Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Dr Iwona Wyciechowska

Dr Iwona Wyciechowska
Adiunkt
Zakład Prawa i Instytucji Międzynarodowych
i.e.wyciechowska@uw.edu.pl

Sylwetka

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1978). W ISM od 1981 r. Członek Rady Wydziału, Kierownik Zaocznego Studium Stosunków Międzynarodowych I i II stopnia, Kierownik Wieczorowego Studium Stosunków Międzynarodowych I i II stopnia, Przewodnicząca Rady Programowej Akademickiego Radia Kampus.

Obroniła rozprawę  doktorską (2016 r.) pod tytułem:  „Międzynarodowy obrót osobowy – szanse i zagrożenia”.

Rada Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego podjęła 15 czerwca 2016 r. uchwałę o nadaniu Jej stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce.

Od 1 października 2016 r. adiunkt w ISM Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

Zainteresowania badawcze

Współczesne migracje międzynarodowe, geografia polityczna i ekonomiczna świata, procesy globalizacyjne we współczesnym świecie, kulturowe aspekty stosunków międzynarodowych.

 

Dydaktyka

 

 • Geografia ekonomiczna świata
 • Współczesne stosunki międzynarodowe
 • Kultura współczesnej Polski
 • Międzynarodowa polityka społeczna
 • Seminarium licencjackie
 • Seminarium magisterskie

 

Seminaria

Współczesne migracje międzynarodowe – przyczyna, społeczne, kulturowe, gospodarcze i polityczne skutki, uchodźcy, turystyka międzynarodowa, polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe stosunki między państwami, globalny wymiar stosunków międzynarodowych.

 

Najważniejsze publikacje

 • Rosja – aspiracje i możliwości uzyskania statusu mocarstwa morskiego /w:/ Morze w cywilizacji, kulturze i stosunkach międzynarodowych, pod. red. L.  Łukaszuka i W. Lizaka, Warszawa – Pieniężno 2006.
 • Recenzja z książki: Dorota Heinrich-Hamera, Międzynarodowa ochrona uchodźców wewnętrznych. Aspekty prawne i praktyka, /w:/ Sprawy Międzynarodowe nr 3, 2006; recenzja ukazała się też w angielskojęzycznym wydaniu Polskiego Kwartalnika Sprawy Międzynarodowe nr 3/2006.
 • Uchodźcy /w:/ ONZ – Bilans i perspektywy, pod red. naukową J. Symonidesa, wyd. Scholar, Warszawa 2006, s. 349-364.
 • Globalizacja a migracje międzynarodowe /w:/ Stosunki międzynarodowe w XXI wieku, pod red. E. Haliżaka, wyd. Scholar, Warszawa 2006.
 • Stosunki międzynarodowe ich i uwarunkowania /w:/ K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski/red./, Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2007.
 • Paradoksy w stosunkach międzynarodowych. Przymiarka do tematu /w:/ Paradoksy polityki, pod red. naukową Mirosława Karwata, Elipsa, Warszawa 2007.
 • Przestępczość zorganizowana i przemyt ludzi /w:/ Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, pod red. Janusza Symonidesa, wyd. Scholar, Warszawa 2010.
 • Recenzja książki: S. Cestles, M. J. Miller, Migracje we współczesnym świecie, /w:/ Stosunki Międzynarodowe, nr 2 (t.46) 2012, s. 336 – 342.
 • Wpływ migracji na bezpieczeństwo ekonomiczne Unii Europejskiej /w:/ Bezpieczeństwo ekonomiczne w ujęciu politologicznym, wyd. Elipsa, Warszawa 2012, s. 151-174.
 • Kulturowe uwarunkowania gettoizacji migrantów, /w:/ Kultura w stosunkach międzynarodowych. Pułapki kultury, tom 2,  redakcja naukowa G. Michałowska, J. Nakonieczna, H. Schroeiber, WUW, Warszawa 2014.
 • Problematyka migracji międzynarodowych w koncepcjach teoretycznych, Stosunki Międzynarodowe nr 2 (t. 50) 2014, s. 279 – 301.
 • Działalność ONZ na rzecz uchodźców, /w:/Rola ONZ w kształtowaniu ładu międzynarodowego, wyd. IE WD i NP UW, 2015.
 • Recenzja książki: A. Potyrała, Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec problemu uchodźstwa. Geneza, istota i praktyka aktywności, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2015,/w:/Stosunki Międzynarodowe, Numer 1(tom 52)/2016, s. 359-365.
 • Wpływ masowych migracji międzynarodowych na ład międzynarodowy, /w:/ Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych, redakcja naukowa M.F. Gawrycki, E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, D. Popławski, J. Zajączkowski, R. Zięba, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016, 663-676.
 • Turystyka międzynarodowa jako ważny komponent międzynarodowego obrotu osobowego – przyczynek do tematu, Stosunki Międzynarodowe, nr 3 (t. 52) 2016, s. 247-265.