Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr Patrycja Grzebyk

Dr Patrycja Grzebyk
doktor, adiunkt
Zakład Studiów Strategicznych
patrycja.grzebyk@uw.edu.pl

Sylwetka

Adiunkt w Zakładzie Studiów Strategicznych Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Doktor nauk humanistycznych (2010) – rozprawa doktorska pt. Odpowiedzialność karna osób fizycznych za zbrodnię agresji, promotor – prof. Roman Kuźniar, dyplom z wyróżnieniem uzyskany na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (2005) – praca magisterska pt.  Odpowiedzialność karna obywateli wielkich mocarstw za zbrodnie międzynarodowego prawa humanitarnego, promotor – prof. Roman Kuźniar, dyplom z wyróżnieniem).

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek  prawo (2006) – praca magisterska pt. Rekompensata utraty szansy, promotor – prof. Marek Safjan, dyplom z wyróżnieniem.

 

Wybrane funkcje:

 • koordynator i zastępca dyrektora programu Network on Humanitarian Assistance na UW;
 • sekretarz redakcji Rocznika Strategicznego
 • wykładowca kursów dla podoficerów organizowanych przez Dowództwo Wojsk Lądowych i Polski Czerwony Krzyż
 • wykładowca Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego w Radziejowicach organizowanej przez m.in. PCK
 • wykładowca Międzynarodowych Szkół Praw Człowieka oraz szkoleń z zakresu prawa międzynarodowego organizowanych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka
 • ekspert w ramach Tuning Sectoral Framework for Social Science
 • recenzent Polish Yearbook of International Law
 • autorka ekspertyz dla MSZ i RPO
 • członek polskiej sekcji ILA
 • członek PTSM
 • autorka bloga Przegląd Prawa Międzynarodowego

Wybrane nagrody/stypendia/konkursy:

 •  Stypendium im. Bohdana Winiarskiego przyznawane przez Ambasadę RP w Londynie oraz Centrum Prawa Międzynarodowego im. Lauterpachta Uniwersytetu Cambridge (2014)
 • trzyletni grant Narodowego Centrum Nauki, program Sonata, UMO-2013/11/D/HS5/01413, temat: „Legalne cele w konfliktach zbrojnych z perspektywy państw i podmiotów pozapaństwowych” (2014-2017)
 • Objęcie programem Mentoring Fundacji Nauki Polskiej (Mentor: Prof. Marco Sassoli, University of Geneva) (2013)
 • Nagroda 3 stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z okazji Święta UW za publikację „Criminal Responsibility for the Crime of Aggression” (2013)
 • stypendium dla najlepszych młodych doktorów przyznawane w ramach projektu “Nowoczesny Uniwersytet – kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (2012)
 • stypendium Fundacji Nauki Polskiej „Start” dla młodych uczonych (2012 oraz 2013)
 • Nagroda im. Manfreda Lachsa za najlepszą monografię wydaną w 2010 r., kategoria: debiut autora (2012)
 • trzyletnie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2011)
 • Nagroda Kolegium Dziekańskiego oraz Stowarzyszenia Absolwentów WPiA UW dla 10 najlepszych studentów na roku (2006)
 • I miejsce w X edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską im. Prof. Remigiusza Bierzanka za pracę magisterską Odpowiedzialność obywateli wielkich mocarstw za zbrodnie międzynarodowego prawa humanitarnego organizowanego przez Zarząd Główny PCK (2006)
 • uczestniczka konkursu im. Jean Pictet, International Humanitarian Law Competition organizowanego przez MKCK (2005)
 • uczestniczka finału konkursu 1st Regional Friedrich Born International Humanitarian Law Competition organizowanego przez regionalną delegaturę MKCK w Budapeszcie (2004)
 • uczestniczka finału konkursu Moot Court Competition – Symulacja rozprawy przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości organizowanego przez European Law Students Association ELSA Warsaw oraz British Law Center University of Cambridge in Warsaw University (2003)

 

Zainteresowania badawcze

 • Międzynarodowe prawo humanitarne
 • Międzynarodowe prawo karne
 • Prawa człowieka
 • prawo do użycia siły/działalność RB w zakresie utrzymania pokoju i bezpieczeństwa

 

Dydaktyka

Seminaria

Prawo międzynarodowe, w szczególności międzynarodowe prawo karne (zbrodnie międzynarodowe, trybunały, zasady odpowiedzialności), międzynarodowe prawo humanitarne, prawa człowieka; konflikty zbrojne.

Najważniejsze publikacje

Monografie:

Criminal Responsibility for the Crime of Aggression, Routledge Taylor&Francis Group, Routledge Research in International Law, London and New York 2013, ss. 394, ISBN 978-0-415-85678-2 (jest to poprawiona i uzupełniona wersja: Odpowiedzialność karna za zbrodnię agresji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, ss. 380, ISBN 978-83-235-0763-5).

Redakcja książek:

Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016, ss. 367+ CD z wyborem dokumentów, ISBN 978-83-7383-750-8 (wspólnie z Elżbietą Mikos-Skuzą).

Artykuły w czasopismach naukowych:

Powrót wojny totalnej – eliminacja celów w niemiędzynarodowych konfliktach zbrojnych, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2017, t. 53, nr 2, s. 21-34, doi 10.7366/020909612201701, ISSN 0209-0961.

Lifting w oparach skandalu – działalność Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2015 r., „Rocznik Strategiczny2015/2016”, t. 21, s. 77-94, doi 10.7366/2300265420152104, ISSN 2300-2654.

Miejsce interwencji zbrojnej w koncepcji „odpowiedzialność za ochronę” (R2P), „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2015, nr 3 (t. 51) , s. 61-77, ISSN 0209-0961, doi: 10.7366/020909613201504.

Classification of the Conflict between Ukraine and Russia in International Law (Ius ad Bellum and Ius in Bello), „Polish Yearbook of International Law” 2014, vol. XXXIV, Wydawnictwo Scholar, Warsaw 2015, s. 39-60, ISSN 0554-498X.

Testowanie Rady Bezpieczeństwa w czasach niepokoju, „Rocznik Strategiczny” 2014/2015, t. 20, ss. 75-92, ISSN 2300-2654.

Prawa człowieka w czasie konfliktu zbrojnego na tle problemu rozszerzania geograficznego zakresu stosowania międzynarodowego prawa humanitarnego oraz praw człowieka, „Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych” 2014, nr 4, s. 73-91, ISSN 2300-1437,

Narody Zjednoczone stale spóźnione walczą o efektywność – Rada Bezpieczeństwa w akcji, „Rocznik Strategiczny” 2013/2014, t. 19, ss. 104-120, ISSN 2300-2654

Aneksja Krymu przez Rosję w świetle prawa międzynarodowego, „Sprawy Międzynarodowe” 2014, nr 1, ss. 19-38, ISSN 0038-853x.

Odpowiedzialność za wydanie rozkazu popełnienia zbrodni międzynarodowej, „Międzynarodowe Prawo Humanitarne” 2013, t. IV, ss. 205-221, ISSN 2081–5182.

Prawo do pokoju, „Stosunki Międzynarodowe –International Relations” 2013, nr 2 (t. 48) , ss. 67-84, ISSN 0209-0961.

Kultura a rozliczanie zbrodni międzynarodowych, „Społeczeństwo i Polityka” 2012, nr 4 (33), ss. 192-208, ISSN 1733-8050 (wersja poprawiona opublikowana również w: Hanna Schreiber, Grażyna Michałowska (red.), Kultura w stosunkach międzynarodowych. Tom 1 Zwrot kulturowy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, ss. 275-292, ISBN 978-83-235-1108-3).

Pojęcia „osoba cywilna” oraz „bezpośredni udział w działaniach zbrojnych” (wytyczne Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża), „Państwo i Prawo” 2012, nr 2 (792), ss. 60-72, ISSN 0031-0980.

Katyn: Riposte, „Polish Quarterly of International Affairs” 2011, vol. 20, no. 4, pp. 72-77, ISSN 1230-4999 (wersja polska: Mord katyński – replika, „Sprawy Międzynarodowe” 2011, nr 2 (LXIV), ss. 118-122, ISSN 0038-853x).

Katyn: A dubious Qualification (further to the article by Karol Karski), „Polish Quarterly of International Affairs” 2011, vol. 20, np. 4, pp. 38-57, ISSN 1230-4999 (wersja polska: Mord katyński – problematyczna kwalifikacja (w związku z artykułem Karola Karskiego), „Sprawy Międzynarodowe” 2011, nr 2 (LXIV), ss. 83-102, ISSN 0038-853x).

Definicja zbrodni agresji (po konferencji przeglądowej MTK), „Państwo i Prawo” 2011, nr 1 (779), ss. 45-58, ISSN 0031-0980.

Kwalifikacja działań przewidzianych w ROE na tle okoliczności wyłączających odpowiedzialność, „Wiedza Obronna”, numer specjalny: Zasady użycia siły (ang. Rules of Engagement) – wybrane problemy prawne, red. tomu Barbara Janusz-Pawletta, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Warszawa styczeń 2011, ss. 32-43, ISSN 0209-0031.

Idea wojny sprawiedliwej – od starożytności po czasy nowożytne, „Forum Prawnicze” 2010, nr 2, ss. 56-73, ISSN 2081-688X.

Przyczynienie się małoletniego do wyrządzenia szkody, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” 2006, nr 2, ss. 38-52, ISSN 1644-0242.

Uniwersalna jurysdykcja a odpowiedzialność karna za zbrodnie wojenne, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” 2005, nr 3, ss. 7-19, ISSN 1644-0242.

Artykuły/Rozdziały w książkach:

Taming the Way of Conducting Hostilities in Times of Global Conflict, [w:] Ekaterina Yahyaoui Krivenko (red.), Human Rights and Power in Times of Globalisation, Brill Nijhoff, Leiden Boston 2018, s. 109-134, ISBN-13 9789004346390, E-ISBN 9789004346406, DOI 10.1163/9789004346406_006.

Autorytet organizacji i jego wpływ na charakter tworzonych regulacji – przypadek Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża i jego roli w rozwoju międzynarodowego prawa humanitarnego, Brygida Kuźniak, Milena Ingelevič-Citak (red.), Ius cogens. Soft Law. Dwa bieguny prawa międzynarodowego publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 249-256, ISBN 978-83-233-4310-3.

The Annexation of Crimea in the Light of the Definition of Aggression. Does Prohibition of Aggression Apply to Russia? [w:] Władysław Czapliński, Sławomir Dębski, Rafał Tarnogórski, Karolina Wierczyńska (red.) The Case of Crimea’s Annexation Under International Law, INP PAN, The Centre for Polish-Russian Dialogue and Understanding, Scholar, Warsaw 2017, s. 137-154, ISBN 978-83-7383-901-4.

Culture and Prosecution of International Crimes, [w:] Grażyna Michałowska, Hanna Schreiber (red.), Culture(s) in International Relations, Peter Lang, Frankfurt am Main 2017, s. 347-366, ISBN 978-36-317-2589-4, http://dx.doi.org/10.3726/b11522.

Dylematy związane ze statusem osoby cywilnej w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych [w:] Agnieszka Bieńczyk-Missala (red.), Civilians in contemporary armed conflicts: Rafał Lemkin’s heritage, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2017, s. 53-58, (wersja ukraińska Дилеми, пов’язані зі статусом цивільної особи у світлі норм міжнародного гуманітарного права збройних конфліктів, s. 155-160; wersja angielska – Dilemmas related to the status of a civilian person in light of international humanitarian law, s. 257-262) ISBN 978-83-235-2700-8.

Wpływ zachodnich interwencji zbrojnych na ewolucję prawa do użycia siły, [w:] Marek Madej (red.), Wojny Zachodu. Interwencje zbrojne państw zachodnich po zimnej wojnie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017, s. 249-273, ISBN 978-83-7383-861-1.

Trudności w kwalifikacji współczesnych konfliktów zbrojnych w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego, [w:] Marcin Florian Gawrycki, Edward Haliżak, Roman Kuźniar, Grażyna Michałowska, Dariusz Popławski, Jakub Zajączkowski, Ryszard Zięba (red.), Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016, s. 240-249, ISBN 9788373838680.

Objaśnienia do art. 117 Konstytucji RP, [w:] Marek Safjan, Leszek Bosek (red.)., Konstytucja RP. Tom II, Komentarz art. 87-243, Seria: Duże Komentarze Becka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 451-457, ISBN 9788325574918.

Objaśnienia do art. 116 Konstytucji RP, [w:] Marek Safjan, Leszek Bosek (red.)., Konstytucja RP. Tom II, Komentarz art. 87-243, Seria: Duże Komentarze Becka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 440-451, ISBN 9788325574918.

Crimes against Civilians during Armed Conflicts, [w:] Bartłomiej Krzan (red.), Prosecuting International Crimes: A Multidisciplinary Approach, Brill Nijhoff 2016, Main Series: Queen Mary Studies in International Law ISSN: 1877-4822, Vol. 24, s. 99–114, ISBN 9789004317406.

Fragmentation of the Law of Targeting – A Comfortable Excuse or Dangerous Trap, [w:] Andrzej Jakubowski, Karolina Wierczyńska (red.), Fragmentation vs the Constitutionalisation of International Law. A Practical Inquiry, Series: Routledge Research in International Law, Routledge, 2016, s. 132-145, ISBN 9781138119727.

Objaśnienia do art. 85 Konstytucji, [w:] Marek Safjan, Leszek Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I, Komentarz art. 1-86, Seria: Duże Komentarze Becka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 1887-1897, ISBN 978-83-255-7365-2.

Objaśnienia do art. 26 Konstytucji, [w:] Marek Safjan, Leszek Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I, Komentarz art. 1-86, Seria: Duże Komentarze Becka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, 684-700, ISBN 978-83-255-7365-2.

Pomoc humanitarna – uwagi wstępne, [w:] Patrycja Grzebyk, Elżbieta Mikos Skuza (red.), Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016, s. 7-14, ISBN 978-83-7383-750-8 (wspólnie z Elżbietą Mikos-Skuzą).

Międzynarodowe prawo dotyczące reagowania w przypadku katastrof [w:] Patrycja Grzebyk, Elżbieta Mikos Skuza (red.), Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016, s. 52-70, ISBN 978-83-7383-750-8.

International Tribunals’ Selective Justice towards African States, [w:] Klaus Bachmann, Dorota Heidrich (red.), The Legacy of Crimes and Crises, Transitional Justice, Domestic Change and the Role of the International Community, Series: Studies in Political Transition – Volume 5, Peter Lang, Frankfurt am Main 2016, s. 161-180, ISBN 978-3-631-66172-7 hb.

Odpowiedzialność karna za nielegalne ataki dokonywane za pomocą statków bezzałogowych, [w:] Marta Szuniewicz (red.), Automatyzacja i robotyzacja współczesnego pola walki wyzwaniem dla prawa międzynarodowego, Wydawnictwo Akademickie Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia 2015, s. 115-132, ISBN 978-83-60278-91-8.

Współpraca międzynarodowych trybunałów karnych z państwami w świetle praktyki, [w:] Joanna Nowakowska-Małusecka, Ilona Topa (red.), Międzynarodowe i europejskie prawo karne – osiągnięcia, kierunki rozwoju, wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 128-151, ISBN 978-83-8012-410-3 (wspólnie z Karoliną Wierczyńską).

Who Can be Killed?: Legal Targets in Non-International Armed Conflicts, [w:] Steven Barela (red.), Legitimacy and Drones. Investigating the Legality, Morality and Efficacy of UCAVs, Ashgate 2015, ss. 49-70, ISBN 978-1-4724-4687-9.

Safety and Protection of Humanitarian Workers, [w:] Pat Gibbons, Hans-Joachim Heintze (red.), The Humanitarian Challenge. 20 Years European Network on Humanitarian Action (NOHA), Springer International Publishing, Cham 2015, ss. 221-252, ISBN 978-3-319-13469-7 (wspólnie z Agnieszką Bieńczyk-Missalą).

The Role of the Polish Supreme National Tribunal in the Development of Principles of International Criminal Law, [w:] Morten Bergsmo, Cheah Wui Ling, Yi Ping (ed.), Historical Origins of International Criminal Law: Volume 2, Torkel Opsahl Academic EPublisher, Brussels 2014, ss. 603-637, ISBN 978-82-93081-13-5.

Ochrona życia osób cywilnych w czasie konfliktu zbrojnego w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] Elżbieta Karska (red.), Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na systemy ochrony praw człowieka oraz międzynarodowe prawo karne i humanitarne, Katedra Ochrony Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Oficyna Wydawnicza „Mówią Wieki”, Warszawa 2013, ss. 63-78, ISBN 978-8-386156-82-5.

The United Nations – The Syrian Stalemate, [w:] Roman Kuźniar (ed.), Strategic Yearbook 2012/2013. A review of political, economic and military developments in Poland’s international environment, Scholar Publishing House, Warsaw 2013, ss. 64-80, ISBN 978-83-7383-673-0 (jest to skrócona wersja: Narody Zjednoczone – Syryjski Pat, [w:] Roman Kuźniar (red.), Rocznik Strategiczny 2012/2013. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski. Edycja osiemnasta, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013, ss. 246-275, ISBN 978-83-7383-656-3).

Prace Komisji Prawa Międzynarodowego Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące obowiązku wydania lub ścigania sądowego (aut dedere aut iudicare), [w:] Elżbieta Mikos-Skuza, Katarzyna Myszona-Kostrzewa, Jerzy Poczobut (red.), Prawo międzynarodowe – teraźniejszość, perspektywy, dylematy. Księga Jubileuszowa Profesora Zdzisława Galickiego, Lex Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, ss. 129-146, ISBN 978-83-264-4136-3

ONZ w polibijskim impasie, [w:] R. Kuźniar (red.), Rocznik Strategiczny 2011/2012. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski. Edycja siedemnasta, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012, ss. 268-291, ISBN 978-83-7383-590-0.

Kambodżańska droga ku sprawiedliwości, [w:] Justyna Nakonieczna, Jakub Zajączkowski (red.), Azja Wschodnia i Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych. Bezpieczeństwo – Gospodarka – Cywilizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, ss. 201-222, ISBN 978-83-235-0740-6.

Prawa człowieka i polska racja stanu (wspólnie z Romanem Kuźniarem), [w:] Zdzisław Kędzia, Antoni Rost (red.), Współczesne wyzwania wobec praw człowieka w świetle polskiego prawa konstytucyjnego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, ss. 241-255, ISBN 978-83-232-2032-9.

Międzynarodowa i krajowa implementacja międzynarodowego prawa humanitarnego (wspólnie z Elżbietą Mikos-Skuzą), [w:] Barbara Mikołajczyk, Joanna Nowakowska-Małusecka (red.), Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe – granice i wspólne obszary. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, ss. 386 – 408, ISBN 978-83-226-1831-8v.

Responsibility for war. Aggression vs. the norms of International Humanitarian Law, [w:] Anna Dudek, Challenges for Humanity in the 21st Century, Institute of Regional and Global Studies, Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw, Polish Aid, Warsaw 2008, ss. 19-24 .

Le Tribunal spécial iraquien: instrument de justice ou de vengeance, [w:] Serge Sur (ed.), Annuaire Français de Relations Internationales 2008, vol. IX, La Documentation Française, Bruylant, Bruxelles 2008, ss. 129-143, ISBN 978-2-8027-2553-49.

Rekompensata utraty szansy, [w:] Jacek Jastrzębski, Odpowiedzialność odszkodowawcza (opatrzone wstępem Marka Safjana), Wyd. C.H. BECK, Warszawa 2007, ss. 23-61, ISBN 978-83-7483-550-3.

Iracki Trybunał Nadzwyczajny – Nieudana hybryda, [w:] Roman Kuźniar (red.), Rocznik Strategiczny 2006/2007, Przegląd Sytuacji Politycznej, Gospodarczej i Wojskowej w Środowisku Międzynarodowym Polski, Edycja Dwunasta, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007, ss. 370-389, ISBN 978-83-7383-244-2.

Międzynarodowe prawo humanitarne w świetle współczesnych konfliktów zbrojnych (wspólnie z Agnieszką Bieńczyk-Missala), [w:] Edward Haliżak, Roman Kuźniar, Grażyna Michałowska, Stanisław Parzymies, Janusz Symonides, Ryszard Zięba (red.), Stosunki międzynarodowe w XXI wieku, Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, ss. 309-331, ISBN 83-7383-215-7.

 Rozdziały w podręcznikach/materiały dydaktyczne/prace przeglądowe/hasła słownikowe

Hasło: Bezpieczeństwo prawne, [w:] Janusz Symonides, Dorota Pyć (red.), Wielka encyklopedia prawa, Tom IV Prawo międzynarodowe publiczne, Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, ss. 45-46, ISBN 978-83-64556-03-6.

Ramy prawne użycia siły, [w:] R. Kuźniar et al., Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012, ss. 120-142, ISBN 978-83-7383-547-4.

Międzynarodowe prawo humanitarne, [w:] R. Kuźniar et al., Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012, ss. 234-238, ISBN 978-83-7383-547-4.

Księga pierwsza – Rozdział XI Wady oświadczenia woli oraz Rozdział XII, Warunek i termin, [w:] Witold Borysiak, Tomasz Karaś, Jędrzej Kondek, Bogusław Lackoroński (red.), Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom I, Wyd. II, Wydawnictwo CH BECK, Warszawa 2011, ss. 232-255, ISBN 978-83-255-1908-7.

Księga trzecia. Zobowiązania – część ogólna, Rozdział I [orzeczenia 1, 10-11, 16-17] Zobowiązania – przepisy ogólne oraz Rozdział III Szkoda, Księga trzecia. Zobowiązania –część szczegółowa oraz Rozdział XVII Renta, dożywocie, przyrzeczenie publiczne, [w:] Witold Borysiak, Tomasz Karaś, Jędrzej Kondek, Bogusław Lackoroński (red.), Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom II (opatrzone wprowadzeniem prof. Krzysztofa Pietrzykowskiego), Wyd. II, CH BECK, Warszawa 2011, ss. 3-5, 19-22, 28-33, 82-118, 815-841, ISBN 978-83-255-1909-4.

Odpowiedzialność karna członków sił zbrojnych za łamanie międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Wychowania i Promocji Obronności, Materiał do zajęć z kształcenia obywatelskiego, Warszawa 2010, ISBN 978-83-62345-30-4, ss. 15-32 (materiał obejmuje również prezentację multimedialną).

Odpowiedzialność jednostki za zbrodnie prawa międzynarodowego. Trybunały karne, [w:] Konflikty współczesnego świata, seria: Wielkie Tematy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, ss. 296-303, ISBN 978-83-01-15655-8.

Część IV – Rozdział III Ubezwłasnowolnienie oraz Rozdział IV Sprawy małżeńskie oraz Rozdział V Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli, [w:] Witold Borysiak, Jędrzej Kondek (red.), Postępowanie cywilne. Orzecznictwo, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, ss. 520-567, ISBN 978-83-7483-554-1.

Kazus XXIX Termin przedawnienia roszczenia o zapłatę odsetek za opóźnienie oraz Kazus XXX Wstrzymanie rozpoczęcia biegu przedawnienia, [w:] Piotr Grzebyk (red.), Kazusy z części ogólnej prawa cywilnego z rozwiązaniami, Część I, Liber, Warszawa 2007, ss. 171-182, ISBN 83-7206-140-8.

Księga I – Rozdział XVII Renta, dożywocie, przyrzeczenie publiczne, [w:] Witold Borysiak, Tomasz Karaś, Jędrzej Kondek, Bogusław Lackoroński (red.), Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom II, CH BECK, Warszawa 2007, ss. 176-192, ISBN 978-83-7483-576-3.

Księga I – Rozdział XI Wady oświadczenia woli oraz Rozdział XII, Warunek i termin oraz Księga trzecia –Rozdział I Zobowiązania – przepisy ogólne (Orzeczenia 1, 7-8, 11-12) oraz Rozdział III Szkoda, [w:] Witold Borysiak, Tomasz Karaś, Jędrzej Kondek, Bogusław Lackoroński (red.), Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom I. Wydawnictwo CH BECK, Warszawa 2007, ss. 119-135, 317-319, 325-328, 330-335, ISBN 978-83-7483-305-9.

Wdrażanie międzynarodowego prawa humanitarnego, [w:] Kazimierz Lankosz (red.), Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Dęblin 2006, ss. 193-217, ISBN 93-912861-9-3.

Kazus XVI Czas pracy w podróży służbowej oraz Kazus XVII System zadaniowego czasu pracy oraz Kazus XXVI Wypadek przy pracy oraz Kazus XXVII Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy, [w:] Patrycja Grenich, Piotr Grzebyk, Wojciech Kołodziejczyk, Piotr Korzuch, Jerzy Kwaśniewski, Roman Lis, Tomasz Młodawski, Ewelina Pruszyńska, Katarzyna Sarek, Monika Serek, Aleksandra Szwedo), Kazusy z prawa pracy z rozwiązaniami, Część I (praca zbiorowa), seria: Podręczniki i materiały dydaktyczne, Wydział Prawa i Administracja Uniwersytetu Warszawskiego, Liber, Warszawa 2006, ss. 107-120 i 169-181, ISBN 83-7206-131-9. 

Sprawozdania naukowe:

Sprawozdanie z konferencji Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego nt. Kryzys 2008 roku i międzynarodowa pozycja Zachodu, „Stosunki Międzynarodowe. International Relations” 2011, nr 1-2 (t. 43), ss. 317-321, ISSN 0209-0961.

Sprawozdanie z debaty z okazji XV edycji „Rocznika Strategicznego”: Czy Europa jest bezpieczna? Po Lizbonie, przed Lizboną, „Stosunki międzynarodowe. International Relations” 2010, nr 3-4, ss. 249-251, ISSN 0209-0961.

Sprawozdanie z konferencji Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego „Świat wobec nowych zmieniających się wyzwań i zagrożeń”, Warszawa 17-18 listopada 2008 roku, „Stosunki Międzynarodowe” 2009, nr 1-2, ss. 277-288, ISSN 0209-0961.

Discussion Report (wspólnie z Kariną Jędrzejoską), [w:] Stanisław Parzymies (red.), OSCE and Minorities, Assesment and Prospects, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007, ss. 232-241, ISBN 978-83-7383-219-0.

Sprawozdanie z konferencji naukowej Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW i Centrum „Tukidydes” (Université Panteon-Assas) nt. „OSCE and Minorities: Assesment and Prospects” (wspólnie z Kariną Jędrzejowską, Andrzejem Szeptyckim), „Stosunki Międzynarodowe” 2006, nr 3-4, ss. 215-221, ISSN 0209-0961.

 Recenzje:
Maurizio Ragazzi (ed.), Responsibility of International Organizations: Essays in Memory of Sir Ian Brownlie, Martinus Nijhoff Publishers, 2013, pp. 469, ISBN 978-90-04-25607-1 [w:] Polish Yearbook of International Law 2013, vol. XXXIII, Wydawnictwo Scholar, Warsaw 2014, ss. 378-381, ISSN 0554-498X.

Tłumaczenia:

Rafał Lemkin, Rządy państw Osi w okupowanej Europie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7383-678-5 (tłumaczenie Patrycja Grzebyk: rozdziały IV, XIV, XV, XVII-XXII, ss. 64-68, 157-178, 179-181, 193-228).

Jean Louis Panné, Rafał Lemkin, czyli potęga bezsilności, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2008, nr 3 (43), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, ss. 19-66, ISSN 1642-4069, Indeks 325937.

Artykuły popularno-naukowe

Polska globalnie, w: Adam Traczyk, Dominika Gmerek (red.), Progresywna polityka zagraniczna, Fundacja Global.Lab, Warszawa 2017, s. 86-89, ISBN: 978-83-65285-06-5.

Strasburg liberalnie o in vitro, „Rzeczpospolita”, Dział: Prawo co dnia, Analizy & Opinie, C 7, 9 sierpnia 2012 r.

Katyń: zbrodnia wojenna czy ludobójstwo, „Rzeczpospolita”, Dział: Prawo co dnia, Analizy & Opinie, C 7, 22 kwietnia 2011 r.

Zbrodnia agresji ma być sądzona, „Rzeczpospolita”, Dział: Prawo co dnia, C 6, 29 czerwca 2010 r.