Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr Hanna Schreiber

Dr Hanna Schreiber
doktor, adiunkt
Zakład Prawa i Instytucji Międzynarodowych
hanna.s@uw.edu.pl

Sylwetka

(d. Jodełka). Doktor nauk humanistycznych (dyplom z wyróżnieniem, styczeń 2012), od 2006 prowadzi zajęcia w ISM.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom cum laude 2005), Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (dyplom cum laude 2006, w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych), Wydziału Historycznego (w 2010 roku, w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych).
Stypendystka na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium (2004/2005) oraz wielokrotna stypendystka Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, jak również laureatka stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012-2015).
Członek Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego powołanej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP (Wiceprzewodnicząca Rady oraz Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Prawnych i Strategii Ochrony), Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Rady Fundacji Obserwatorium Żywej Kultury oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Współpracuje z Polskim Komitetem ds. UNESCO oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa.
Wykładowca na kursach doskonalenia zawodowego oficerów Wojska Polskiego w Akademii Obrony Narodowej oraz dla żandarmerii wojskowej w NATO MP COE w Bydgoszczy.
Współorganizator i  kierownik studiów podyplomowych „Komunikacja międzykulturowa w dziedzinie Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, prowadzonych we współpracy z Akademią Obrony Narodowej.
Członek zespołu polskiego w grancie UE – HEURIGHT: The Right to Cultural Heritage in the European Union, realizowanego we współpracy z Wielką Brytanią i Włochami w latach 2015-2018, odpowiedzialna za badania dotyczące niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Wykładowca bądź uczestniczka międzynarodowych seminariów, konferencji i spotkań międzyrządowych na Węgrzech, w Grecji, Hiszpanii, Niemczech, Francji, Holandii, Włoszech, Norwegii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Etiopii i w Indiach.
Doświadczenie międzynarodowe:
2008-2009 – uczestniczka Wielonarodowego Eksperymentu 6 (Multi-National Experiment 6 – MNE 6) prowadzonego przez USJFCOM (Połączone Dowództwo Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych) oraz NATO, sekretarz Zespołu Ekspertów powołanego dla realizacji zadań wynikających z udziału Polski w celu 4.3. MNE 6.
od 2014 – wykładowca na kursach w NATO Military Police Centre of Excellence
2015 – członek zespołu 12 ekspertów powołanych przez UNESCO do opracowania Zasad etycznych dotyczących ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w 2015 (Walencja, marzec 2015); Zasady zostały przyjęte w grudniu 2015 roku przez Komitet Międzyrządowy w Namibii, nr dokumentu:10.COM/15.a;
uczestniczka konferencji UNESCO IFAP na Syberii dot. różnorodności językowej i kulturowej (Khanty-Mansyisk, lipiec 2015)
2016 członek delegacji Polski na 6. posiedzenie Państw-Stron Konwencji UNESCO 2003, przewodnicząca obrad przy wyborze nowych członków Komitetu Międzyrządowego (Paryż, maj-czerwiec); przewodnicząca delegacji na 11. posiedzenie Komitetu Międzyrządowego Konwencji 2003 (Addis Abeba, listopad-grudzień); koordynator merytoryczny I Forum Eksperckiego Chiny-Europa Środkowa i Wschodnia na temat ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, (Kraków, październik);
2017 – koordynator przygotowania pierwszego wniosku z Polski o wpis na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO (szopkarstwo krakowskie, marzec) oraz o akredytację organizacji pozarządowej przy Konwencji UNESCO 2003 (Stowarzyszenie Twórców Ludowych, kwiecień).
Dyżur w semestrze letnim 2017 – według informacji bieżących na stronie ISM, co do zasady: poniedziałki 13.15-14.45 – 402/419.

Zainteresowania badawcze

Kulturowe aspekty stosunków międzynarodowych, międzynarodowe stosunki kulturalne, prawo międzynarodowe publiczne, zwłaszcza prawa człowieka i ich aspekt kulturowy, prawnomiędzynarodowa ochrona dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego, ochrona dóbr kultury w konfliktach zbrojnych, antropologia kultury (zwłaszcza problematyka międzynarodowego ruchu organizacji ludów tubylczych i cultural genocide), historia sztuki (koncepcja „sztuki prymitywnej”, teoria kolekcjonerstwa), świadomość międzykulturowa w operacjach wojskowych.

AUDYCJA: W Programie Drugim Polskiego Radia w audycji Piotra Kędziorka „O wszystkim z kulturą” dr Hanna Schreiber mówi o nowych  wpisach na listę krajową i listy UNESCO poświęcone dziedzictwu niematerialnemu:
http://www.polskieradio.pl/8/3664/Artykul/1755358,Koronki-z-Koniakowa-UNESCO-i-kultura-niematerialna
WYWIAD: dr Hanna Schreiber mówi o UNESCO i ochronie różnych aspektów dziedzictwa kulturowego w Radiu Kampus (XI 2016):
http://radiokampus.fm/podcasty/radio_kultury_i_nauki/unesco_i_ochrona_dziedzictwa_kulturowego.html
WYWIAD: Dr Hanna Schreiber mówi o tym, czym jest świadomość międzykulturowa w  magazynie „Polska Zbrojna”: http://polska-zbrojna.pl/home/articleinmagazineshow/13508?t=TRZYNASTA-PRACA-HERKULESA

Dydaktyka

Międzynarodowe stosunki kulturalne, Multiculturalism in International Relations, Kultura w prawie międzynarodowym, Świadomość międzykulturowa, Instytucje międzynarodowej współpracy kulturalnej, Antropologia kultury, Socjologia stosunków międzynarodowych.

Seminaria

SEMINARIUM LICENCJACKIE:
Wpływ kultury na współczesne stosunki międzynarodowe, w tym na kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego i prawa międzynarodowego, związki nauki o polityce i antropologii kulturowej oraz socjologii kultury, ochrona dziedzictwa kulturowego.

Najważniejsze publikacje

Publikacje książkowe (monografie):
 1. Schreiber H., Koncepcja „sztuki prymitywnej”. Odkrywanie, oswajanie i udomowienie Innego w świecie Zachodu, 318 s., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2012, pobierz;
 2. Schreiber H., Świadomość międzykulturowa. Od militaryzacji antropologii do antropologizacji wojska, 364 s., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2013, pobierz;
 3. Zalasińska K., Kowalski W., Piotrowska K., Schreiber H., Konwencje UNESCO w dziedzinie kultury. Komentarz, 536 s., Wydawnictwo Wolters Kluwer 2014, pobierz;
  Prace zbiorowe pod redakcją naukową:
 4. Solarz A., Schreiber H. (red.), Religia w stosunkach międzynarodowych, 525 s., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2012;
 5. Czupryński A., Elak L., Schreiber H. (red.), Bezpieczeństwo dla rozwoju. Komunikacja międzykulturowa w operacjach reagowania   kryzysowego, 223 s., Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej 2012;
 6. Schreiber H., Michałowska G. (red.), Kultura w stosunkach międzynarodowych, t.1: Zwrot kulturowy, 316 s., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2013;
 7. Michałowska G., Nakonieczna J., Schreiber H. (red.), Kultura w stosunkach międzynarodowych, t.2: Pułapki kultury, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2014.
  w druku:
 8. Schreiber H., Trembecki J. (red.), Komunikacja międzykulturowa w bezpieczeństwie międzynarodowym. Akademia Obrony Narodowej.
 9. Schreiber H., Michałowska G. (ed.), Culture(s) in International Relations, Peter Lang Verlag 2016.
Rozdziały w książkach zbiorowych, artykuły w czasopismach:
 1. Schreiber H., Intangible Cultural Heritage and Soft Power – Exploring the Relationship, „International Journal of Intangible Heritage” 2017, vol. 12, s. 43-57;
 2. Schreiber H., Patrymonializacja w stosunkach międzynarodowych. Wybrane tendencje w międzynarodowej ochronie dziedzictwa kulturowego (2006-2016), w: Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia Instytutut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Scholar 2016, s. 385-398;
 3. Schreiber H., Niematerialne dziedzictwo kulturowe jako element soft power państw, „e-Politikon” 2016, nr 18, s. 54-78; www.epolitikon.pl
 4. Schreiber H., Metoda etnograficzna w badaniu stosunków międzynarodowych – uwagi wstępne, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2016, t. 52, nr 1, s. 285-301;
 5. Schreiber H., Budziszewska A., W stronę prawa do kultury?, [w:] E.Mikos-Skuza, K. Sałaciński (red.), Ochrona dziedzictwa kultury w czasie konfliktów zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego i krajowego. 60-lecie konwencji haskiej i 15-lecie jej  Protokołu II, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2015: 63-86;  http://zbrojownia.cbw.pl:8080/dlibra/docmetadata?id=5627;
 6. Schreiber H., Z „czarnych” kart historii stosunków międzynarodowych – „ludzkie zoo”, „Społeczeństwo i polityka” 2014, nr 2, s. 37-50;
 7. Schreiber H., Zostańmy heretykami! Próba antropologizacji stosunków międzynarodowych, [w:] Michałowska G., Nakonieczna J., Schreiber H. (red.), Kultura w stosunkach międzynarodowych, t.2: Pułapki kultury, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014; Pobierz
 8. Schreiber H., Komentarz do Konwencji haskiej w sprawie ochrony dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego z 14 maja 1954 roku oraz I i II Protokołu Dodatkowego, [w:] Konwencje UNESCO w dziedzinie kultury. Komentarz, Zalasińska K., Kowalski W., Piotrowska K., Schreiber H., Wydawnictwo Wolters Kluwer 2014: s.19-173;
 9. Schreiber H., Komentarz do Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku, [w:] Konwencje UNESCO w dziedzinie kultury. Komentarz, Zalasińska K., Kowalski W., Piotrowska K., Schreiber H., Wydawnictwo Wolters Kluwer 2014: s. 392-463;
 10. Schreiber H., Konwencja UNESCO z 2003 roku: między prawniczą pewnością a antropologicznymi wątpliwościami. W 10-lecie istnienia Konwencji (2003-2013), [w:] Kultura ludowa. Teorie, praktyki, polityki, Fatyga B., Michalski R. (red.), Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Warszawa 2014: s. 375-406;
 11. Schreiber H., Folklor lub dziedzictwo: kłopoty z pojęciami = kłopoty z praktyką, [w:] Kultura ludowa. Teorie, praktyki, polityki, Fatyga B., Michalski R. (red.), Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Warszawa 2014: s. 367-374;
 12. Schreiber H., „Autentycznie egzotyczna!” – miejsce sztuki afrykańskiej w koncepcji sztuki prymitywnej [w:] Sztuka afrykańska w kolekcjach i badaniach polskich, Kądziela M., Ząbek M., Szafrański S., Tobota M. (red.), Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 2014: s. 43-58;
 13. Schreiber H., Cultural genocide – ludobójstwo kulturowe – kulturobójstwo – niedokończony czy odrzucony projekt prawa międzynarodowego?, [w:] Kultura w stosunkach międzynarodowych, t.1: Zwrot kulturowy, Schreiber H., Michałowska G. (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2013: 252-274, pobierz;
 14. Schreiber H., Michałowska G., Wprowadzenie. Zwrot kulturowy w stosunkach międzynarodowych, [w:] Kultura w stosunkach międzynarodowych, t.1: Zwrot kulturowy, Schreiber H., Michałowska G. (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2013: 7-21, pobierz;
 15. Schreiber H., „Zdobywanie serc i umysłów” ludności cywilnej Afganistanu jako element działań przeciwpartyzanckich, [w:] Ochrona ludności cywilnej podczas działań Polskich Sił Zadaniowych w Afganistanie, Janusz-Pawletta B. (red.), Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, listopad 2013: 164-184, pobierz.
 16. Schreiber H., Religia jako element „zwrotu kulturowego” w stosunkach międzynarodowych, [w:] Religia w stosunkach międzynarodowych, Solarz A., Schreiber H. (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2012: 51-76, pobierz;
 17. Solarz A., Schreiber H., Wprowadzenie, [w:] Religia w stosunkach międzynarodowych, Solarz A., Schreiber H. (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2012: 9-15, pobierz;
 18. Schreiber H., Kultura organizacyjna wojska i jej wpływ na efektywność operacji wielonarodowych, [w:] Bezpieczeństwo dla rozwoju. Komunikacja międzykulturowa w operacjach reagowania kryzysowego, Czupryński A., Elak L., Schreiber H. (red.), Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej 2012: 15-37;
 19. Schreiber H., Globalizacja i azjatyckie ludy tubylcze, [w:] Azja Wschodnia i Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych, Nakonieczna J., Zajączkowski J. (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2011: 145-165, pobierz;
 20. Schreiber H., Świadomość międzykulturowa – niezbędne wyposażenie „żołnierza przyszłości”, [w:] Wielokulturowość w zglobalizowanym świecie. Wybrane aspekty wyznaniowe, prawne i instytucjonalne, Czakowska H., Micińska M. (red.), Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 2010: 95-110;
 21. Schreiber H., Świadomość międzykulturowa – „odświeżony” paradygmat prowadzenia operacji wojskowych, [w:] Konwencje Genewskie 60 lat później… Nowe wyzwania dla międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, Janusz-Pawletta B. (red.), Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej 2010: 143-160, pobierz;
 22. Schreiber H., Ludy tubylcze jako nowy aktor we współczesnych stosunkach międzynarodowych, [w:] Jednostka – społeczeństwo – państwo wobec megatrendów współczesnego świata, Piwnicki G., Mrozowska S. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2009: 297-308;
 23. Schreiber H., Gawrycki M.F., Cywilizacja latynoamerykańska – zarys problematyki, [w:] Dzieje kultury latynoamerykańskiej, Gawrycki M.F. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN 2009: 17-28;
 24. Schreiber H. (pod nazwiskiem Jodełka-Schreiber), Niematerialne dziedzictwo kulturowe: idea, prawo, praktyka, [w:] Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. III, Szafrański W., Zalasińska K. (red.), Wydawnictwo Poznańskie 2009: 115-130;
 25. Schreiber H. (pod nazwiskiem Jodełka-Schreiber), Międzynarodowa ochrona kultury i dziedzictwa kulturowego ludów tubylczych, Stosunki Międzynarodowe-International Relations 2007, t. 35: 141-160, pobierz;
 26. Schreiber H., Ochrona dóbr kultury w konfliktach zbrojnych, Informator Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP 2007, nr 1 (rozdz. I – Rozwój idei ochrony dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, rozdz. II – Konwencja haska o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, rozdz. III – Drugi Protokół Dodatkowy do Konwencji haskiej): 7-28;
 27. Schreiber H. (pod nazwiskiem Jodełka), Międzynarodowa ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego, Stosunki Międzynarodowe-International Relations 2005, t. 32: 169-187, pobierz;

w druku:

 1. Schreiber H., Komunikacja międzykulturowa i bezpieczeństwo międzynarodowe: miłość od pierwszego wejrzenia, mezalians czy małżeństwo z rozsądku?, [w:] Schreiber H., Trembecki J. (red.), Komunikacja międzykulturowa w bezpieczeństwie międzynarodowym, Akademia Obrony Narodowej.
Prace pokonferencyjne, sprawozdania z konferencji:
 1. Schreiber H., Pierwsze Forum Eksperckie Chiny – Europa Środkowa i Wschodnia nt. niematerialnego dziedzictwa kulturowego, „Twórczość Ludowa” 2016, nr 3-4, s. 52-53;
 2. Schreiber H., Posiedzenie Komitetu Międzyrządowego ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w Addis Abebie (Etiopia), „Twórczość Ludowa” 2016, nr 3-4, s. 53-54;
 3. Schreiber H., Niematerialne dziedzictwo kulturowe – brakujące ogniwo w systemie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce. Między terra incognita a terra nullius? [w:] Dlaczego i jak w nowoczesny sposób chronić dziedzictwo kulturowe. Materiały pokonferencyjne, Rottermund A. (red.), Polski Komitet ds. UNESCO, Warszawa 2014: s.157-174;
 4. Schreiber H., Sprawozdanie z konferencji Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW „Kultura w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych”, Warszawa, 14 listopada 2012 r., Stosunki Międzynarodowe-International Relations 2013, t. 47: 267-272;
 5. Brzezińska A.W., Schreiber H., Smyk K., Warsztaty dla ekspertów organizacji pozarządowych i instytucji kultury w sprawie Konwencji UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku Lublin, 25–26 października 2012 roku, [w:] Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona, Adamowski J., Smyk K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013;
 6. Schreiber H., Sprawozdanie z konferencji naukowej „Irak. Dziedzictwo utracone czy uratowane?”, Warszawa 27 lutego 2007 r., Stosunki Międzynarodowe-International Relations 2007, t. 36: 237-243;
 7. Schreiber H., Sprawozdanie z konferencji naukowej „Afganistan. Powtórka z Iraku?”, Warszawa 10 maja 2007 r., Stosunki Międzynarodowe-International Relations 2007, t. 36: 244-248;
 8. Nakonieczna J., Schreiber H., Sprawozdanie z uroczystości jubileuszu 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Stosunki Międzynarodowe-International Relations 2007, t. 35: 261-268;
 9. Schreiber H. (pod nazwiskiem Jodełka), Sprawozdanie z konferencji naukowej „Kultury, których jutro nie będzie? Tybet, Irak, Afganistan”, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego kwiecień 2004, rok III, nr 1: 167-174;
 10. Schreiber H. (pod nazwiskiem Jodełka), Krasucki M., Students’ initiatives for the popularization of the idea of cultural property protection [w:] Ministerstwo Kultury RP, Cultural heritage in the face of threats in war and peace time, Warszawa 2004: 253-255;
 11. Schreiber H. (pod nazwiskiem Jodełka), Krasucki M., Sprawozdanie z konferencji naukowej „Ochrona dóbr kultury w prawie międzynarodowym i polskim”, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego czerwiec 2003, rok II, nr 3: 128-132.
Prace popularno-naukowe, tłumaczenia i recenzje:
 1. Schreiber H., Recenzja książki pod redakcją Jacka Czaputowicza „Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności„, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2016, t. 52, nr 1, s. 365-372;
 2. Schreiber H., Jak Gauguin odkrył Oceanię, a Picasso Afrykę, „Fronda LUX” 2015, nr 75;
 3. Schreiber H., Recenzja tomu „Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona” pod redakcją naukową Jana Adamowskiego i Katarzyny Smyk, Lublin 2013, Twórczość Ludowa 2014;
 4. Schreiber H., Bieńczyk-Missala A., Ludobójstwo, tłumaczenie rozdz. IX pt. Genocide, [w:] Lemkin R., Rządy państw osi w okupowanej Europie. Prawa okupacyjne, analiza rządów, propozycje zadośćuczynienia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013;
 5. Schreiber H., Nowy instrument ochrony twórczości ludowej – Konwencja UNESCO z 2003 roku, Twórczość Ludowa 2010, nr 3-4;
 6. Schreiber H., Konwencja o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego 2003 (tłumaczenie), [w:] Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. III, Szafrański W., Zalasińska K. (red.), Wydawnictwo Poznańskie, 2009: 131-150.