Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Praktyki – informacje ogólne

Kto musi odbyć praktyki zawodowe?

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia licencjackie w roku akademickim 2016/17 (i później) praktyki są fakultatywne (por. program studiów).

 

Co się stanie, w przypadku, gdy student nie odbędzie praktyk zawodowych w czasie studiów?

Nie uzyska absolutorium i nie będzie mógł przystąpić do egzaminu licencjackiego, więc nie otrzyma dyplomu.

 

Do kiedy student musi zaliczyć praktyki zawodowe?

Do końca III roku studiów licencjackich.

 

Co muszę zrobić, aby zaliczyć praktyki zawodowe?

Odbyć praktykę, a następnie udać się na dyżur instytutowego pełnomocnika ds. praktyk i uzyskać wpis (do indeksu, w karcie egzaminacyjnej – można dopisać ręcznie rubrykę na praktyki; jeśli student indeks lub kartę posiada, oraz w USOSie). Możliwe jest również przekazanie pełnomocnikowi zaświadczenia o odbyciu praktyk przez pozostawienie zaświadczenia w przegródce pełnomocnika w Sali 402.

Wpis do indeksu uzyskuje się na podstawie zaświadczenia z miejsca odbywania praktyk lub wpisu z indeksu z innego kierunku lub innej uczelni. (Proszę skserować zaświadczenie, by można je było włączyć do akt).

 

Co powinno znaleźć się w zaświadczeniu o odbyciu praktyk?

Informacja o tym, kiedy i w jakim wymiarze student odbył praktykę i co należało do jego obowiązków. W przypadku braku wyszczególnienia obowiązków, student do zaświadczenia powinien dołączyć swoje oświadczenie, w którym opisuje, czym zajmował się na praktykach.

 

Jak długa musi być praktyka zawodowa?

Minimum 3 tygodnie lub 120 h (a zatem student może wyrobić więcej lub mniej niż 120 h, byleby praktyka trwała co najmniej 3 tygodnie, lub może odbyć 120 h praktyk w okresie krótszym niż 3 tygodnie).

 

Czy można odbyć praktykę za granicą?

Tak.

 

Czy uczelnia może ubezpieczyć mnie od następstw nieszczęśliwych wypadków?

Student, który ma obowiązek odbycia praktyk, może być zgłoszony do ubezpieczenia NNW z ramienia UW, ale musi tego dokonać pełnomocnik ds. praktyk.

Uwaga! Student nie jest automatycznie ubezpieczony od NNW z racji tego, że jest studentem! Konieczne jest indywidualne zgłoszenie do ubezpieczyciela, którego dokonuje pełnomocnik ds. praktyk. Student na adres pełnomocnika powinien wysłać następujące dane: imię i nazwisko, pesel, miejsce odbywania praktyki, termin odbywania praktyki (od – do).

Nie można zgłosić studenta do ubezpieczenia bez podania dat odbywania praktyk!

 

Kto może z ramienia uczelni podpisać indywidualne porozumienie w sprawie praktyk?

Pełnomocnik Dziekana WNPiSM ds. praktyk (dr Tomasz Mering). Porozumienie powinno być zgodne z wzorem uniwersyteckim (zobacz wzór w Dokumentach), Jeśli od niego odbiega, powinno być, przed podpisaniem przez pełnomocnika wydziałowego, zaopiniowane przez radcę prawnego UW (biuro w Pałacu Kazimierzowskim).

 

Kto może z ramienia uczelni wypisać skierowanie na praktyki?

Pełnomocnik Dyrektora ISM ds. praktyk (dr Paula Marcinkowska)

 

Gdzie mogę uzyskać zaświadczenie, że jestem studentem?

W sekcji studenckiej.

 

Nie mogę znaleźć miejsca, w którym można odbyć praktykę, gdzie mam szukać pomocy?

Najpierw proszę przejrzeć listę ofert w dziale: oferty praktyk
oraz na http://www.biurokarier.uw.edu.pl/,
a także do bazy wydziałowej http://praktyki.wnpism.uw.edu.pl

Jeśli nie uda się nic wybrać, albo nigdzie się nie można dostać proszę się skontaktować z instytutowym pełnomocnikiem ds. praktyk.

 

Czy z racji tego, że jestem zatrudniony/a mogę mieć zaliczone praktyki?

Tak, ale praca powinna spełniać cele praktyk zawodowych. Aby uzyskać zaliczenie należy przedstawić instytutowemu pełnomocnikowi ds. praktyk zaświadczenie o zatrudnieniu wraz z wyszczególnieniem zakresu obowiązków opieczętowane i podpisane przez osobę upoważnioną oraz wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia (wzór w zakładce przydatne dokumenty). Po pisemnym zaakceptowaniu dokumentów przez pełnomocnika instytutowego, należy zgłosić się z dokumentacją do pełnomocnika wydziałowego.