryż IV) (2002 r.). Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (2004). Doktor habilitowany (2014 r.). W latach 2005 – 2009 główny specjalista – analityk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (obszary zainteresowań: Ukraina, Francja, polityka wschodnia UE). Członek zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Wiceprezes zarządu Fundacji Rodu Szeptyckich. Stały współpracownik dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia”. Publikował w „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Wyborczej”, „Tygodniku Powszechnym”, „Kulturze Liberalnej”. Odbył staże naukowe w École Normale Supérieure (Paryż, Francja) (1999 – 2000 r.), Państwowym Uniwersytecie „Akademia Kijowsko-Mohylańska” (Ukraina) (2005 r.), Państwowym Uniwersytecie Odeskim im. I. I. Miecznikowa (2015 r.). Visiting fellow w Centre for European Policy Studies (Bruksela) (2013 r.). Wykładał m.in. w Kijowskim Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki (2015 r., 2016 r.), Donieckim Uniwersytecie Narodowym im. Wasyla Stusa (2015 r., 2016 r.), Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki (2018 r.)  i Uniwersytecie Panteon – Assas (Paris 2) (2016 r., 2017 r.). Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w latach 2005 – 2006.  Obecnie w ISM na stanowisku adiunkta; od 2016 r. koordynator Centrum Studiów Polskich i Europejskich w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki. Od stycznia 2017 r. współpracownik Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW. W semestrze letnim 2017/2018 r. visiting professor w Przykarpackim Uniwersytecie im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (Ukraina).

E-mail:  andrzej.szeptycki@uw.edu.pl

Uprzejmie informuję, że nie będę odpowiadał na listy anonimowe (proszę o podanie Państwa imienia, nazwiska, przedmiotu, którego list dotyczy, wreszcie numeru grupy i terminu zajęć, na które uczęszczacie), napisane w stylu nieformalnym, wreszcie dotyczące spraw, które zostały wyjaśnione w sylabusie, systemie Usos, na stronie ISM lub na zajęciach.

Od 17 lutego do 30 września 2018 r. będę na urlopie naukowym. W tym okresie moje dyżury nie będą się odbywać.

 

Zainteresowania badawcze

Polityka zagraniczna i wewnętrzna Ukrainy i Francji; polityka zagraniczna Polski; wybrane aspekty integracji europejskiej; historia stosunków międzynarodowych w Europie; stosunki wyznaniowe w Europie Środkowej i Wschodniej, mniejszości narodowe w Polsce; pamięć i polityka historyczna; postkolonializm.

Dydaktyka

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

Seminaria

 • Polityka europejska i zagraniczna Francji.
 • Polityka wewnętrzna i zagraniczna Ukrainy.
 • Polityka zagraniczna Polski
 • Stosunki międzynarodowe na obszarze poradzieckim
 • Wybrane aspekty integracji europejskiej (polityka UE wobec wschodnich sąsiadów, współpraca w ramach Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, historia integracji europejskiej)
 • Pamięć i polityka historyczna
 • Postkolonializm i studia postkolonialne
 • Mniejszości narodowe w Polsce.

Najważniejsze publikacje

Książki

 1. Francja czy Europa? Dziedzictwo generała de Gaulle’a w polityce zagranicznej V Republiki, Warszawa 2005 (380 stron)
 2. Kościół, naród, państwo. Działalność i dziedzictwo Metropolity Andrzeja Szeptyckiego (1865 – 1944). Церква, нація, держава. Діяльність та спадщин Митрополита Андрея Шептицького (1865 – 1944), Wrocław – Warszawa 2011 (pod redakcją) (312 stron)
 3. Między sąsiedztwem i integracją. Założenia, funkcjonowanie i perspektywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej (pod redakcją), Warszawa 2011 (338 stron)
 4. Podporządkowanie – niedorozwój – wyobcowanie: postkolonializm a stosunki międzynarodowe (wspólnie z Marcinem Florianem Gawryckim), Warszawa 2011 (284 strony)
 5. Ukraina wobec Rosji. Studium zależności, Warszawa 2013 (505 stron)

Artykuły, raporty i rozdziały w pracach zbiorowych

 1. Algieria: wrota do Afryki, (w:) Marcin F. Gawrycki, Wiesław Lizak (red.), Kuba i Afryka. Sojusz dla rewolucji, Warszawa 2006, s. 209 – 232
 2. Czynnik morski w polityce bezpieczeństwa Francji, „Przegląd morski”, marzec 2004 (rok LXIX), zeszyt 3, s. 19 – 32
 3. Czynnik niemiecki w polityce wschodniej V Republiki 1958 – 1991, „Stosunki Międzynarodowe. International Relations” 2000, nr 3 – 4 (t. 22), s. 165 – 183
 4. Dwudziestolecie Traktatu o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą, „Polityka Wschodnia” 2012, nr 1 (1), s. 47 – 68
 5. Ewolucja stanowisk Francji i Polski wobec WPBiO, „Stosunki Międzynarodowe. International Relations” 2010, nr 3 – 4 (t. 42), s. 9 – 31
 6. Francja i „Europa obrony”, „Stosunki Międzynarodowe. International Relations” 2004, nr 3 – 4 (t. 30), s. 81 – 100
 7. Francja: koniec ofensywy Sarkozy’ego, (w:) Roman Kuźniar (red.), Rocznik Strategiczny 2010/2011, Warszawa 2011, s. 173 – 178
 8. Francja. Odzyskać pierwszoplanowe miejsce w Europie, (w:) Leszek Jesień (red.), Zmiana i kontynuacja. Polityka europejska wybranych państw Unii Europejskiej, Warszawa 2008, s. 59 – 84
 9. Francja – między lądem i morzem, (w:) Edward Haliżak, Wiesław Lizak, Leonard Łukaszuk, Eugeniusz Śliwka SVD (red.) Morze w cywilizacji, kulturze i stosunkach międzynarodowych, Warszawa – Pieniężno 2006, s. 121 – 161
 10. Francja wobec Praskiej Wiosny, „Dzieje Najnowsze” 2003 (rocznik XXXV), nr 3, s. 65 – 87
 11. Francuska wizja stosunków Północ – Południe, (w:) Marcin Wojciech Solarz (red.), Północ wobec Południa, Południe wobec Północy, Warszawa 2005, s. 119 – 133
 12. Francuskie koncepcje Unii Europejskiej, (w:) Edward Haliżak, Stanisław Parzymies (red.), Unia Europejska – nowy typ wspólnoty międzynarodowej, Warszawa 2002, s. 142 –175
 13. Gaullistowska wizja systemu europejskiego jako uwarunkowanie współczesnej polityki zagranicznej Francji, „Stosunki Międzynarodowe. International Relations” 2002, nr 1 – 2 (t. 25), s. 156 – 169
 14. Grupy oligarchiczne a polityka zagraniczna Ukrainy, „Sprawy Międzynarodowe”, kwiecień – czerwiec 2008, nr 2, ss. 52 – 77 (wersja angielska: Oligarchic Groups and Ukrainian Foreign Policy, „The Polish Quarterly of International Affairs”, Spring 2008, vol. 17, No. 2, s. 43 – 68)
 15. Historia idei jedności europejskiej, (w:) Witold M. Góralski, Unia Europejska. Podręcznik akademicki dla studentów nauk humanistycznych, t. I, Geneza – System – Prawo, Warszawa 2007, s. 23 – 53
 16. La conception gaullienne de l’ordre européen [Wizja systemu europejskiego generała de Gaulle’a], „Annuaire Français des Relations Internationales” 2002, nr 3, s. 392 – 403
 17. „Lekcje z historii” : francuscy przywódcy wobec powojennych Niemiec, „Sprawy Międzynarodowe” 2001, nr 4, s. 65 – 93 (wersja angielska: Lessons from History : French Leaders in Relation to Post-War Germany, „The Polish Quarterly of International Affairs”, autumn 2001, s. 64 – 91)
 18. Monarchia republikańska – refleksje o stylu rządów gen. de Gaulle’a, cz. I, „Przegląd Powszechny”, październik 2002, nr 10 (974), s. 35 – 51, cz. II, tamże, listopad 2002, nr 11 (975), s. 180 – 193
 19. Nowa odsłona polskiego mesjanizmu na Wschodzie?, (w:) Stanisław Bieleń (red.), Polityka zagraniczna Polski po przystąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej. Problemy tożsamości i adaptacji, Warszawa 2010, s. 288 – 313 (wersja angielska: A new phase of the Polish messianism in the East, w: Stanisław Bieleń (ed.), Poland’s Foreign Policy in the 21st Century, Warsaw 2011, pp. 292 – 316)
 20. Obszar WNP: broń gazowa Rosji, (w:) Roman Kuźniar (red.), Rocznik Strategiczny 2006/2007, Warszawa 2007, s. 167 – 201 (wspólnie z Markiem Menkiszakiem)
 21. Obszar WNP: czas przesilenia, (w:) Roman Kuźniar (red.), Rocznik Strategiczny 2012/2013, Warszawa 2013, s. 106 – 143 (wspólnie z Markiem Menkiszakiem)
 22. Obszar WNP: powrót Rosji, (w:) Roman Kuźniar (red.), Rocznik Strategiczny 2010/2011, Warszawa 2011, s. 179 – 212 (wspólnie z Markiem Menkiszakiem)
 23. Obszar WNP: więcej niestabilności, (w:) Roman Kuźniar (red.), Rocznik Strategiczny 2011/2012, Warszawa 2012, s. 133 – 165 (wspólnie z Markiem Menkiszakiem)
 24. Obszar WNP: w stronę nowego ładu?, (w:) Roman Kuźniar (red.), Rocznik Strategiczny 2009/2010, Warszawa 2010, s. 202 – 235 (wspólnie z Markiem Menkiszakiem)
 25. Obszar WNP: Witamy w ciężkich czasach, (w:) Roman Kuźniar (red.), Rocznik Strategiczny 2008/2009, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009, s. 191 – 231 (wspólnie z Markiem Menkiszakiem)
 26. Partnerstwo wschodnie – raport otwarcia, Warszawa, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2009 (praca zbiorowa pod redakcją Beaty Wojny i Mateusza Gniazdowskiego: współautor) (wersja angielska: Eastern Partnership: The Opening Report, The Polish Institute of International Affairs, Warsaw 2009)
 27. Perspektywy integracji Ukrainy z Unią Europejską, (w:) M. Pietraś, K. Stachurska-Szczesiak, dr J. Misiągiewicz (red.), Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 69 – 93
 28. „Pewna wizja świata” – francuska koncepcja ładu wielobiegunowego, (w:) Roman Kuźniar (red.) Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku. Wizje – koncepcje – paradygmaty, Warszawa 2005, s. 248 – 274
 29. Podziały religijne na Ukrainie, (w:) Hanna Schreiber, Anna Solarz (red.), Religia w stosunkach międzynarodowych. 10-lecie współpracy Instytutu Stosunków Międzynarodowych ze Zgromadzeniem Słowa Bożego (SVD), Warszawa 2012, s. 211 – 239
 30. 30.  Polityczne aspekty bezpieczeństwa ekonomicznego (casus Ukrainy), w: Krzysztof M. Księżopolski, Kamila Pronińska (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie globalnej – wybrane problemy, Elipsa, Warszawa 2012, s. 137 – 150
 31. Polityka Polski wobec Francji, (w:) Rocznik polskiej polityki zagranicznej 2008, Warszawa 2008, s. 122 – 141 (wersja angielska: Poland’s Policy Regarding France, (w:) Yearbook of Polish Foreign Policy 2008, Warsaw 2009, s. 119 – 138)
 32. Polityka Polski wobec Ukrainy, (w:) Rocznik polskiej polityki zagranicznej 2009, Warszawa 2009, s. 156 – 175
 33. Polityka Rosji wobec Ukrainy: instrumenty wpływu, „Sprawy Międzynarodowe”, styczeń – marzec 2007, nr 1 (LX), s. 55 – 81 (wersja angielska: Russian policy towards Ukraine: tools of influence, „The Polish Quarterly of International Affairs”, Winter 2007, vol. 16, nr 1, s. 68 – 93)
 34. Polityka UE wobec Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej, (w:) Stanisław Parzymies (red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2009, s. 237 – 274 (wspólnie z Szymonem Kardasiem)
 35. Polityka Unii Europejskiej wobec jej wschodnich sąsiadów, (w:) E. Haliżak et al., Stosunki międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, s. 626 – 654
 36. Polityka zagraniczna Ukrainy po „pomarańczowej rewolucji”, „Stosunki Międzynarodowe. International Relations” 2007, nr 3 – 4 (t. 36), s. 107 – 129
 37. Pologne : l’engagement en Irak [Polska: zaangażowanie w Iraku], (w:) Patrice Buffotot (red.), La défense en Europe. Avancées et limites [Obrona w Europie. Sukcesy i ograniczenia], Paris 2005, s. 135 – 142
 38. Polska i Ukraina z perspektywy postkolonialnej, w: M. F. Gawrycki (red.), Strategia mimikry. Ameryka Łacińska (i nie tylko) w ujęciu postkolonialnym, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 59-83
 39. 39.  Polska polityka zagraniczna w 2006 r., (w:) Rocznik Strategiczny 2006/2007, Warszawa 2007, s.  293 – 329 (praca zbiorowa pod red. Sławomira Dębskiego – współautor)
 40. Позиция Украины в европейском информационном пространстве: количественное исследованне, „Европа”, 2007, Том 7, № 4 (25), s. 69 – 100
 41. Półwysep Krymski w stosunkach między Federacją Rosyjską i Ukrainą, „Stosunki Międzynarodowe. International Relations” 2013, nr 1 (47), s. 109 – 131
 42. Prawno-międzynarodowy status i polityka zagraniczna Monako, „Polityka i prawo” 2010, nr 1 (2), s. 137 – 151
 43. Problematyka międzynarodowa w kampanii wyborczej we Francji, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, maj – czerwiec 2007, nr 3 (37), s. 51 – 76
 44. Religijny wymiar współpracy międzynarodowej w Europie, (w:) Stanisław Parzymies, Ryszard Zięba (red.), Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie, Warszawa 2004, s. 529 – 565 (wspólnie z Anną M. Solarz)
 45. Rola Stanów Zjednoczonych w polityce zagranicznej III RP, (w:) Lena Kolarska-Bobińska, Jacek Kucharczyk, Piotr M. Kaczyński (red.), Mosty przez Atlantyk? Postawy Polaków, Czechów, Słowaków wobec Stanów Zjednoczonych, Warszawa 2005, s. 113 – 149 (wspólnie z Romanem Kuźniarem) (wersja angielska: The Role of the United States in the Foreign Policy of the Third Republic of Poland, (w:) Lena Kolarska-Bobińska, Jacek Kucharczyk, Piotr M. Kaczyński (red.), Bridges Across the Atlantic? Attitudes of Poles, Czechs and Slovaks Towards the United States, Warszawa 2005, pp. 115 – 151 (wspólnie z Romanem Kuźniarem))
 46. Stosunki Francja – Ukraina w okresie 1991 – 1998, „Analizy OSW” [Warszawa, Ośrodek Studiów Wschodnich], 17 listopada 1998 r., nr 22
 47. Stosunki handlowe między Federacją Rosyjską i Ukrainą. Trade Relations between the Russian Federation and Ukraine, „Materiały studialne PISM. PISM Research Papers” [Warszawa, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM)], nr 8, styczeń 2008/January 2008
 48. Stosunki Polski z Ukrainą, (w:) Rocznik polskiej polityki zagranicznej 2006, Warszawa 2006, s. 130 – 143 (wersja angielska: Poland’s Relations with Ukraine, (w:) Yearbook of Polish Foreign Policy 2006, Warszawa 2006, s. 132 – 145)
 49. Stosunki Polski z Ukrainą, (w:) Rocznik polskiej polityki zagranicznej 2007, Warszawa 2007, s. 166 – 179 (wersja angielska: Relations between Poland and Ukraine, (w:) Yearbook of Polish Foreign Policy 2007, Warszawa 2007, s. 160 – 173)
 50. Stosunki polsko-francuskie po rozszerzeniu Unii Europejskiej: pragmatyczna współpraca, strategiczne różnice, (w:) Lena Kolarska-Bobińska, Mateusz Fałkowski (red.), Polska – Niemcy – Francja. Wzajemne postrzeganie po rozszerzeniu UE, Warszawa 2008, s. 117 – 144 (wspólnie z Agatą Kołakowską)
 51. Stosunki polsko-ukraińskie: od tryumfu „pomarańczowej rewolucji” do Russia first Policy, „Sprawy Międzynarodowe”, lipiec – wrzesień 2010 r., nr 3 (LXIII), s. 5 – 23 (wersja angielska: Polish-Ukrainian Relations: From the Success of the “Orange Revolution” to Russia-first Policy, „The Polish Quarterly of International Affairs”, 2010, vol. 19, No 3, s. 55 – 25)
 52. Stosunki pomiędzy Federacją Rosyjską i Ukrainą w sektorze gazowym, (w:) E. Wyciszkiewicz (red.), Geopolityka rurociągów. Współzależność energetyczna a stosunki międzypaństwowe na obszarze postsowieckim, Warszawa 2008, s. 97 – 135 (wersja angielska: Relations between Russia and Ukraine in the Gas Sector, (w:) Ernest Wyciszkiewicz (red.), Geopolitics of Pipelines. Energy Interdependence and Inter-State Relations In the Post-Soviet Area, Polish Institute of International Relations, Warsaw 2009, s. 85 – 116)
 53.  Stosunki pomiędzy Ukrainą i Republiką Białoruś: uwarunkowania, stan, perspektywy. Relations between Ukraine and the Republic of Belarus: the present conditions, status quo and perspectives, „Materiały studialne PISM. PISM Research Papers” [Warszawa, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM)], nr 1, marzec 2006/March 2006
 54. System zachodni wobec „kryzysu irackiego” (wrzesień 2001 – marzec 2003 r.), (w:) Roman Bäcker, Joanna Marszałek-Kawa, Joanna Modrzyńska (red.), Od starej do nowej Europy? Kierunki integracji europejskiej, Toruń 2005, s. 63 – 80
 55. Углубленная зона свободной торговли с ЕС – шансы и вызовы для Украины, „Европа”, 2008, том 8, № 3 (28), s. 107 – 142
 56. Ukraina i Unia Europejska: Europa od Brestu po Don, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, styczeń – luty 2006, nr 1 (29), s. 5 – 15
 57. Ukraina jako państwo postkolonialne?, „Sprawy Międzynarodowe”, styczeń – marzec 2011, nr 1 (LXIV), ss. 5 – 28
 58. Ukraine and the question of borders of Europe, (w:) Katarzyna Kosior, Agata Jurkowska (red.), Beyond the borders. Ukraine and the European Neighbourhood Policy, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2007, s. 101 – 107

Recenzje

 1. Alan Mayhew, Ukraine and the European Union: financing accelerating integration. Ukraina a Unia Europejska: Finansowanie przyspieszenia integracji. Україна та Європейський Союз: фінансування прискорення інтеграцій, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2008, 216 stron, „Stosunki Międzynarodowe. International Relations” 2009, nr 1 – 2 (39), s. 305 – 308
 2. Alain Peyrefitte, C’était de Gaulle, T.III, Tout le monde a besoin d’une France qui marche, Paris, Éditions de Fallois/Fayard, s. 682, „Dzieje Najnowsze” 2001 (Rocznik XXXIII), nr 3, s. 231 – 239
 3. Anatolij I. Utkin, Amerikanskaja strategiija dlja XXI veka, Logos, Moskwa, 2000, s. 272 , „Stosunki Międzynarodowe. International Relations” 2001, nr 3 – 4 (24), s. 281 – 286
 4. Anders Åslund, Michael McFaul (red.), Revolution in Orange. The Origins of Ukraine’s Democratic Breakthrough, Carnegie Endowment for International Peace, Washington (D.C.) 2006, s. 224, „Stosunki Międzynarodowe. International Relations” 2006, nr 3 – 4 (t. 34), s. 274 – 281
 5. Georges-Henri Soutou, La guerre de Cinquante Ans. Les relations Est – Ouest 1943 – 1990, Librairie Arthème Fayard, Paris 2001, s. 767, „Stosunki Międzynarodowe. International Relations”, 2002, nr 1 – 2 (t. 25), s. 215 – 221
 6. Grzegorz Motyka, Ukraińska partyzantka 1942 – 1960. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Wydawnicza „Rytm”, Warszawa 2006, 728 stron, „Европа”, 2007, t. 7, nr 1 (22), s. 162 – 174
 7. Hryhorij M. Perepełyca, Orest M. Subtelnyj (red.), Asymetria miżnarodnych widnosyn, „Styłos”, Kyjiw 2005, 556 stron, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, marzec – kwiecień 2006, nr 2 (30), s. 165 – 169
 8. Г. М. Перепелиця (ред.), Зовнішня політика України 2006. Стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети. Щорічник (Інститут зовнішьної політики Дипломатичной академії України). – Київ: Стилос, 2007. – 272 с., „Европа”, 2007, t. 7, nr 3 (24), s. 165 – 174
 9. Jacques Sémelin, Purifier et détruire. Usages politiques des massacres et génocides, Editions du Séuil, Paris 2005, 496 stron, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, marzec – kwiecień 2009, nr 2 (48), s. 190 – 195
 10. Kazimierz Łastawski, Historia integracji europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, 360 stron, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, styczeń – luty 2007, nr 1 (35), s. 166 – 170
 11. L. Kuczma, Poslje Majdana. Zapiski prezydenta 2005 – 2006, Dowija, Wriemja, Kijew, Moskwa, 2007, 688 stron, „Stosunki Międzynarodowe. International Relations”, 2008, nr 1 – 2 (t. 37), s. 253 – 258
 12. M. Pietraś, T. Kapuśniak (red.), Ukraina w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, 424 strony, „Stosunki Międzynarodowe. International Relations” 2007, nr 3 – 4 (t. 36), s. 273 – 278
 13. Miron Lakomy, Stany Zjednoczone w polityce zagranicznej Francji w okresie postzimnowojennym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 432, „Stosunki Międzynarodowe. International Relations” 2012, nr 2 (t. 46), s. 332 – 335
 14. Nicolas Sarkozy, Témoignage, Paris, XO Editions, 2006, 288 stron, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, marzec – kwiecień 2007 r., nr 2 (36), s. 163 – 169
 15. Philip H. Gordon, Sophie Meunier, Le nouveau défit français: La France face à la mondialisation, Éditions Odile Jacob, Paris 2002, s. 242, „Stosunki Międzynarodowe. International Relations” 2003, nr 1 – 2 (t. 27), s. 253 – 259
 16. 16.  Romain Yakemtchouk, La politique étrangère de la Russie, L’Harmattan, Paris 2008, 438 stron, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, listopad – grudzień 2008, nr 6 (46), s. 208 – 214
 17. Rozważania o Europie. East-Central Europe in European History. Themes & Debates, red. Jerzy Kłoczowski, Hubert Łaszkiewicz, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2009, „Nowa Europa Wschodnia”, wrzesień 2010, nr 5, s. 201 – 205
 18. Świadectwo procesu pojednania: Wołyń 1943 – 2008. Pojednanie. Zbiór artykułów publikowanych w „Gazecie Wyborczej”, wybór tekstów Marcin Wojciechowski, Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2008, „Nowa Europa Wschodnia”, wrzesień – październik 2008, nr 1 (I), s. 152 – 155
 19. Stanisław Kulczycki, Hołodomor. Wielki Głód na Ukrainie w latach 1932 – 1933 jako ludobójstwo – problem świadomości, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Wrocław 2008, 384 stron; J. J. Bruski (wybór i opracowanie), Hołodomor. Wielki Głod na Ukrainie w dokumentach polskiej dyplomacji i wywiadu, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2008, 788 stron, „Sprawy Międzynarodowe”, styczeń – marzec 2009, nr 1 (LXII), s. 151 – 158 (wersja angielska: „Polish Quarterly of International Affairs”, Winter 2009, vol. 18, No 1, s. 140 – 147)
 20. Timothy Snyder, The Reconstruction of Nations. Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus 1569 – 1999, Yale University Press, New Haven-London, 2003, s. 384, „ Stosunki Międzynarodowe. International Relations” 2003, nr 3 – 4 (t. 28), s. 251 – 257

Tłumaczenia

 1. Abdelaziz Bouteflika, Krytyka „zderzenia cywilizacji”, „Stosunki Międzynarodowe. International Relations” 2005, nr 3 – 4 (t. 32), s. 254 – 267 (tłumaczenie z języka francuskiego)
 2. Mohammad Chatami, Kultura i moralność jako fundament życia międzynarodowego, „Stosunki Międzynarodowe. International Relations” 2005, nr 3 – 4 (t. 32), s. 250 – 253 (tłumaczenie z języka francuskiego)
 3. Yves Gazzo, Dlaczego Lizbona?, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, lipiec – sierpień 2008, nr 4 (44), s. 57 – 60 (tłumaczenie z języka francuskiego)
 4. Thierry de Montbrial, Działanie i system świata, Warszawa 2011 (tłumaczenie z języka francuskiego i redakcja naukowa)
 5. Borys Tarasiuk, Bronisław Geremek – przyjaciel wielu z nas, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, lipiec – sierpień 2008, nr 4 (44), s. 33 – 35 (tłumaczenie z języka ukraińskiego)
 6. Emmanuel Todd, Schyłek imperium: rozważania o rozkładzie systemu amerykańskiego, Warszawa 2003 (tłumaczenie z języka francuskiego (wspólnie z Katarzyną Mączyńską) i redakcja naukowa)
 7. Hubert Védrine, W hołdzie Bronisławowi Geremkowi, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, lipiec – sierpień 2008, nr 4 (44), s. 36 – 38 (tłumaczenie z języka francuskiego)
 8. Pierre Verluise, Unia Europejska potrzebuje geopolityki, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, styczeń – luty 2008, nr 1 (41), s. 23 – 26 (tłumaczenie z języka francuskiego)
 9. Serhij Zhurec, Przeciwrakietowy dualizm, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, marzec – kwiecień 2007, nr 2 (36), s. 47 – 49 (tłumaczenie z języka ukraińskiego)

Prace niepublikowane

 1. Ewolucja polityki wschodniej Stolicy Apostolskiej za pontyfikatu Benedykta XVI, ekspertyza dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, wrzesień 2006
 2. Foreign Policy of Poland towards its Eastern Neighbourhood: What Role for Visegrad Cooperation?, „PIIA Working Paper”, Budapest, 6 – 9 December 2007 (współautor)
 3. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o polityce zagranicznej rządu w 2008 r. Projekt, kwiecień 2008 r. (praca zbiorowa ekspertów Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – współautor)
 4. Polityka Polski wobec Ukrainy w 2008 r., „Ekspertyzy PISM”, styczeń 2008 r. (przy współpracy Łukasza Adamskiego)
 5. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Polski w świetle 5 lat członkostwa w UE – wymiar globalny i regionalny. Ekspertyza wykonana na zamówienia Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, „Ekspertyzy PISM” (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych), 10 grudnia 2008 r. (praca zbiorowa – współautor)
 6. Rola trójkąta weimarskiego w przybliżaniu Ukrainy do integracji ze strukturami zachodnimi. Zadania średnio- i długoterminowe, ekspertyza dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 19 lutego 2009 r. (praca zbiorowa ekspertów Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – współautor)
 7. Szanse, wyzwania i zagrożenia w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Polski w 2008 roku, ekspertyza dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, styczeń 2008 r. (praca zbiorowa – współautor)

Publikacje elektroniczne

Останній романтик? Президент Качинський та Україна, Unian, 11.04.2010, http://www.unian.net/ukr/news/news-371809.html

Dwie wizje Ukrainy, „Rzeczpospolita”, 04.10.2010, http://www.rp.pl/artykul/9133,544550-Szeptycki–Dwie-wizje-Ukrainy.html

Smolenski ja Katõni vahel, „Postimees”, 09.04.2011, http://www.postimees.ee/?id=416352

La Pologne et la politique orientale de l’Union européenne, „Regards sur l’Est”, 10.04.2011, http://www.regard-est.com/home/breve_contenu.php?id=1189

Dlaczego polski narodowiec nie lubi Ukraińców, 11.07.2016, http://wyborcza.pl/1,75968,20380170,dlaczego-polski-narodowiec-nie-lubi-ukraincow.html

Historią w Ukrainę, „Rzeczpospolita”, 19.06.2017, http://www.rp.pl/Publicystyka/306189956-Historia-w-Ukraine.html

Bieżące komentarze na www.new.org.pl i twitter.com/szeptycki