Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Oferty praktyk

Administracja Publiczna

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Więcej informacji na http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/praktyki-wolontariaty-i/praktyki-studenckie/591,Praktyki-studenckie.html

Strona ogólna biuletynu informacji publicznej zob. http://bip.kprm.gov.pl/

Strona KPRM zob. https://www.premier.gov.pl/

 

Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Warszawy

Do zakresu działania Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego należy w szczególności:

 1. koordynacja polityki związanej z pozyskiwaniem funduszy europejskich, w tym:
  • przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich, w tym w szczególności projektów inwestycyjnych oraz projektów z zakresu wspierania rozwoju gospodarczego i podnoszenia konkurencyjności gospodarki m.st. Warszawy, związanych z zadaniami własnymi i polityką rozwoju m.st. Warszawy;
  • realizacja zadań beneficjenta funduszy europejskich dla projektów, o których mowa w lit. a, po uzyskaniu dofinansowania ze środków funduszy europejskich;
  • wskazywanie biurom i jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy finansowych i organizacyjno-prawnych możliwości zapewnienia środków z funduszy europejskich;
  • współpraca z jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy i osobami prawnymi m.st. Warszawy w celu wykorzystania środków funduszy europejskich;
  • informowanie i prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących rozwoju zdolności administracyjnych biur i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich na realizację zadań własnych i polityki rozwoju m.st. Warszawy;
  • prowadzenie zbiorczej ewidencji projektów realizowanych przez biura, jednostki organizacyjne m.st. Warszawy i osoby prawne m.st. Warszawy, które korzystają z finansowania w ramach określonych środków funduszy europejskich;
  • udział w przygotowaniu planów inwestycyjnych m.st. Warszawy, w szczególności w zakresie identyfikacji projektów współfinansowanych lub planowanych do współfinansowania ze środków funduszy europejskich;
  • organizowanie procesu naboru partnerów oraz rejestracja umów partnerskich tworzonych na potrzeby projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w tym funduszy europejskich;
 2. koordynacja prac m.st. Warszawy w zakresie polityki miejskiej w korelacji z dokumentami strategicznymi na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim;
  • koordynacja prac m.st. Warszawy w zakresie strategii rozwoju m.st. Warszawy;
  • koordynacja prac m.st. Warszawy w zakresie obszaru funkcjonalnego aglomeracji warszawskiej;
 3. koordynacja polityki gospodarczej i innowacyjnej m.st. Warszawy:
  • prowadzenie działań związanych z programem „Innowacyjna Warszawa 2020. Program wspierania przedsiębiorczości”;
  • współpraca ze środowiskami gospodarczymi i naukowymi;
  • współpraca z podmiotami innowacyjnej gospodarki przyczyniającymi się do zwiększenia zatrudnienia na terenie m. st. Warszawy;
  • prowadzenie Centrum Przedsiębiorczości Smolna;
 4. koordynacja czynności prowadzonych przez pracowników urzędów dzielnic dotyczących działalności gospodarczej i zezwoleń oraz nadzór nad tymi czynnościami w sprawach:
  • wynikających z przepisów Rozdziału 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.),
  • zaświadczeń, w rozumieniu Działu VII Kodeksu postępowania administracyjnego, w zakresie przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej,
  • ewidencji pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,
  • związanych z przygotowaniem projektów zezwoleń i wykonywaniem innych czynności wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356, z późn. zm.);
 5. wykonywanie zadań m.st. Warszawy w zakresie targowisk i hal targowych.

Przy pomocy Biura wykonywany jest nadzór nad Urzędem Pracy m.st. Warszawy.

Zainteresowani praktykami proszeni są o kontakt na adres inteuro@um.warszawa.pl lub tel. 22 443 07 50, 22 443 07 51, 22 443 07 52

Biuro prowadzi również punkt informacyjny Europe Direct

zob. http://europedirect.um.warszawa.pl/index.php?utm_source=um.warszawa.pl&utm_medium=redirect%2B301&utm_campaign=ex%2Bhtaccess

Zainteresowani proszeni są o kontakt Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa, tel.:(22) 443 03 69, (22) 443 07 80, faks: (22) 443 07 98

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej chętnie przyjmie studentów ISM UW na praktyki w dwóch departamentach: Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej oraz Departamencie Analiz i Prognoz.

Formularze dotyczące praktyk w MEN dostępne są na stronie http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=29

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Panią Agatą Kozłowską – Główny Specjalista (MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ, Biuro Kadr i Szkolenia, al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, tel. 22 34 74 217, fax 22 629 10 33 e-mail: agata.kozlowska@men.gov.pl).

Media

Radio Wnet

Radio Wnet powstało z myślą o stworzeniu mediów prawdziwie publicznych. Radio Wnet to inicjatywa Krzysztofa Skowrońskiego i ludzi od lat związanych z mediami Grzegorza Wasowskiego, Moniki Wasowskiej, Jerzego Jachowicza, Katarzyna Adamiak – Sroczyńskiej i Wojciecha Cejrowskiego, osób których ścieżki spotkały się w radiowej Trójce. Z tego spotkania wyrósł pomysł na całkiem nową jakość. Radio Wnet to idea, to pomysł na to co z pozoru jest sprzecznością! To idea połączenia prawdziwego doświadczenia z młodzieńczą pomysłowością, bo Radio Wnet to profesjonalne medium, które jest otwarte na początkujących! To miejsce, gdzie publikować może każdy! Wirtualne bo dostępne za pomocą , ale i realne, prawdziwe – radiowo – studyjne . Radio Wnet łączy ulotność słowa żywego z trwaniem tego co wypowiedziane – Wnet to radio, którego głos nie milknie. Trwa w portalu i zapisuje swoją historię na stałe. To wyjątkowe radio i prawdziwie wyjątkowy portal.To szansa dla myślących bo każda myśl, głęboka, oryginalna, ciekawa czy po prostu zabawna znajdzie tu swoje miejsce i zyska uznanie! Warto być w Portalu, warto być w radiu, warto być – Wnet!

Wolna antena Radio Wnet przyjmie na praktyki studentów Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW chętnych do realizacji praktyk studenckich w stacji radiowej, przy audycji o tematyce społecznej. Audycja cotygodniowa w cyklu Swój czy obcy? dotyczy: migracji międzynarodowych, cudzoziemców w Rzeczypospolitej, uchodźców, repatriantów i mniejszości etnicznych, religijnych, kulturowych. Zakres realizowanych praktyk studenckich będzie obejmować m. in.: zapoznanie praktykanta z pracami związanymi z przygotowaniem, emisją i postprodukcją cotygodniowych audycji w cyklu Swój czy obcy?, w tym zbieraniem, selekcją i przygotowaniem informacji dotyczących szczegółowych tematów poszczególnych audycji, wsparciem wydań internetowych. Praktykant zostanie też zapoznany z praktyką realizacji i przygotowaniem do emisji materiałów reporterskich, a także zadaniami asystenta dziennikarza prowadzącego audycję radiową. Praktykant będzie miał możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem stacji radiowej, pracą dziennikarzy w redakcji i studio emisyjnym, rodzajami sprzętu i oprogramowania komputerowego wykorzystywanymi do realizacji programów radiowych oraz w podstawowym zakresie z obsługą sprzętu reporterskiego i obsługą aplikacji do obróbki dźwięku.Audycja Swój czy obcy? jest realizowana w oparciu o zbieranie i selekcję materiałów dotyczących życia imigrantów, działań podejmowanych na rzecz tej grupy społecznej oraz systemowych uwarunkowań ich integracji. Dlatego praktykant będzie mógł również zapoznać się ze szczegółowymi zagadnieniami w tym zakresie zarówno w redakcji, jak również w kontaktach z instytucjami zajmującymi się tą problematyką.

Od kandydatów zgłaszających chęć odbywania praktyk studenckich w Radio Wnet oczekujemy przede wszystkim :rzetelności i zaangażowania w zakresie realizacji powierzanych zadań;terminowości w zakresie realizacji powierzanych zadań; bezwzględnej punktualności.

Preferowana znajomość języków obcych, w szczególności języka rosyjskiego w stopniu podstawowym lub wyższym.

Zgłoszenia prosimy kierować bezpośrednio do p. Michała Żejmisa (tel. kom. +48 607 83 00 01) lub pocztą elektroniczną pod adres: michal.zejmis@gmail.com

O przyjęciu na praktykę studencką decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.

Polecamy też zapoznanie się z audycją, przy której odbywałaby się praktyka: Swój czy obcy? o migracjach, cudzoziemcach w Rzeczypospolitej, uchodźcach, mniejszościach etnicznych, religijnych, kulturowych. W każdy poniedziałek od godz. 18:00 do 18:55. Wolna antena Radio Wnet: http://www.radiownet.pl/etery/swoj-czy-obcy

Organizacje pozarządowe

HumanDoc Międzynarodowy Festiwal Filmowy

Informacje o HumanDoc zob. http://humandoc.net/

Zainteresowani studenci proszeni są o przesyłanie CV wraz z listem rekrutacyjnym na adres patrycja.grzebyk@uw.edu.pl, do wiadomości d.heidrich@uw.edu.pl

Organizacje międzynarodowe

Polski Komitet ds. UNESCO

Polski Komitet ds UNESCO powstał jako odrębna instytucja w 1956. Misją PK ds. UNESCO jest działanie dla ochrony pokoju poprzez budowanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji, nauki, kultury, informacji i komunikacji. Komitet ma status organu doradczego Rady Ministrów. Pełni rolę łącznika pomiędzy Organizacją, której siedziba znajduje się w Paryżu, a polskimi instytucjami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Może również wspierać inicjatywy podmiotów prywatnych, które przyczyniają się do realizacji programu UNESCO w Polsce. Wsparcie to jest zazwyczaj natury organizacyjnej. Często przybiera rolę patronatu czy pośrednictwa pomiędzy zainteresowanymi podmiotami życia społecznego i partnerami rządowymi a UNESCO. Więcej na http://www.unesco.pl/polski-komitet-ds-unesco/

Zgłoszenia na praktyki przyjmuje Pani Aleksandra Wacławczyk, e-mail: a.waclawczyk@unesco.pl, tel. 22 624 24 96.

Przedsiębiorstwa prywatne

w tej chwili brak ofert

Fundacje, Stowarzyszenia, Ośrodki analityczne

Centrum Stosunków Międzynarodowych

CSM jest fundacją – niezależnym, pozarządowym ośrodkiem analitycznym zajmującym się polską polityką zagraniczną i najważniejszymi problemami polityki międzynarodowej. CSM realizuje własne projekty badawcze, przygotowuje raporty i analizy oraz uczestniczy w międzynarodowych projektach we współpracy z podobnymi instytucjami w wielu krajach. Działalność CSM ma charakter badawczy i edukacyjny. Od momentu powstania Centrum w 1996 r. udało się zbudować wpływowe forum dla debaty nad polityką zagraniczną z udziałem polityków, dyplomatów, pracowników administracji publicznej, przedsiębiorców, dziennikarzy, studentów oraz przedstawicieli wielu innych organizacji pozarządowych.

W sprawie praktyk zob. http://csm.org.pl/pl/program/praktyki.html

 

Ośrodek Studiów Wschodnich

Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia (OSW) jest instytucją badawczą zajmującą się opracowywaniem analiz i studiów prognostycznych dotyczących sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej w sąsiadujących z Polską państwach oraz regionach bałtyckim, bałkańskim, kaukaskim oraz Azji Centralnej. OSW powstał w 1990 roku. Od 1 stycznia 2012 r. OSW ma status państwowej osoby prawnej, której działalność reguluje ustawa z 15 lipca 2011 r. (Dz. U. 173, poz. 1029). W Ośrodku pracuje kilkudziesięciu analityków. Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu państwa.

W ramach Ośrodka działa pięć stałych zespołów analitycznych: Zespół ds. Rosji, Zespół Niemiec i Europy Północnej, Zespół Białorusi, Ukrainy i Mołdawii, Zespół Środkowoeuropejski oraz Zespół Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej. Analiza sektorowa – kwestie energetyczne oraz bezpieczeństwo regionalne – prowadzona jest przy wsparciu specjalistów funkcjonujących obok zespołów geograficznych. Więcej zob. osw.waw.pl

Zainteresowane osoby powinny skontaktować się z koordynatorem ds. praktyk Paulą Marcinkowską i przesłać na jej adres p.marcinkowska@uw.edu.pl:

 1. wypełnioną ankietę stażysty pobierz
 2. CV
 3. informację w jakim dziale, chciałby/a student/studentka odbyć praktykę w OSW
 4. informację w jakim terminie, chciałby/a student/studentka odbyć praktykę w OSW

Dane te przekazywane są OSW. Po akceptacji kandydatury studenta przez Ośrodek, student otrzymuje skierowanie od koordynatora ds. praktyk ISM.

Ogólny plan stażu:

Część pierwsza:

Spotkanie z koordynatorem stażu, umówienie spotkania z dyrekcją OSW i analitykami z obszaru zainteresowania. Zatwierdzenie zakresu dostępu do zasobów OSW.

Przydzielenie stanowiska pracy, zapoznanie z terminalem komputerowym, zasobami elektronicznymi, biblioteką.

Zatwierdzenie zadania analitycznego.

Część druga:

Realizacja zadania.

Podsumowanie stażu:

przedstawienie pracy analitycznej do recenzji kierownika stażu (na zakończenie ósmego dnia stażu). Realizacja zadań dodatkowych.

 

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest niezależnym think – tankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej. Fundacja Pułaskiego dostarcza strategiczne analizy i rozwiązania dla decydentów rządowych, sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego, które dają wgląd w przyszłość i przewidują nadchodzące zmiany.

Fundacja w swoich badaniach i analizach koncentruje się głównie na dwóch strategicznych dla Polski wektorach geograficznych: transatlantyckim oraz Rosji i obszarze postsowieckim. Merytorycznie tematyka obejmuje analizę szans i zagrożeń dla bezpieczeństwa krajowego i międzynarodowego w sferach gospodarczej, militarnej, społeczno-politycznej oraz informacyjnej.

Fundacja Pułaskiego skupia ponad 40 ekspertów i jest wydawcą Komentarza Międzynarodowego Pułaskiego, Raportu Pułaskiego, Stanowiska Pułaskiego i Informatora Pułaskiego, które są analizami kwestii istotnych dla bezpieczeństwa Polski. Eksperci Fundacji regularnie współpracują z mediami.

Fundacja przyznaje nagrodę „Rycerz Wolności” dla wybitnych postaci, które przyczyniły się do promocji wartości przyświecających generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu tj. wolności, sprawiedliwości oraz demokracji. Do dziś nagrodą uhonorowani zostali: profesor Władysław Bartoszewski, profesor Norman Davies, Aleksander Milinkiewicz, prezydent Lech Wałęsa, prezydent Aleksander Kwaśniewski, prezydent Valdas Adamkus, Javier Solana, Bernard Kouchner i Richard Lugar.

Fundacja Pułaskiego posiada status organizacji partnerskiej Rady Europy i jest członkiem „Grupy Zagranica” zrzeszającej największe polskie organizacje pozarządowe zajmujące się współpracą z zagranicą.

 

Zgłoszenia można przesyłać na adres office@pulaski.pl (pełne dane kontaktowe to Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa,tel.: 022 658 04 01 oraz 022 224 05 32 , fax: 022 205 06 35, e-mail: office@pulaski.pl)

 

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Fundacja wspiera dobre relacje między Polakami i Niemcami. Przez 20 lat istnienia FWPN dofinansowała ponad 10 tysięcy bilateralnych projektów i współtworzyła tym samym fundamenty porozumienia polsko-niemieckiego.

U podstaw działań FWPN leży przekonanie, że Polacy i Niemcy jako równorzędni partnerzy mogą wspólne działać na rzecz nowoczesnego, otwartego i sprawiedliwego społecznie współżycia w UE. W tym sensie obydwa kraje tworzą wspólnotę kształtowania wartości. Wymaga ona, aby bilateralność relacji nabrała nowego wymiaru i nowej jakości, a także zawierała kontekst europejski.

Głównym zadaniem Fundacji jest wspieranie wartościowych inicjatyw polsko-niemieckich.

FWPN wspomaga w szczególności: partnerstwa między instytucjami, projekty o charakterze edukacyjnym poszerzające wiedzę o Polsce i Niemczech oraz promujące języki polski i niemiecki, współpracę naukową, a także projekty artystyczne i literackie.

Fundacja jest także inicjatorem i realizatorem projektów – m.in. podróży studyjnych, programów stypendialnych, publikacji, debat. Zarówno poprzez dotacje jak i poprzez projekty przez nią inicjowane, FWPN pragnie inspirująco oddziaływać na relacje polsko-niemieckie. Projekty, w które angażuje się Fundacja:

 • podnoszą jakość tych relacji,
 • wypełniają istniejące deficyty,
 • zapewniają symetrię stosunków polsko-niemieckich,
 • otwierają Polaków i Niemców na wyzwania europejskie, w kontekście ich wspólnych doświadczeń.

Ze względu na specyfikę działalności Fundacji, studenci chcący odbyć praktykę w Fundacji muszą wykazać się biegłą znajomością języka niemieckiego. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Panią Beatą Sobczak, nr tel. 022 338 62 50, e-mail: beata.sobczak@fwpn.org.pl

 

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) jest czołowym środkowoeuropejskim think tankiem zajmującym się polityką zagraniczną, integracją europejską, bezpieczeństwem oraz międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi. Sytuując się między światem polityki a niezależną analizą, PISM jest propagatorem idei wspierających polską dyplomację oraz rozwój stosunków międzynarodowych. Więcej na pism.pl

Na temat staży zob. http://www.pism.pl/instytut/staze-i-stypendia

 

Europejska  Fundacja  Praw  Człowieka  (EFHR)

Europejska  Fundacja  Praw  Człowieka  (EFHR)  jest  aktywną  organizacją  pozarządową  z  siedzibą  w  Wilnie, funkcjonującą  na  zasadzie  non-profit.  Zajmujemy  się  ochroną  praw  człowieka  na  Litwie,  udzielaniem  pomocy prawnej,  edukacją  społeczeństwa  na  temat  praw  i  wolności  człowieka,  prowadzeniem  kampanii  społecznych, promowaniem aktywności obywatelskiej, tolerancji i poszanowania różnorodności. Fundacja aktywnie współpracuje z innymi  organizacjami  na  Litwie  i  za  granicą,  bierze  udział  w  przygotowaniu  raportów  międzynarodowych  oraz prowadzi działalność prawną na Litwie i poza jej granicami. Więcej: http://www.efhr.eu

Zostań praktykantem albo wolontariuszem Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w Wilnie!Oferta-praktyk-w-Wilnie-erasmus