Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Komunikacja międzykulturowa w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego

Informacje Ogólne

Celem kształcenia na Studiach Podyplomowych Komunikacja Międzykulturowa w dziedzinie Bezpieczeństwa Międzynarodowego jest:

  • pogłębienie wiedzy o planowaniu i organizowaniu działań w złożonym środowisku kulturowym, w którym kształtowane jest bezpieczeństwo międzynarodowe,
  • kształtowanie umiejętności kompetentnej komunikacji międzykulturowej i świadomości różnic kulturowych w środowisku współpracy cywilno – wojskowej,
  • wskazywanie sposobów rozwiązywania problemów zarządzania cywilnymi i wojskowymi organizacjami w trakcie realizacji zadań w działaniach na  rzecz pokoju pod auspicjami organizacji międzynarodowych np.: ONZ, UE, NATO, OBWE.
  • przygotowanie absolwentów do profesjonalnego funkcjonowania w obszarze bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego

Kandydaci:

Studia są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych, kandydatów (wojskowych i cywilnych) kierowanych na stanowiska w organizacjach międzynarodowych – np.: ONZ, UE, NATO, OBWE, pracowników Ministerstw (MSZ, MON, MKiDN i innych), organizacji rządowych i pozarządowych oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką komunikacji międzykulturowej i jej wpływu na bezpieczeństwo międzynarodowe.

Ukończenie studiów:

Ukończenie studiów będzie potwierdzone wydaniem słuchaczowi świadectwa ukończenia studiów przez właściwe organy UW i AON. Warunkiem ukończenia studiów będzie zaliczenie wszystkich kursów przewidzianych programem studiów oraz dokonanie opłaty za oba semestry studiów.

Zakres tematyczny:

Zajęcia koncentrują się na podstawowych zagadnieniach z zakresu komunikacji międzykulturowej i bezpieczeństwa międzynarodowego, jak również obecności i współdziałania w tych obszarach instytucji międzynarodowych. Współczesne problemy współpracy cywilno-wojskowej rozpatrywane są w kontekście wielokulturowości  – zasadniczego tła współczesnych relacji międzynarodowych,  istotnego dla zrozumienia zachodzących przemian w dziedzinie bezpieczeństwa.

Ważne miejsce w procesie edukacji zajmują odniesienia do kwestii dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, będącego podstawą do przełamywania stereotypów i uprzedzeń, pogłębiających konflikty międzynarodowe. Znaczna część zajęć poświęcona jest  kwestiom praktycznego wykorzystania zdobywanej wiedzy w dziedzinie komunikacji międzykulturowej w planowaniu i organizowaniu działań przebiegających w szczególnie trudnych sytuacjach współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego w świecie „zderzeń cywilizacji”.

Program studiów:

Studia składać się będą z 16 przedmiotów prowadzonych w formie 12-16 godzinnych bloków tematycznych (wykłady, konwersatoria i ćwiczenia). Przewidywana sumaryczna liczba godzin wynosi 216.

Każdy semestr prowadzony jest w całości przez współpracującą instytucję: semestr I – przez Instytut Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, semestr II – przez Wydział Zarządzania i Dowodzenia AON.

Semestr I (zimowy)prowadzony przez ISM WDiNP UWSemestr II (letni)prowadzony przez WZiD AON
Wprowadzenie do komunikacji międzykulturowej  dr Marek PawlakGlobalne uwarunkowania bezpieczeństwa RP w XXI wieku – wybrane problemy dyplomacjiDr hab. Andrzej CzupryńskiMgr Grzegorz Małecki
Wstęp do metodologii badań międzykulturowychProf. dr hab. Ewa NowickaOrganizacje miedzynarodowe w działaniach na rzecz pokoju – problematyka komunikacji miedzykulturowejPłk dr Jacek TrembeckiPpłk Andrzej Żarkowski
Kultura w prawie i obrocie międzynarodowymŚrodowisko prowadzenia operacji wielonarodwych – bezpieczeństwo kulturoweDr hab. Andrzej CzupryńskiMgr Magdalena El Ghamari
Rola religii w komunikacji międzykulturowejDr Anna SolarzWspółpraca cywilno-wojskowa w działaniach na rzecz pokoju – edukacja wielokulturowaPpłk dr Leszek ElakPpłk Andrzej Żarkowski
Świadomość międzykulturowa w operacjach wielonarodowych sił wojskowychDr Hanna SchreiberZarządzanie projektami w środowisku wielonarodwymProf. dr inż. Bogdan LentPpłk dr Piotr Malinowski
Kulturowe uwarunkowania praw człowiekaDr Agnieszka Bieńczyk-MissalaMiędzykulturowy PRPłk dr Dariusz KryszkPpłk dr Leszek Elak
Wyzwania wielokulturowości w epoce globalizacjiDr Justyna NakoniecznaModuł warsztatowyZaproszeni goście - specjaliści
Zderzenie cywilizacji: Zachód i świat islamuDr Marta Woźniak--
Kulturowe uwarunkowania konfliktów zbrojnychDr Wiesław Lizak--

Czas trwania: dwa semestry, studia rozpoczynają się w listopadzie 2012.

Opłata: 1800zł za semestr, płatne w zależności od semestru na konto UW (I semestr) lub AON (II semestr).

 

ZRUT0078-410x231

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Komunikacji Międzykulturowej
w dziedzinie Bezpieczeństwa Międzynarodowego

 

phpatCwsBAM-410x308

Inauguracja studiów podyplomowych Komunikacji Międzykulturowej
w dziedzinie Bezpieczeństwa Międzynarodowego, rok akademicki 2011/2012
 DSC04476-333x251
Inauguracja II edycji studiów podyplomowych „Komunikacja Międzykulturowa w dziedzinie Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, w Akademii Obrony Narodowej, listopad 2012.
Zakończenie II edycji studiów podyplomowych „Komunikacja Międzykulturowa w dziedzinie Bezpieczeństwa Międzynarodowego” w Akademii Obrony Narodowej, maj 2013
gratulacje
Gratulacje od Prodziekana WZiD AON Marka Wrzoska i Wicedyrektor ISM UW Agnieszki Bógdał-Brzezińskiej dla kpt Marcina Matczaka (Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach )
pamiatkowa
Pamiątkową odznakę AON otrzymuje starościna roku Pani Anna Cieślak (Kancelaria Premiera RP)
wyklad
Wykład zamykający II edycję studiów płk. A. Krzeczkowskiego
zakonczenie
Zakończenie – zdjęcie zbiorowe

Wykładowcy

w semestrze zimowym:
DR HAB. WIESŁAW LIZAK, ADIUNKT, ISM UW Kariera naukowa: Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1986) i podyplomowych studiów dziennikarskich (1988). Doktor nauk humanistycznych (1997). W ISM od 1987 roku. W latach 1999-2002 wicedyrektor Instytutu. Zainteresowania badawcze: Stosunki międzynarodowe w Afryce i na Bliskim Wschodzie, konflikty międzynarodowe.
DR JUSTYNA NAKONIECZNA, ADIUNKT, ISM UW Kariera naukowa: Mgr stosunków międzynarodowych w ISM UW. Studiowała marketing i zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dyplom doktorski uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Od 2006 adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2010-2011 Assistant Professor na Tamkang University, Department of Global Politics and Economics, Tajwan (R.O.C.) Zainteresowania badawcze: Ekonomia polityczna stosunków międzynarodowych, zwłaszcza społeczny wymiar globalizacji, alterglobalizm, problemy globalne, przedsiębiorstwa międzynarodowe a globalizacja w ujęciu społeczno-kulturowym; transnarodowe ruchy społeczne i aktorzy transnarodowi oraz ich wpływ na politykę międzynarodową.
DR ANNA SOLARZ, ADIUNKT, ISM UW Kariera naukowa: Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2004, WDiNP UW), absolwentka podyplomowego studium „Polityka i kultura krajów Azji i Afryki” (2011, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN) Zainteresowania badawcze: Problemy etyki i religii w stosunkach międzynarodowych, Stolica Apostolska jako uczestnik relacji międzynarodowych; stosunki międzynarodowe w regionie Bliskiego i Środkowego Wschodu; polityka zagraniczna państw bliskowschodnich.
DR AGNIESZKA BIEŃCZYK-MISSALA, ADIUNKT, ISM UW Kariera naukowa: Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, od 2008 r. wicedyrektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, w latach 2006-2008 analityk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Zainteresowania badawcze: Problematyka praw człowieka i demokracji, międzynarodowe prawo humanitarne, polityka zagraniczna RP.
DR MARTA WOŹNIAK, ADIUNKT, KATEDRA BLISKIEGO WSCHODU I PÓŁNOCNEJ AFRYKI, WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH, UNIWERSYTET ŁÓDZKI Kariera naukowa: Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego (2006). Czterokrotna stypendystka MEN - dwukrotnie za osiągnięcia w nauce, dwukrotnie na stażach językowo-naukowych (rok w Syrii i pół roku w Egipcie). Pracę doktorską obroniła w 2010 na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. W ramach doktoratu prowadziła badania w Syrii, Turcji, Szwecji, Niemczech i Brazylii. Jako opiekunka Koła Naukowego Bliskiego Wschodu "Al-Maszrik" zorganizowała dotychczas dwie wyprawy naukowe - do Maroka (2011) oraz Tunezji (2012). Zainteresowania badawcze: Mniejszości religijne i etniczne na Bliskim Wschodzie (w szczególności Koptowie oraz Asyryjczycy/Aramejczycy), stosunki muzułmańsko-chrześcijańskie, kultura arabska (literatura, poezja, nowe media), polityka państw bliskowschodnich, kwestie społeczne - problemy globalizacji, migracji, diaspor i tożsamości.
DR MAREK PAWLAK, Kariera naukowa: Absolwent Politechniki Poznańskiej w Poznaniu, kontynuował swoje wykształcenie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i na Uniwersytecie Ekonomicznym. Ukończył studia MBA na Georgia State University, biznesu międzynarodowego na Stanford University, systemów dynamicznych na Massachusetts Institute of Technology Boston oraz obronił pracę doktorską na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, poświęconą Czynnikom determinującym prowadzenie działań militarnych w środowisku zróżnicowanym kulturowo. Od początku swojej kariery naukowej i zawodowej uczestniczył w wielu międzynarodowych i międzykulturowych projektach w Europie, Ameryce Środkowej i na Bliskim Wschodzie dla koncernów międzynarodowych oraz sił zbrojnych różnych państw. Do pasji pozanaukowych dr Pawlaka należą sporty ekstremalne i sztuki walki. Zainteresowania badawcze: koncentrują się wokół problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego, zarządzania ryzykiem oraz wpływu czynników kulturowych na skuteczność prowadzenia działań militarnych, inwestycyjnych oraz politycznych.
PROF. DR HAB. EWA NOWICKA-RUSEK, INSTYTUT SOCJOLOGII UW Kariera naukowa: Profesor zwyczajny na Uniwersytecie Warszawskim (kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii UW). Zainteresowania badawcze: socjologiczne i antropologiczne problemy tożsamości współczesnego człowieka, problematyka etniczności we współczesnym świecie, kulturowe aspekty migracji do Polski i z Polski, sytuacja mniejszości narodowych i etnicznych w Europie i na Syberii.
DR HANNA SCHREIBER, ISM UW Kariera naukowa: Doktor nauk humanistycznych (dyplom z wyróżnieniem, styczeń 2012). Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom cum laude 2005) oraz Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w 2006 roku oraz Wydział Historyczny w 2010 roku, dyplomy cum laude); od 2006 prowadzi zajęcia w ISM. Stypendystka na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium (2004/2005) oraz wielokrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestniczka Wielonarodowego Eksperymentu 6 (Multi-National Experiment 6) prowadzonego przez USJFCOM (Połączone Dowództwo Sił Zbrojnych Armii Stanów Zjednoczonych). Wykładowca na kursach doskonalenia zawodowego oficerów Wojska Polskiego w Akademii Obrony Narodowej. Kierownik studiów podyplomowych "Komunikacja międzykulturowa w dziedzinie Bezpieczeństwa Międzynarodowego". Współpracuje z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa. kontakt: hanna.s@uw.edu.pl Zainteresowania badawcze: Kulturowe aspekty stosunków międzynarodowych, międzynarodowe stosunki kulturalne,świadomość międzykulturowa w operacjach wojskowych, prawo międzynarodowe publiczne, prawnomiędzynarodowa ochrona dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego, ochrona dóbr kultury w konfliktach zbrojnych, antropologia kultury (zwłaszcza problematyka międzynarodowego ruchu organizacji ludów tubylczych i cultural genocide), historia sztuki (koncepcja "sztuki prymitywnej", teoria kolekcjonerstwa).
w semestrze letnim:
DR HAB. ANDRZEJ CZUPRYŃSKI, PROFESOR AON Kariera naukowa: Absolwent: Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu (1984), Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (1993), Podyplomowych Studiów Pedagogiki w AON w Warszawie (1994). Doktor nauk wojskowych (1999). Doktor habilitowany (2009) . Doświadczenie dydaktyczno-naukowe: 1993-1995 – asystent, 1995-1999 – starszy wykładowca, 1999-2004 – adiunkt, 2004-2008 – Kierownik Zakładu Sztuki Operacyjnej, 2008 – 2010 Kierownik Katedry Działań Połączonych, 2011 – Kierownik Studiów Doktoranckich. Zainteresowania badawcze: sztuka wojenna, polemologia, politologia, teoria bezpieczeństwa. Prowadzone zajęcia dydaktyczne: Sztuka wojenna, Teoria działań militarnych, Podstawy teorii walki zbrojnej, Siły zbrojne, Polemologia, Teoria bezpieczeństwa, Metody i techniki badań bezpieczeństwa, Polityka bezpieczeństwa, Seminarium doktoranckie.
MGR GRZEGORZ MAŁECKI, DOKTORANT, WZiD, AON Kariera naukowa i doświadczenie: Magister zarządzania i dowodzenia, WZiD, Akademii Obrony Narodowej. Absolwent Studium Polityki Zagranicznej, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Doktorant nauk wojskowych WZiD, AON. Instruktor i szkoleniowiec Międzynarodowego Centrum Kursów i Szkoleń Specjalistycznych. Ukończony Kurs Protokołu Dyplomatycznego odbyty w Akademii Dyplomatycznej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zainteresowania badawcze: Bezpieczeństwo narodowe oraz międzynarodowe. Obszar związany z działaniami, operacjami oraz jednostkami specjalnymi zarówno wojskowymi jak i pozamilitarnymi w kontekście użycia w środowisku międzykulturowym. Wojna i pokój w ujęciu polemologiczno-irenologicznym. Międzynarodowe stosunki wojskowe. Dyplomacja i negocjacje
PŁK DR JACEK TREMBECKI, ADIUNKT, KIEROWNIK ZAKŁADU OPERACJI POKOJOWYCH I REAGOWANIA KRYZYSOWEGO AON Kariera naukowa i doświadczenie: 2004 - Akademia Obrony Narodowej (AON) – doktorat z nauk wojskowych w specjalności zarządzanie i dowodzenia; szereg kursów specjalistycznych np.: Kurs obserwatorów ONZ, 1997, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, Kielce, Polska; Kurs integracji z NATO (NATO Integration Course), 1998, Komorni Hradek, Czechy; Kurs mediacji i negocjacji w działaniach CIMIC, 1999, Kielce, Polska. Kurs CIMIC (Nordic Civil – Military Cooperation Course), 2001, Aalborg, Dania; 1993- 1994, uczestnik operacji pokojowej UNTAC w Kambodży, 2004 – 2005 uczestnik operacji Iraqi Freedom w Iraku, 2007 – 2008 uczestnik operacji ISAF w Afganistanie Zainteresowania badawcze: Zagadnienia związane z użyciem siły w stosunkach międzynarodowych w ramach działań na rzecz pokoju.
PPŁK MGR ANDRZEJ ŻARKOWSKI, STARSZY WYKŁADOWCA, DOKTORANT, WZID AON Kariera naukowa: Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności, którą ukończył w roku 1989 otrzymując tytuł inżyniera. W latach 1995-97 ukończył zaoczne studia magisterskie na kierunku pedagogika w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. W roku 1998 ukończył dwuletnie studia dyplomowe w Akademii Obrony Narodowej (AON). Jest absolwentem Podyplomowych studiów służby zagranicznej, które ukończył w AON w roku 1999. W roku 2003 ukończył studia w międzynarodowej uczelni wojskowej – Baltic Defence College w Tartu, Estonia, gdzie następnie pracował przez trzy lata w charakterze instruktora/wykładowcy. W chwili obecnej jest pracownikiem Zakładu Operacji Pokojowych i Reagowania Kryzysowego Akademii Obrony Narodowej oraz studentem czwartego roku studiów doktoranckich AON. Zainteresowania badawcze: problematyka związana z koncepcjami NATO - Comprehensive Approach oraz Effects Based Approach to Operations; zagadnienia związane ze środowiskiem prowadzenia operacji reagowania kryzysowego, w tym aspekty różnic kulturowych oraz komunikacji międzykulturowej.
DR MAGDALENA EL GHAMARI, DOKTORANTKA, WZID AON Kariera naukowa: Mgr Bezpieczeństwa Międzynarodowego na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego AON. Dysertacja doktorska na temat Międzykulturowość w operacjach reagowania kryzysowego na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej. Ukończyła European Academy of Diplomacy oraz Studium Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie. Wykładowca oraz szkoleniowiec Uniwersytetu Omara El Muhtara w Libii. Uczestniczy w projektach krajowych i międzynarodowych związanymi z istotą religii i kultury krajów muzułmańskich w aspekcie bezpieczeństwa międzynarodowego (NATO Romania, Ordea). Zainteresowania badawcze: Zagadnienia uwarunkowań środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego, międzykulturowość, aspekty społeczno – kulturowe krajów Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej, środowisko prowadzenia operacji wielonarodowych.
PŁK DR INŻ. LESZEK ELAK, KIEROWNIK ZAKŁADU TAKTYKI WOJSK LĄDOWYCH AON Kariera naukowa: Mgr zarządzania. Uzyskał tytuł doktora nauk wojskowych (specjalizacja kierowanie organizacją) w Akademii Obrony Narodowej w roku 2008; Udział w operacji stabilizacyjnej w Iraku (lipiec 2006 – luty 2007). Zainteresowania badawcze: Współdziałanie komponentu wojskowego z komponentem cywilnym w osiąganiu celów operacji, operacje pokojowe i reagowania kryzysowego, doświadczenia i wnioski z konfliktów zbrojnych oraz ich wpływ na zmiany w sztuce wojennej, udział Sił Zbrojnych RP w operacjach reagowania kryzysowego, funkcjonowanie Polskich Kontyngentów Wojskowych, taktyk wojsk lądowych, kompetencje międzykulturowe, planowanie i realizacja działań kinetycznych i niekinetycznych, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie strategiczne, public affairs, komunikowanie społeczne w wojsku. Autor wielu artykułów, referatów i publikacji z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, operacji poza graniami kraju, współpracy cywilno-wojskowej oraz trzech monografii: Żołnierze CIMIC i oficerowie prasowi w operacjach poza granicami kraju – wybrane aspekty, Funkcjonowanie polskich kontyngentów w operacjach poza granicami kraju oraz Komponent cywilno-wojskowy w operacjach reagowania kryzysowego
MGR MONIKA LEWIŃSKA, DOKTORANTKA WZiD AON Kariera naukowa (zawodowa): Mgr filologii polskiej w specjalności redaktorsko-medialnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Kierownik Zespołu PR i Promocji Wojskowej Akademii Technicznej, wcześniej rzecznik prasowy Akademii Obrony Narodowej, specjalista ds. promocji w Dowództwie Sił Powietrznych i Biurze Prasowym Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW. Instruktor szkoleń i kursów współpracy z mediami i wojskowego PR. Ukończyła liczne kursy współpracy z mediami i komunikacji społecznej, a także specjalistyczne kursy z zakresu analizy informacji: Critical Thinking and Structured Analysis oraz NATO Intelligence Analyst Course. Zainteresowania badawcze: Zagadnienia uwarunkowań środowiska informacyjnego, komunikacja i jej znaczenie w procesie podejmowania decyzji, analiza informacji, wykorzystanie środowiska informacyjnego do wsparcia działań militarnych.
PROF. DR INŻ. BOGDAN LENT, AON Kariera naukowa: Studia magisterskie na Politechnice Slaskiej w Gliwicach, doktoranckie na Politechnice w Zurychu, Dr inż. nauk technicznych Uniwersytet Hagen (Niemcy). Profesor także Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Bernie (Szwajcaria), Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i Uniwersytetu Kasetsart w Bangkoku (Tajlandia). Doradca Biura Bezpieczeństwa Narodowego BBN 2005-2007, obecnie doradca i prowadzący szkolenia z prowadzenia projektów Ministerstwa Informatyki i Telekomunikacji Rządu Tajlandii. Ekspert Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego polskiego MNiSZW ds nowych kierunków studiów uniwersyteckich. Praktyk. Coach projektów, prowadzący projekty i programy rządu Szwajcarii. Doświadczenia z prowadzenia projektów w telekomunikacji, poczcie,kolejnictwie i przedsiębiorstwach prywatnych w wielu krajach Europy i Azji. Autor 10 patentów, 6 książek i ok. 60 publikacji nt. prowadzenia projektów w 3 jezykach. Zainteresowania badawcze: Wpływ czynnika ludzkiego na przebieg projektów, uwarunkowania podejmowania decyzji, motywacja, wielokulturowe projekty, cybernetyka prowadzenia projektów.
DR INŻ. PIOTR MALINOWSKI, ADIUNKT Kariera naukowa: Studia pierwszego stopnia – Wyższa Szkoła Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu (1990). Studia drugiego stopnia w Akademii Obrony Narodowej (1998). Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki (Akademia Obrony Narodowej) oraz zarządzania projektami (Szkoła Główna Handlowa). Tytuł doktora nauk wojskowych w specjalności dowodzenie uzyskany w Akademii Obrony Narodowej w 2005 roku. Zainteresowania badawcze: Zarządzanie projektami w organizacjach publicznych, kierowanie zespołami projektowymi, wartości niematerialne w organizacjach zhierarchizowanych, przywództwo w wojsku,

Harmonogram zajęć

Harmonogram zjazdów w semestrze letnim

pobierz

Harmonogram zjazdów w semestrze zimowym

Zjazdy w roku akademickim 2013/2014 w semestrze zimowym:
16-17 listopada
23-24 listopada
7-8 grudnia14-15 grudnia11-12 stycznia

18 – 19 stycznia

1-2 lutego

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godz. 9.30-17.00, z przerwą obiadową 12.45-13.45.

 

Plan zajęć na semestr zimowy pobierz

Opinie Absolwentów

Opinie absolwentów studiów podyplomowych „Komunikacja Międzykulturowa w dziedzinie Bezpieczeństwa Międzynarodowego” na podstawie anonimowych ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych w dniu zakończenie studiów

II edycja, rocznik 2012/2013

 

Wybrane odpowiedzi na pytanie

„Czy widzą Państwo szanse na praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas studiów?”:

„Wiedza zdobyta podczas studiów już jest przez mnie wykorzystywana, także dzięki nawiązaniu kontaktów z wykładowcami”

„Tak – we współpracy z wojskiem i innymi organizacjami jako fotoreporter”

„Tak – pracuję w NGO, więc wiedza z zakresu współpracy cywilno-wojskowej zostanie przez mnie wykorzystana”

„Jak najbardziej tak: ogólnorozwojowe plany, poszerzanie zakresu wiedzy oraz możliwości zawodowych i innych”

„Tak – zarówno w pracy zawodowej, jak i ze względu na dalsze plany rozwoju osobistego (np. studiów doktoranckich)”

„Tak – wykorzystuję ją na co dzień w realizowanych projektach”

„Tak – do pracy w dyplomacji, NATO, ONZ”

„W chwili obecnej nie widzę takiej szansy, niemniej jednak mam nadzieję, że w niedługiej przyszłości zdobyta wiedza przyda mi się w podjęciu nowej pracy”

Wybrane odpowiedzi na pytanie

„Jak mogliby Państwo scharakteryzować studia w dwóch zdaniach swoimi słowami?”

„Duża wiedza teoretyczna i praktyczna. Ludzie z pasją i dużym zaangażowaniem.”

„Interesująca tematyka. Wysokie kwalifikacje kadry. Ciekawi współuczestnicy (zawodowo i psychologicznie)”

„Dobrze zorganizowane studia o przemyślanej i ciekawej tematyce. Dały mi możliwość poznania „wojskowego” punktu widzenia na pewne kwestie i nawiązania ciekawych kontaktów.”

„Ciekawe, interdyscyplinarne studia poszerzające wiedzę na temat kultur oraz praktycznych aspektów ich funkcjonowania.”

I edycja, rocznik 2011/2012

Wybrane odpowiedzi na pytanie:

„Co się Państwu najbardziej podobało, co zyskało Państwa uznanie?”

„Tematyka zajęć bardzo ciekawa. Wykładowcy w sposób satysfakcjonujący mnie całkowicie przestawili zagadnienia a także chętnie udostępniali nam materiały, odsyłali do ciekawych źródeł. Dyskusje w grupie”

„Usystematyzowany zakres wiedzy uzupełniający informacje z punktu widzenia wojska”

„Profesjonalizm wykładowców, praktyczne informacje, innowacyjna tematyka i formuła”

„Zwrócenie uwagi na globalizacje i sprawy religii”

„Wykładowcy, ich doskonałe przygotowanie i wiedza, lekkość jej przekazu”

„Bardzo dobra organizacja, przekazywanie informacji, otwartość prowadzących”

„Dobór tematów, dobór grupy, która wymienia się doświadczeniami, – uczy się też od siebie”

„Możliwość poznania wielu kultur bardziej szczegółowo. Wiedza, którą posiadłam z pewnością będzie do wykorzystania w życiu codziennym. Wiele ciekawych, aktualnych wiadomości. Dzięki tym studiom, chęć zagłębiania wiedzy – rozbudzenie żądzy chęci posiadania wiedzy”

Rekrutacja

Studia Podyplomowe Komunikacja Międzykulturowa w dziedzinie Bezpieczeństwa Międzynarodowego

Rekrutacja została przedłużona do 31 stycznia!

Przyjmowanie dokumentów: na Uniwersytecie Warszawskim

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00, w miesiącach wakacyjnych w godzinach otwarcia sekretariatu podanych na stronie internetowej www.pl.ism.uw.edu.pl, w budynku Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW przy ul. Żurawiej 4 (IV p.), przy Placu Trzech Krzyży, w pok. 404

lub w Akademii Obrony Narodowej

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00, (z wyjątkiem miesiąca sierpnia) w budynku Wydziału Zarządzania i Dowodzenia przy ul. Chruściela 101 (Rembertów) blok 101 (I piętro) w pokoju 102.

Niezależnie od miejsca składania dokumentów prosimy o skorzystanie z zamieszczonych poniżej wzorów (wymagane dokumenty).

O przyjęcie na Studia Podyplomowe Komunikacja Międzykulturowa w dziedzinie Bezpieczeństwa Międzynarodowego ubiegać się mogą osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów licencjackich, magisterskich lub ekwiwalentnym dyplomem ukończenia studiów II stopnia.

Zainteresowani dodatkowymi informacjami proszeni są o kontakt z panem dr Józefem Kisielem (WZiD AON): j.kisiel@aon.edu.pl , służbowy tel. (22) 68 13 104.

Kierownik Studiów – Dr Hanna Schreiber. WYMAGANE DOKUMENTY:

§  kwestionariusz osobowy (kwestionariusz zawiera podanie o przyjęcie na studia i życiorys) pobierz

§  odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich

§  3 zdjęcia

§  zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia pobierz

§  umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe –  (do złożenia po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia, a przed rozpoczęciem studiów)

§  ksero dowodu osobistego

§  ksero książeczki wojskowej

Wymagane dokumenty można również przesłać pocztą na wskazane wyżej adresy instytucji, z dopiskiem na kopercie: „Komunikacja międzykulturowa”.

Opłata za studia wynosi 1800,- PLN/semestr

 

Rekrutacja odbędzie się na podstawie weryfikacji zgłoszeń oraz ewentualnie, w razie potrzeby rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami.

Zastrzegamy sobie prawo wcześniejszego zamknięcia lub ewentualnego przedłużenia procesu rekrutacji!

Faktury za czesne za I semestr wystawiane są wyłącznie w ciągu 7 dni od uiszczenia zapłaty – Sekcja Finansowa WDiNP, ul. Krakowskie Przedmiescie 3, tel./fax 022 828 62 21)

 

Zasady realizacji wypłat (wpłata na konto ogólne lub na indywidualny numer subkonta) zostaną przekazane do wiadomości kandydatów w miesiącach wakacyjnych drogą mailową.

Kontakt

ul. Żurawia 4, tel. 553-16-35, fax 553-16-36

Kierownik: Dr Hanna Schreiber