Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr hab. Sylwester Gardocki

Dr hab. Sylwester Gardocki
doktor hab., adiunkt
Zakład Prawa i Instytucji Międzynarodowych

Sylwetka

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1990), Wydziału Prawa i Administracji (1990) i Wydziału Filozofii i Socjologii (1992). Doktor nauk humanistycznych (1995). W ISM od 1996 r., doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2011).

Zainteresowania badawcze

Procesy transformacyjne współczesnej Rosji

Dydaktyka

Międzynarodowe prawo handlowe, wstęp do prawa

Seminaria

Współczesne międzynarodowe stosunki handlowe – aspekty prawne. Międzynarodowe prawo prywatne. Międzynarodowe prawo handlowe.

Najważniejsze publikacje

  • Instytucja prezydenta w polityce Federacji Rosyjskiej (The Institution of President in the Politics of the Russian Federation), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008.
  • Legitimacy of Power of the President of the Russian Federation, „Polish Political Science Yearbook”, 2007/XXXVI, pp. 26-59.
  • Ciągłość i zmiana w strukturze i stylu rządzenia w Rosji (Continuity and Change in the Structure and Style of Governance in Russia), in: Stosunki Międzynarodowe w XXI Wieku, Księga Jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (International Relations in the 21st Century. A Jubilee Book to Celebrate the 30th Anniversary of the Institute of International Relations at Warsaw University), Wyd. SCHOLAR, Warsaw 2006, pp. 528- 564.
  • Ropa i gaz ziemny jako środki strategii politycznej Rosji (Oil and Natural Gas as Means of the Russian Political Strategy), „Polityka Wschodnia”, Centrum Badań Wschodnich UW, Wyd. Adam Marszałek, Warszawa – Toruń 2006, Vol. 1-2/2006, pp. 50-69
  • Regiony i polityka zagraniczna Rosji (Regions and Foreign Policy of Russia), „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, No. 1-2 (Vol. 23) 2001, pp. 122-140.
  • Wewnętrzne uwarunkowania polityki zagranicznej Rosji (Internal Determinants of Russian Foreign Policy), in: Historia. Stosunki Międzynarodowe. Amerykanistyka. Księga Jubileuszowa na 65-lecie Profesora Wiesława Dobrzyckiego (History. International Relations. American Studies. A Jubilee Book to Celebrate the 65th Anniversary of Professor Wiesław Dobrzycki), Wyd. ASPRA-JR, Warsaw 2001, pp. 131-149.
  • Rola prezydenta w kształtowaniu polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej (The Role of the President in Shaping Foreign Policy of the Russian Federation), „Polityka Wschodnia”, Centrum Badań Wschodnich UW, Wyd. Adam Marszałek, Warszawa – Toruń 2000, Vol. 2/2000, pp. 51-76.
  • Ropa i gaz jako środki strategii politycznej Rosji po 2000 roku (Oil and Natural Gas as Means of the Russian Political Strategy After the Year 2000), „Stosunki międzynarodowe, Integracja europejska, Politologia, Prawo”, ISE Wyd. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Vol. XV, pp. 185-206.
  • Oficerowie radzieccy w Wojsku Polskim w latach 1943 – 1956 (Soviet Officers in the Polish Army in the Years 1943-1956), „Polityka Wschodnia”, Centrum Badań Wschodnich UW, Wyd. Adam Marszałek, Warszawa – Toruń 1998, Vol. 2/1998, pp. 87-108