Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr Hanna Schreiber

Dr Hanna Schreiber
doktor, adiunkt
Zakład Prawa i Instytucji Międzynarodowych
hanna.s@uw.edu.pl

Sylwetka

(d. Jodełka). Doktor nauk humanistycznych (dyplom z wyróżnieniem, styczeń 2012), od 2006 prowadzi zajęcia w ISM.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom cum laude 2005), Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (dyplom cum laude 2006, w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych), Wydziału Historycznego (w 2010 roku, w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych).
Stypendystka na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium (2004/2005) oraz wielokrotna stypendystka Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, jak również laureatka stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012-2015).
Członek Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego powołanej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP (Wiceprzewodnicząca Rady oraz Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Prawnych i Strategii Ochrony), Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Rady Fundacji Obserwatorium Żywej Kultury oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Współpracuje z Polskim Komitetem ds. UNESCO oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa.
Wykładowca na kursach doskonalenia zawodowego oficerów Wojska Polskiego w Akademii Obrony Narodowej oraz dla żandarmerii wojskowej w NATO MP COE w Bydgoszczy.
Współorganizator i  kierownik studiów podyplomowych „Komunikacja międzykulturowa w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego”, prowadzonych we współpracy z Akademią Obrony Narodowej w latach 2009-2010 oraz 2010-2011.
Wykładowca bądź uczestniczka międzynarodowych seminariów, konferencji i spotkań międzyrządowych na Węgrzech, Łotwie, w Grecji, Hiszpanii, Niemczech, Francji, Holandii, Włoszech, Norwegii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Etiopii, Korei, Chinach i w Indiach.
Doświadczenie międzynarodowe:
2008-2009 – uczestniczka Wielonarodowego Eksperymentu 6 (Multi-National Experiment 6 – MNE 6) prowadzonego przez USJFCOM (Połączone Dowództwo Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych) oraz NATO, sekretarz Zespołu Ekspertów powołanego dla realizacji zadań wynikających z udziału Polski w celu 4.3. MNE 6.
od 2014 – wykładowca na kursach w NATO Military Police Centre of Excellence
2015 – członek zespołu 12 ekspertów powołanych przez UNESCO do opracowania Zasad etycznych dotyczących ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w 2015 (Walencja, marzec 2015); Zasady zostały przyjęte w grudniu 2015 roku przez Komitet Międzyrządowy w Namibii, nr dokumentu:10.COM/15.a;
uczestniczka konferencji UNESCO IFAP na Syberii dot. różnorodności językowej i kulturowej (Khanty-Mansyisk, lipiec 2015);
od 2015 – członek zespołu polskiego w grancie UE – HEURIGHT: The Right to Cultural Heritage in the European Union, realizowanego we współpracy z Wielką Brytanią i Włochami w latach 2015-2018, odpowiedzialna za badania dotyczące niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
2016 członek delegacji Polski na 6. posiedzenie Państw-Stron Konwencji UNESCO 2003, przewodnicząca obrad przy wyborze nowych członków Komitetu Międzyrządowego (Paryż, maj-czerwiec); przewodnicząca delegacji na 11. posiedzenie Komitetu Międzyrządowego Konwencji 2003 (Addis Abeba, listopad-grudzień); koordynator merytoryczny I Forum Eksperckiego Chiny-Europa Środkowa i Wschodnia na temat ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, (Kraków, październik);
2017 koordynator przygotowania pierwszego wniosku z Polski o wpis na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO (szopkarstwo krakowskie, marzec) oraz o akredytację organizacji pozarządowej przy Konwencji UNESCO 2003 (Stowarzyszenie Twórców Ludowych, kwiecień);
współorganizator seminarium towarzyszącego 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO pt. Building Bridges between 1972 and 2003 Conventions (Kraków, lipiec)
członek delegacji Polski na 12. posiedzenie Komitetu Międzyrządowego Konwencji 2003 (wyspa Jeju, Republika Korei, listopad-grudzień); referentka na międzynarodowej konferencji „Intangible cultural heritage and ethics” zorganizowanej na Uniwersytecie Sun Yat Sena w Kantonie (Chiny, grudzień).
Dyżur w semestrze letnim 2018 – według informacji bieżących na stronie ISM, co do zasady: poniedziałki, 11.30-12.30 (od 26.02).

Zainteresowania badawcze

Kulturowe aspekty stosunków międzynarodowych, międzynarodowe stosunki kulturalne, prawo międzynarodowe publiczne, zwłaszcza prawa człowieka i ich aspekt kulturowy, prawnomiędzynarodowa ochrona dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego oraz ochrona dziedzictwa kulturowego w prawie polskim, ochrona dóbr kultury w konfliktach zbrojnych, antropologia kultury (zwłaszcza problematyka międzynarodowego ruchu organizacji ludów tubylczych i cultural genocide), historia sztuki (koncepcja „sztuki prymitywnej”, teoria kolekcjonerstwa), świadomość międzykulturowa w operacjach wojskowych.

Wnioski UNESCO (dudziarskie tradycje): http://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/polskie-tradycje-dudziarskie-w-drodze-na-liste-unesco
AUDYCJA: W Programie Drugim Polskiego Radia w audycji Piotra Kędziorka „O wszystkim z kulturą” dr Hanna Schreiber mówi o nowych  wpisach na listę krajową i listy UNESCO poświęcone dziedzictwu niematerialnemu:
http://www.polskieradio.pl/8/3664/Artykul/1755358,Koronki-z-Koniakowa-UNESCO-i-kultura-niematerialna
WYWIAD: dr Hanna Schreiber mówi o UNESCO i ochronie różnych aspektów dziedzictwa kulturowego w Radiu Kampus (XI 2016):
http://radiokampus.fm/podcasty/radio_kultury_i_nauki/unesco_i_ochrona_dziedzictwa_kulturowego.html
WYWIAD: Dr Hanna Schreiber mówi o tym, czym jest świadomość międzykulturowa w  magazynie „Polska Zbrojna”: http://polska-zbrojna.pl/home/articleinmagazineshow/13508?t=TRZYNASTA-PRACA-HERKULESA

Dydaktyka

Culture and cultural heritage in international law (OGUN od semestru letniego 2018), Międzynarodowe stosunki kulturalne, Multiculturalism in International Relations, Kultura w prawie międzynarodowym, Świadomość międzykulturowa, Instytucje międzynarodowej współpracy kulturalnej, Antropologia kultury, Socjologia stosunków międzynarodowych.

Seminaria

SEMINARIUM LICENCJACKIE:
Wpływ kultury na współczesne stosunki międzynarodowe, w tym na kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego i prawa międzynarodowego, związki nauki o polityce i antropologii kulturowej oraz socjologii kultury, ochrona dziedzictwa kulturowego.

Najważniejsze publikacje

Większość publikacji dostępna on-line na stronie academia.edu.

W przygotowaniu (wiosna 2018):

współredaktor gościnny (z Lucasem Lixinskim) numeru międzynarodowego czasopisma „Santander Art and Culture Law Review” poświęconego Konwencji UNESCO 2003.

Publikacje książkowe (monografie):
 1. Schreiber H., Koncepcja „sztuki prymitywnej”. Odkrywanie, oswajanie i udomowienie Innego w świecie Zachodu, 318 s., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2012, pobierz;
 2. Schreiber H., Świadomość międzykulturowa. Od militaryzacji antropologii do antropologizacji wojska, 364 s., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2013, pobierz;
 3. Zalasińska K., Kowalski W., Piotrowska K., Schreiber H., Konwencje UNESCO w dziedzinie kultury. Komentarz, 536 s., Wydawnictwo Wolters Kluwer 2014, pobierz;
  Prace zbiorowe pod redakcją naukową:
 4. Solarz A., Schreiber H. (red.), Religia w stosunkach międzynarodowych, 525 s., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2012;
 5. Czupryński A., Elak L., Schreiber H. (red.), Bezpieczeństwo dla rozwoju. Komunikacja międzykulturowa w operacjach reagowania   kryzysowego, 223 s., Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej 2012;
 6. Schreiber H., Michałowska G. (red.), Kultura w stosunkach międzynarodowych, t.1: Zwrot kulturowy, 316 s., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2013;
 7. Michałowska G., Nakonieczna J., Schreiber H. (red.), Kultura w stosunkach międzynarodowych, t.2: Pułapki kultury, 348 s., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2014.
 8. Schreiber H., Michałowska G. (ed.), Culture(s) in International Relations, 376 s., Peter Lang Verlag 2017.
 9. Schreiber H. (ed.), Intangible cultural heritage. Safeguarding Experiences in Central and Eastern European Countries and China – 10th Anniversary of Entry into Force of the 2003 UNESCO Convention through the Prism of Sustainable Development, 475 s., National Heritage Board of Poland, Warsaw 2017 [wersja polska: Schreiber H. (red.), Niematerialne dziedzictwo kulturowe. Doświadczenia w ochronie krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Chin – 10-lecie wejścia w życie Konwencji UNESCO z 2003 roku w perspektywie zrównoważonego rozwoju, 507 s., Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa 2017].
Rozdziały w książkach zbiorowych, artykuły w czasopismach:

[w druku: Intangible cultural heritage, Europe and the European Union: dangerous or (just) puzzling liasons? [w:] A. Jakubowski, F. Fiorentini, K. Hausler (ed.), Cultural Heritage, Cultural Rights and the European Union: A Critical Inquiry, Brill 2018]

 1. Schreiber H., 10 Remarks on 10th Anniversary of the Entry into Force of the 2003 Convention, [w:] Schreiber H. (ed.), Intangible cultural heritage, Warsaw 2017, s. 434-471; [w polskim tomie: 10 spostrzeżeń na 10-lecie wejścia w życie Konwencji z 2003 roku, s. 464-503];
 2. Schreiber H., Intangible Cultural Heritage and Soft Power – Exploring the Relationship, „International Journal of Intangible Heritage” 2017, vol. 12, s. 43-57;
 3. Schreiber H.,  Cultural Genocide – Culturecide: An Unfinished or Rejected Project of International Law?, [w:] Schreiber H., Michałowska G. (ed.), Culture(s) in International Relations, Peter Lang Verlag 2017, s. 319-346 [wersja poszerzona i zaktualizowana tekstu polskiego Cultural genocide – ludobójstwo kulturowe – kulturobójstwo – niedokończony czy odrzucony projekt prawa międzynarodowego?];
 4. Schreiber H., Patrymonializacja w stosunkach międzynarodowych. Wybrane tendencje w międzynarodowej ochronie dziedzictwa kulturowego (2006-2016), [w:] Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia Instytutut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Scholar 2016, s. 385-398;
 5. Schreiber H., Niematerialne dziedzictwo kulturowe jako element soft power państw, „e-Politikon” 2016, nr 18, s. 54-78; www.epolitikon.pl
 6. Schreiber H., Metoda etnograficzna w badaniu stosunków międzynarodowych – uwagi wstępne, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2016, t. 52, nr 1, s. 285-301;
 7. Schreiber H., Budziszewska A., W stronę prawa do kultury?, [w:] E.Mikos-Skuza, K. Sałaciński (red.), Ochrona dziedzictwa kultury w czasie konfliktów zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego i krajowego. 60-lecie konwencji haskiej i 15-lecie jej  Protokołu II, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2015: 63-86;  http://zbrojownia.cbw.pl:8080/dlibra/docmetadata?id=5627;
 8. Schreiber H., Z „czarnych” kart historii stosunków międzynarodowych – „ludzkie zoo”, „Społeczeństwo i polityka” 2014, nr 2, s. 37-50;
 9. Schreiber H., Zostańmy heretykami! Próba antropologizacji stosunków międzynarodowych, [w:] Michałowska G., Nakonieczna J., Schreiber H. (red.), Kultura w stosunkach międzynarodowych, t.2: Pułapki kultury, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014; Pobierz
 10. Schreiber H., Komentarz do Konwencji haskiej w sprawie ochrony dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego z 14 maja 1954 roku oraz I i II Protokołu Dodatkowego, [w:] Konwencje UNESCO w dziedzinie kultury. Komentarz, Zalasińska K., Kowalski W., Piotrowska K., Schreiber H., Wydawnictwo Wolters Kluwer 2014: s.19-173;
 11. Schreiber H., Komentarz do Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku, [w:] Konwencje UNESCO w dziedzinie kultury. Komentarz, Zalasińska K., Kowalski W., Piotrowska K., Schreiber H., Wydawnictwo Wolters Kluwer 2014: s. 392-463;
 12. Schreiber H., Konwencja UNESCO z 2003 roku: między prawniczą pewnością a antropologicznymi wątpliwościami. W 10-lecie istnienia Konwencji (2003-2013), [w:] Kultura ludowa. Teorie, praktyki, polityki, Fatyga B., Michalski R. (red.), Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Warszawa 2014: s. 375-406;
 13. Schreiber H., Folklor lub dziedzictwo: kłopoty z pojęciami = kłopoty z praktyką, [w:] Kultura ludowa. Teorie, praktyki, polityki, Fatyga B., Michalski R. (red.), Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Warszawa 2014: s. 367-374;
 14. Schreiber H., „Autentycznie egzotyczna!” – miejsce sztuki afrykańskiej w koncepcji sztuki prymitywnej [w:] Sztuka afrykańska w kolekcjach i badaniach polskich, Kądziela M., Ząbek M., Szafrański S., Tobota M. (red.), Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 2014: s. 43-58;
 15. Schreiber H., Cultural genocide – ludobójstwo kulturowe – kulturobójstwo – niedokończony czy odrzucony projekt prawa międzynarodowego?, [w:] Kultura w stosunkach międzynarodowych, t.1: Zwrot kulturowy, Schreiber H., Michałowska G. (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2013: 252-274, pobierz;
 16. Schreiber H., Michałowska G., Wprowadzenie. Zwrot kulturowy w stosunkach międzynarodowych, [w:] Kultura w stosunkach międzynarodowych, t.1: Zwrot kulturowy, Schreiber H., Michałowska G. (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2013: 7-21, pobierz;
 17. Schreiber H., „Zdobywanie serc i umysłów” ludności cywilnej Afganistanu jako element działań przeciwpartyzanckich, [w:] Ochrona ludności cywilnej podczas działań Polskich Sił Zadaniowych w Afganistanie, Janusz-Pawletta B. (red.), Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, listopad 2013: 164-184, pobierz;
 18. Schreiber H., Religia jako element „zwrotu kulturowego” w stosunkach międzynarodowych, [w:] Religia w stosunkach międzynarodowych, Solarz A., Schreiber H. (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2012: 51-76, pobierz;
 19. Solarz A., Schreiber H., Wprowadzenie, [w:] Religia w stosunkach międzynarodowych, Solarz A., Schreiber H. (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2012: 9-15, pobierz;
 20. Schreiber H., Kultura organizacyjna wojska i jej wpływ na efektywność operacji wielonarodowych, [w:] Bezpieczeństwo dla rozwoju. Komunikacja międzykulturowa w operacjach reagowania kryzysowego, Czupryński A., Elak L., Schreiber H. (red.), Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej 2012: 15-37;
 21. Schreiber H., Globalizacja i azjatyckie ludy tubylcze, [w:] Azja Wschodnia i Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych, Nakonieczna J., Zajączkowski J. (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2011: 145-165, pobierz;
 22. Schreiber H., Świadomość międzykulturowa – niezbędne wyposażenie „żołnierza przyszłości”, [w:] Wielokulturowość w zglobalizowanym świecie. Wybrane aspekty wyznaniowe, prawne i instytucjonalne, Czakowska H., Micińska M. (red.), Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 2010: 95-110;
 23. Schreiber H., Świadomość międzykulturowa – „odświeżony” paradygmat prowadzenia operacji wojskowych, [w:] Konwencje Genewskie 60 lat później… Nowe wyzwania dla międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, Janusz-Pawletta B. (red.), Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej 2010: 143-160, pobierz;
 24. Schreiber H., Ludy tubylcze jako nowy aktor we współczesnych stosunkach międzynarodowych, [w:] Jednostka – społeczeństwo – państwo wobec megatrendów współczesnego świata, Piwnicki G., Mrozowska S. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2009: 297-308;
 25. Schreiber H., Gawrycki M.F., Cywilizacja latynoamerykańska – zarys problematyki, [w:] Dzieje kultury latynoamerykańskiej, Gawrycki M.F. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN 2009: 17-28;
 26. Schreiber H. (pod nazwiskiem Jodełka-Schreiber), Niematerialne dziedzictwo kulturowe: idea, prawo, praktyka, [w:] Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. III, Szafrański W., Zalasińska K. (red.), Wydawnictwo Poznańskie 2009: 115-130;
 27. Schreiber H. (pod nazwiskiem Jodełka-Schreiber), Międzynarodowa ochrona kultury i dziedzictwa kulturowego ludów tubylczych, Stosunki Międzynarodowe-International Relations 2007, t. 35: 141-160, pobierz;
 28. Schreiber H., Ochrona dóbr kultury w konfliktach zbrojnych, Informator Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP 2007, nr 1 (rozdz. I – Rozwój idei ochrony dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, rozdz. II – Konwencja haska o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, rozdz. III – Drugi Protokół Dodatkowy do Konwencji haskiej): 7-28;
 29. Schreiber H. (pod nazwiskiem Jodełka), Międzynarodowa ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego, Stosunki Międzynarodowe-International Relations 2005, t. 32: 169-187, pobierz;

Prace pokonferencyjne, sprawozdania z konferencji:

 1. Schreiber H., Pierwsze Forum Eksperckie Chiny – Europa Środkowa i Wschodnia nt. niematerialnego dziedzictwa kulturowego, „Twórczość Ludowa” 2016, nr 3-4, s. 52-53;
 2. Schreiber H., Posiedzenie Komitetu Międzyrządowego ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w Addis Abebie (Etiopia), „Twórczość Ludowa” 2016, nr 3-4, s. 53-54;
 3. Schreiber H., Niematerialne dziedzictwo kulturowe – brakujące ogniwo w systemie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce. Między terra incognita a terra nullius? [w:] Dlaczego i jak w nowoczesny sposób chronić dziedzictwo kulturowe. Materiały pokonferencyjne, Rottermund A. (red.), Polski Komitet ds. UNESCO, Warszawa 2014: s.157-174;
 4. Schreiber H., Sprawozdanie z konferencji Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW „Kultura w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych”, Warszawa, 14 listopada 2012 r., Stosunki Międzynarodowe-International Relations 2013, t. 47: 267-272;
 5. Brzezińska A.W., Schreiber H., Smyk K., Warsztaty dla ekspertów organizacji pozarządowych i instytucji kultury w sprawie Konwencji UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku Lublin, 25–26 października 2012 roku, [w:] Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona, Adamowski J., Smyk K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013;
 6. Schreiber H., Sprawozdanie z konferencji naukowej „Irak. Dziedzictwo utracone czy uratowane?”, Warszawa 27 lutego 2007 r., Stosunki Międzynarodowe-International Relations 2007, t. 36: 237-243;
 7. Schreiber H., Sprawozdanie z konferencji naukowej „Afganistan. Powtórka z Iraku?”, Warszawa 10 maja 2007 r., Stosunki Międzynarodowe-International Relations 2007, t. 36: 244-248;
 8. Nakonieczna J., Schreiber H., Sprawozdanie z uroczystości jubileuszu 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Stosunki Międzynarodowe-International Relations 2007, t. 35: 261-268;
 9. Schreiber H. (pod nazwiskiem Jodełka), Sprawozdanie z konferencji naukowej „Kultury, których jutro nie będzie? Tybet, Irak, Afganistan”, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego kwiecień 2004, rok III, nr 1: 167-174;
 10. Schreiber H. (pod nazwiskiem Jodełka), Krasucki M., Students’ initiatives for the popularization of the idea of cultural property protection [w:] Ministerstwo Kultury RP, Cultural heritage in the face of threats in war and peace time, Warszawa 2004: 253-255;
 11. Schreiber H. (pod nazwiskiem Jodełka), Krasucki M., Sprawozdanie z konferencji naukowej „Ochrona dóbr kultury w prawie międzynarodowym i polskim”, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego czerwiec 2003, rok II, nr 3: 128-132.
Prace popularno-naukowe, tłumaczenia i recenzje:
 1. Schreiber H., Wyciechowska I., Wstęp – przedmowa do książki Ewy Curie: Podróż wśród wojowników, Wydawnictwo Dialog, Warszawa 2017;
 2. Schreiber H., Recenzja książki pod redakcją Jacka Czaputowicza „Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności„, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2016, t. 52, nr 1, s. 365-372;
 3. Schreiber H., Jak Gauguin odkrył Oceanię, a Picasso Afrykę, „Fronda LUX” 2015, nr 75;
 4. Schreiber H., Recenzja tomu „Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona” pod redakcją naukową Jana Adamowskiego i Katarzyny Smyk, Lublin 2013, Twórczość Ludowa 2014;
 5. Schreiber H., Bieńczyk-Missala A., Ludobójstwo, tłumaczenie rozdz. IX pt. Genocide, [w:] Lemkin R., Rządy państw osi w okupowanej Europie. Prawa okupacyjne, analiza rządów, propozycje zadośćuczynienia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013;
 6. Schreiber H., Nowy instrument ochrony twórczości ludowej – Konwencja UNESCO z 2003 roku, Twórczość Ludowa 2010, nr 3-4;
 7. Schreiber H., Konwencja o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego 2003 (tłumaczenie), [w:] Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. III, Szafrański W., Zalasińska K. (red.), Wydawnictwo Poznańskie, 2009: 131-150.