Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr Anna Solarz

Dr Anna Solarz
doktor, adiunkt
Zakład Studiów Pozaeuropejskich

Sylwetka

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych (1998) oraz Podyplomowego Studium „Polityka i kultura w krajach Azji i Afryki” w IKŚiO PAN (2011). Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (2004). Mama Marty, Mateusza i Agnieszki.

Zainteresowania badawcze

Religie we współczesnym świecie. Oddziaływanie religii i etyki na stosunki międzynarodowe. Stolica Apostolska w stosunkach międzynarodowych. Bliski i Środkowy Wschód w stosunkach międzynarodowych. Polityka zagraniczna Izraela i innych państw Bliskiego Wschodu.

Dydaktyka

Systemy religijne współczesnego świata, Stosunki międzynarodowe na Bliskim i Środkowym Wschodzie, Instytucje międzynarodowe w Afryce i na Bliskim Wschodzie, Polityka zagraniczna wybranych państw Bliskiego Wschodu, Czynnik religijny w stosunkach międzynarodowych, Geografia polityczna i gospodarcza świata.

Seminaria

Stosunki międzynarodowe na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Polityka zagraniczna Izraela, Turcji, Iranu i świata arabskiego. Religia i etyka w stosunkach międzynarodowych. Aktywność Kościoła katolickiego/Stolicy Apostolskiej we współczesnym świecie. Judaizm – Izrael i diaspora. Religie świata pozaeuropejskiego  (religie Ameryk, Azji i Afryki,  zwłaszcza islam w stosunkach międzynarodowych, synkretyzm religijny w Ameryce, buddyzm we współczesnym świecie, dialog międzyreligijny).

Najważniejsze publikacje

 • Ochrona zdrowia w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2013, współredakcja tomu (wraz z W. Lizakiem);
 • Ochrona zdrowia w nauczanu Kościoła katolickiego i działalnośći Stolicy Apostolskiej na forum międzynarodowym, w: tamże;
 • Podziały wśród społeczności żydowskiej i problemy bezpieczeństwa Izraela, „Wschodnioznawstwo” 2012, Wrocław 2012;
 • Religia w stosunkach międzynarodowych. 10-lecie współpracy ISM UW ze Zgromadzeniem Słowa Bożego (SVD), Warszawa 2012, współredakcja tomu (wraz z H. Schreiber);
 •  Dziedzictwo myśli chrześcijańskiego średniowiecza we współczesnych stosunkach międzynarodowych, w: tamże;
 • Rola czynnika religijnego i świeckiego w rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych w Izraelu, (wraz z W. Lizakiem) w: M. Gawrycki, J. Zajączkowski, A. Bógdał-Brzezińska (red.), Re-wizje i Re-orientacje. Myśl pozaeuropejska w nauce o stosunkach międzynarodowych, WUW, Warszawa 2012;
 • Kościół katolicki/Stolica Apostolska – „moralne mocarstwo” na Czarnym Lądzie?, w: A. Żukowski (red.), „Stare” i „nowe” mocarstwa w Afryce, seria „Forum Politologiczne” 2012, t. 13;
 • Stolica Apostolska wobec instytucjonalizacji międzynarodowej współpracy wielostronnej, w: M. Łukasik, D. Mickiewicz (red.), W murach Wiecznego Miasta – między państwem a Kościołem, Kraków 2011.
 • Religia w Trzecim Świecie, w: M. W. Solarz (red.), Kraje rozwijające się na początku XXI wieku. Wybrane problemy, Warszawa 2011;
 • Ubóstwo Afryki jako wyzwanie dla etyki stosunków międzynarodowych, w: A. Żukowski (red.), Problem bogactwa i biedy we współczesnej Afryce, seria „Forum Politologiczne” 2011, t. 12;
 • Chrześcijaństwo w Indiach na początku XXI wieku, w: J. Nakonieczna, J. Zajączkowski (red.), Azja Wschodnia i Południowa w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2011.
 • Kościół katolicki wobec problemów rozwoju współczesnego świata, [w:] A. Bąkiewicz, U. Żuławska (red.), Rozwój w dobie globalizacji, Warszawa 2010;
 • Jan Paweł II i dyplomacja watykańska wobec globalnych konferencji ONZ, w: M. Wilk, Ł. Donaj (red.), Jan Paweł II – w kręgu myśli politycznej i dyplomacji,  Łódź 2009;
 • Koncepcja rozwoju w nauczaniu Kościoła katolickiego, [w:] K. Czaplicka (red.), Wyzwania międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju, Warszawa 2007/8;
 • Buddyzm w Ameryce Łacińskiej, [w:] M. F. Gawrycki (red.), Ameryka Łacińska w regionie Azji i Pacyfiku,  Toruń 2007;
 • Prawa człowieka i etyka w stosunkach międzynarodowych, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2007, nr 1;
 • Allah akbar! – czyli o roli religii we współpracy miedzy państwami muzułmańskimi na przykładzie Organizacji Konferencji Islamskiej, [w:] Stosunki międzynarodowe w XXI w. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW, Warszawa 2006;
 • Stolica Apostolska wobec problemów globalizacji, [w:] E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Simonides (red.), Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Bydgoszcz-Warszawa 2003;
 • Problemy i napięcia polityczne w państwach Afryki Północnej, [w:] J.J. Milewski, W. Lizak (red.), Stosunki międzynarodowe w Afryce, Warszawa 2002