Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Prof. Dariusz Popławski

Prof. Dariusz Popławski
prof. dr hab., profesor zwyczajny
Zakład Integracji Europejskiej

Sylwetka

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1977). Doktor nauk politycznych (1981). Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce(1996). W ISM od 1977r. Pierwszy prezes Fundacji Stosunków Międzynarodowych. W latach 1993-1997 wicedyrektor ISM.   Współwydawca i członek rady redakcyjnej „Rocznika Strategicznego”. W latach 1997-2002 w służbie zagranicznej, radca ambasady RP w Kolonii. W latach 2005-2008 prodziekan WDINP ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej. Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Integracji Europejskiej ISM oraz międzyinstytutowej Politologicznej Pracowni Studiów nad Niemcami WDiNP. Członek kapituły nagrody im. Krzysztofa Skubiszewskiego na pracę magisterską poświęconą polskiej polityce zagranicznej

Zainteresowania badawcze

Polityka bezpieczeństwa państw mniejszych, neutralność w stosunkach międzynarodowych, problematyka niemcoznawcza

Dydaktyka

Prawo dyplomatyczne i konsularne , Historia dyplomacji, Protokół dyplomatyczny, neutralność w stosunkach międzynarodowych

Seminaria

Neutralność w stosunkach międzynarodowych, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa europejskich „państw mniejszych”, polityka zagraniczna Niemiec, stosunki polsko-niemieckie, obrót dyplomatyczny i konsularny

Najważniejsze publikacje

 • Szwajcarska polityka bezpieczeństwa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007, s. 286;
 • Neutralność a kwestia stosowania siły w stosunkach międzynarodowych, [w:] Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s.261-280;
 • Skandynawska postneutralność, [w:] E. Haliżak, W. Lizak, L. Łukaszuk, E. Śliwka SVD (red.), Morze w cywilizacji, kulturze i stosunkach międzynarodowych, Fundacja Studiów Międzynarodowych i Fundacja Misyjno-Charytatywna Księży Werbistów im. Błogosławionego Józefa z Szantungu, Warszawa – Pieniężno 2006, s. 273-284;
 • Zmierzch neutralności w Europie. Interpretacje, [w:] R. Kuźniar (red.), Porządek Międzynarodowy u progu XXI w. Wizje, koncepcje, paradygmaty, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 451-468;
 • Neutralność jako podstawa zinstytucjonalizowanej współpracy wielostronnej w Europie, [w:] S. Parzymies, R. Zięba (red.), Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, s. 86-100;
 • Polityka bezpieczeństwa Szwajcarii po upadku systemu bipolarnego, „Stosunki Międzynarodowe/International Relations”, nr 3-4, 2004, s. 63-80;
 • Szwajcaria a ONZ, [w:] Integracja europejska, instytucje, polityka, prawo, Księga pamiątkowa dla uczczenia 65-lecia Profesora Stanisława Parzymiesa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003, s. 411-418; pobierz
 • Państwa mniejsze a demokracja w stosunkach międzynarodowych, [w:] E. Haliżak, D. Popławski (red.), Demokracja w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1997, s. 71-82;
 • Neutralność jako instrument polityki bezpieczeństwa państw, [w:] D. B. Bobrow, E. Haliżąk, R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku , Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1997, s.145-162
 • Współautor z J.Starzyk-Sulejewska. Outsiderzy integracji europejskiej. Norwegia i Szwajcaria a Unia Europejska, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa  2012, s.230 (w druku)
 • Państwa niemieckojęzyczne w procesie integracji europejskiej. Austria, Liechtenstein, Szwajcaria,(red.) Wydawnictwo ASPRA, Warszawa 2012, s.320
 • Państwa naddunajskie a Unia Europejska (red.), Wydawnictwo ASPRA, Warszawa 2010,s.251
 • Małe Państwa Europy. Specyfika systemu politycznego i aktywności międzynarodowej    (red.),Wydawnictwo ASPRA, Warszawa 2009,s.502
 • Neutralność Austrii i Szwajcarii a procesy integracji europejskiej, w:D.Popławski (red.), Państwa niemieckojęzyczne w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo ASPRA, Warszawa  2012, s.285-308
 • Austria a NATO, w: M. Pietraś,  J .Olchowski,  NATO w pozimnowojennym środowisku (nie)bezpieczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ,Lublin 2011,s.171-188
 • Ewolucja stanowiska Szwajcarii wobec konfliktów międzynarodowych, w: W.Kostecki (red.), Zaawansowane zapobieganie konfliktom, Warszawa 2011,s.145-169
 • Neutralność w Azji w: J. Nakonieczna, J.Zajączkowski (red.) Azja wschodnia i Azja   Południowa w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2011,s.343-358
 • Państwa naddunajskie w polityce zagranicznej Austrii, w : D.Popławski (red.)Państwa naddunajskie a Unia Europejska ,Wydawnictwo ASPRA, Warszawa 2010, s.37-54
 • Koncepcja „państwa małego” w polityce zagranicznej Austrii, w: D.Popławski (red.) Małe państwa  Europy. Specyfika systemu politycznego i aktywności międzynarodowej, Wydawnictwo ASPRA, Warszawa 2009 ,s.387-406
 • Fenomen europejskiego państwa małego. Próba bilansu, w: D.Popławski (red.) Małe państwa  Europy. Specyfika systemu politycznego i aktywności międzynarodowej, Wydawnictwo ASPRA, Warszawa 2009 ,445-462
 • Problem Południowego Tyrolu w stosunkach włosko-austriackich, w: Problemy   narodowościowe w Europie i ich wpływ na stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły CŁA i Logistyki, Warszawa2009, s.389-397
 • Neutralność w późnowestfalskim ładzie międzynarodowym w: M. Pietraś, K. Marzęda (red.), Poźnowestfalski ład międzynarodowy. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s.219-235