Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr hab. Jakub Zajączkowski

Dr hab. Jakub Zajączkowski
doktor hab., adiunkt
Zakład Studiów Pozaeuropejskich
j.zajaczkowski@uw.edu.pl; kubazaj@hot.pl

Sylwetka

Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW (2002 r.). Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (2007). Od 2008 r. adiunkt w ISM. Koordynator programu Erasmus w Instytucie. Od 2010 kierownik Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami ISM UW.

Stypendysta w School of International Studies na Uniwersytecie Jawaharlala Nehru w New Delhi (2009) oraz w Indiana University, Bloomington (2009) oraz stypendysta Peking University (2010), Tribhuvan University (2010) oraz w 2011 r. w Centre for Global Governance Studies, Katholieke Universiteit Leuven.

Od 2011 stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Stypendium Naukowe dla Młodego Wybitnego Naukowca”, Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2007 i 2008) oraz w 2009 r. (program kwerenda).

Nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za pracę monograficzną Indie w stosunkach międzynarodowych (2008) oraz nagroda I stopnia Rektora UW za kierowanie projektem badawczym Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami, współfinansowanego przez UE. Laureat I nagrody w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych RP na najlepszą pracę magisterką z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych (2003 r.).

Od 2012 koordynator (ze strony ISM) projektu badawczego współfinansowanego przez UE: India-EU Joint House for Science and Innovation (7 Ramowy Program UE); od 2011 – przewodniczący European Association of India Study Centres; od 2009 członek Rady Naukowej European University Center na Uniwersytecie Pekińskim (Peking University), a od 2008 r. członek: Europe-China Academic Network; Asia-Europe Human Security Network; India-EU Study Centres Programme; w latach 2009-2011: koordynator akademicki 4 programów Erasmus Mundus Action 2 na Uniwersytecie Warszawskim: EMECW Lot 11, EMECW Lot 14, EMEA Lot 11, EMEA Lot 12

Wykładał na wielu uczelniach zagranicznych, m.in. w: Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu, Instytucie Nauk Politycznych na Uniwersytecie w Salzburgu oraz na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Karola w Pradze, a także w Instytucie Nauk Politycznych w Lyonie, na Uniwersytecie w Swansea, na Uniwersytecie w Madrycie (Autonoma) i w Zakładzie Nauk Politycznych w Instytucie Azji Południowej na Uniwersytecie w Heidelbergu, Uniwerstyecie Calcutta, Jawaharlal Nehru University, Manipal University, University of Oxfors, Uniwersytecie Pekińskim.

Doświadczenia międzynarodowe przejawiają się także w udziale w konferencjach międzynarodowych, m.in. organizowanych przez Uniwersytet we Florencji (2007 i 2009) oraz przez University of Western Australia w Perth (2009), University of Oxford (2011), Manipal University (2011), Fudan University (2011), University of Heidelberg (2010, 2011), University of Mumbai (2012), Indian Council of World Affairs, New Delhi (2011)

 

Zainteresowania badawcze

Problematyka państw rozwijających się (zagadnienia polityczne i ekonomiczne), bezpieczeństwo w regionie Azji i Pacyfiku, stosunki międzynarodowe w regionie Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Indii, polityka gospodarcza Indii i Chin, regionalizm i globalizm, integracja gospodarcza państw rozwijających się, Unia Europejska – zwłaszcza jej polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, relacje UE – państwa rozwijające się.

Dydaktyka

Regionalizm i globalizm w stosunkach międzynarodowych, Polityka gospodarcza Indii, Regionalism and Globalism in International Relations, India’s and China’s Foreign Policy, Regionalny system bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku, Security system in the Asia-Pacific region, Polityka zagraniczna Indii, Developing Countries in International Relations,  geografia polityczna, Political and Economic Geography, metodologia badań nad biznesem i polityką w Indiach, demokracja liberalna i nieliberalna w Azji.

Seminaria

Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, problematyka (ekonomiczna i polityczna) państw rozwijających się, bezpieczeństwo w regionie Azji i Pacyfiku, zagadnienia polityczne i społeczno-gospodarcze w regionie Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, polityka zagraniczna oraz bezpieczeństwa Indii i Pakistanu, polityka gospodarcza Indii i Chin, regionalizm i globalizm, integracja gospodarcza w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej, stosunki UE – państwa rozwijające się.

Najważniejsze publikacje

 

Monografie:

 • Azja      Południowa i Azja Wschodnia w stosunkach międzynarodowych. Społeczeństwo,      gospodarka, polityka (współredakcja z Justyną Nakonieczną), Wydawnictwa Uniwersytetu      Warszawskiego, 2011
 • Strategiczny      trójkąt Rosja-Chiny-Indie: szanse i wyzwania w XXI, T. Kapuśniak, Dominik      Mierzejewski, Jakub Zajączkowski, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej,      Lublin 2009
 • Indie w      stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2008
 • Unia      Europejska w stosunkach międzynarodowych. Wymiar polityczny, Warszawa 2006

Artykuły:

 • Polish Foreign Policy in the Asia-Pacific region      in the early 21st Century, (in) Kamil zajaczkowski, Artur      Adamczyk (eds), Poland in the European Union: Adjustment and Modernisation. Lessons      for Ukraine, Warsaw-Lviv 2012;
 • Migration      Flows in South Asia: Social and Economic Dimensions, (in) Antonio Marquina (ed.), Perspectives on Migration Flows in Asia      and Europe, Singapore, ASEF, 2011;
 • Regionalizm      w Azji Południowej – od rywalizacji do współpracy?, (w) J. Nakonieczna, J.      Zajączkowski (red.), Azja Południowa      i Azja Wschodnia w stosunkach międzynarodowych.      Bezpieczeństwo-gospodarka-cywilizacja, Wydawnictwa Uniwersytetu      Warszawskiego, 2011;
 • Czynnik      amerykański w indyjskiej strategii międzynarodowej u progu XXI wieku – w      kierunku strategicznego partnerstwa?, (w) J. Nakonieczna, J. Zajączkowski      (red.), Azja Południowa i Azja      Wschodnia…., idem.
 • Polityka      zagraniczna Indii po zakończeniu zimnej wojny, (w:) T. Łoś-Nowak (red.),      Polityka zagraniczna. Aktorzy-Potencjały-Strategie, Wydawnictwo Poltex,      Warszawa 2011;
 • Nowe      rynki, nowe mocarstwa?, (w:) R. Kuźniar (red.), Kryzys a pozycja      międzynarodowa Zachodu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011;
 • Liga      Narodów – indyjska perspektywa: od postkolonializmu do liberalizmu? (w)      M.F. Gawrycki, A, Bógdał-Brzezińska (red.), Liga Narodów Wybranych,      Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010;
 • Rynki      wschodzące wobec kryzysu gospodarki światowej na przykładzie Indii (w) J. Symonides (red.), Świat wobec      współczesnych wyzwań i zagrożeń, Warszawa 2010 , Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Ideologia      Hindutwy i neruizm w Indyjskiej myśli politycznej,      Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2010, nr 1
 • Rola      Azji Południowej i Azji Wschodniej w strategii międzynarodowej USA (w) K. K. Kłosiński (red.) Stany      Zjednoczone. Obrona hegemonii w XXI wieku, Lublin
 • India:      Emerging Power and global economy (in) B.C. Peytowa (ed), Regional Measuring of the Global Economic System, Kijev, 2009      (książka wydana w języku rosyjskim)
 • Indyjska      wizja państwa w indyjskiej teorii i praktyce politycznej (w) M. Sułek      (red.), Państwo w stosunkach      międzynarodowych, WUW, Warszawa 2009;
 • Regionalny      system bezpieczeństwa w regionie Azji Południowej, w: W. Lizak, T.      Kapuśniak, P. Olszewski (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wyzwania i      zagrożenia XXI wieku, Radom 2009
 • Czynnik      ekonomiczny w stosunkach indyjsko-chińskich u progu XXI wieku”, (w:)      Kazimierz Kłosiński (red.), Chiny-Indie. Ekonomiczne skutki rozwoju,      Lublin 2008
 • Polska      polityka zagraniczna w regionie Azji i Pacyfiku u progu XXI wieku, (w:) W.      Gizicki, D. Gizicka (red.), Polska i świat wobec wyzwań współczesności.      Aspekty polityczne, ekonomiczne i formalno-prawne, Wydawnictwo Adam      Marszałek, Toruń 2008
 • Indie:      wschodzące mocarstwo, „Stosunki Międzynarodowe-International      Relations” 2008, nr. 3-4
 • The evolution of the EU-India relations at the      beginning of the XXI century.
 • The Polish perspective, „Yearbook of Polish      European Studies” vol. 10/2006, Warsaw 2007.
 • Socio-economic factors determining India’s      position in international relations in the age of globalization, „Asia      & Pacific Studies” 2007, no. 4, Wydział Geografii i Studiów      Regionalnych UW
 • Uwarunkowania      kulturowo-cywilizacyjne i tożsamościowe mocarstwowości Indii, (w:) E.      Haliżak i inni (red.), Stosunki międzynarodowe w XXI wieku. Księga      jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW,      Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006
 • The Importance of Hindu Nationalism in Shaping      India’s post-Cold War Foreign Policy, „Acta Asiatica      Varsoviensia” PAN, 2006, no. 19
 • European and India’s Visions of World. Comparative Analysis, „Economic papers”      2008, Szkoła Główna Handlowa, nr1
 • Ewolucja      strategii międzynarodowej Indii u progu XXI wieku” w K. Czaplicka      (red), Wyzwania międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju, ASPRA-JR,      Warsaw 2007/2008
 • Ewolucja      i wyzwania systemu politycznego w Indiach na początku XXI wieku.      Implikacje dla polityki zagranicznej, „Krakowskie Studia      Międzynarodowe” 2007, nr 1
 • Znaczenie      indyjskich wojsk lotniczych w okresie transformacji polityki      bezpieczeństwa Indii na przełomie XX i XXI wieku, (w:), L. Łukaszuk, T.      Balcerzak (red.), Lotnictwo współczesne i jego problemy, Akademia Obrony      Narodowej, Warszawa 2007
 • Wewnętrzne      i międzynarodowe uwarunkowania polityki zagranicznej i bezpieczeństwa      współczesnych Indii, „Homo Politicus” 2007, nr 1
 • Indie u      progu XXI wieku – wschodzące mocarstwo, „Rocznik Strategiczny      2005/06″, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006
 • Ekonomiczny      wymiar polityki Kuby wobec Afryki w okresie zimnej wojny, (w:) W. Lizak,      M.F. Gawrycki (red.), Kuba i Afryka. Sojusz dla rewolucji, Oficyna      Wydawnicza ASPRA-JR i Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa 2006
 • Ekonomiczny      i polityczny wymiar współpracy Indii z Mercosur, (w:) M.F. Gawrycki      (red.), Ameryka Łacińska wobec wyzwań globalizacji, Wydawnictwo Adam      Marszałek, Toruń 2006
 • Rola i      znaczenie regionu Oceanu Indyjskiego w polityce zagranicznej i      bezpieczeństwa Indii po zakończeniu zimnej wojny, (w:) E. Haliżak, W.      Lizak, L. Łukaszuk, E. Śliwka (red.), Morze w cywilizacji, kulturze i      stosunkach międzynarodowych, Fundacja Studiów Międzynarodowych,      Warszawa-Pieniężno 2006
 • współautor      Rola Polski w polityce Unii Europejskiej wobec Afryki Zachodniej, (w:) Z.      Łazowski (red.), Państwa Afryki Zachodniej. Fakty. Problemy stabilizacji i      rozwoju. Polskie kontakty, Wydawnictwo Towarzystwa Polsko-Nigeryjskiego,      Warszawa 2006
 • Indyjska      wizja porządku międzynarodowego po zakończeniu zimnej wojny, (w:) R.      Kuźniar (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Wydawnictwa      Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005
 • India’s Position in International Relations,      „Acta Asiatica Varsoviensia” PAN, 2005, nr 18
 • Wspólna polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i      obrony Unii Europejskiej, „Zeszyty Akademii Dyplomatycznej MSZ” 2004
 • Polityczny      wymiar stosunków transatlantyckich na przełomie wieków, (w:) G. Rdzanek      (red.), Euroatlantycka obronność na rozdrożu, Wydawnictwo Arboretum,      Wrocław 2004
 • współautor Poland’s Role in the European Union      Cooperation with West African Countries, (w:) Z. Łazowski (red.), Poland’s      Relations with West Africa, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warsaw 2004
 • współautor      Działalność polskiego lobby rolnego w procesie negocjacji Traktatu      Akcesyjnego, (w:) E. Haliżak (red.), Polityka zagraniczna i wewnętrzna      państwa w procesie integracji europejskiej, Oficyna Wydawnicza Branta,      Bydgoszcz-Warszawa 2004
 • współautor      artykułu Polityka Unii Europejskiej wobec Afryki Subsaharyjskiej. Wybrane      problemy, „Afryka. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego”      2003/2004, nr 18