Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr Anna Wróbel

Dr Anna Wróbel
doktor, adiunkt
Zakład Ekonomii Politycznej Stosunków Międzynarodowych
awrobel@uw.edu.pl

Sylwetka

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych (2003) oraz Studium Handlu Zagranicznego SGH (2004). Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (2007). Adiunkt w ISM. Kierownik studiów stacjonarnych I i II stopnia. Koordynator programu MOST w ISM. Koordynator ds. ECTS w ISM.

Dyżury Kierownika studiów dziennych
czwartek  godz. 10.oo-12.oo s. 125 Gmach Audytoryjny/Collegium Politicum
Dyżur dydaktyczny
czwartek 16.30 (proszę o wcześniejszy kontakt mailowy: awrobel@uw.edu.pl)

 

Zainteresowania badawcze

Proces liberalizacji międzynarodowych obrotów gospodarczych, w szczególności liberalizacja międzynarodowego handlu usługami; bezpieczeństwo żywnościowe, międzynarodowy handel surowcami rolno-spożywczymi, regionalna integracja gospodarcza, ekonomiczny wymiar procesów globalizacji, zagadnienia rozwoju gospodarczego krajów rozwijających się.

Dydaktyka

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Usługi i ubezpieczenia w wymianie międzynarodowej, Międzynarodowy system handlowy WTO, Organizacja i technika handlu zagranicznego, Zagraniczna polityka ekonomiczna Polski , Teorie wymiany międzynarodowej, Integracja gospodarcza w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej, Wspólna polityka handlowa.

Seminaria

Gospodarka światowa. Handel międzynarodowy i polityka handlowa. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji. Międzynarodowy system handlowy WTO. Międzynarodowe organizacje gospodarcze. Regionalna integracja gospodarcza. Ekonomiczny wymiar procesów globalizacji. Zagadnienia rozwoju gospodarczego krajów rozwijających się. Bezpieczeństwo żywnościowe. Wspólna polityka handlowa. Zagraniczna polityka ekonomiczna Polski.

Najważniejsze publikacje

Monografie

 • Międzynarodowa wymiana usług, Warszawa 2009.
 • The Dragon and the Evening Stars: Essays on the determinants of EU-China relations (wraz z P.J. Borkowskim i Ł. Zamęckim), I. Arabaev Kyrgyz State University & Warsaw University, Bishkek-Warsaw 2013. 
 • Wewnętrzne uwarunkowania aktywności międzynarodowej Chińskiej Republiki Ludowej i jej relacji z Unią Europejską  (wraz z P.J. Borkowskim i Ł. Zamęckim),Warszawa 2013.
 • Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej, Warszawa 2014.
 • Geografia ekonomiczna. Międzynarodowe struktury produkcji i wymiany, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Redakcja naukowa

 • Liberalizm i neoliberalizm w nauce o stosunkach międzynarodowych: teoretyczny pluralizm, Rambler, Warszawa 2016, współredaktorzy: E. Haliżak, R. Ożarowski.
 • Liberalizm i neoliberalizm w badaniu polityki zagranicznej państwa i gospodarki światowej, Rambler, Warszawa 2016, współredaktorzy: E. Haliżak, R. Ożarowski.

Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych

 • Die Handelspolitik Polens in der Europäischen Union, w: Wolfram Hilz, Rafal Uatowski (red.) Deutschland und Polen in der Europäischen Union Nationale Präferenzen und Kooperationspotentiale ein Vierteljahrhundert nach dem Umbruch 1989/90, Bonner Studien zum globalen Wandel, Band 22, Tectum Verlag Marburg, 2016.
 • Skutki TTIP dla bezpieczeństwa żywnościowego państw członkowskich Unii Europejskiej, w: Elżbieta Czarny, Magdalena Słok-Wódkowska (red.), Partnerstwo transatlantyckie. Wnioski dla Polski, PWE, Warszawa 2016.
 • Dekompozycja światowego systemu handlu: rola dyskryminacyjnej liberalizacji handlu, w: M.F. Gawrycki, E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, D. Popławski, J. Zajączkowski, R. Zięba (red.), Tendencja i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe, Scholar, Warszawa 2016.
 • Polityka handlowa Chin: między liberalizmem a merkantylizmem, w:E. Haliżak, R. Ożarowski. A. Wróbel (red.), Liberalizm i neoliberalizm w badaniu polityki zagranicznej państwa i gospodarki światowej, Rambler, Warszawa 2016.
 • Ewolucja systemu zarządzania handlem światowym, w: M. Rewizorski (red.), Globalne zarządzanie i jego aktorzy, Elipsa, Warszawa 2016.
 • Proces liberalizacji handlu wewnątrzregionalnego w regionie Azji i Pacyfiku, w: A. Jarczewska, J. Zajączkowski (red.), Region Azji i Pacyfiku w latach 1985-2015, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016.
 • Uwarunkowania i czynniki rozwoju handlu rolnego państw Południa, w: S. Wydymus, M. Maciejewski (red.), Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw, CEDEWU, Warszawa 2016.
 • 25 lat polsko-niemieckiej wymiany gospodarczej, Studia Politica Germanica, 2016, 1(5).
 • Trade regionalism in the Asia-Pacific, Trends in the World Economy, 2016, vol. 8
 • Specyfika liberalizacji handlu rolnego w TTIP, w: M. Dunin-Wąsowicz, A. Jarczewska (red.), Transatlantycie Partnerstwo Handlowe i Inwestycyjne. Nowy etap instytucjonalizacji współpracy UE-USA, Warszawa 2015.
 • Transatlantic Trade and Investment Partnership – geoeconomic and geopolitical implications w: Trends in the World Economy vol. 7/2015, Real Economy and Financial Sector in the Contemporary World.
 • Implikacje negocjacji TTIP dla wielostronnego systemu handlowego, w: E. Stadtmuller, Ł. Fijałkowski (red.), Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, tom 1, Warszawa 2015.
 • Die deutsche Wirtschaft in der Europäischen Union, Studia Politica Germanica, 2015 Sondernummer.
 • Liberalizacja międzynarodowego handlu ułsugmi w warunkach kryzysu negocjacji WTO, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 857, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 2015, nr 41, tom 1.
 • Bilateralne porozumienia handlowe jako odpowiedź na kryzys negocjacji wielostronnych na forum WTO, w: R. Bania, K. Zdulski (red.), Wyzwania i problemy współczesnych stosunków międzynarodowych – bezpieczeństwo, dyplomacja, gospodarka, historia, polityka, Łódź 2015.
 • Interakcje państwa i rynku w procesie liberalizacji handlu międzynarodowego – przejawy i znaczenie, „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, vol. 210.
 • Specyfika protekcjonizmu rolnego w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych – implikacje dla negocjacji TTIP, w: Wydymus S., Maciejewski M. (red.), Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym, CeDeWu, Warszawa 2015.
 • Ewolucja polityki rolnej Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w świetle mierników OECD, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2015, nr 1, tom 51.
 • Uwarunkowania negocjacji rolnych TTIP, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2015, nr 2, tom 51.
 • Gospodarka Austrii w Unii Europejskiej, Studia Politica Germanica, 2014, 1 (3).
 • The Service Sector in the Indian Economy, w: J. Zajączkowski, J. Schöttli,M. Thapa (red.), India in Contemporary World: Polity, Economy and International Relations, Routledge, New York, London, New Delhi, 2014
 • ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ И СТРАНАМИ ВОСТОЧНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ – TRADE RELATIONS BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND COUNTRIES OF EAST AND SOUTH-EAST ASIA,  w:  МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ,  МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,  Калининград – Warszawa 2014.
 • EU Commercial Policy in a Globalised World – Factors and Instruments, w: D. Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajączkowski (red.), Introduction to European Studies, A New Approach to Uniting Europe, Warsaw 2013.
 • European Union Trade Policy Towards China, Japan and South Korea, w: D. Mierzejewski (ed.), The Quandaries od China’s Domestic and Foreign Development, Łódż 2014.
 • Implications of the Transatlantic Trade and Investment Partnership for the European Union and the United States service sectors, w: New Phenomena in International Markets and thair Implications, ‚Trends in the World Economy”, 2014, vol. 6.
 • EU trade policy towards ASEAN countries, w: J. Marszałek-Kawa (red.), Economy and growth from Asian state’s perspective, Toruń 2014.
 • Stosunki handlowe Unia Europejska – ASEAN: perspektywy utworzenia stresy wolnego handlu, w: J. Marszałek-Kawa, R. Gawłowski (red.), W kierunku nowego ładu gospodarczego – rola Azji w XXI wieku, Toruń 2014.
 • Multilateralizm i bilateralizm w polityce handlowej – wnioski dla Polski, w: S. Rudolf, M. Gorynia (red.), Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce, PTE, Warszawa 2014.
 • Handel jako narzędzie pokoju, w: W. Lizak, A. Solarz (red.), Z problematyki pokoju w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2014.
 • Polityka handlowa w świetle założeń realizmu, w: E. Haliżak, J. Czputowicz (red.), Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2014.
 • Specyfika mocarstwowości ekonomicznej Niemiec, w: J. Olszyński, A. Bielig (red.), Nowe zjawiska w gospodarce Niemiec i polsko-niemieckich stosunkach gospodarczych, Warszawa 2014.
 • Rozwój pionowego międzynarodowego podziału pracy na przykładzie państwa Azji Wschodniej, S. Wydymus, M. Maciejewski (red.), Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego, Kraków 2014.
 • Determinanty polityki handlowej Australii, w: K.A. Kłosiński, P. Rubaj (red.), Australia, Nowa Zelandia – polityka dobrobytu, Lublin 2014.
 • Rola sektora usług w rozwoju społeczno-gospodarczym i kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” 2014, zeszyt 37 (1/2014).
 • Funkcjonalność i dysfunkcjonalność wielostronnego systemu handlowego WTO, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Współczesne Problemy Ekonomiczne, Globalizacja, Liberalizacja, Etyka, 2014, nr 800, ISSN1640-6818.
 • Multilateralizm i bilateralizm w polityce handlowej państw – przykład Indii i Republiki Korei, w: T. Sporek, S. Talar (red.), Zjawiska i procesy w gospodarce światowej i jej podsystemach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.
 • Od geopolityki do geoekonomii: determinanty mocarstwowości ekonomicznej Niemiec, w: M. Wiliński (red.), Wybrane problemy niemcoznawcze z perspektywy geopolitycznej, Częstochowa 2014.
 • Ewolucja i rozwój globalnych sieci usługowych. Wnioski dla Polski, w: A. Budnikowski, A. Kuźnar (red.), Nowe procesy w gospodarce światowej – wnioski dla Polski, Warszawa 2014.
 • Preferencyjne umowy handlowe Unia Europejska – państwa Ameryki Łacińskiej: szanse i zagrożenia dla latynoamerykańskich gospodarek, w: K. Krzywicka (red.), Przeobrażenia geopolityczne i nowe zagrożenia w Ameryce Łacińskiej – Transformaciones geopolíticas y nuevas amenazas en América Latina, Lublin 2014.
 • Determinanty mocarstwowości ekonomicznej Unii Europejskiej, w: M. Musiał-Karg (red.) Unia Europejska w czasach kryzysu. Najważniejsze wyzwania i scenariusze na przyszłość, Poznań 2014.
 • Multilateralism or bilateralism: the EU trade policy in the age of the WTO crisis, ISSN 1392-1258, EKONOMIKA 2013 Vol. 92(3)
 • Bilateralism in the Asia-Pacific Region – the case of Republic of Korea, w: B. Skulska, P. Skulski (red.), Economical and Political Interrelations in the Asia-Pacific Region, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013, nr 293
 • Multilateralism or bilateralism: recent trends in trade policy, w: Key Problems of Selected Economies, Regions and Industries, „Trends in the World Economy”, vol 5, Szczeciń 2013.
 • Rola sektora usług w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy w Indiach, w: Z. Zioło, T. Rachwał, Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, Warszawa-Kraków 2013, vol. 21.
 • Rola przedsiębiorstw międzynarodowych w procesie liberalizacji międzynarodowego handlu usługami, w: E. Haliżak, M. Pietraś (red.), Poziomy analizy stosunków międzynarodowych,  Warszawa 2013, tom II.
 • Preferencyjne porozumienia handlowe (PTA’s): postęp czy blokowanie liberalizacji handlu, w: M. Chorośnicki, J.J. Węc, A. Czubik, A. Głogowski, I. Krzyżanowska-Skowronek, A. Nitszke, E. Szczepankiewicz-Rudzka, M. Tarnowski (red.), Nowe strategie na nowy wiek – granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, Kraków 2013.
 • Regulacje WTO w zakresie handlu lekami jako narzędzie budowy dobrobytu gospodarczego i społecznego państw Południa, w: W. Łysiak-Szydłowska, K. Strzała (red.), Oblicza dobrobytu – perspektywa nauk ekonomicznych, Prace i Materiały Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie 2013, nr 1.
 • Atrakcyjność Polski dla offshoringu usług, w: Miejsce Polski w gospodarce światowej, „Zeszyty Naukowe: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2013, nr 756, Szczecin 2013.
 • Stanowisko Indii w negocjacjach rolnych WTO, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie seria Problemy Rolnictwa Światowego tom 13 (XXVIII) zeszyt 2 2013.
 • Liberalizacja i protekcjonizm w polityce państwa – przykład sektora rolnego, Studia Ekonomiczne, Współczesne problemy ekonomiczne, Polityka państwa a proces globalizacji (G. Wolska red.),  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013.
 • Prospects for the Establishment of EU-India Free Trade Area, w: J. Marszałek-Kawa (ed.), Dilemmas of Contemporary Asia. Deliberations on Economy and Security, Toruń 2013.
 • Perspektywy utworzenia strefy wolnego handlu Unia Europejska-Indie, w: J. Marszałek-Kawa, E. Kaja (red.), Przyszłość azjatyckich tygrysów. Zagrożenia i wyzwania, Toruń 2013.
 • Ewolucja pozycji Chin w handlu światowym, w: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Artykuły naukowe, Część I, Szczeciń 2013.
 • Handel lekami w regulacjach Światowej Organizacji Handlu, w: W. Lizak, A. Solarz (red.), Ochrona zdrowia w stosunkach międzynarodowych. Wybrane zagadnienia, WUW, Warszawa 2013.
 • Gospodarka Niemiec w Unii Europejskiej, Studia Politica Germanika, 2013, t.1.
 • Mechanisms and instruments of Common Commercial Policy. Implications for Poland, w: Poland in the European Union: Adjustment and Modernization Lessons for Ukraine, Edited by Artur Adamczyk and Kamil Zajączkowski, Warsaw-Lviv 2012.
 • Polityka protekcyjna jako forma regulacji niezbędnej w świetle analiz empirycznych, w: M. Guzek (red.), Ekonomia i polityka w kryzysie, Kierunki zamian w teoriach, Warszawa 2012.
 • Polityka liberalizacji handlu usługami: wymiar globalny i regionalny, w: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, Ksiega jubileuszowa dedykowana profesor Irenie Pietrzak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 • Stanowisko Unii Europejskiej w negocjacjach rolnych WTO i jego implikacje dla Wspólnej Polityki Rolnej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie seria Problemy Rolnictwa Światowego tom 12 (XXVII) zeszyt 2 2012.
 • Polityka handlowa Unii Europejskiej wobec panstw Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2012, nr 2 (t. 46).
 • Międzynarodowe struktury handlu, w: E Haliżak (red.), Geoekonomia, Warszawa 2012.
 • Liberalizacja i protekcjonizm w polityce państwa, w: E. Haliżak, Geoekonomia, Warszawa 2012.
 • Geografia ekonomiczna a nauka o stosunkach międzynarodowych, w: A. Gałganek, E. Haliżak, M. Pietraś (red.), Wielo- i interdyscyplinarność nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2012.
 • Rola Stanów Zjednoczonych w procesie liberalizacji międzynarodowego handlu usługami, w: W. Bernacki, A. Walaszek (red.), Amerykomania, tom II, Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Andrzejowi Mani, Kraków 2012.
 • Polska w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, w: S. Parzymies, I. Popiuk-Rysińska, (red.), Udział Polski w organizacjach międzynarodowych, Warszawa 2012.
 • Polska w Światowej Organizacji Handlu, w: S. Parzymies, I. Popiuk-Rysińska (red.), Udział Polski w organizacjach międzynarodowych, Warszawa 2012.
 • Czynnik religijny w teorii i praktyce handlu zagranicznego – wybrane przykłady, w: A.M. Solarz, H. Schreiber  (red.), Religia w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2012.
 • The EU-Korea Free Trade Agreement, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2012, nr 1 (t. 45).
 • Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski, „Studia Europejskie” 2011 nr 4 (60).
 • Państwa sąsiedzkie w handlu zagranicznym Niemiec, Studia Politica Germanica 2012, t.1, nr.1.
 •  Stosunki handlowe Szwajcaria–Unia Europejska, w: D. Popławski, Państwa niemieckojęzyczne w procesie integracji europejskiej. Austria, Liechtenstein, Szwajcaria, Warszawa 2011.
 • Strefa wolnego handlu USA – Republika Korei, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2011, nr 1-2, t. 43.
 • Strefa wolnego handlu Unia Europejska-Republika Korei, w: J. Nakonieczna, J. Zajączkowski (red.), Azja Wschodnia i Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2011.
 • Liberalizacja usług finansowych na forum WTO – zobowiązania państw Azji Południowo-Wschodniej, w: J. Nakonieczna, J. Zajączkowski (red.), Azja Wschodnia i Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2011.
 • Perspektywy integracji gospodarczej, w: A. Szeptycki (red.), Między sąsiedztwem a integracją. Założenia, funkcjonowanie i perspektywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej, Warszawa 2011.
 • Implikacje wzrostu cen surowców rolno-spożywczych dla bezpieczeństwa państwa i stosunków międzynarodowych, w: J. Symonides (red.), Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Warszawa 2010.
 • Stanowisko negocjacyjne Unii Europejskiej na forum Światowej Organizacji Handlu, w: J. Adamowski, K.A. Wojtaszczyk, Strategie rozwoju Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
 • Znaczenie sektora usług dla rozwoju gospodarczego Indii, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2010, nr 1-2, t. 41.
 • Proces przygotowań Słowacji do przyjęcia wspólnej waluty euro. w: D. Popławski (red.), Państwa naddunajskie a Unia Europejska, Warszawa 2010.
 • Transformacja sektora usług w Polsce, w: W. Balicki, A. Małecki (red.), Dwadzieścia lat transformacji gospodarczej w Polsce, Przemiany sektorowe, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2009, nr 25.
 • Między wolnym handlem a protekcjonizmem: rola państwa w procesie liberalizacji międzynarodowej wymiany usług, w: M. Sułek, J. Symonides (red.), Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Warszawa 2009.
 • Rola WTO w światowym rynku usług, w: K.A. Kłosiński, Usługi w gospodarce światowej, Warszawa 2009.
 • Regulacje przepływu usług w bilateralnych porozumieniach handlowych w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2009, nr 1-2, t. 39.
 • Zagrożenia żywnościowe bezpieczeństwa państwa, w: K.M. Księżopolski (red.), Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego, Warszawa 2009.
 • Proces liberalizacji handlu usługami w Unii Europejskiej, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2007, nr 1-2, tom 35.
 • Problem protekcjonizmu w międzynarodowym obrocie usługowym, „Studia Międzynarodowe” 2006/2007, tom 3, nr 1-4.
 • Strefa Wolnego Handlu Ameryk, w: M.F. Gawrycki (red.), Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej, Warszawa 2007.
 • Strefa wolnego handlu Chiny-Chile, w: M.F. Gawrycki (red.), Ameryka Łacińska w regionie Azji i Pacyfiku, Toruń 2007.
 • Liberalizacja usług w regionie Azji i Pacyfiku. w: M.F. Gawrycki (red.), Ameryka Łacińska w regionie Azji i Pacyfiku, Toruń 2007.
 • Polityka liberalizacji międzynarodowego sektora usług, w: E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, S. Parzymies, J. Simonides, R. Zięba (red.), Stosunki międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
 • Ameryka Łacińska wobec liberalizacji międzynarodowego sektora usług, w: M.F. Gawrycki (red.), Ameryka Łacińska wobec wyzwań globalizacji, Toruń 2006.
 • Raula Prebischa wizja gospodarki światowej i jego rola w rozwoju teorii wymiany międzynarodowej, w: R. Kuźniar (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Warszawa 2005.
 • Problemy liberalizacji międzynarodowych obrotów usługowych w warunkach globalizacji gospodarki światowej, Studia Międzynarodowe 2005, nr I-IV, tom II.
 • Jednolity rynek usług Wspólnoty – konsekwencje dla Polski (wraz K. Śliwińskim), (w:) E. Haliżak (red.), Polityka wewnętrzna i zagraniczna państwa w procesie integracji europejskiej, Warszawa – Bydgoszcz 2004.

Publikacje popularnonaukowe

 • Świat peryferii domaga się głosu, Raula Prebischa radykalna wizja gospodarki światowej, „Forum Klubowe”, 2005, nr 5 (24).
 • Współśrodkowe kręgi globalizmu, Teoria systemu światowego Immanuela Wallersteina, „Forum Klubowe”, 2006, nr 1 (25).
 •  Zarys historii liberalizmu ekonomicznego, „Forum Klubowe”, 2006, nr 2(26).
 • Jednolity rynek usług Unii Europejskiej, „Forum Klubowe”, 2006, nr 3 (27).

Publikacje elektroniczne

Raport specjalny: Problem liberalizacji handlu rolnego w rokowaniach TTIP http://www.alebank.pl//images/stories/pdf/bank/2015/2015.06/bank.2015.06.146-147.pdf
Transatlantic Trade and Investment Partnership – geoeconomic and geopolitical implications

Implications of the Transatlantic Trade and Investment Partnership for the European Union and United States services sectors

http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/twe/6-2014/twe-6-185.pdf

 

The Dragon and the Evening Stars: Essays on the determinants of EU-China relations (wraz z P.J. Borkowskim i Ł. Zamęckim), I. Arabaev Kyrgyz State University & Warsaw University, Bishkek-Warsaw 2013.
Multilateralism or bilateralism: the EU trade policy in the age of the WTO crisis, ISSN 1392-1258, EKONOMIKA 2013 Vol. 92(3),
Multilateralizm i bilateralizm w polityce handlowej: Wnioski dla Polski,
Liberalizacja i protekcjonizm w polityce państwa – przykład sektora rolnego, Studia Ekonomiczne, Współczesne problemy ekonomiczne, Polityka państwa a proces globalizacji (G. Wolska red.),  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice  2013.
Rola sektora usług w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy w Indiach

http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1254/1056

Atrakcyjność Polski dla offshoringu usług,

http://www.wneiz.univ.szczecin.pl/nauka_wneiz/frfu/57-2013/FRFU-57-619.pdf

Stanowisko Indii w negocjacjach rolnych WTO

http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2013_T13(28)_z2.pdf

Stanowisko Unii Europejskiej w negocjacjach rolnych WTO i jego implikacje dla Wspólnej Polityki Rolnej Rolnejhttp://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2012_T12(27)_z2.pdf

Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/4-2011_wrobel.pdf

The EU-Korea Free Trade Agreement, http://www.pl.ism.uw.edu.pl/images/stories/Stosunki_miedzynarodowe/SM45-4%20korekta.pdf

Znaczenie sektora usług dla rozwoju gospodarczego Indii http://www.pl.ism.uw.edu.pl/images/stories/Publikacje/stosunki_miedzynarodowe/SM_41-ostateczna.pdf

Mechanisms and instruments of Common Commercial Policy. Implications for Poland

http://books.google.pl/books?printsec=frontcover&id=lmKIS2lvM78C#v=onepage&q&f=false