Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr Maciej Raś

Dr Maciej Raś
doktor, nauk.-techn.
Zakład Historii i Teorii Stosunków Międzynarodowych

Sylwetka

Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW (1999) i Studium Bezpieczeństwa Narodowego (1999). Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (2003). W ISM od 1999 r. Pełnomocnik Dziekana WNPiSM UW ds. doktorantów zagranicznych. Koordynator współpracy z uczelniami rosyjskimi. Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego „Wschodniego”. Poprzednio: kierownik Podyplomowych Studiów Marketingu Kultury i Studium Bezpieczeństwa Narodowego.

 

Zainteresowania badawcze

Międzynarodowe stosunki polityczne. Stosunki międzynarodowe w przestrzeni poradzieckiej, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, relacje Rosja-Zachód. „Wschodni wymiar” UE i NATO. Wschód w polityce zagranicznej RP. Podmioty subpaństwowe w stosunkach międzynarodowych.

Dydaktyka

Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka zagraniczna RP. Stosunki międzynarodowe na obszarze WNP. Wstęp do stosunków międzynarodowych dla orientalistów. International Political Relations. Foreign Policy of Central and Eastern European Countries. Comparative Politics. International Relations in Central Europe. Seminaria w jęz. polskim i angielskim.

Seminaria

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa państw poradzieckich. Relacje Rosja-Zachód. Wschód w polityce RP i UE. Europa Środkowa i Wschodnia w stosunkach międzynarodowych. Aktywność międzynarodowa podmiotów subpaństwowych.

Najważniejsze publikacje

 • Aktywność międzynarodowa regionów Federacji Rosyjskiej (International Activity of the Russian Federation’s Regions), Warszawa 2018;
 • Vostok vo vneshney politikie Pol’shy: evoluciya znatcheniya i smiena proritietov (The East in Poland’s Foreign Policy: Evolution of Significance and Changing Priorities), «Вестник СПбГУ. Политология. Международные отношения» („Vestnik SPbGU. Politologiya. Mezhdunarodnyye otnosheniya”) 2017, nr 4, http://vestnik.spbu.ru/html17/s06/s06v4/07.pdf;
 • Aktywność międzynarodowa regionów (paradyplomacja) w ujęciu teoretycznym (International Activity of Regions /Paradiplomacy/ in Theoretical Approach), „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2016, nr 3;
 • Wpływ konfliktu ukraińskiego na postrzeganie ładu europejskiego w Rosji (Influence of the Ukrainian Conflict on Russian Perception of European Order), in: T. Kubaczyk, M. Piotrowski, M. Żyła (eds.); Międzynarodowe konsekwencje konfliktu zbrojnego na Ukrainie (International Consequences of the Armed Conflict in Ukraine), Warszawa 2016;
 • Polen und die „östliche Dimension” der europäischen Nachbarschaftspolitik (Poland and the „Eastern Dimension” of the European Neighborhood Policy), in: R. Ulatowski, W. Hilz (eds.), Deutschland und Polen in der Europäischen Union. Nationale Präferenzen und Kooperationspotentiale ein Vierteljahrhundert nach dem Umbruch 1989/90 (Germany and Poland in the EU…), Marburg 2016;
 • Rosja jako wyzwanie dla polskiej polityki zagranicznej (Russia as a Challenge for Polish Foreign Policy), in: K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk (eds.), Stosunki Polski z mocarstwami w drugiej dekadzie XXI wieku  (Relations between Poland and Powers in the Second Decade of the XXI Century), Katowice 2016;
 • Ewolucja ładu międzynarodowego w Europie Wschodniej (Evolution of International Order in Eastern Europe), w: M. Gawrycki, E. Haliżak et al. (red.), Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (Tendencies and Processes…), Warszawa 2016;
 • Podejście transnarodowe (Transnational Approach), in R. Zięba, S. Bieleń, J. Zając (eds.): Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych (Theories and Approaches in the Science of IR), Warszawa 2015;
 • The European Union and the Russian Federation: Cooperation, Rivalry, Interdependence, in: La Unión Europea y sus relaciones Internacionales Vol.1 (The European Union and Its Foreign Relations Vol. I), Mexico 2015;
 • Einfluss der deutsch-russichen Beziehungen nach 1991 auf die europaischen Integraationsprozesse (Influence of Russian-German Relations after 1991 on European Integration), „Studia Politica Germanica”, Sondernummer 2015.
 • Mezhdunarodnoye sotrudnitchestvo v oblasti nauki i obrazovaniya (International Cooperation in the Field of Science and Education), Kaliningrad-Warszawa 2014 [co-editor];
 • The Question about Public Policy in Case of the Kaliningrad Oblast: Russian Exclave vs. Enclave Surrounded by the European Union, “The Copernicus Journal of Political Studies” 2014, nr 2 (co-author: Kinga Dudzińska);
 • Kreowanie wizerunku Federacji Rosyjskiej w Stanach Zjednoczonych (Creation of the Russian Federation’s Image in the US), „Stosunki Międzynarodowe/International Relations” 2014, nr 2;
 • Regiony Federacji Rosyjskiej w stosunkach międzynarodowych (Regions of the Russian Federation in IR), in: E. Haliżak, M. Pietraś (eds.), Poziomy analizy stosunków międzynarodowych (Levels of IR Analysis), tom 2, Warszawa 2013;
 • Rossiya-Pol’sha: ekonomitcheskoye sotrudnitchestvo posle vstupleniya Rossii v VTO (Russia-Poland: Economic Cooperation after Russia’s Accession to the WTO), «Вестник СПбГУ. Политология. Международные отношения» („Vestnik SPbGU. Politologiya. Mezhdunarodnyye otnosheniya”) 2013, nr 3;
 • Russia and the Commonwealth of Independent States, in: Tendencias hacia la regionalizacion mundial en el ambito del siglo XXI: America, Asia, Africa, Europa, Eurasia y Medio Oriente, Puebla 2013;
 • Wybór Rosji po 2008 roku (Russia’s Choice after 2008), in: E. Haliżak, R. Kuźniar (eds.), Kryzys 2008 roku a pozycja międzynarodowa Zachodu (Crisis of 2008 and International Position of the West), Warszawa 2011;
 • Polityka Rosji wobec Europy Środkowo-Wschodniej (Russia’s Policy towards Central-Eastern Europe), Lublin 2010;
 • Związek Radziecki wobec Ligi Narodów (The Soviet Union towards the League of Nations), in: A. Bógdał-Brzezińska, M. Gawrycki (eds.), Liga Narodów Wybranych (The League of Chosen Nations), Warszawa 2010;
 • Eastern Dimension of the European Union, in: N.A. Vasilyeva, S.M. Vinogradova, O.N. Barabaanov (eds.), Russia and the European Union: Searching for Sustainable Relations Paradigm, St. Petersburg 2009;
 • Polityka zagraniczna Rosji (Foreign Policy of Russia), Difin, Warsaw 2008, [co-editor];
 • Bezpieczeństwo obszaru WNP (Security in the CIS Area), in: R. Zięba (ed.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie (International Security After the Cold War), WAiP, Warsaw 2007;
 • Polska w organizacjach międzynarodowych (Poland in International Organizations), in: S. Bieleń (ed.), Polska w stosunkach międzynarodowych (Poland in International Relations), ASPRA-JR, Warsaw 2007;
 • E.U. Support for Russian Democracy, in: K. Khudoley (ed.), Global Trends and Implementation of Knowledge: New Europe & New Russia, St. Petersburg State University Press, St. Petersburg 2006;
 • Ewolucja polityki zagranicznej Rosji wobec Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej w latach 1991-2001 (Evolution of Russia’s Foreign Policy towards the United States and Western Europe in the Years 1991-2001), Wyd. UW, Warsaw 2005.

Publikacje elektroniczne

 • Foreign and Security Policy in the Party Discourse in Poland: Main Features, UNISCI Journal 2017, no. 43; http://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-91857/UNISCIDP43-7RAS.pdf;
 • Wpływ sankcji na sytuację społeczno-polityczną i ekonomiczną w Rosji; http://fae.pl/raportfaerosjaukrainaskutki2.pdf;
 • Przyszłość Afganistanu z perspektywy Federacji Rosyjskiej; http://fae.pl/raportfaekoniecmisjiisafaprzyszloscafganistanu.pdf;
 •  Plany i strategie obecnych władz Federacji Rosyjskiej wobec państw byłego ZSRR; http://fae.pl/raportfaerosjaaobszarpostradziecki.pdf.