Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr hab. Marek Madej

Dr hab. Marek Madej
dr hab., adiunkt
Zakład Studiów Strategicznych

Sylwetka

Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Studium Bezpieczeństwa Narodowego (2001). W Instytucie od 2001 r., adiunkt od 2007 r. W latach 2006-2010 główny specjalista – analityk w Polskim Istytucie Stosunków Międzynarodowych

Zainteresowania badawcze

  • NATO oraz problemy bezpieczeństwa transatlantyckiego
  • polska polityka bezpieczeństwa
  • międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa
  • terroryzm i inne zagrożenia asymetryczne
  • współczesne konflikty zbrojne
  • kontrola zbrojeń i rozbrojenie

Dydaktyka

 

Non-Military Threats to National Security, International Conflicts, International Security, International Security Institutions, Information Technology Law, Asymmetric Threats (within the framework of the LLP Erasmus Programme) …

Seminaria

Polska polityka bezpieczeństwa; NATO, UE (Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony) oraz inne europejskie instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego; terroryzm i inne zagrożenia asymetryczne (przestępczość zorganizowana, użycie przez podmioty pozapaństwowe broni masowego rażenia lub technologii informatycznych); kontrola zbrojeń, rozbrojenie i nieproliferacja; specyfika współczesnych konfliktów zbrojnych (aspekty strategiczne i operacyjne)

Najważniejsze publikacje

2014

 

– North Atlantic Treaty Organization, [w:] L. Levi, G. Finizio, N. Vallinoto (eds.), The Democratization of International Institutions. First International Democracy Report, Routledge, London-New York 2014 (s. 402-415)

 

2013

 

– Security Studies in Context of International Relations – Child, Cousin or Just Close Neighbour?, “Stosunki międzynarodowe-International Relations”, nr 2 (t. 48)/2013, (s. 223-243)

 

NATO after the Chicago Summit – the Condition and Prospects for Development [in:]  R. Czulda, R. Łoś (eds.), NATO towards the Challenges of a Contemporary World, International Relations Research Institute in Warsaw, Department of Theory of Foreign and Security Policy, University of Lodz, Warsaw – Lodz 2013, (s. 39-55).

 

Visegrad Group defense co-operation: what added value for the European capabilities?, NORDIKA Programme Note No. 19/13, Foundation pour la Reserche Strategique, Paris, June 2013 (12 s.)

 

– NATO po szczycie w Chicago: stan i perspektywy rozwoju [w:] R. Czulda, R. Łoś, J. Reginia-Zacharski (red.), NATO wobec wyzwań współczesnego świata, Warszawa-Łódź 2013, s. 25-38

 

– Wpływ udziału we Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony na polską politykę bezpieczeństwa [w:] F. Tereszkiewicz (red.), Polska w Unii Europejskiej. Bilans Dekady, Laboratorium Idei – Prezydencki Program Ekspercki. Kancelaria Prezydenta RP. Warszawa 2013 (s. 244-271).

 

Poland: indirect and ad hoc [w:] A. Leander (ed.), Commercialising Security. Political consequences for European military operations, PRIO New Security Studies, Routledge, London-New York 2013, s. 79-100 (co-authors: M. Terlikowski, B. Górka-Winter).

 

– Rosja wobec terroryzmu międzynarodowego [w:] S. Bieleń (red.), Rosja w procesach globalizacji, ASPRA-JR – WDiNP UW, Warszawa 2013, s. 209-239

 

– NATO – No end in sight to the crisis, “Strategic Yearbook 2012/13”, Wyd. Naukowe Scholar, 2013

 

– Common Security and Defence Policy: A Time for Strategic Disorder, “Strategic Yearbook 2012/13”, Wyd. Naukowe Scholar, 2013 (co-author: M. Terlikowski).

 

– NATO – Końca kryzysu nie widać, „Rocznik strategiczny 2012/13”, Wyd. Naukowe Scholar, 2013

 

– Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony – Czas strategicznego bezładu, „Rocznik Strategiczny 2012/13”, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2013 (współaut. M. Terlikowski).

 

TŁUMACZENIE:

– R. Lemkin, Rządy państw Osi w okupowanej Europie, Wydawnictwo naukowe Scholar, 2013 (293 s.) (współautorzy tłumaczenia: A. Bieńczyk-Missala, P. Grzebyk, B. Lackoroński)

 

2012

 

– Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012 (478 s.) (współautorzy: R. Kuźniar, B. Balcerowicz, A. Bieńczyk-Missala, P. Grzebyk, K. Pronińska, M. Sułek, M. Tabor, A. Wojciuk)

 

– Prywatyzacja przemocy – fenomen prywatnych przedsiębiorstw wojskowych i jego implikacje dla bezpieczeństwa międzynarodowego, [w:] R. Kuźniar (et. al.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012, s. 328-344.

 

– Zwalczanie proliferacji BMR jako współczesny problem bezpieczeństwa międzynarodowego, [w:] R. Kuźniar (et. al.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012, s. 259-279

 

– Międzynarodowa walka z terroryzmem, [w:] R. Kuźniar (et. al.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012, s. 240-259.

 

– Sojusze polityczno-wojskowe – NATO, [w:] R. Kuźniar (et. al.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012, s. 171-190

 

– Zagrożenia asymetryczne – „nowy” problem bezpieczeństwa międzynarodowego, [w:] R. Kuźniar (et. al.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012, s. 80-97

 

– Jaka przyszłość NATO, „Armia”, nr 11/2012.

 

– Międzynarodowa współpraca w zwalczaniu terroryzmu po11 września 2001 roku, „Stosunki międzynarodowe – International Relations”, nr 2 (46)/2012

 

– Drone War on Terrorism – użycie bezzałogowych pojazdów latających (UAV) w walce z terroryzmem, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 3 (65)/ 2012.

 

– Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE – lepiej już było?, „Rocznik strategiczny 2011/12, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012 (współautor M. Terlikowski)

 

– NATO – Kolejny ciężki rok, „Rocznik strategiczny 2011/12, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012

 

– The Political and Military Dimension of Polish Security Policy, “Yearbook of Polish Foreign Policy 2010”, PISM, Warszawa 2012 (e-book)

 

2011

 

Czy w tym tunelu jest światło? Operacja ISAF na tle klasycznych koncepcji zwalczania partyzantki, [w:] W. Sokała, B. Zapała (red.), Asymetria i hybrydowość – stare armie wobec nowych konfliktów, BBN, Warszawa 2011, s. 27-36.

 

USA – more reluctant, less effective, but still superpower? Perspektywy hegemonicznej roli USA w sferze militarnej w świetle kryzysu 2008 roku, [w:] R. Kuźniar (red.), Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu, Wydawnictwo naukowe Scholar Warszawa 2011, s. 68-86.

 

Poland in the fight against international terrorism [w:] S. Bieleń (ed.), Poland’s Foreign Policy in the 21st Century, Difin, Warsaw, 2011, s. 339-361.

 

– Sposób na Guliwera, „Polska Zbrojna”, nr 48(774), 27 listopada 2011 r, s. 13-18.

 

NATO w roku Lizbony – Czas sukcesów warunkowych, „Rocznik strategiczny 2010/11”, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2011

 

Polityka bezpieczeństwa Polski – wymiar polityczno-wojskowy, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2010”, PISM, Warszawa 2011

 

2010

 

– Państwa członkowskie NATO wobec nowej koncepcji strategicznej Sojuszu. Przegląd stanowisk (red.), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2010 (144 s.) (współred. B. Górka-Winter)

 

NATO Member States and the New Strategic Concept: An Overview (eds.), Polish Institute of International Affairs, Warsaw 2010 (132 s.) (współred. z B. Górka-Winter)

 

Cooperation on security in Central Europe: Sharing V4 Experience with the Neighboring Regions (ed.), V4 Papers No. 1, Polish Institute of International Affairs, Warsaw 2010 (69 s.) (redakcja)

 

Nowa Koncepcja Strategiczna Sojuszu Północnoatlantyckiego 2010. Nasza Propozycja/New Strategic Concept of the Atlantic Alliance 2010. A proposal, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski; Instytut Studiów Strategicznych, Kraków, 2010 – (współautor) (23 s. + 21 s.)

 

Cyberterroryści, cyberprzestępcy i hakerzy, [w:] J. Symonides (red.), Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa 2010, s. 390 – 407

 

Polska w walce z terroryzmem międzynarodowym, [w:] S. Bieleń (red.), Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej. Problemy tożsamości i adaptacji, Difin, Warszawa 2010, s. 337-358.

 

Deklaracja Sarkozy’ego o pozostaniu w Afganistanie – konsekwencje dla wewnątrzfrancuskiej debaty o bezpieczeństwie, „Biuletyn PISM” nr 116 (724)/2010 (współautor J. Kumoch)

 

Rekomendacje Grupy ekspertów ds. nowej koncepcji strategicznej NATO, „Biuletyn PISM” nr 77 (685)/2010

 

Poland’s Priorities in the Debate on a New Strategic Concept for NATO, “PISM Strategic File”, no. 12, April 2010

 

NATO – trudny rok pięknego jubileuszu, „Rocznik Strategiczny 2009/10”, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, 2010

 

2009

 

– Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa (red.), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2009 (256 s.) (współred. M. Terlikowski)

 

Rewolucja informatyczna – istota, przejawy oraz wpływ na postrzeganie bezpieczeństwa państw i systemu międzynarodowego, [w:] M. Madej, M. Terlikowski (red.), Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, PISM, Warszawa 2009, s. 17-41.

 

Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państwa [w:] K. Księżopolski (red.), Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego, WSAS, Warszawa 2009, s.121-145.

 

Konsekwencje konfliktu dla NATO / NATO after the Conflict [w:] Ł. Kulesa (red.), Business as Usual? Konsekwencje konfliktu rosyjsko-gruzińskiego / Business as Usual? Consequences of the Russian-Georgian Conflict, „Materiały studialne PISM / PISM Research Papers” nr 11, maj 2009/May 2009, s.  24-30/49-56.

 

– Zagrożenia asymetryczne – istota, specyfika, faktyczna ranga strategiczna we współczesnym świecie [w:] S. Wojciechowski, R. Fiedler (red.), Zagrożenia asymetryczne współczesnego świata, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2009, s. 11-27.

 

Konsekwencje próby jądrowej w Korei Północnej, „Biuletyn PISM” nr 29 (561)/2009 (współautor Ł. Kulesa)

 

Strategia i taktyka walki asymetrycznej – wnioski z operacji w Afganistanie, “Rocznik Strategiczny 2008/09”, Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa 2009

 

NATO przed szczytem jubileuszowym w Strasburgu/Kehl – główne wyzwania, „Biuletyn PISM” nr 14 (546)/2009

 

– ‚NATO after the Georgian Conflict: A New Course or Business as Usual?’, “PISM Strategic File” nr 6, styczeń 2009

 

Polityka bezpieczeństwa Polski – wymiar polityczno-wojskowy, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2009” (współaut. M. Terlikowski)

 

TŁUMACZENIE

– J. S. Nye, Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009 (409 str.)

 

2008

 

– NATO v poľskej bezpečnostej politike v roku 2007 [w:],  Panoráma. Mapping security discourse 2007–2008, CENAA, Bratislava 2008, s. 239-247.

 

Discussion on the New Strategic Concept and Prospects of NATO Transformation [w:] NATO’s Political Transformation and a Further Enlargement Strategy. Challenges and Perspectives for Ukraine, ПОЛІТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ НАТО ТА СТРАТЕГІЯ ПОДАЛЬШОГО РОЗШИРЕННЯ. ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ, Видавець ФО-П Т.А.Кінько, Kijów 2008

 

Polityka bezpieczeństwa Polski (wymiar polityczno-wojskowy), „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2008 r.”

 

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych NATO w Brukseli, „Biuletyn PISM” nr 60 (528)/2008 (współautor. Ł. Kulesa)

 

Konflikt rosyjsko-gruziński – główne implikacje dla NATO, „Biuletyn PISM” nr 42 (510)/2008

                                           

– Konsekwencje wycofania Polskiego Kontyngentu Wojskowego z Iraku dla polskiej polityki zagranicznej, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 1(41)/2008 (współautor)

 

Wyniki szczytu NATO w Bukareszcie, „Biuletyn PISM”, nr 14 (482)/2008

 

Prywatne przedsiębiorstwa wojskowe – implikacje dla bezpieczeństwa międzynarodowego, „Stosunki międzynarodowe” nr 1-2 (37)/ 2008

 

Partyzantka w Afganistanie, „Nowe sprawy polityczne”, nr 2 (33), zima 2007/08

 

2007

 

Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2007 (462 s.)

 

– Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego [w:] S. Bieleń (red.), Polska w stosunkach międzynarodowych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2007, s. 33–53.

 

– Transatlantic Perspectives on Asymmetric Threats – Their Essence, Nature and
Strategic Importance [w:]
S. Dębski (ed.), Transatlantic Perspectives on Security Imperatives, Transatlantic Public Policy Series”, Volume 3, LIT Verlag Münster-Berlin 2007, s. 49-69

 

Zagrożenia asymetryczne – istota, specyfika, strategiczna ranga z polskiej perspektywy [w:] M. Jabłonowski, L. Molak (red.), Zarządzanie kryzysowe w Polsce, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2007.

 

Utworzenie AFRICOM – implikacje dla bezpieczeństwa międzynarodowego i NATO, „Biuletyn PISM”, nr 41 (455)/2007

 

Traktat o Siłach Konwencjonalnych w Europie – geneza, istota, perspektywy, „Biuletyn PISM”, nr 25 (439)/2007

 

Specyfika partyzantki afgańskiej a powodzenie operacji ISAF, „Biuletyn PISM”, nr 24 (438)/2007

 

Kalendarium wydarzeń międzynarodowych 2006 r., „Rocznik strategiczny 2006/2007”, Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa 2007

 

2006

 

Użycie siły przez podmioty pozapaństwowe jako „nowy” problem studiów strategicznych [w:] E. Haliżak (et. al.), Stosunki międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 340 – 374

 

Czynnik morski i rola marynarki wojennej w polityce bezpieczeństwa ChRL [w:] E. Haliżak, W. Lizak, L. Łukaszuk, E. Śliwka (red.), Morze w cywilizacji, kulturze i stosunkach międzynarodowych, Fundacja Studiów Międzynarodowych i Fundacja Misyjno-Charytatywna Księży Werbistów im. Błogosławionego Józefa z Szantungu, Warszawa – Pieniężno 2006, s. 163 – 193

Szczyt NATO w Rydze, „Biuletyn PISM”, nr 70 (410)/2006

Współpraca NATO–Ukraina po wizycie premiera Janukowycza w Brukseli 14 września 2006 r., „Biuletyn PISM”, nr 56 (396)/2006

Perspektywy powodzenia misji międzynarodowych sił pokojowych w Libanie (tzw. UNIFIL-2) „Biuletyn PISM”, nr 50 (390)/2006

Prymat NATO i stosunki transatlantyckie – polski punkt widzenia, „Forum Natolińskie” nr 5 (7) / 2006 (XI 2006)  – współautor

 

Siły Odpowiedzi NATO po ćwiczeniach Steadfast Jaguar – bilans rozwoju, problemy i perspektywy, „Biuletyn PISM”, nr 41 (381)/2006

 

– Kalendarium wydarzeń międzynarodowych 2005 r., „Rocznik strategiczny 2005/2006”, Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa 2006

 

2005

 

– Terroryzm i inne zagrożenia asymetryczne w świetle współczesnego pojmowania bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego – próba teoretycznej konceptualizacji [w:] R. Kuźniar (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 486 – 518

 

Możliwość uzyskania przez terrorystów broni jądrowej a zagrożenie terroryzmem nuklearnym, „Polski przegląd dyplomatyczny”, wrzesień-październik 2005 (t. 5 nr 5 (27))

 

– Kalendarium wydarzeń międzynarodowych 2004 roku [w:] „Rocznik strategiczny 2004/2005”, Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa 2005

 

2004

 

Evolution of Democratic Civilian Control of Armed Force in Poland: An Overview, Geneva Centre for Democratic Control of Armed Forces (DCAF), Geneva 2004 (24 s.)

 

– Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej w dziedzinie zwalczania terroryzmu w Europie [w:] S. Parzymies, R. Zięba (red.), Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie, Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa 2004, s. 235 – 264

 

– Terroryzm międzynarodowy a kwestia użycia broni masowego rażenia [w:] E. Haliżak, W. Lizak, L. Łukaszuk, E. Śliwka (red.), Terroryzm w świecie współczesnym, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Fundacja Misyjno-Charytatywna Księży Werbistów im. Błogosławionego Józefa z Szantungu, Warszawa – Pieniężno 2004, s. 309 – 321

 

Współczesny terroryzm międzynarodowy: krótka charakterystyka [w:] E. Haliżak, W. Lizak, L. Łukaszuk, E. Śliwka (red.), Terroryzm w świecie współczesnym, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Fundacja Misyjno-Charytatywna Księży Werbistów im. Błogosławionego Józefa z Szantungu, Warszawa – Pieniężno 2004, s. 17 – 31

Kalendarium wydarzeń międzynarodowych 2003 roku [w:] „Rocznik strategiczny 2003/2004”, Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa 2004

 

Wojna w Iraku a walka z terroryzmem międzynarodowym – jak kulą w płot? [w:] „Rocznik strategiczny 2003/2004”, Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa 2004

 

2003

 

Globalizacja zagrożeń asymetrycznych [w:] E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides (red.), Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2003, s. 221-244.

 

– Kalendarium wydarzeń międzynarodowych 2002 roku [w:] „Rocznik strategiczny 2002/2003”, Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa 2003

 

Globalization of Asymmetric Threats, „The Polish Quarterly of International Affairs”, Winter 2003 (vol. 12 no. 1)

 

– Globalizacja zagrożeń asymetrycznych, „Sprawy międzynarodowe”, styczeń-marzec 2003, nr 1/2003 (LVI)

 

2002

 

Kalendarium wydarzeń międzynarodowych 2001 roku [w:] „Rocznik strategiczny 2001/2002”, Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa 2002

 

– Terroryzm międzynarodowy: „gwiazda jednego sezonu” czy poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego? [w:] „Rocznik strategiczny 2001/2002”, Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa 2002

 

2001

 

Istota współczesnego międzynarodowego terroryzmu politycznego, Departament Strategii i Planowania Polityki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2001

 

Międzynarodowy terroryzm polityczny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2001 (160 s.)

 

Publikacje elektroniczne

Obama’s missile defense rethink: The Polish reaction, “The Bulletin of Atomic Scientists”, 30 September 2009
(http://www.thebulletin.org/web-edition/features/obamas-missile-defense-rethink-the-polish-reaction)