Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr Kamila Pronińska

Dr Kamila Pronińska
doktor, adiunkt
Zakład Studiów Strategicznych
k.proninska@uw.edu.pl

Sylwetka

Adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2007) – rozprawa doktorska nt. Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja, promotor prof. Roman Kuźniar, dyplom z wyróżnieniem uzyskany na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

Laureatka Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Młodych i Wybitnych Naukowców (2012).

Zainteresowania badawcze

bezpieczeństwo energetyczne, polityka energetyczna UE, Rosji, Polski, konflikty zbrojne, konflikty surowcowe

Dydaktyka

Bezpieczeństwo międzynarodowe; Konflikty zbrojne; Polityka bezpieczeństwa RP;  Bezpieczeństwo surowcowo-energetyczne; Polistrategie państw; International security and armed conflicts; International negotiations.

Seminaria

problematyka bezpieczeństwa międzynarodowego, konfliktów zbrojnych, bezpieczeństwa energetycznego

Najważniejsze publikacje

Monografie:

Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja. Geopolityka i ekonomia surowców energetycznych, wyd. Elipsa, Warszawa 2012.

Wpływ współpracy energetycznej krajów Europy Środkowej na regionalne bezpieczeństwo energetyczne i politykę energetyczną UE, wyd. Centrum Europejskie Natolin, “Zeszyty CEN” nr 51, Warszawa 2013. (http://www.natolin.edu.pl/pdf/zeszyty/Natolin_Zeszty_51.pdf)

The impact of energy cooperation of Central European countries on the regional energy security and energy policy of the EU, The Natolin European Center, Warsaw 2013 (http://www.natolin.edu.pl/pdf/zeszyty/Natolin_Zeszty_51.pdf)

 

Publikacje zbiorowe (redakcja):

Odnawialne Źródła Energii w Polsce. Wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji – (współredakcja z K. Księżopolski i A. Sulowska), wyd. Elipsa, Warszawa 2014.

Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej – wybrane problemy, wyd. Elipsa, Warszawa 2012, (współredakcja z K. Księżopolski);

Bezpieczeństwo Międzynarodowe, podręcznik akademicki, wyd. Scholar, Warszawa 2012, (współautorka z R. Kuźniar, B. Balcerowicz, A. Bieńczyk-Missla, P. Grenich, M. Madej, M. Tabor, M. Sułek, A. Wojciuk).

Artykuły naukowe:

Polityka klimatyczna i bezpieczeństwo energetyczne w okresie turbulencji w świecie zachodnim [Climate policy and energy security in a time of trouble in the Western world],  w: „Rocznik Strategiczny 2016/17”, tom 22, ss. 101-113.

Dynamika i intensywność bliskowschodnich i afrykańskich konfliktów zbrojnych w 2016 r. [The dynamics and intensity of Middle Eastern and African armed conflicts in 2016](współautorka z B. Balcerowicz) w: „Rocznik Strategiczny 2016/17”, tom 22, ss. 88-100.

Interwencja w Zatoce Perskiej – pierwsza wojna Zachodu po zimnej wojnie, w: „Wojny Zachodu. Interwencje zbrojne państw zachodnich po zimnej wojnie”, Wyd. naukowe Scholar, Warszawa 2017, ss. 21-50.

 Znaczenie czynnika surowcowo-energetycznego w interwencjach zbrojnych Zachodu po zimnej wojnie, w: „Wojny Zachodu. Interwencje zbrojne państw zachodnich po zimnej wojnie”, Wyd. naukowe Scholar, Warszawa 2017, ss. 320-349.

Revolution in Renewable Energy Technologies and International Relations (współautorka z K. Księżopolski), w: „New Technologies as a Factor of International Relations”, Cambridge Scholars Publishing 2016, 352-371

Polityka energetyczna UE w warunkach zmiany modelu integracji europejskiej, w: T. Grosse (red.), Polityki europejskie w dobie kryzysu, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2016, ss. 197-226

Bezpieczeństwo energetyczne w warunkach uwalniania amerykańskiej i irańskiej ropy oraz budowy unii energetycznej w Europie [The lifting of sactions on Iran, and the establishment of Europe’s energy union], w: „Rocznik Strategicznu 2015/16”, ss. 143–168.

Konflikty zbrojne w 2015 r. Rola ugrupowań dżihadystycznych i zewnętrznych interwencji w konfliktach Bliskiego Wschodu i Afryki [Armed conflicts in 2015. The role of jihadist groups and of external interventions in Middle Eastern and African conflicts], (współautorka z B. Balcerowicz), „Rocznik Strategiczny 2015/16”, ss. 120-142.

Bezpieczeństwo energetyczne w dobie spadających cen ropy i wojny na Ukrainie, „Rocznik Strategiczny 2014/15”, ISSN 2300-2654, ss. 321-339

Konflikty zbrojne: ofensywa ISIL i afrykańskich dżihadystów, „Rocznik Strategiczny 2014/15”, ISSN 2300-2654,ss. 239-251.

Wpływ Niemiec na politykę energetyczną UE, „Studia Germanica”, 2014.

Bezpieczeństwo energetyczne w dobie zaburzeń dostaw ropy i globalnej debaty klimatycznej, ”Rocznik Strategiczny 2013/14”, ss. 160-181.

Konflikty zbrojne (współautorka z B. Balcerowicz), ”Rocznik Strategiczny 2013/14”, ss. 138-159.

Wpływ rozwoju odnawialnych źródeł energii na bezpieczeństwo energetyczne Polski, w: K. Księżopolski, K. Pronińska, A. Sulowska, Odnawialne Źródła Energii w Polsce. Wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji, wyd. Elipsa, Warszawa 2014, ss. 35-57.

Development of Green Energy in coal-based energy culture – Implication for Poland’s energy security,  „E-Politikon” nr 7/2013, ss. 54-75; http://oapuw.pl/wp-content/uploads/2013/11/epolitikon72013.pdf

Energy Security of Poland in Times of Global Technological Changes in the Energy Market, “Strategic Yearbook 2012/13”, wyd. Scholar, Warszawa 2013, ss. 113-126;

Armed conflicts 2012, (współautorka z B. Balcerowicz), “Strategic Yearbook 2012/13”, wyd. Scholar, Warszawa 2013 , ss. 96-112;

Bezpieczeństwo energetyczne Polski w warunkach globalnych przemian technologicznych w sektorze energetycznym,  „Rocznik Strategiczny 2012/13”, wyd. Scholar, Warszawa 2013;

Konflikty zbrojne 2012 r., (współautorka z B. Balcerowicz), „Rocznik Strategiczny 2012/13”, wyd. Scholar, Warszawa 2013;

Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej w warunkach kryzysu finansowego, w: K. Księżopolski, K. Pronińska, „Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej – wybrane problemy”, Wyd. Elipsa, Warszawa 2012, ss. 55-83;

Geopolityka surowców energetycznych roku rewolucji arabskich – trendy globalne i regionalne, w: „Rocznik Strategiczny 2011/12”, Wyd. Scholar, Warszawa 2012;

Konflikty zbrojne w 2011 r. (współautorka z B. Balcerowicz) „Rocznik Strategiczny 2011/12”, Wyd. Scholar, Warszawa 2012;

Współczesne konflikty zbrojne, w: R. Kuźniar i. in., Bezpieczeństwo Międzynarodowe, podręcznik akademicki, wyd. Scholar, Warszawa 2012, ss. 97-119;

Bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne, w: R. Kuźniar i. in., Bezpieczeństwo Międzynarodowe, podręcznik akademicki, wyd. Scholar, Warszawa 2012, ss. 308-329;

Międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa Afryki, Ameryki, Azji i regionu Wspólnoty Niepodległych Państw, w: R. Kuźniar i. in., Bezpieczeństwo Międzynarodowe, podręcznik akademicki, wyd. Scholar, Warszawa 2012, ss. 209-234;

Opanowywanie kryzysów i rozwiązywanie konfliktów – wybrane studia przypadków, (współautorka z A. Bieńczyk-Missala), w: R. Kuźniar i. in., Bezpieczeństwo Międzynarodowe, podręcznik akademicki, wyd. Scholar, Warszawa 2012, ss. 281-304;

Geopolityka surowców energetycznych – trendy globalne i regionalne po kryzysie finansowym, „Rocznik Strategiczny 2010/11”, Wyd. Scholar, Warszawa 2011, ss. ;

Perspektywa G-20 jako instytucji sterującej światową gospodarką (economic global governence), współautorka z M. Sułek, S. Para, „Rocznik Strategiczny 2010/11”, Wyd. Scholar, Warszawa 2011, ss. 323-349;

Partnerstwo Wschodnie – współpraca energetyczna, w:A Szeptycki (red.) A. Szczeptycki, „Między sąsiedztwem a integracją. Założenia, funkcjonowanie i perspektywy Partnerstwa Wschodniego UE”, Wyd. Elipsa, Warszawa 2011, ss. 139-161;

Ewolucja zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego, w: J. Symonides (red.), „Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń”, Wyd. Scholar, Warszawa 2010, ss. 407-428;

Strategie bezpieczeństwa energetycznego państw na przykładzie wybranych krajów UE, w: M. Sułek, J. Simonides (red.) „Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych”, WUW, Warszawa 2009, ss. 267-294;

Zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego, w. K. Księżopolski (red.), „Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego”, Aspra JR, Warszawa 2009, ss. 59-92;

Bezpieczeństwo energetyczne po wojnie kaukaskiej, „Rocznik Strategiczny 2008/2009”, Scholar, Warszawa 2009, ss. 356-375;

Układ sił na międzynarodowym rynku surowców energetycznych, „Rocznik Strategiczny 2007/08, Scholar, Warszawa 2008, ss. 352-375;

Energy security: global and regional dimensions, Stockholm International Peace Research Institute, „SIPRI Yearbook 2007: Armaments, Disarmament and International Security”, Oxford University Press 2007, rozdział 6, ss. 216-240, http://www.sipri.org/yearbook/2007/files/SIPRIYB0706.pdf;

Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach międzynarodowych – aspekty strategiczne, w: E. Haliżak, R, Kuźniar, G. Michałowska, S. Parzymies, J. Syonides R. Zięba (red.), „Stosunki międzynarodowe w XXI wieku”, wyd. Scholar, Warszawa 2006, ss. ;

Dialog energetyczny UE-Rosja – do tanga trzeba dwojga, „Rocznik Strategiczny 2005/06”, Wyd. Scholar, Warszawa 2006, ss. ;

Konflikty surowcowe we współczesnych stosunkach międzynarodowych, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 3/2005; http://magnus1.prv.pl/FILES/BM/11.pdf

Resource wars in contemporary international relations, „The Polish Quarterly of International Affairs”, vol. 3/2005;
Zmiany w sektorze paliwowo-energetycznym związane z przystąpieniem  Polski
do Unii Europejskiej i ich wpływ na bezpieczeństwo energetyczne kraju
, w: E. Haliżak (red.), „Polityka zagraniczna i wewnętrzna państwa w procesie integracji europejskiej”, Bydgoszcz-Warszawa 2004.

Teksty popularnonaukowe

Szczyt klimatyczny w węglowym zagłębiu Europy, „Kultura Liberalna”, listopad 2013 http://kulturaliberalna.pl/2013/11/12/nickles-hedahl-proninska-witoszek-szwed-po-co-polsce-szczyt-klimatyczny/

Akcje humanitarne NATO? Sojusz Północnoatlantycki a zagrożenia pozamilitarne, „Kultura Liberalna” nr 60 (10/2010)

http://kulturaliberalna.pl/2010/03/09/rotfeld-kuzniar-proninska-balcerowicz-nato-po-szescdziesiatce-emerytura-czy-rewitalizacja/

Wybrane wystąpienia podczas konferencji naukowych:

Konferencje międzynarodowe:

Referat nt. “The links between energy security and armed conflicts in the context of changing international security environment”, The 20th Anniversary Conference of the Strategic Yearbook “The Use of Force in a Post-Western World”, University of Warsaw 22 May 2015;

Referat nt. “EU’s energy security policy in Times of Global Challenges”, 8th Paneuropean Conference on International Relations, Uniwersytet Warszawski, 18-21 września 2013.

Referat nt. ”Geostrategic, economic, asymmetric threats to critical energy infrastructure”, konferencja Agent Technology Center, Czech Technical University ”Agent Technology for Safety, Security and Efficiency of Critical Infrastructures”, Czech Technical University, Praga, 1-2 czerwca 2012;

eferat nt. “Central Europe’s perspective on energy security”, konferencja NATO Advanced Research Workshop, organizowana przez Centre for Black Sea Security Studies, Bulgaria i Center for National and International Studies, Azerbaijan nt. “Energy Security in the Wider Black Sea Area – National and Allied Approaches”, 10-13 listopada 2011 r., Plovidiv, Bułgaria

Referat nt. “EU’s security environment – what has changed”, konferecja ISM UW i Fondation pour la Recherche Strategique nt. „Rethinking the EU Energy Strategy, 24-25 października 2011 r., Pałac Prezydencki, Warszawa

Referat nt. “Energy security: Preparing for the Nord Stream/South Stream reality”, Conference on Ukraine’s integration into European security cooperation, Stockholm International Peace Research Institute, Stockholm, 21-22 czerwiec 2010  r.

Referat nt. “NATO and energy security threats?”, Warsaw Transatlantic Forum,  Uniwersytet Warszawski, 12 marca 2009 r.

Referat nt. “European perspective on energy security”, Conference on what European-ness means today, University of Florence, 27-28 marzec 2009 r.

Referat nt. “Energy policy of Poland and the Baltic states” , Workshop on European energy and security policy, Department of Politics and International Relations, University of Oxford, European Studies Centre (St Antony’s College) and Maison Française d’Oxford, University of Oxford, 9 czerwiec 2008 r.

Wykład: “Supplying Europe with energy”, UNICA  Conference “Global Contemporary Issues”, Uniwersytet Warszawski, 24-27 września 2008

Referat nt. “Perception and myths of energy security in the EU-Russia relations”, seminarium nt. “Images and Myths of Europe: Western and the Eastern perspectives”, Del Bianco Foundation, Florencja, 10-13 grudnia 2007 r.

Referat nt. “Energy Resources as a source of conflicts and social tensions in Africa”, konferencja nt. “Resource Curse in Africa: from Fatal to Fair Transactions”, Uniwersytet Wrocławski, 10-11 września 2007 r.

Polskie konferencje:

Referat nt. „Polskie batalie klimatyczne: czego się nauczyliśmy?, panel Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych i Konfederacji Lewiatan nt. „Transformacja energetyczna w Państwach OECD: jak zbudować narodowy konsensus wokół polityki klimatycznej – doświadczenia z Europy i Ameryki”, Warszawa 27 maj 2015;

Referat nt. „Polityka klimatyczna czy bezpieczeństwo energetyczne?”, konferencja Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych i Instytutu na rzecz Ekorozwoju, nt. „Niskoemisyjna Polska 2050: klimat, bezpieczeństwo, gospodarka”, Warszawa 19 luty 2015;

Panelistka w debacie nt. „Strategie zachowań w obliczu zmian klimatycznych” , Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 9 kwietnia 2015;

Referat nt. Polityka energetyczna wobec zmian integracyjnych, I Ogólnopolski Kongres Europeistyki, Uniwersytet Warszawski, 18 października 2014 r.;

Referat nt. „Rozwój rynku gazu w regionie Europy Środkowej – uwarunkowania globalne i regionalne”, konferencja nt. „Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski”, Uniwersytet Szczeciński, 13-14 listopada 2013;

Referat nt.  „Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach Rosja- Unia Europejska, konferencja „Bezpieczeństwo energetyczne Europy”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 5 czerwca 2013 r.;

Referat nt. „Uwarunkowania globalne i regionalne wzrostu znaczenia gazu ziemnego dla bezpieczeństwa energetycznego Polski”, Konferencja „Bilans energetyczny Polski – stan obecny i perspektywy”, Instytut Zachodni, Poznań 29 maj 2013 r.;

Referat nt. „Bezpieczeństwo energetyczne UE w dobie światowego kryzysu”, w ramach panelu „Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej”, II Ogólnopolski Kongres Politologii, Poznań 19-21 września 2012;