Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Prof. Janusz Symonides

Prof. Janusz Symonides
prof. dr hab., profesor zwyczajny, emerytowany
Zakład Prawa i Instytucji Międzynarodowych

Sylwetka

Absolwent Wydziału Dyplomatyczno Konsularnego Szkoły Głównej Służby Zagranicznej 1959, Warszawa; doktor prawa 1963 Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń; doktor habilitowany prawa międzynarodowego 1968, Uniwersytet A. Mickiewicza Poznań; prof. nadzwyczajny prawa 1973; prof. zwyczajny prawa 1980; doktor honoris causa Instytutu Systemów Międzynarodowych, Uniwersytet Windsor, Kanada; członek rzeczywisty Akademii Nauk Pedagogicznych i Społecznych w Moskwie 1994, członek honorowy Centrum Studiów Międzynarodowych w Bogocie 1980.

Studia zagraniczne: 1964-1965 University College, Londyn; 1963 i 1965 Haska Akademia Prawa Międzynarodowego; 1965 dyplom ośrodka badań nad prawem międzynarodowym, Haska Akademia Prawa Międzynarodowego; visiting professor 1974 i 1989 Columbia University, 1983 Uniwersytet w Pittsburgu, 1985 Uniwersytet Albrechta w Kolonii.

Funkcje i stanowiska: kierownik katedry prawa międzynarodowego 1968 – 1977, UMK Toruń; dyrektor Instytutu Nauk Prawno-Ustrojowych 1971 – 1973, UMK Toruń; prorektor 1969 – 1973, UMK Toruń; zastępca dyrektora 1973 – 1980 i dyrektor 1980 – 1987 Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Warszawa; distinguished scholar 1987 – 1989, Institute East West Security Studies; dyrektor Departamentu Praw Człowieka, Demokracji i Pokoju UNESCO 1989 – 2000, Paryż; profesor w ISM UW 1984 – 1987 i 1999 – 2011. Obecnie profesor zw. w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Warszawie. Członek Komitetu Nauk Prawnych 1972 – 1977; Przewodniczący Rady Towarzystwu Przyjaźni 1974 – 1987; wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa Europejskiego 1978 – 1985; przewodniczący Sekcji Prawa Morza Komitetu Badań Morza PAN 1978 – 1982; wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Badań nad Pokojem 1985 – 1990; członek Komitetu Nauk Politycznych PAN 1984 – 1987; członek Rady Naukowej Instytutu Pokoju we Wiedniu 1975 – 1985; członek Rady Dyrektorów Institute of East West Security Studies 1982 – 1987, delegat Polski na III Konferencę Prawa Morza 1974 – 1981; wiceprzewodniczący Komisji Wyborczej UW od 2001, wiceprzewodniczący delegacji na dwunaste spotkanie stron Konwencji o Prawie Morza, Nowy Jork maj 2002; redaktor naczelny Polish Yearbook of International Law 1976 – 1986, International Relations Studies of PISM 1974 – 1987, Świat w Przekroju 1982 – 1987; członek Komitetu Redakcyjnego „Sprawy Międzynarodowe” 1974 – 1987; członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów 1984 – 1990; członek Rady Doradczej the Journal of Peace Research, Oslo od 1986, Rady Międzynarodowego Instytutu Praw Człowieka, Triest od 1990, Europejskiej Akademii Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Berlin od 1991, Rady Redakcyjnej UNESCO Studies on Peace and Conflict 1991 – 2000, członek Komitetu Naukowego Uniwersytetu Letniego Praw Człowieka w Genewie od 2000, członek kolegium redakcyjnego Rocznika Polskiej Polityki Zagranicznej 2002 – 2009, członek Rady Redakcyjnej „Stosunki Międzynarodowe” od 2002; reprezentant UNESCO na sesjach organów praw człowieka Narodów Zjednoczonych, członek jury nagrody praw człowieka René Cassin w Paryżu oraz nagrody Północ Południe w Lizbonie; członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych od 2002; członek ILA i IPRA, Francuskiego Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego. Obecnie: arbiter i koncyliator Konwencji z Montego Bay; członek polskiej grupy arbitrów w Stałym Trybunale Arbitrażowym od 2005; członek Rady Konsultacyjnej przy Komendancie Głównym Policji od 2008; członek komisji kodyfikacyjnej prawa morza przy Radzie Ministrów RP od 2008; przewodniczący i członej jury nagrody UNESCO/Bilbao dla promocji kultury praw człowieka od 2008 roku; ekspert OBWE do spraw ludzkiego wymiaru 2002-2006; członek Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości 2004-2007.

Nagrody i odznaczenia: Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki III st. 1968, II st. 1972, I st. 1977; Nagroda I st. Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych 1977; Nagroda Indywidualna Ministra Nauki i Sportu za całokształt osiągnięć naukowych 2005; Nagroda Prof. F. Ryszki, 2008; wiele nagród rektora UW i UMK; odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zainteresowania badawcze

Prawa człowieka, prawo morza, teoria prawa międzynarodowego, organizacje międzynarodowe uniwersalne i europejskie, problemy bezpieczeństwa i rozbrojenia, problemy globalne, nowe tendencje w prawie międzynarodowym, wychowanie dla pokoju

Dydaktyka

Międzynarodowa ochrona praw człowieka, międzynarodowe prawo morza, Prawo dyplomatyczne, organizacje międzynarodowe Organizacje międzynarodowe, Nowe tendencje w prawie międzynarodowym. Wykłady w Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego, 1988; na Seminarium w Salzburgu, 1989; w Ośrodku Uniwersyteckim w Dubrowniku, 1985, 1987 i 1990; w Międzynarodowym Instytucie Prawa Człowieka w Strasburgu, 1993; w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Prawa Międzynarodowego w Salonikach, 1998; na Uniwersytecie Letnim Praw Człowieka w Genewie w 1998, 1999 i 2000. Ponadto wykłady na uniwersytetach i w ośrodkach naukowych w kilkunastu krajach. Uczestnik w ponad 350 konferencjach, seminariach i sympozjach.

Seminaria

Organizacje międzynarodowe, system Narodów Zjednoczonych, instytucje europejskie. Międzynarodowa ochrona praw człowieka. System Narodów Zjednoczonych i systemy regionalne. Problemy pokoju, bezpieczeństwa, rozbrojenia oraz pokojowego załatwiania konfliktów. Prawne aspekty stosunków międzynarodowych oraz problemów globalnych. Instytucje i prawo Unii Europejskiej.

Najważniejsze publikacje

 

Publikacje w 2011 roku

 • Rozgraniczenie obszarów morskich w Zatoce Pomorskiej. Regulacja prawnomiędzynarodowa, jej implementacja i praktyka w stosunkach między Polską a Niemcami w: Przełom i wyzwanie, XX lat polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy 1991-2011 (red. naukowa Witold M. Góralski), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011, s. 196-216.
 • Die Abgrenzung der Seegebiete In der Pommerschen Bucht. Eine völkerrechtliche Regelung und ihre Implementierung in der Praxis der deutch-polnischen Beziehungen w: Historischer Umbruch und Herausforderung fűr die Zukunft, (herausgegeben von Witold M. Góralski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warschau 2011, s. 189-210.
 • Delimitacja obszarów morskich na Morzu Barentsa i  Oceanie Arktycznym między Rosją a Norwegią w: Współczesne problemy prawa. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Młynarczykowi, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Gdynia 2011, s. 57-80.
 • Polish foreign Policy and the international order w: Poland’s Foreign Policy in the 21st Century (edited by Stanisław Bieleń), Difin, Warsaw 2011, s. 80 – 113.
 • International Law Regulations and the Delimitation of Maritime Areas in the Gulf of Pomerania w: Breakthrough and Challenges, 20 Years of the Polish-German Treaty on Good Neighbourliness and Friendly Relations (edited by Witold. M. Góralski), Dom Wydawniczy Elipsa, Warsaw 2011, s. 169 – 188.
 • Perspektywy wykorzystania dla żeglugi Międzynarodowej Północnej Drogi Morskiej w Arktyce, Stosunki Międzynarodowe, International Relations, nr 1-2, (t. 43), 2011, s. 39-60.
 • Sąsiedzkie spory w Zatoce Pomorskiej, Stosunki Międzynarodowe, nr 71-72, kwiecień-maj 2011, s. 63-64.
 • Arktyka – region współpracy czy konfliktów, Stosunki Międzynarodowe, International Relations, nr 3-4, (t. 44) 2011, s. 9-33.
 • Bez ONZ świat byłby gorszy, Gazeta Wyborcza, sobota-niedziela, 26-27 marca 2011, nr 71, 7194, s.18.
 • Wojna ma swoje prawa, Polska Zbrojna, nr 18-19 (744-745), 1 maja 2011, s. 24-28.
Ponad 575 publikacji naukowych, materiałów, dokumentów, monografii i zbiorów dokumentów w wielu językach, m.in.:
 • Kontrola międzynarodowa, Toruń 1964;
 • Zasada efektywności w prawie międzynarodowym, Toruń 1967;
 • Terytorium państwa w świetle zasady efektywności, Toruń 1971;
 • Nowe prawo morza, Warszawa 1986;
 • Geographically Disadvantaged States under the 1982 Convention on the Law of the Sea, Dordrech-Boston-London, 1988;
 • The Struggle against Discrimination, Paris 1996;
 • Human Rights: New Dimensions and Challenges, Aldershot-Brookfield-Singapore-Sydney,1998;
 • Human Rights: Concept and Standards, Aldershot-Burlington-Singapore-Sydney, 2000;
 • Human Rights: International Protection, Monitoring, Enforcement, Aldershot-Burlington-Singapore-Sydney, 2003;
 • Human Rights of Women; A Collection of International and Regional Normative Instruments (wspólnie z V. Volodinem), Paris 1999;
 • Prawo międzynarodowe publiczne (wspólnie z R. Bierzankiem) Warszawa 1985-2005 (8 wydań);
 • Access to Human Rights Documentation (wspólnie z V. Volodinem) Paris 1994;
 • UNESCO and Human Rights (wspólnie z V. Volodinem), Paris 1999 (2 wydania);
 • A Guide to Human Rights: Institutions, Standards, Procedures (wspólnie z V. Volodinem), Paris 2001.;
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych: Bilans I perspektywy, (red.), Warszawa 2006;
 • Debates and Controversies Concerning International Legal Aspects of      the Struggle against Terrorism, Wydawnictwo Naukowe, Scholar, Warszawa      2008, Seria: Żurawia Papers;
 • Państwo w teorii i praktyce      stosunków międzynarodowych (współredaktor       M. Sułkiem), Warszawa 2009;
 • Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, (red.), Warszawa 2010.