Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Prof. Jan Rowiński

Prof. Jan Rowiński
prof. dr hab., profesor zwyczajny, emerytowany
Zakład Studiów Pozaeuropejskich

Sylwetka

Absolwent Instytutu Dyplomatycznego w Pekinie (1959). Doktor nauk humanistycznych (1965). Doktor habilitowany (1987). W latach 1960-1969 i ponownie od 1993 do 2004 r. w MSZ ( II i I Sekretarz Ambasady w Pekinie w 1965-1968, radca-minister pełnomocny i zastępca ambasadora RP w ChRL 1995-2001). W latach 1969-1993 oraz 2004-2007 pracownik naukowo- badawczy (adiunkt, docent, profesor, kierownik projektu badawczego) w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Od 2002 r. nauczyciel akademicki (profesor nadzwyczajny) w ISM na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1.10.2011 r. na emeryturze.

Zainteresowania badawcze

Najnowsza historia państw Azji Wschodniej, Południowej i Centralnej, polityka wewnętrzna i zagraniczna Chin, Japonii, stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodzie i w regionie Azji i Pacyfiku.

Dydaktyka

Aktualnie konwersatorium Polityka zagraniczna Chin,   opieka naukowa nad konwersatorium z   Kultury, Cywilizacji i Praw Człowieka w Azji.

Seminaria

Polityka wewnętrzna i zagraniczna Chin (ChRL, Tajwan, SAR Hongkong, Macau), Chiny, Japonia  Mongolii w stosunkach międzynarodowych (regionalnych, kontynentalnych, globalnych) i relacjach z innymi państwami. Stosunki międzynarodowe w Azji (Północno- Wschodniej, Południowo-Wschodniej, Południowej, Centralnej )i Oceanii ( Australia i Nowa Zelandia)  Historia, cywilizacja i problematyka praw człowieka Azji Wschodniej. UE i Polska w Azji (w ww. regionach tego kontynentu).

Najważniejsze publikacje

 • Dylematy i wyzwania polityki      Chin w końcu pierwszej dekady XXI wieku (Reperkusje światowego kryzysu finansowo- gospodarczego s. 149-171 (w): Roman Kuźniar (red.) Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. Warszawa 2011 338pp
 • Chiny i zmieniający się układ sil w Azji na progu XXI wieku. Strategia regionalna ChRL w warunkach globalizacji s.432- 448 , (w:)Azja Wschodnia i Azja Południowa   w stosunkach międzynarodowych. Bezpieczeństwo- Gospodarka – Cywilizacja. Red. naukowa Justyna  Nakonieczna i Jakub Zajączkowski. Wydawnictwo UW.  Warszawa 2011 ss. 658
 • ChRl-totalitarne państwo „ realnego socjalizmu „i proces jego pokojowej ewolucji. Czy model transformacji dla post socjalistycznych państw Azji? s.292-313 (w:) Czas Totalitaryzmu, Stalinizm, faszyzm, nazizm i pokrewne systemy polityczne w XX wieku. Red. Joanna Szymoniczek i Eugeniusz Cezary Król. . Wyd.ISP PAN , Collegium Civitas. OWP-SIM. Warszawa 2011 ss.281
 • W objęciu smoka…(wspólnie z Piotrem Kozłowskim) (w:) Strategie rozwoju Unii Europejskiej. s.253-278 Seria: Wizje Europy. Pod red. Janusz Adamowski i Konstanty A.  Wojtaszczyk.Wyd.Aspra-JR 2011Warszawa 2011
 • Poland’s Policy towards      Asian states (wspólnie z Pawłem Milewskim) s.361-384( in:) Stanisław Bieleń (ed.) Polands Foreign Policy in the 21st Century. (Translated. by Nyegosh Dube). Difin S.A. Warsaw 2011 pp.462.
 • Wizja “państwa” w Chinach. Tradycja i współczesność (wspólnie z Józefem Pawłowskim) s. 11-34  (w:)  Zrozumieć Chińczyków. Kulturowe kody społeczności chińskiej. Red. naukowa Ewy Zajdler Dialog. Warszawa 2011 ss.312
 • Niepodległość Mongolii w polityce Chin po II Wojnie Światowej (wspólnie z K.Golik) Stosunki Miedznarodowe- International Relations nr.3-4(44) 2011 s.337-357.
 • Obchody rocznic Rewolucji Xinhai w ChRL. Azja- Pacyfik  Rocznik Tom XIV ( 2011) s.250-266
 • Polityka polska wobec państw azjatyckich (wspólnie z Pawłem Milewskim).s 359-383 (w:)  Red. naukowa: Stanisław Bieleń. Polska Polityka zagraniczna Polski, po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej. Problemy tożsamości i adaptacji. Difin. Warszawa 2010 ss.450
 • A few reflections on the attitude of PRC to the events in Central and  Eastern Europe” p.27- 36 (in) China Past and Present. New Polish Papers In Chinese Studies. Chief Editor: Marcin Jacoby.Warsaw University Press 2010 pp,216
 • Stosunki Unii Europejskiej z Chinami s.337-363(w:) Dyplomacja czy siła? pod red.  S. Parzymiesa. Wyd. Scholar, Warszawa 2009
 • Specyfika, tradycje państwa w Azji Wschodniej na przykładzie Chin (wspólnie z Józefem Pawłowskim) s.297- 324 (w:) Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych pod red. naukowa Mirosława Sułka i Janusza Simonidesa. WUW. Warszawa 2009
 • Wahadło czyli stosunki polityczne PRL-ChRL s. 11-64 (w:) Polska- Chiny, Wczoraj, dziś jutro pod red .B. Góralczyka. Wyd. Adam Marszałek. Toruń 2009
 • ChRL a wydarzenia październikowe 1956 r. w Polsce. Czy Chińczycy uchronili nasz kraj przed radziecka interwencja? s.239- 289(w:) Polska- Chiny, Wczoraj, dziś jutro pod red .B. Góralczyka. Wyd. Adam Marszałek. Toruń 2009
 • Chińska Republika Ludowa wobec wydarzeń w Europie Środkowo- Wschodniej 1989 roku s.491-511 (w:) Polski rok 1989.Sukcesy, zaniechania, porażki. Cześć I. pod red. naukowa Marek Jabłonowski, Stanisław Stępka, Stanisław  Szumowski, Wyd. ASPRA-JR Warszawa 2009
 • Dokumenty i materiały chińskie dot. wydarzeń w 1989 (w:) Polski rok 1989.Sukcesy, zaniechania, porażki. Cześć 2. pod red. naukowa Marek Jabłonowski, Stanisław Stępka, Stanisław Szumowski,  Wyd. ASPRA-JR Warszawa 2009 Dokumenty
 • ChRL a misje pokojowe ONZ ( wspólnie z Piotrem Szafrańcem).  Stosunki Międzynarodowe –International Relations nr.1-2 ( t.35). 2008  s.83-101
 • Wstęp: W kraju nad Jangcy- refleksje po półwieczu do ksiązki Pawła Jasienicy Kraj nad Jangcy. (s.4-11) Warszawa 2008. Wyd. Prószyński i S-ka
 • Stosunki chińsko- japońskie na nowym etapie. s.189-207(w) „Japonia na początku XXI wieku: polityka, gospodarka, społeczeństwo i stosunki z Polską pod red. prof. dr hab. K. Gawlikowskiego i dr M. Ławacz. Wydawnictwo Adam. Marszałek. Toruń 2008
 • Rozwiązywanie sporów granicznych pomiędzy Chinami a państwami Azji Centralnej s.335-352  (w:) Sytuacja geostrategiczne w Azji Centralnej na początku XXI w pod red. Bartosz Bojarczyk i Agata Ziętek UMCS Lublin 2008 r.
 • Confucianism under the circumstances of modernization (wraz z Justyną Szczudlik) s.11-18 (w): Confucianism Tradition. Towards      the New Century. (eds).Adam w Jelonek , Bogdan S.Zemanek. Wyd.      Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2008
 • Chiny- Ameryka Łacińska. Stan stosunków, szanse i wyzwania na progu XXI wieku .s.99-117 (w:) Ameryka Łacińska w regionie Azji i Pacyfiku pod red. naukową M. F.Gawryckiego. Toruń 2007.Wydawnictwo Adam Marszałek
 • Parlament  Chińskiej Republiki Ludowej. Wspólnie z Wojciechem Jakóbcem. w serii „Systemy      konstytucyjne państw świata” nakładem Wydawnictwa Sejmowego. Warszawa październik 2008 ss.61
 • The Polish October 1956 in a World Politics. PISM. Warsaw 2007 ss. Edited by Jan  Rowiński (In cooperation with Tytus Jaskułowski.).Translation Jean- Jaques Granas. PISM. Warsaw 2007.
 • Spór o Archipelag Paracelski na Morzu Południowo-Chińskim pomiędzy Chinami a      Wietnamem, s.285- 307(w:) Morze w cywilizacji, kulturze i stosunkach międzynarodowych. Red. E. Haliżak, Wiesław Lizak, Leonard Łukaszuk, Eugeniusz Śliwka SVD. Wydawnictwo Morskie. Warszawa- Pieniężno 2006 ss.413
 • Polska – Chiny. Karty z dziejów wzajemnych stosunków s.864-890.(w:) Stosunki Międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 30lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego; Redakcja: E. Haliżąk R. Kuźniar, G. Michałowska, S. Parzymies, J. Symonides, R. Zięba. Wydawnictwo Scholar Warszawa 2006 ss.  1118;
 • Chiny – Ameryka Łacińska: szanse i wyzwania na progu XXI w. s.99-117      (w🙂 Ameryka Łacińska w regionie Azji i Pacyfiku pod red. M .F. Gawrycki. Wyd. Adam Marszałek. Toruń 2007
 • Stosunki Chin z Ameryką Łacińską, [w:] M. F. Gawrycki, Ameryka Łacińska we współczesnym świecie, Wyd. UW, Warszawa 2006; s.
 • System Konstytucyjny Chińskiej Republiki Ludowej. Wspólnie  z Wojciechem Jakóbcem. w serii „Systemy konstytucyjne państw świata” nakładem Wydawnictwa Sejmowego. Warszawa 2006 ss.98
 • Polski  październik 1956 r. w polityce światowej, Redakcja naukowa przy współpracy Tytusa Jaskułowskiego. Słowo wstępne,  PISM, Warszawa 2006;
 • China and CFSP of the EU, [w]: Katarzyna Żukrowska (ed.), Europe and Complex Security Issues, Instytut Wiedzy, Warszawa 2005;
 • Indochiny  w strategii politycznej Chińskiej Republiki Ludowej w końcowej fazie „zimnej wojny”, (wspólnie z Piotrem Szafrańcem), „Studia Międzynarodowe” 2005, nr.3-4;
 • Debaty wokół chińskiej teorii stosunków międzynarodowych, (wspólnie z Aleksandra Kołodziejczyk) „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2005, nr 3-4;
 • Spory  graniczne i konflikty terytorialne w Azji Wschodniej na progu XXI w. (s. 123-160); [w:] K Gawlikowski, M. Ławacz (red.), Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Stosunki międzynarodowe i gospodarcze. Studia i  szkice, Instytut Studiów Politycznych PAN. Wydawnictwo TRIO, Warszawa      2004;
 • Półwysep Koreański w polityce Chin; Stosunki ChRL z KRL-D i Republiką Korei (s.      26-54), [w:] K Gawlikowski, M. Ławacz (red.), Azja Wschodnia na  przełomie XX i XXI wieku. Stosunki międzynarodowe i gospodarcze. Studia i szkice, Instytut Studiów Politycznych PAN. Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2004;
 • Losy  diaspory żydowskiej w Chinach i jej polskie ślady, „Stosunki Międzynarodowe -International Relations” 2004, nr 3-4 / 2004;
 • Między klęską ” wielkiego skoku” a tragedią „wielkiej  proletariackiej rewolucji kulturalnej” Mao Zedong i Deng Xiaoping w      latach 1961-1965, [w:] Stosunki międzynarodowe.      Historia-Regiony-Polityka. Księdze jubileuszowej z okazji 65 rocznicy urodzin prof. dr hab. Marka Malinowskiego, Piotr Czachorowski i Rafał  Ożarowski (red.), Instytut Politologii UG., Wydawnictwo Askon, Warszawa 2004;
 • Ośrodki      badań polityki światowej i stosunków międzynarodowych w Chińskiej      Republice Ludowej, „Stosunki Międzynarodowe -International  Relations” 2003, nr.1-2;
 • Chiny wobec wydarzeń 11 września 2001 roku: wyzwania, zagrożenia, szanse i wybory (s.133-168) (w:) Chiny .Rozwój społeczeństwa i państwa na przełomie XX i XXI wieku. Red. naukowa K. Gawlikowski. ISP PAN. Wyd. Trio 2002