Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Podyplomowe Studia Pomocy Humanitarnej

Uniwersytet Warszawski, członek elitarnego konsorcjum naukowego Network on Humanitarian Assistance (NOHA) otwiera STUDIA POMOCY HUMANITARNEJ.

Innowacyjny program dostosowany do współczesnych wyzwań humanitarnych powstał dzięki połączeniu kompetencji i umiejętności pracowników Uniwersytetu Warszawskiego oraz unikalnego doświadczenia Polskiej Akcji Humanitarnej. Słuchacze studiów zdobędą niezbędną wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności. Będą mieli możliwość obcowania z wybitnym specjalistami o dorobku międzynarodowym jak również doświadczonymi pracownikami humanitarnymi, którzy nieśli pomoc w najbardziej wymagających zakątkach świata.

Absolwenci studiów zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu prawa, polityki, bezpieczeństwa, pracy humanitarnej w terenie, zarządzania projektami, niezbędną do organizowania i udzielania pomocy humanitarnej. Zdobytą wiedzę i kompetencje wykorzystają w jednostkach administracji państwowej, samorządach, organizacjach międzynarodowych, organizacji pozarządowych o krajowym i międzynarodowym zasięgu.

Kontakt i rekrutacja

STUDIA POMOCY HUMANITARNEJ prowadzi Wydział Prawa i Administracji we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych) oraz Instytutem Studiów Regionalnych i Globalnych Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych), a także z Polską Akcją Humanitarną.
Kontakt: http://www2.wpia.uw.edu.pl/500,Kontakt.html

Program studiów został podzielony na 6 modułów:

  1. moduł wstępny obejmujący zagadnienia pojęcia pomocy humanitarnej, dawców i biorców tejże pomocy, rodzajów sytuacji kryzysowych, w których pomoc humanitarna jest świadczona, uwarunkowań udzielania pomocy humanitarnej;
  2. moduł geopolityczny, w którym studenci będą zgłębiać teorię konfliktów zbrojnych i specyfikę poszczególnych konfliktów oraz otrzymają podstawy z zakresu antropologii konfliktów zbrojnych;
  3. moduł prawny obejmujący m.in. wprowadzenie do prawa międzynarodowego, międzynarodowego prawa humanitarnego, praw człowieka, prawa uchodźców, międzynarodowego prawa karnego, prawa krajowego, norm prawnych mających zastosowanie w sytuacji katastrofy naturalnej;
  4. moduł Klastry pomocy humanitatnej obejmujący podstawowe klastry, którymi posługuje się Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Spraw Humanitarnych (UN OCHA), a mianowicie dostęp do wody i odpowiednich warunków sanitarnych, bezpieczeństwo żywnościowe i warunki życia, schronienie i nieżywnościowe artykuły pierwszej potrzeby, edukacja, zdrowie, zarządzanie obozami dla uchodźców, ochrona ludności cywilnej, logistyka i komunikacja, a ponadto wpływ środowiska na możliwość świadczenia pomocy humanitarnej oraz samej działalności pracowników humanitarnych na środowisko.
  5. moduł inne aspekty pracy w terenie, w czasie którego przedstawione zostaną zagadnienia bezpieczeństwa personelu humanitarnego, zarządzania oraz uwarunkowań zarządzania pomocą humanitarną, etyki oraz technik negocjacyjnych.
  6. Moduł zarządzanie projektami to moduł poświęcony procesowi realizacji projektu od przygotowania projektu po pisanie końcowego raportu.

Całość obejmuje 178 H. Za dodatkową opłatą studenci będą mogli uczestniczyć w zajęciach z pierwszej pomocy. Studia są skierowana do osób zajmujących się lub chcących się zajmować pomocą humanitarną w instytucjach rządowych i w organizacjach pozarządowych oraz do studentów zainteresowanych tematyką pomocy humanitarnej.

Absolwenci rocznego studiów otrzymają dyplom wydany przez 3 instytuty-wydziały uniwersyteckie oraz Polską Akcję Humanitarną.

 

Studia Podyplomowe Pomocy Humanitarnej

EDYCJA 2015/2016

Moduł Wstępny (24 godziny)
Zagadnienia wstępne:
Wprowadzenie do pomocy humanitarnej i rozwojowejKacper KosowiczPAH4H
Edukacja globalna (rzetelna edukacja i informacja o krajach Globalnego Południa)Marcin WojtalikPAH2H
Rodzaje sytuacji kryzysowych:
Klęski żywiołoweProf. dr hab. Jerzy MakowskiWGiSR2H
Konflikty zbrojneDr Marek MadejISM2H
Napięcia wewnętrzneDr Marek MadejISM2H
Dawcy pomocy humanitarnej:
PaństwaDr Agnieszka Bieńczyk-MissalaISM2H
Organizacje międzyrządoweDr Tomasz KamińskiWPiA2H
Organizacje pozarządowe, standardy i kodeksy ich postępowaniaDr Dorota HeidrichWPiA2H
Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego PółksiężycaDr Elżbieta Mikos-SkuzaISM4H
Unia EuropejskaProf. Maria M. Kenig-WitkowskaWPiA2H

Moduł Geopolityczno-prawny (60 godzin)
Teoria konfliktów zbrojnych (źródła, charakterystyka, fazy)Dr Marek MadejISM6H
Antropologia konfliktów zbrojnychDr Hanna SchreiberISM4H
Specyfika konfliktów zbrojnych
Europa
Afryka
Azja
Bliski Wschód
Ameryka Łacińska
Dr Marek Madej i dr Kamila PronińskaISM14H
Prawo międzynarodowe publiczne – wstępProf. Zdzisław GalickiWPiA2H
Prawa człowieka (w tym prawo uchodźcze)Prof. Zdzisław Galicki i dr Agnieszka Bieńczyk-MissalaISM/WPiA12H
Międzynarodowe prawo humanitarneDr Elżbieta Mikos-Skuza i dr Patrycja GrzebykWPiA/ISM14H
Międzynarodowe prawo karneProf. Karol KarskiWPiA4H
Regulacje prawne dotyczące katastrof (IDRL)Dr Patrycja GrzebykISM2H
Prawo krajowe polskieProf. Jacek JagielskiWPiA2H
MODUŁ: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – PROJECT CYCLE MANAGEMENT (24 GODZINY)
Współpraca z organizacją partnerską w kraju realizacji projektuWitold Hebanowski, Fundacja Inna Przestrzeń2H
Praca nad wspólnym pomysłem (drzewo problemów)Witold Hebanowski2H
Budowanie zaplecza projektu (pozyskiwanie funduszy / partnerów)Witold Hebanowski2H
Tworzenie projektu (matryca logiczna)Witold Hebanowski2H
Praca nad budżetem i harmonogramemWitold Hebanowski2H
Opracowywanie założeń monitoringu i ewaluacjiWitold Hebanowski2H
Raportowanie do donoraWitold Hebanowski2H
Facylitacja spotkania zespołu zadaniowegoDr Zbigniew Czwartosz4H
Zasady dobrego koordynatora, praktyka realizacji projektówWitold Hebanowski2H
WarsztatyWitold Hebanowski4H
Moduł: Klastry Pomocy Humanitarnej  wg klasyfikacji UN OCHA (54 GODZINY)
 System humanitarny – koncepcja podziału klastrowegoPAH2H
Uchodźcy, osoby przesiedlone wewnętrznie (IDP) i repatrianciPAH4H
Status uchodźców, osób przesiedlonych wewnętrznie (IDP) i repatriantów w świetle prawa polskiegoWPiA2H
Dostęp do wody i odpowiednich warunków sanitarnych oraz promocja higieny (WASH -Water Sanitation and Hygiene)PAH6H
Zapewnienie schronienia i niezbędnych artykułów pierwszej potrzeby (shelter and non-food items)PAH4H
Dostęp do opieki medycznejPAH4H
Ochrona ludności cywilnejPAH6H
Dostęp do żywności oraz bezpieczeństwo żywnościowe (FSL)PAH4H
Dostęp do edukacji w sytuacjach kryzysowychPAH4H
Edukacja GlobalnaPAH2H
Bezpieczeństwo, logistyka i wsparcie operacyjnePAH4H
Środowisko a pomoc humanitarnaWGiSR4H
Zagadnienia przekrojowePAH2H
WarsztatyPAH6H
Moduł: Inne aspekty pracy w terenie (16 godzin)
Rola mediów w czasie kryzysówDr Robert ŁuczakWGiSR4H
NegocjacjeDr Kamila PronińskaISM4H
Uwarunkowania i zasady zarządzania pomocą humanitarnąMonika MiłowskaUN Global Compact8H

Opcjonalne ZAJĘCIA Dodatkowe
Kurs pierwszej pomocyPCKOk. 16H
Prezentacje organizacji sektora humanitarnego 10HRóżne organizacjeOk. 10H

Forma zaliczenia: kolokwia modułowe na ocenę

Pobierz program: SPPH-program.docx