Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr Dorota Heidrich

Dr Dorota Heidrich
doktor, adiunkt
Zakład Prawa i Instytucji Międzynarodowych

Sylwetka

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych (2000) oraz Podyplomowego Studium Wiedzy o Krajach Rozwijających się w IKR UW (2005). Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (2004). Zatrudniona na stanowisku adiunkta.

Zainteresowania badawcze

Szeroko pojęta problematyka współpracy rozwojowej, migracje (szczególnie uchodźcy i IDPs), problemy Afryki, odpowiedzialność karna jednostek w prawie międzynarodowym sądownictwo karne dla jednostek), międzynarodowe organizacje międzyrządowe (szczególnie ONZ i UE) i pozarządowe (NGOs).

Dydaktyka

Prawo międzynarodowe publiczne, Organizacje pozarządowe, Organizacje międzynarodowe, Demografia

Seminaria

Organizacje międzynarodowe (w tym organizacje pozarządowe). Migracje międzynarodowe. Uchodźcy. Odpowiedzialność karna jednostek w prawie międzynarodowym. Międzynarodowe trybunały karne. Problemy krajów rozwijających się (zwłaszcza krajów Afryki) i współpraca rozwojowa. Konflikty międzynarodowe i wewnętrzne.

Najważniejsze publikacje

  • Organizacja Narodów Zjednoczonych i międzynarodowe trybunały karne (The United Nations Organization and International Criminal Tribunals), in: J. Symonides (ed.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy (The United Nations Organization. Balance and Perspectives), Warsaw 2006;
  • Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec ekonomicznych i społecznych wyzwań globalizacji (The United Nations Towards Economic and Social Challenges of Globalization), co-author with A. Jarczewska-Romaniuk, in: J. Symonides (ed.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy (The United Nations Organization. Balance and Perspectives), Warsaw 2006;
  • Międzynarodowy Trybunał Karny – powstanie, funkcjonowanie, sprawy na wokandzie (The International Criminal Court – Creation, Functioning, Cases), in: E. Haliżak et al.,Stosunki międzynarodowe w XXI wieku (International Relations in the 21st Century), Warsaw 2006;
  • Międzynarodowa ochrona uchodźców wewnętrznych. Aspekty prawne i praktyka (International Protection of Internally Displaced Persons. Legal Aspects and Practice), Warsaw 2005;
  • Stosunki Unii Europejskiej z państwami rozwijającymi się – problem pomocy rozwojowej (The European Union’s Relations with Developing Countries – Problem of Development Aid), in: E. Haliżak, S. Parzymies (eds.), Unia Europejska – nowy typ wspólnoty międzynarodowej (The European Union. A New Type of International Community), Warsaw 2002