Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr hab. Karina Marczuk

Dr hab. Karina Marczuk
doktor hab., adiunkt
Zakład Integracji Europejskiej
k.marczuk@uw.edu.pl

Sylwetka

Absolwentka Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (obecnego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW) oraz Akademii Obrony Narodowej (obecnej Akademii Sztuki Wojennej). Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2007), doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2014) .

Od 2015 r. pracuje jako adiunkt w Zakładzie Integracji Europejskiej Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej była adiunktem m.in. w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie w Instytucie Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadziła zajęcia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Poza doświadczeniem akademickim ma również doświadczenia w pracy w instytucji państwowej – była wicedyrektorem Gabinetu Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Visiting researcher w Europejskim Centrum ds. Edukacji Wyższej UNESCO (UNESCO-CEPES) w Bukareszcie. W 2017 r. odbywała staż naukowy w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Odbyła szkolenia z zakresu dydaktyki szkoły wyższej.

Od 2017 r. redaktor naukowa serii wydawniczej Poland’s Foreign Policy Library publikowanej przez prestiżowe wydawnictwo Nomos w Baden-Baden (współredaktorstwo naukowe serii: prof. dr hab. Dariusz Popławski). Od 2017 r. sekretarz redakcji czasopisma naukowego Studia Politica Germanica, wydawanego na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor naukowa tomów Studia Politica Germanica pt.: Współpraca państw niemieckojęzycznych w obszarze bezpieczeństwa (t. 5, nr 16, 2016), Obronność w państwach niemieckojęzycznych (t. 6, nr 1, 2017) i Dyplomacja państw niemieckojęzycznych (t. 7, nr 2, 2017). Członek International Advisory Board w czasopiśmie Yearbook wydawanym przez ‘C.S. Nicolăescu-Plopşor’ Institute for Research in Social Studies and Humanities (Rumuńska Akademia Nauk) oraz członek honorowy National College for Home Affairs Scientific and Records Committee czasopisma Romanian Journal of Home Affairs (Romanian Police Academy).

Uczestniczyła w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych (prelegentka, moderatorka paneli), organizatorka międzynarodowych konferencji, kierowała projektami naukowymi. W latach 2015–2016 kierowała dwoma międzynarodowymi projektami, finansowanymi przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, we współpracy z Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn: Współpraca Polski i Niemiec w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego: dwie dekady wspólnych doświadczeń i 25×25 Wymiary współpracy polskoniemieckiej w dziedzinie bezpieczeństwa: ocena dwudziestu pięciu lat wspólnych doświadczeń. W latach 2017–2018 kierowała projektem naukowym pt. Traktaty RP o dobrym sąsiedztwie po 1990 r.: implementacja–realizacja–perspektywy, realizowanym na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, którego rezultatem była międzynarodowa konferencja, zorganizowana we współpracy z Europejską Siecią Migracyjną.

Zorganizowane konferencje:

– Międzynarodowa konferencji naukowa Współpraca Polski i Niemiec w obszarze bezpieczeństwa: dwadzieścia pięć lat wspólnych doświadczeń. Konferencja jubileuszowa zorganizowana z okazji 25. rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991 r. w Bonn, Warszawa 24 maja 2016r.: http://www.pl.ism.uw.edu.pl/miedzynarodowa-konferencja-wspolpraca-polski-i-niemiec-w-obszarze-bezpieczenstwa-dwadziescia-piec-lat-wspolnych-doswiadczen-24-maja-2016-r/

– Międzynarodowa konferencja naukowa Traktaty RP o dobrym sąsiedztwie po 1990 r.: dobre sąsiedztwo w obliczu wyzwań migracji. Konferencja zorganizowana we współpracy z Europejską Siecią Migracyjną, Warszawa 22 lutego 2018 r.: http://www.pl.ism.uw.edu.pl/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-traktaty-rp-o-dobrym-sasiedztwie-po-1990-r-dobre-sasiedztwo-w-obliczu-wyzwan-migracji-warszawa-22-lutego-2018-r/

Autorka licznych prac (monografii, prac pod redakcją, rozdziałów w pracach zbiorowych, artykułów naukowych) wydawanych w Polsce i zagranicą. Między innymi autorka monografii pt. Bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej: od bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa ludzi, Warszawa: Aspra-JR, 2012, s. 639 (http://www.aspra.pl/katalog-wydawniczy/book/392) oraz redaktor naukowa książki pt. Reconciliation–Partnership–Security: Cooperation between Poland and Germany 1991–2016, Baden-Baden: Nomos 2016, s. 266 (https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845280363-1/titelei-inhaltsverzeichnis?page=1).

Zainteresowania badawcze

 • Wymiary teoretyczny i praktyczny bezpieczeństwa wewnętrznego państw członkowskich Unii Europejskiej (zwłaszcza państw basenu Morza Śródziemnego i Europy Północnej), zagadnienie odporności na zagrożenia (resilience) takich państwa spoza Europy jak Australia
 • Human security wybranych państw
 • Wymiary współczesnej dyplomacji, dyplomacja publiczna i bezpieczeństwo państw

Dydaktyka

Prowadzi zajęcia na studiach drugiego stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe na specjalnościach: Dyplomacja współczesna oraz Integracja i stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej. Prowadzone przedmioty: Metody i techniki współczesnej dyplomacji, Dyplomacja w stosunkach międzynarodowych, Dyplomacja publiczna, Organizacja i funkcjonowanie służby zagranicznej Wielkiej Brytanii, Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE: aspekty zewnętrzne, Polityka zagraniczna Australii, Human Security (Graduate Programme in International Relations). Prowadzi również zajęcia na studiach drugiego stopnia w Instytucie Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego: Instytucje dyplomacji UE, Promocja w dyplomacji.

Seminaria

Prowadzi seminaria magisterskie oraz doktorskie w językach polskim i angielskim.

Problematyka:

 • Wymiary teoretyczny i praktyczny bezpieczeństwa wewnętrznego państw członkowskich Unii Europejskiej (zwłaszcza państw basenu Morza Śródziemnego i Europy Północnej)
 • Problematyka bezpieczeństwa Australii
 • Human security wybranych państw
 • Wymiary współczesnej dyplomacji, dyplomacja publiczna

Najważniejsze publikacje

Aktualna lista publikacji jest dostępna w bazie Polska Bibliografia Naukowa:
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/persons/3931763/Karina_Marczuk

Monografie:

 • Marczuk K.P., Bezpieczeństwo funkcjonalne państw regionu Europy Północnej, Aspra-JR, Warszawa 2014, s. 291.
 • Marczuk K.P., Bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej: od bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa ludzi, Aspra-JR, Warszawa 2012, s. 639.
 • Marczuk K.P., Trzecia opcja: gwardie narodowe w wybranych państwach Basenu Morza Śródziemnego, 2. wydanie, Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 406.
 • Marczuk K.P., Trzecia opcja: gwardie narodowe w wybranych państwach Basenu Morza Śródziemnego, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa 2007, s. 350.

Redakcja naukowa, współautorstwo:

 • Reconciliation–Partnership–Security: Cooperation between Poland and Germany 1991–2016, K.P. Marczuk (red.), Nomos, Baden-Baden 2016, s. 266.
 • Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego: uwarunkowania–realizacja–wyzwania w drugiej dekadzie XXI wieku, W. Fehler, K.P. Marczuk (red.), Difin, Warszawa 2015, s. 320.
 • Marczuk K.P. et al., Bezpieczeństwo międzynarodowe: wczoraj–dziś–jutro, Rambler, Warszawa 2015, s. 183.
 • Dwie dekady zmian: Rumunia 1989–2009, K.P. Marczuk (red.), Difin, Warszawa 2009, 213 p.

Wybrane artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych (2015–2018):

 • Doświadczenia Australii w zakresie migracji w latach 1901–2017 (I), Studia Polityczne 2018, 46(1) (w druku).
 • Doświadczenia Australii w zakresie migracji w latach 1901–2017 (II), Studia Polityczne 2018, 47(2) (złożony do druku).
 • Partnerstwa społeczności lokalnych Polski i Niemiec w warunkach Unii Europejskiej, Studia Europejskie 2017, 81(1), ss. 193–205.
 • Kryzys uchodźczy 2014–2016 – podejścia Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Propozycje działań, Krakowskie Studia Międzynarodowe 2017, 14(1), ss. 107–118.
 • Origins of immigration to Australia, 1787–1914, Arhivele Olteniei 2017, 31, ss. 39–50.
 • Ewolucja Armii Karabinierów (L’Arma dei Carabinieri) we Włoszech, Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2017, 3, ss. 197–205.
 • The Origins of the Polish-German Reconciliation, 1965–1966, Arhivele Totalitarismului 2017, 94–95(1–2), ss. 171–180.
 • Australia’s History and Background of Migration and Refugee Policies – Lessons for the EU and Its Member States?, Yearbook of Polish European Studies 2016, 19, ss. 261–274.
 • Public Diplomacy in the Service of the National Interest – Australia’s “Stopping the Boats” Campaign, Stosunki Międzynarodowe–International Relations 2016, 52(4), ss. 243–252.
 • Wyzwania dla Europejskich Sił Żandarmerii, [w:] Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, M.F. Gawrycki et al. (red.), Warszawa, Scholar 2016, ss. 508–519.
 • Cross-border internal security cooperation between Poland and Germany, [w:] Reconciliation–Partnership–Security: Cooperation between Poland and Germany 1991–2016, K.P. Marczuk (red.), Nomos, Baden-Baden 2016, ss. 167–184.
 • Budowanie odporności na sytuacje kryzysowe – studium przypadku Australii, [w:] Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata: wymiar ekonomiczno-społeczny, I. Oleksiewicz, K. Stępień (red.), Rambler, Warszawa 2016, ss. 657–666.
 • Współpraca transgraniczna Polski i RFN w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, Krakowskie Studia Międzynarodowe 2016, 13(2), ss. 93–104.
 • Główne obszary współpracy Polski z RFN w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, Studia Politica Germanica 2016, 5(1), ss. 85–94.
 • Ustawy w zakresie zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego (Internal Security Acts) w Indiach, Portugali i Francji, Przegląd Strategiczny 2016, 9(6), ss. 117–125.
 • The legal framework for internal security of contemporary states, Arhivele Olteniei 2016, 30, ss. 338–345.
 • Relacje bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa jednostki ludzkiej (human security): uwarunkowania, płaszczyzny napięć i kierunki zmian, [w:] Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa, K. Cebul, A. Rudowski (red.), CeDeWu, Warszawa 2015, ss. 135–151.
 • Zwiększanie odporności Europy na kryzysy i katastrofy, [w:] Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego: uwarunkowania–realizacja–wyzwania w drugiej dekadzie XXI wieku, W. Fehler, K.P. Marczuk (red.), Difin, Warszawa 2015, ss. 215–224.
 • Reagowanie na sytuacje kryzysowe na obszarze Unii Europejskiej – studium przypadku epidemii E.coli z czerwca 2011 r., [w:] Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego: uwarunkowania–realizacja–wyzwania w drugiej dekadzie XXI wieku, W. Fehler, K.P. Marczuk (red.), Difin, Warszawa 2015, ss. 252–269.
 • Einfluss der Forderungen der Menschlichen Sicherheit auf das Konzept der Inneren Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland, Studia Politica Germanica 2015, Sondernummer 2015, pp. 51–67.
 • Australia’s Approach to Resilience, Arhivele Olteniei 2015, 29, ss. 261–271.

Publikacje elektroniczne

Publikacje w wersji elektronicznej dostępne na stronie Academia.edu:
https://uw.academia.edu/KarinaMarczuk