Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu
Erasmus – Informacje podstawowe

Erasmus – Informacje podstawowe

Udział w programie europejskiej wymiany studenckiej Erasmus+ daje studentom unikalną szansę podjęcia studiów w wybranym kraju UE. Jest to również szansa dla pracowników Instytutu do odbycia krótkich pobytów dydaktycznych (5 dni) w wybranym kraju europejskim.

Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów BWZ UW

Rekrutacja – informacje ogólne

Kwalifikacji studentów na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ dokonuje w poszczególnych Instytutach Komisja kwalifikacyjna, w skład której wchodzą:
⚫zastępca dyrektora w danym Instytucie
⚫koordynator wydziałowy programu Erasmus+
⚫koordynator instytutowy programu Erasmus+
⚫przedstawiciele samorządu studentów

2. Osoby ubiegające się o wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ mają obowiązek stale monitorować stronę internetową Instytutu pod kątem nowych ogłoszeń dotyczących dalszych procedur, a także aktualizować swój adres e-mail na koncie USOS (korespondencja z BWZ na dalszym etapie za pomocą adresów mailowych z USOS).
3. Ocena każdego wniosku obejmuje: średnią ocen studenta, znajomość języka/języków, zaliczenie etapu studiów, spełnienie wymogów wskazanych w umowie między uczelniami, uzasadnienie wyboru uczelni/motywacja, ocena kompetencji społecznych, aktywność naukowo-organizacyjna, (jeśli dotyczy) opinia kierownika studiów.

 

Erasmus – zasady ogólne*

1. O wyjazd w ramach programu Erasmus+ mogą ubiegać się tylko studenci, którzy uzyskali w toku studiów średnią nie mniejszą niż 3,49 (student może złożyć dokumenty
z niższą średnią pod warunkiem rekomendacji właściwego kierownika studiów). Studenci ze średnią poniżej 3,49 mogą wyjechać, ale bez prawa do stypendium. Ostateczna decyzja o przyznaniu miejsca studentowi w wybranej uczelni zależy m.in. od wysokości średniej i poziomu uczelni, stopnia znajomości języka. Komisja zastrzega sobie prawo nieprzyznania wyjazdów wszystkim aplikującym studentom oraz niewypełnienia limitu miejsc.
(!) Na etapie kwalifikacji student może mieć jeden warunek.
2. Student może wyjechać na Erasmusa tylko z rozliczonymi przedmiotami. W wyjątkowych przypadkach student może wyjechać z niezaliczonym jednym przedmiotem, pod warunkiem: opłacenia kosztów ewentualnego warunku, pozytywnej opinii kierownika studiów, i zgody koordynatora (decyzja jest podejmowana przez kierownika studiów indywidualnie na podstawie sytuacji danego studenta)
3. Przyznany wyjazd jest warunkowy, co oznacza obowiązek zaliczenia etapu studiów bądź zgoda na wyjazd z tzw. warunkiem (student w momencie wyjazdu powinien być „rozliczony”). W przeciwnym razie wyjazd studenta jest anulowany.
4. Każdy student ma obowiązek zapoznać się z przewodnikiem programu Erasmus+ Krok po kroku oraz zasadami ogólnymi wstępnej kwalifikacji zamieszczonym przez Biuro Współpracy z Zagranicą z dnia 14.12.2017 r. (dokumenty dostępne tutaj: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu).
5. Każdy student wybiera maksymalnie trzy uczelnie w kolejności od najbardziej preferowanej do najmniej, mając na względzie wymaganą biegłość językową i ofertę przedmiotów w uczelni przyjmującej.
6. Uwaga! Studenci starający się o wyjazd z miejsca z innego instytutu do załączonej dokumentacji muszą dołączyć podpisaną zgodę macierzystego instytutu/koordynatora ds. programu Erasmus+ na udział w procesie rekrutacji również z miejsc innego instytutu
7. Niewykorzystane miejsca Instytutów będą udostępniane studentom z innych Instytutów q ramach Wydziału.
(pierwszeństwo mają studenci Instytutu, który koordynuje umowę).
8. Obowiązkiem studenta jest uzyskanie 30 punktów ECTS w ciągu semestru i 60 punktów ECTS w ciągu roku (WF nie jest wliczany do punktacji ECTS, punkty za język obcy
są wliczane do 6 punktów ECTS). W przypadku gdy student zaliczy za granicą mniej niż 10 ECTS, ma obowiązek zwrócić część stypendium.
9. Przedmioty rozlicza instytutowy koordynator ds. programu Erasmus+. Co do zasady uznaje się przedmioty zaliczone na wymianie jeśli powiązane są z kierunkiem studiów. W razie wątpliwości ostateczną decyzję o uznaniu przedmiotów podejmuje kierownik studiów (podpis/parafka na Transcript of Records, wskazanie ewentualnych różnić programowych do zaliczenia). Studenci przebywający na wymianie (jeśli dotyczy) są zobowiązani do rejestracji na seminarium (proseminarium) dyplomowe i zaliczenie go w trybie indywidualnym. W innym przypadku seminarium (proseminarium) będzie musiało być powtarzane w kolejnym roku akademickim (odpłatnie). Punkty ECTS za seminarium (proseminarium) dyplomowe mogą być wliczane do ogólnej punktacji zaliczającej etap studiów pod warunkiem uzyskania przez studenta co najmniej 20 ECTS w trakcie semestru lub 40 ECTS w trakcie roku akademickiego spędzonego na wymianie Erasmus.
10. Obowiązkiem studenta jest zapoznanie się z ofertą przedmiotów oferowanych przez Uniwersytet przyjmujący (w tym: ofertą przedmiotów realizowanych w wybranym języku!).
11. Obowiązkiem studenta jest zapoznanie się i spełnienie wymogów językowych (poziom języka) w wybranych uczelniach. Aplikacje nie spełniające tych wymogów będą wyłączane z procedowania.
12. Student może wyjechać na jeden semestr (w szczególnych przypadkach jest możliwość przedłużenia pobytu w uczelni przyjmującej – za zgodą kierownika studiów, promotora pracy dyplomowej oraz koordynatora instytutowego).
13. Wyjazdy mogą być realizowane na:
A) studiach I stopnia: III roku w sem. zimowym
B)  studiach II stopnia: studenci I roku w sem. letnim; studenci II roku w sem. zimowym (wyjątkowe zmiany semestru za zgodą kierownika studiów, promotora pracy dyplomowej, koordynatora);
Studenci I roku studiów I stopnia nie mogą aplikować o stypendium.
14. Studenci trzeciego roku studiów I stopnia mogą być warunkowo zakwalifikowani
na wyjazd w semestrze letnim roku 2018/2019. Ich wyjazd będzie możliwy pod warunkiem, że w roku akademickim 2018/2019 będą studentami studiów
II stopnia na jednym z kierunków prowadzonych na WNPiSM UW. Studenci studiów płatnych są zobligowani do uregulowania płatności czesnego za studia. Wyjazd na stypendium Erasmus+ nie zwalnia studentów studiów płatnych od uiszczenia opłaty za studia (studenci mogą aplikować o umorzenie części czesnego).
15. Studenci WNPiSM UW wyjeżdżający na stypendia w ramach programu Erasmus+ reprezentują za granicą swoją uczelnię macierzystą i w konsekwencji są odpowiedzialni za podtrzymywanie dobrego imienia Uniwersytetu Warszawskiego. Naruszenia zasad regulaminowych lub etycznych studiowania na uczelni partnerskiej (np. popełnienie plagiatu) skutkować będzie podjęciem działań dyscyplinarnych przez władze WNPiSM UW, z możliwością niezaliczenia wyjazdu włącznie.
16. Student posiadający obywatelstwo inne niż państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego ma obowiązek sprawdzić zasady odnoszące się do wjazdu na terytorium kraju przyjmującego, w związku z planowanym tam pobytem jako uczestnik programu Erasmus+.
17. Kwestie szczegółowe związane z wyliczeniem wysokości przyznanych zakwalifikowanym studentom środków finansowych rozstrzygane są przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW (BWZ), a ich wypłatę determinuje podpisanie odpowiedniej umowy między studentem a Uniwersytetem Warszawskim.
18. Studentom zakwalifikowanym przez Komisję zostanie przyznane stypendium Erasmus,
o ile Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) przyzna Uniwersytetowi Warszawskiemu wystarczające środki. W przypadku przyznania przez FRSE niewystarczających funduszy właściwy prorektor UW określi dodatkowe kryteria dotyczące okresu wypłaty stypendium.
19. Sprawy sporne dot. powyższych punktów rozstrzyga Pełnomocnik Dziekana WNPiSM ds. programu Erasmus+: mgr Anita Budziszewska (anita.budziszewska@uw.edu.pl).
20. Odwołania od instytutowej komisji kwalifikacyjnej rozpatruje instytutowy koordynator ds. programu Erasmus + wraz z kierownikiem studiów/przedstawicielem Dyrekcji danego instytutu w terminie wskazanym na stronie internetowej (w ogłoszeniach dot. etapów kwalifikacji). Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Pełnomocnika Dziekana WNPiSM ds. programu Erasmus+, który podejmuje decyzję w porozumieniu z Prodziekanem WNPiSM ds. studenckich.
21. Przed wyjazdem do uczelni zagranicznej student i koordynator ds. mobilności UW uzgadniają elektroniczne Porozumienie o programie studiów (e Learning Agreement) z uwzględnieniem różnic programowych. Skierowanie studenta na część programu studiów do uczelni zagranicznej nie powinno w żaden sposób skutkować przedłużeniem okresu studiów na UW ani wpływać na pozbawienie prawa do dyplomu z wyróżnieniem i nagrody materialnej (Regulamin studiów UW Art. 44 ust 4 i 5).
22. Zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zależności od kraju miesięczna wysokość stypendium Erasmus (studia) wynosi:
a) 500 euro – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania;
b) 450 euro – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy;
c) 400 euro – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia – była Republika Jugosławii, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

Kwalifikacja studentów do uczelni w Szwajcarii odbywa się na zasadach ogólnych obowiązujących w projekcie Erasmus – Mobilność edukacyjna, przy czym o wysokości świadczenia i trybie jego wypłaty decyduje konkretna uczelnia tego kraju. Komisja sporządzi odrębny protokół kwalifikacji studentów do uczelni szwajcarskich.

Termin składania aplikacji

Wstępny harmonogram rekrutacji – wyjazdy Erasmusa – studia za granicą!

STUDENCI SĄ PROSZENI O AKTUALIZACJĘ ADRESÓW MAILOWYCH W USOS ORAZ SPRAWDZANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DALSZEJ PROCEDURY REKRUTACYJNEJ ZAMIESZCZANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ!

 • 8 stycznia – 5 lutego 2018 r. do godz. 14.00 – składanie kompletu dokumentów do Instytutów (ISM – składanie dokumentów: pok. 126 do p. Eli Tomaszewskiej, budynek Collegium Polonicum, piętro 1 „sekcja studencka”, pon- pt godz. 9.00-14.00).

Kontakt do koordynatora:

ISM  –  mgr Anita Budziszewska anita.budziszewska@uw.edu.pl

 • Do 12 lutego – ogłoszenie list rankingowych (na stronie internetowej) – koordynator wprowadza dane/wyjazdy do USOS.
 • Do 19 lutego do godz. 12.00 – składanie odwołań od decyzji Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych
 • Do 22 lutego – ogłoszenie zaktualizowanych list rankingowych oraz zamieszczenie instrukcji wpisywania danych do USOSa (uzupełnienie – student).
 • 23 lutego – 26 lutego – student uzupełnia dane dotyczące wyjazdu w USOS.
 • 27–28 lutego – koordynator zatwierdza wyjazdy.
 • 1–5 marca do godz. 12.00 – składanie do Instytutów wydruków z systemu USOS podpisanych przez studenta oraz koordynatora instytutu macierzystego (jeśli dotyczy – studenci wyjeżdżający z umów zawartych przez dany Instytut, ale studiujący w innej jednostce).
 • 6–8 marca koordynator Instytutowy i przedstawiciel Dyrekcji danego Instytutu/Prodziekan WNPiSM podpisuje wszystkie zebrane w danym Instytucie oświadczenia.
 • 8 marca do godz. 15.00 – dostarczenie do Pełnomocnika Dziekana ds. programu Erasmus+ kompletu dokumentów (protokołu, listy zakwalifikowanych osób, podpisanych formularzy studentów – wszystko w dwóch egzemplarzach: oryginał + kopia)
 • do 15 marca – koordynator instytutowy przekazuje sekcji studenckiej listę osób zakwalifikowanych na wyjazd.

UWAGA! Dostarczenie wydrukowanych i podpisanych przez studenta dokumentów jest konieczne do zamknięcia etapu rekrutacji w Instytucie. Niezłożenie ww. formularza
we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w wymianie programu Erasmus+.

 

Wymagane dokumenty

Składane dokumenty (dot. studentów wszystkich Instytutów):

(studenci studiujący w języku polskim składają dokumenty w jez. polskim – chyba że zaznaczono inaczej; studenci studiujący na programach anglojęzycznych – w języku angielskim)

 

 • formularz: Student application form Erasmus+ pl (download, wzór poniżej)
  formularz: Student application form Erasmus+ en (do pobrania, wzór poniżej)
  * we wniosku student powinien podać specjalizację, którą wybrał (ważne przy wpisywaniu decyzji do systemu USOS)
 • CV
 • list motywacyjny
 • potwierdzenia znajomości języków obcych (certyfikat; zaświadczenie o znajomości języka wydane przez Szkołę Języków Obcych UW, ewentualnie inny certyfikat: wyjątkowo np. zaświadczenie o zdanym egzaminie wewnętrznym – egzamin językowy przeprowadzony przez właściwego pracownika WNPiSM)
  * informacja o znajomości języka powinna zawierać informację o poziomie (przynajmniej B2) bądź wyższy wskazany przez wybraną uczelnię przyjmującą

 

 • dokument wydany przez pracownika Sekcji Studenckiej potwierdzający (do pobrania pl, download en, wzór poniżej):
  średnią ocen (studenci studiów I stopnia – średnia z I roku studiów, studenci studiów II stopnia (I rok) – średnia ocen na dyplomie studiów I stopnia)
 1. rozliczony rok/semestr
 2. uregulowane płatności

 

 • list polecający podpisany przez pracownika naukowo-dydaktycznego WNPiSM
 • pisemną, własnoręcznie podpisaną informację dot. korzystania z programu Erasmus (studia i praktyki)
  w latach ubiegłych (proszę podać daty, liczbę miesięcy, uczelnię goszczącą, uczelnię wysyłającą, uzyskaną liczbę punktów ECTS). Jeśli student nie uczestniczył dotychczas w wymianie Erasmus, jest proszony o pisemną deklarację o niekorzystaniu z programu w latach ubiegłych (do pobrania pl, download en, wzór poniżej).
 • Jeśli dotyczy pisemna, podpisana zgoda koordynatora instytutu macierzystego z WNPiSM na udział w procesie rekrutacji z miejsc innego instytutu na wydziale

 

Lista dostępnych miejsc: do pobrania 2018/2019

Formularze: do pobrania

Student jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami programu Erasmus+, wymaganym poziomem językowym, ofertą przedmiotów oraz stopniem studiów określonym przez umowę między uczelniami.

Rozliczanie studentów powracających z wymiany Erasmus+

 1. Koordynator instytutowy modyfikuje oraz zatwierdza studentowi realizowane przedmioty w systemie USOS i podpisuje Learning Agreement (dot. części  before mobility, during mobility, after mobility), kierując się zasadą 30 ECTS/semestr.
 2. W razie wątpliwości w odniesieniu do kompatybilności przedmiotu student występuje o opinię do kierownika studiów.
 3. Koordynator instytutowy zatwierdza studentowi zrealizowane przedmioty w systemie USOS oraz konwertuje/przelicza oceny na skalę polską/Uniwersytetu Warszawskiego.
 4. Student powinien zdobyć za semestr 30 ECTS/za rok 60 ECTS. Na podstawie zasad BWZ: minimalna liczba punktów to 20 ECTS za semestr; poniżej 10 ECTS – zwrot części stypendium.
 5. W przypadku gdy student zaliczy mniej niż 30 ECTS, a powyżej 10 ECTS, różnice zalicza na Wydziale – przedmioty wskazuje kierownik studiów. Gdy student zaliczy mniej niż 10 ECTS, decyzje o sposobie zaliczenia semestru podejmuje kierownik studiów.
 6. Ostateczna decyzja o zaliczeniu wymiany jest podejmowana przez kierownika studiów – podpis na przeliczonym przez koordynatora Instytutu transkrypcie ocen (Transcript of Records). Kierownik studiów może zaliczyć przedmioty (całość) bądź wskazać różnice programowe do zaliczenia na Uniwersytecie Warszawskim.
 7. Student jest zobowiązany do wstawienia przeliczonych ocen do sytemu USOS oraz dostarczenia do sekcji studenckiej oryginału podpisanego i przeliczonego Transkryptu ocen.

Więcej:

Prosimy o dokładne zapoznanie się z przewodnikami Erasmus +:

 • Krok po kroku – praktyki zagraniczne – pobierz
 • Krok po kroku – staże absolwenckie – pobierz
 • Krok po kroku – studia częściowe zagranicą Erasmus + – pobierz
 • Ogólnounwiersyteckie zasady kwalifikacji – studia Erasmus – pobierz
 • Zasady kwalifikacji – praktyki studenckie – pobierz
 • Zasady kwalifikacji – praktyki absolwenckie – pobierz
 • ulotka – praktyki studenckie – pobierz
 • ulotka – praktyki absolwenckie – pobierz

 

Więcej informacji na stronie Biura Wspólpracy z Zagranicą: www.bwz.uw.edu.pl (zakładka Erasmus +)

W przypadku dalszych pytań skontaktuj się z:

Koordynator ds. Mobilności (Erasmus)
M.A. Anita Budziszewska
anita.budziszewska@uw.edu.pl