Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Konferencja naukowa „Bliski Wschód – zmienność, dynamika i perspektywy ewolucji regionalnego ładu międzynarodowego” | 5.06.2018

Instytut Stosunków Międzynarodowych WNPISM UW zaprasza na konferencję naukową

Bliski Wschód – zmienność, dynamika i perspektywy ewolucji regionalnego ładu międzynarodowego, 

która odbędzie się 5 czerwca, w godz. 9.30 -19.30, w Auli Baszkiewicza, Collegium Politicum (Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).

Program konferencji

W konferencji udział weźmie 25 ekspertów z 13 ośrodków akademickich. Celem konferencji jest analiza z dzisiejszej perspektywy złożonych procesów i zjawisk, za chodzących na Bliskim Wschodzie. Interesujące wydaje się zarówno spojrzenie na procesy przemian wywoływanych przez obce interwencji i społeczne aspiracje w poszczególnych państwach, jak i ocena długofalowych procesów przekształceń regionalnego porządku międzynarodowego . Bliski Wschód jest regionem, który przechodzi proces głębokich przekształceń społecznych, kulturowych, politycznych i gospodarczych. Obecny etap bardziej przypomina proces burzenia dotychczasowego porządku, nowy ład jeszcze nie ujawnił swojej istoty. W trakcie planowanej konferencji chcielibyśmy nie tylko wyjaśnić zachodzące tam procesy, ale także wskazywać dalsz e kierunk i rozwoju sytuacji w tej części świata.

Rejestracja uczestnictwa w konferencji trwa do 31 maja 2018 roku poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na https://goo.gl/forms/9vLFIHkAbPNaROkf1
Opłata za udział w konferencji wynosi 100 zł i obejmuje materiały konferencyjne, lunch oraz przerwy kawowe Studenci i pracownicy WNPiSM UW bezpłatnie po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

Sprawdź nasze Wydarzenie na FB

fot. Konrad Pędziwiatr

Prezentujemy sylwetki prelegentów I panelu pt. Mechanizmy rywalizacji i współpracy w regionie Zatoki Perskiej, moderowanego przez dr. hab. Jakuba Zajączkowskiego.

👉 prof. nadzw. dr hab.Rafał Ożarowski swoją rozprawę doktorską poświęconą roli ideologii na Bliskim Wschodzie obronił w Uniwersytecie Gdańskim w 2005 roku. W 2012 roku uzyskał stopień dra habilitowanego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie rozprawy „Hezbollah w stosunkach międzynarodowych na Bliskim Wschodzie”.
Swoje badania prowadzi w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego na Bliskim Wschodzie ze szczególnym uwzględnieniem zmilitaryzowanych aktorów niepaństwowych, problematyki libańskiej oraz polityki Iranu na Bliskim Wschodzie. Zajmuje się również zagadnieniami terroryzmu międzynarodowego.
Więcej: https://bit.ly/2jK80p5

👉 prof. nadzw. dr hab. Radosław Fiedler jest autorem artykułów i książek związanych z problematyką badawczą na temat wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań „bliskowschodniego obszaru niestabilności” oraz proliferacji broni jądrowej, terroryzmu oraz fundamentalizmu islamskiego, warsztatu korespondenta wojennego. Zainteresowania badawcze obejmują także problematykę negocjacji oraz obraz konfliktów i terroryzmu w przekazie medialnym. Prezes Fundacji Fiedlerów.
Więcej: https://bit.ly/2wtPfiP

👉 dr Marcin Rzepka zajmuje się językoznawstwem, kulturoznawstwem ze szczególnym uwzględnieniem religioznawstwa i translatologią. Interesuje się zagadnieniami mniejszości narodowych i wyznaniowych na Bliskim Wschodzie, a zwłaszcza funkcjonowaniem małych kościołów chrześcijańskich w otoczeniu islamskim. Bada zagadnienia kształtowania się świadomości narodowej w krajach Zatoki Perskiej i przejawów nacjonalizmu. W szczególności analizuje działalność misjonarzy ewangelickich w krajach tradycyjnie muzułmańskich. Porusza problem prześladowań na tle religijnym. Wypowiada się także jako krytyk literacki w doniesieniu do utworów opowiadających o Bliskim Wschodzie.
Więcej: https://bit.ly/2IcLNdU

👉 dr Kamila Pronińska zajmuje się problematyką bezpieczeństwo energetycznego, polityką energetyczną Unii Europejskiej (The impact of energy cooperation of Central European countries on the regional energy security and energy policy of the EU, Warsaw 2013), Rosji (Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja. Geopolityka i ekonomia surowców energetycznych, Warszawa 2012) oraz Polski (Bezpieczeństwo energetyczne Polski w warunkach globalnych przemian technologicznych w sektorze energetycznym, „Rocznik Strategiczny 2012/13”, Warszawa 2013) . W jej obszarze zainteresowań znajdują się także konflikty zbrojne (Konflikty zbrojne 2012 r., wraz z B. Balcerowicz, „Rocznik Strategiczny 2012/13”, Warszawa 2013) i konflikty surowcowe (Geopolityka surowców energetycznych roku rewolucji arabskich – trendy globalne i regionalne, „Rocznik Strategiczny 2011/12”, Warszawa 2012).
Więcej: https://bit.ly/2KPAFFy

👉 dr Wojciech Grabowski poza subregionem Zatoki Perskiej oraz występującymi tam procesami regionalizmu i regionalizacji (visiting researcher na Uniwersytecie Katarskim – wrzesień 2014, w King Faisal Foundation w Arabii Saudyjskiej – wrzesień 2015, na Uniwersytecie Allameh Tabatabai w Teheranie, oraz na Uniwersytecie Jawaharlal Nehru w New Delhi; także kwerenda biblioteczna w School of Oriental and African Studies oraz na Uniwersytecie Cambridge, listopad 2013), interesuje się zjawiskiem terroryzmu międzynarodowego (w latach 2001-2006 byłem redaktorem portalu terroryzm.com, w 2013 byłem uczestnikiem projektu NATO nt zwalczania terroryzmu), fundamentalizm muzułmański (monografia naukowa), państwa upadłe, bliskowschodni ład międzynarodowy, bezpieczeństwo międzynarodowe oraz prawa człowieka (artykuły).
Więcej: https://bit.ly/2IvYkfS

👉 dr Jarosław Jarząbek w pracy badawczej zajmuje się polityką bezpieczeństwa, systemami politycznymi i siłami zbrojnymi państw Bliskiego Wschodu, stosunkami międzynarodowymi w tym regionie, a także konfliktem izraelsko-palestyńskim i dążeniami niepodległościowymi Palestyńczyków. Autor i współautor dwóch monografii oraz licznych artykułów i opracowań naukowych. Jest również stypendystą Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta i koordynatorem programu Erasmus Mundus Global Studies w ISM UWr.
Więcej: https://bit.ly/2G32dDO

Sylwetki prelegentów, którzy wezmą udział w II panelu – Regionalne kryzysy i ich wpływ na procesy (de)stabilizacyjne w regionie, przy moderacji dr. hab. Rafała Ulatowskiego.

👉 dr Michał Lipa jest politologiem oraz kulturoznawcą specjalizującym się w badaniach nad procesami politycznymi i gospodarczymi w regionie arabskiego Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Uczestnik badań terenowych w Egipcie, Tunezji i Algierii. Naukowo zajmuje się badaniem egipskiego systemu politycznego oraz problematyką transformacji politycznych w państwach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Interesuje się teoriami autorytaryzmu i demokratyzacji, ekonomią polityczną, jak również wpływem czynników ekonomicznych, międzynarodowych i kulturowych na przemiany polityczne w państwach arabskich.
Więcej: https://bit.ly/2KQ77YD

👉 dr Joanna Mormul – jej zaintersowania badawcze to państwa upadłe/dysfunkcyjne, transformacje społeczno-polityczne w społeczeństwach pokonfliktowych, separatyzmy regionalne, społeczeństwo obywatelskie w krajach rozwijających się, zagrożenia bezpieczeństwa w Afryce. Główne obszary badawcze: Afryka Luzofońska, Róg Afryki, Maghreb. Prowadziła badania, m.in. w Mozambiku, Gwinei Bissau, Senegalu, Etiopii, Kenii, Maroku, Algierii i na Saharze Zachodniej. Uczestniczyła (jako tzw. early stage researcher) w międzynarodowym projekcie badawczym: Social movements and mobilization typologies in the Arab spring (2013- 2016), finansowanym w ramach 7. Programu Ramowego UE (FP7-PEOPLE-2012-IRSES). Od 2014 roku realizuje własny projekt badawczy poświęcony dysfunkcyjności państw luzoafrykańskich, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (PRELUDIUM 6).
Więcej: https://bit.ly/2jJMWiG

👉 Prof. nadzw. Robert Kłosowicz specjalizuje się w badaniach nad relacjami między dyplomacją a siłami zbrojnymi, zagadnieniami bezpieczeństwa międzynarodowego i konfliktami zbrojnymi. W sferze jego zainteresowań znajduje się także historia USA, epoka napoleońska i stosunki międzynarodowe w Afryce Subsaharyjskiej. Autor pięciu monografii, wyboru tekstów źródłowych i kilkudziesięciu artykułów naukowych. W latach 2010-2012 był członkem grupy eksperckiej Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie RP.
Więcej: https://bit.ly/2wvPIBi

👉 dr hab. Wiesław Lizak zajmuje się stosunki międzynarodowymi w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Naukowo interesuje się również konfliktami międzynarodowymi.
Więcej: https://bit.ly/2I6vDa0

👉 dr Kinga Smoleń naukowo interesuje się pozycją i rolą Turcji w późnowestfalskim systemie międzynarodowym, regionalnym kompleks bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, geopolityką, międzynarodowymi stosunkami politycznymi a także cyberprzestrzenią w stosunkach międzynarodowych.
Więcej: https://bit.ly/2G1pExa

W III panelu pt. Czynnik religijny i etniczny na Bliskim Wschodzie, moderowanym przez dr. hab. Wiesława Lizaka znajdą się takie osobistości jak:

👉 dr Anna Solarz – prowadzi badania dotyczące religii we współczesnym świecie oraz oddziaływanie religii i etyki na stosunki międzynarodowe. Do jej zainteresowań należy także Stolica Apostolska w stosunkach międzynarodowych oraz region Bliskiego i Środkowego Wschodu. Ponadto w szczególności analizuje politykę zagraniczną Izraela i innych państw Bliskiego Wschodu.
Więcej: https://bit.ly/2I3L42F

👉 dr Michał Moch arabista, adiunkt w Zakładzie Języka i Kultury Arabskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk; w latach 2011-2013 kierownik Pracowni Języka i Kultury Arabskiej UKW (przemianowanej w 2013 roku na Zakład); autor monografii: Naṣr Abū Zayd: A Critical Rereading of Islamic Thought(2018) orazSwoi i obcy. Tożsamość Koptów i Maronitów w arabskich tekstach kulturowych(2013) oraz współautor edycji krytycznej tekstów Nasra Abu Zajda pt. Naṣr Abū Zayd: refleksja krytyczna nad myślą muzułmańską. Źródła(2018); główne zainteresowania badawcze: tożsamość zbiorowa grup chrześcijańskich w krajach arabskich, nacjonalizm panarabski, arabska muzyka popularna, dzieła i dziedzictwo intelektualne Nasra Abu Zajda; stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2007–2008, program „Start”); od 2014 roku – kierownik projektu zbiorowego Nasr Abu Zajd – odnowiciel myśli muzułmańskiej(w ramach programu „Sonata” Narodowego Centrum Nauki).
Więcej: https://bit.ly/2wx1afY

👉 dr Konrad Pędziwiatr zajmuje się socjologią migracji, religii (w szczególności islamu), etniczności i kultury. Interesują go nowe ruchy społeczne i polityka tożsamości oraz obywatelskość i wielokulturowość. Swoje prace badawcze poświęca również zjawisku transnarodowości, diaspory oraz fundamentalizmom religijnym i przemocy religijnej. Ponadto prowadzi badania z zakresu rozwiązywania konfliktów i metody non-violence.
Więcej: https://bit.ly/2I9Pm4A

👉 dr Natalia Bahlawan pracę doktorską pt. „Nowe ruchy społeczne a system polityczny w Libanie po 1990 roku” obroniła w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W Centrum Badań nad Społeczeństwami Wieloetnicznymi zajmuje się szerszym zagadnieniem systemów politycznych występujących w państwach wieloetnicznych oraz typów rozwiązań instytucjonalnych (formalnych jak i nieformalnych), które w takich systemach mogą przeciwdziałać konfliktom między wspólnotami. Interesuje się także wpływem tych rozwiązań na procesy demokratyzacji w tych państwach. Badaczka i pasjonatka problematyki libańskiej, zajmowała się m. in. historią wielokulturowości Gór Libanu, kwestią funkcjonowania libańskiego systemu konfesjonalnego, formowania się tożsamości ponadwyznaniowej w warunkach konfesjonalizmu, a ostatnio także rozwojem nowych form działania zbiorowego pod wpływem wydarzeń Arabskiej Wiosny.
Więcej: https://bit.ly/2G3M694

👉 dr Marta Woźniak-Bobińska – wśród jej zainteresowań badawczych znajdują się mniejszości religijne i etniczne na Bliskim Wschodzie, stosunki muzułmańsko-chrześcijańskie, polityka państw bliskowschodnich, kultura i popkultura arabska, kwestie społeczne – problemy globalizacji, migracji, diaspor i tożsamości. Autorka monografii „Współcześni Asyryjczycy i Aramejczycy. Bliskowschodni chrześcijanie w poszukiwaniu tożsamości narodowej”, ponad 70 artykułów naukowych i rozdziałów w książkach, redaktorka 10 prac zbiorowych. Obecnie pracuje nad habilitacją poświęconą mniejszości asyryjsko-aramejskiej w Szwecji – materiały do niej zebrała jako kierowniczka polskiej części projektu „Defining and Identifying Middle Eastern Christian Communities in Europe” (DIMECCE/HERA), który uzyskał finansowanie Komisji Europejskiej w 7 Programie Ramowym.
Więcej: https://bit.ly/2sywbuI 

Poniżej przedstawiamy sylwetki gości, którzy wezmą udział w IV panelu nt. Bliski Wschód w polityce mocarstw globalnych i regionalnych. Moderatorem tej części konferencji będzie dr hab. Marek Madej.

👉 prof. Robert Kłaczyński – jego zainteresowania naukowe to rola i znaczenie Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej z uwzględnieniem siły i znaczenia państwa rosyjskiego na globalnym rynku energetycznym. Interesuje się również historycznym i współczesnym wymiarem polityki społeczno – gospodarczej.
Więcej: https://bit.ly/2IqUPaL

👉 prof. nadzw. dr. hab. Krzysztof Bojko to doświadczony dyplomata, wieloletni pracownik Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu MSZ, pracował również w Ambasadzie RP w Tel Awiwie. Od maja 2009 do września 2016 pełnił funkcję ambasadora Polski w Jordanii. Jest autorem czterech książek i około 30 artykułów na temat konfliktu na Bliskim Wschodzie.

👉 prof. Edward Haliżak kwintesencją problematyki badawczej podejmowanej przez profesora Edwarda Haliżaka są rozdziały w klasycznym podręczniku akademickim współredagowanym razem z profesorem Romanem Kuźniarem pt. „Stosunki międzynarodowe. Geneza. Struktura. Dynamika”. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005r.
Równie ważną rolę określającą jego tożsamość badawczą są rozdziały poświęcone analizie stosunków międzynarodowych w regionie Azji i Pacyfiku oraz gospodarce światowej publikowane na łamach „Rocznika Strategicznego” począwszy od 1995 roku.
Więcej: https://bit.ly/2jN6m63

👉 prof. nadzw. dr hab. Przemysław Osiewicz zajmuje się stosunkami politycznymi w regionie Bliskiego Wschodu, kodami geopolitycznymi oraz enklawami i eksklawami – w teorii i studiach przypadków. Interesuje go kwestia cypryjska, a także polityka zagraniczna Turcji i Iranu. Porusza również kwestie The Belt and Road Initiative (BRI) – wraz z jej implikacjami dla regionu Bliskiego Wschodu.
Więcej: https://bit.ly/2IqRSa2

Oto sylwetki gości, którzy wezmą udział w ostatni, V panelu nt. Polityka zagraniczna i role międzynarodowe Izraela i Turcji w systemie regionalnym, którego moderatorem będzie dr Anna Solarz.

👉 dr Marcin Szydzisz prowadzi badania dotyczące Bliskiego Wschodu, a w szczególności konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Interesują go również mniejszości narodowe w Polsce i Europie.
Więcej: https://bit.ly/2rAw3KH

👉 dr Karolina Zielińska tytuł doktora w zakresie nauk o polityce uzyskała w oparciu o pracę „Development aid to Sub-Saharan Africa countries as an element of Israeli soft power”, zaś tytuł magistra w oparciu o pracę „Stosunki syryjsko-palestyńskie po 1963 roku”. Specjalizuje się w stosunkach międzynarodowych w regionie Bliskiego Wschodu. Interesuje się w szczególności polityką zagraniczną Izraela, relacjami pomiędzy krajami regionu, rolą podmiotów niepaństwowych w bliskowschodnich stosunkach międzynarodowych oraz polityką krajów regionu wobec państw afrykańskich.

👉 dr hab. Joanna Dyduch jest autorka m.in. książek pt. „Europeizacja polskiej polityki zagranicznej w perspektywie realizmu strukturalnego” oraz „Stosunki polsko-izraelskie w latach 1990-2009. Od normalizacji do strategicznego partnerstwa”. Współtworzyła również wiele monografii, a jej zainteresowania badawcze to teoria i praktyka polityki zagranicznej oraz studia izraelskie.
Więcej: https://bit.ly/2I9XEte

👉 dr hab. Adam Szymański interesuje się integracją europejska: rozszerzeniem Unii Europejskiej – przede wszystkim o Turcję oraz tożsamością europejską. Prowadzi badania w zakresie polityki europejskiej Niemiec i Austrii oraz Polski, a także demokracji i praw człowieka w UE. Ponadto w obszarze jego działalności leżą tematy związane z systemami politycznymi Turcji i Austrii. Interesuje się również problematyką islam oraz fundamentalizmu
islamskiego.
Więcej: https://bit.ly/2ryXKn7

👉 dr Karol Bieniek zajmuje się systemem politycznym i partyjnym Republiki Turcji oraz przywództwem politycznym w państwach Bliskiego Wschodu. Do jego zainteresowań naukowych należy także polityka zagraniczna Turcji.
Więcej: https://bit.ly/2KMxWg5