Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska

Dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska
doktor hab., adiunkt
Zakład Integracji Europejskiej

Sylwetka

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych (1997). Doktor nauk humanistycznych (2001). W ISM od 1996r. Od września 2005 r. z-ca dyrektora ds. dydaktycznych

Zainteresowania badawcze

Instytucje międzynarodowe; integracja europejska; problematyka bezpieczeństwa międzynarodowego; historia stosunków międzynarodowych.

Dydaktyka

Międzynarodowe stosunki polityczne , Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Prawo instytucjonalne Wspólnot Europejskich, Współpraca UE w dziedzinie Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Organizacje międzynarodowe.

Seminaria

Problematyka związana z integracją europejską, ze szczególną koncentracją na zagadnieniach dotyczących: funkcjonowania Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (II filar UE); ewolucji i funkcjonowania szeroko rozumianego Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, wraz z procesem tworzenia Obszaru Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE (III filar UE); prawie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich; stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej. Kwestie dotyczące funkcjonowania współczesnych instytucji i organizacji międzynarodowych (głównie organizacje europejskie oraz ONZ). Rozwój współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych.

Najważniejsze publikacje

  • Realizacja Wspólnej Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (Implementation of the Common Security and Defence Policy), in: W. Góralski (ed.), Unia Europejska, Tom II , Gospodarka – Polityka – Współpraca (The European Union, Volume II, Economy – Politics – Cooperation), Warsaw 2007;
  • Główne kierunki realizacji Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej (Main Orientations in the Implementation of the Common Foreign and Security Policy of the European Union), in: W. Góralski (ed.), Unia Europejska, Tom II , Gospodarka-Polityka-Współpraca (The European Union, Volume II, Economy – Politics – Cooperation), Warsaw 2007;
  • Implementacja współpracy sądowej w sprawach karnych w ramach Unii Europejskiej (Implementation of the Judicial Cooperation in Criminal Matters within the European Union), in: W. Góralski (ed.), Unia Europejska, Tom II , Gospodarka – Polityka – Współpraca (The European Union, Volume II, Economy – Politics – Cooperation), Warsaw 2007;
  • Implementacja współpracy policyjnej w ramach III Filaru Unii Europejskiej (Implementation of the Police Cooperation within the Third Pillar of the European Union), in: W. Góralski (ed.), Unia Europejska, Tom II , Gospodarka-Polityka-Współpraca (The European Union, Volume II, Economy – Politics – Cooperation), Warsaw 2007;
  • Implementacja porozumień z Schengen (Implementation of the Schengen Agreements), in: Stosunki międzynarodowe w XXI w. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW (International Relations in the 21st Century. A Jubilee Book to Celebrate the 30th Anniversary of the Institute of International Relations at Warsaw University), Warsaw 2006;
  • Wschodnia granica Polski w świetle porozumień z Schengen (Polish Eastern Border in the Light of the Schengen Agreements), in: Wschodnie tereny przygraniczne Unii Europejskiej (Estern Frontiers of the European Union), Zeszyty naukowe WSCiL, No. 12/2006, Warsaw 2006;
  • Mechanizm podejmowania decyzji w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej (The Decision-Making Mechanism within the Common Foreign and Security Policy of the European Union), in: S. Parzymies, R. Zięba (eds.), Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie (The Institutionalization of Multilateral Co-operation in Europe), Warsaw 2004; download
  • Ewolucja uczestnictwa Polski w organizacjach międzynarodowych (The Evolution of Polish Participation in International Organizations), in: S. Parzymies, I. Popiuk-Rysińska (eds.) Polska w organizacjach międzynarodowych (Poland in International Organizations), Warsaw 1998, 2002;
  • Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE (The Common Foreign and Security Policy of the European Union), Warsaw 2001; see
  • Operacje pokojowe Narodów Zjednoczonych w latach 1989-1997 (United Nations Peacekeeping Operations between 1989 and 1997), in: J. Kukułka, L. Łukaszuk (eds.) Od konfliktów do partnerskiej współpracy (From Conflict to Partnership Cooperation), Warsaw 1997.