Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Prof. Maria Pasztor

Prof. Maria Pasztor
prof. dr hab., profesor zwyczajny

Sylwetka

Specjalista w zakresie historii stosunków miedzynarodowych, historii dyplomacji oraz relacji polsko-francuskich w XX wieku. Obecnie zajmuje się instytucjami politycznymi V Republiki Francuskiej oraz stosunkami polsko-włoskimi po II wojnie światowej ( w tym współczesnymi).

Dydaktyka

Historia Polski XX wieku, historia instytucji politycznych V Republiki Francuskiej

Seminaria

Relacje międzynarodowe (polityczne, gospodarcze i kulturalne) w Europie w XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem  polityki zagranicznej krajów romańskich (Francja, Włochy).  Stosunki francusko-niemieckie (polityczne, gospodarcze, kulturalne i naukowe) po II wojnie światowej. Relacje bilateralne polsko-francuskie oraz polsko-włoskie w XX i XXI wieku. Problemy związane z procesem  tzw. pojednania między Francją i Niemcami w XX wieku oraz problemy społeczne i kulturalne krajów romańskich.

Najważniejsze publikacje

Publikacje książkowe:

 • Hugo Kołłątaj na Sejmie Wielkim 1791-1792, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1991.
 • z D. Jaroszem, W krzywym zwierciadle. Polityka władz komunistycznych w Polsce w świetle plotek i pogłosek z lat 1948 – 1956, wydawnictwo FAKT, Warszawa 1995.
 • Polska w oczach francuskich kół rządowych w latach 1924-1939, wydawnictwo DIALOG, Warszawa 1999.
 • z D. Jaroszem, Robineau, Bassaler i inni. Z dziejów stosunków polsko-francuskich 1948-1953, wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.
 • Między Paryżem, Warszawą i Moskwą. Stosunki polsko-francuskie w latach 1954-1969, wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.
 • z D. Jaroszem, Afera mięsna: fakty i konteksty, wydawnictwo Centrum Edukacji Europejskiej, Toruń 2004.
 • z Dariuszem Jaroszem, Conflits brûlants de la guerre froide. Les relations franco-polonaises de 1945 à 1954, (LaVauzelle), Paris 2005.
 • z D. Jaroszem, Polska-Francja 1970 -1980. Relacje wyjątkowe?, Wydawnictwo „ASPRA”, Warszawa 2007.
 • z Dariuszem Jaroszem, Stosunki polsko – francuskie 1944 – 1980, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2008.
 • z Dariuszem Jaroszem, Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1958, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2011.
 • z Dariuszem Jaroszem, Skazani na podległość. Z dziejów stosunków polsko-włoskich w latach 1945-1958, Aspra, Warszawa 2013.

Artykuły:

 • Ignacy Potocki – nadzieje i rzeczywistość, .Mówią Wieki. 1987, nr 2.
 • Hugo Kołłątaj jako duchowny w latach 1791-1792, [w:] 200-lecie konstytucji 3 maja (materiały z sesji naukowej), pod red. K. Kozłowskiego, Szczecin 1991, s. 31-52.
 • Wokół działalności społecznej Hugona Kołłątaja, .Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. 1991, t. 36, s. 145-157.
 • Hugo Kołłątaj wobec sprawy żydowskiej, .Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego. 1991, t. 36, s. 33-52.
 • Wokół nominacji Hugona Kołłątaja na podkanclerstwo koronne, .Przegląd Historyczny. 1991, z. 2, s. 301-307.
 • Zagadnienia prawa karnego w .Kodeksie Stanisława Augusta. i .Kodeksie Karzącym. Królestwa Polskiego, .Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. 1995, nr 3, s. 105-114.
 • Milicje magnackie Radziwiłłów: Michała Kazimierza „Rybeńki” i Karola Stanisława „Panie Kochanku”. Skład, organizacja, funkcje, [w:] Trudne stulecia. Studia z dziejów XVII i XVIII wieku ofiarowane Profesorowi Jerzemu Michalskiemu w 70 rocznicę urodzin, pod red. Ł. Kądzieli, W. Kriegseisena i Z. Zielińskiej, Warszawa 1994, s. 140-146.
 • Wolna Szkoła Polska w okupowanej Francji. Na marginesie historii Gimnazjum – Liceum im. Cypriana Norwida w Villard-de-Lans 1940-1946, .Rozprawy z Dziejów Oświaty. 1992, vol. 35, s. 201-230.
 • O polsko-francuskiej współpracy kulturalnej i naukowej na przykładzie działalności stowarzyszenia <> w latach 1919-1940, .Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. 1992, t. 37, nr 199, s. 171-196.
 • Propagande, presse et politique étrang.re: la propagande polonaise et la presse française dans les années 1924-1936, .Revue d’Histoire Diplomatique. 1996, nr 2, s. 123-140.Polska propaganda prasowa we Francji w latach 1924-1936 (założenia i realizacja), .Dzieje Najnowsze. 1995, nr 4, s. 27-38.
 • Problem wojny prewencyjnej w raportach dyplomatów belgijskich z lat 1933-1934, [w:] Międzymorze. Polska i kraje Europy Środkowo-Wschodniej XIX-XX wiek. Studia ofiarowane Piotrowi Łossowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1995, s. 313-320.
 • Sprawy polskie w korespondencji dyplomatycznej francuskich kół wojskowych w latach 1926-1932, .Dzieje Najnowsze. 1994, nr 4, s. 41-60.
 • Polski korpus oficerski w oczach Francuskiej Misji Wojskowej i attachatu wojskowego Francji w Warszawie (1921-1939), .Mazowieckie Studia Historyczne. 1998, nr 1, s. 79-102.
 • z F. Guelton, Bitwa warszawska w świetle korespondencji generała Weyganda i marszałka Focha (lipiec-sierpień 1920 roku), .Studia z Dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. 1998, t. XXXIII, s. 63-76.
 • Problemy mniejszości ukraińskiej w Polsce w świetle francuskich raportów dyplomatycznych z lat 1924-1939, .Sprawy Narodowościowe. 1997, t. VI, z. 2, s. 111-130.
 • Problem Odry i Nysy Łużyckiej w polityce Francji wobec Republiki Federalnej Niemiec w latach 1959-1969, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2005, t. 5, nr 2 (24), s. 89-113.
 • Polska a polityka otwarcia na Wschód Charles’a de Gaulle’a (1969-1969), „Wrocławskie Studia z Polityki Zagranicznej” 2005, tom II, s. 83-121.
 • z D. Jaroszem, Wizyta Edwarda Gierka we Francji w październiku 1972 roku, „Zeszyty Historyczne” 2005, z. 153, s. 79-131.
 • z D. Jaroszem, Raport końcowy Augustina Jordana, ambasadora Francji w Polsce, z 6 listopada 1973 r., „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2005, t. 5, nr 6 (28), s. 121-144.
 • z D. Jaroszem, Z badań nad stosunkiem władz Polski Ludowej do niedoborów mięsa, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 2005, t. LXV, s. 229-267.
 • Wizyta de Gaulle’a w Polsce (6-12 września 1967 r.). Między mitem a rzeczywistością, [w:] Nad Bałtykiem. W kręgu polityki, gospodarki, problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Mieczysławowi Wojciechowskiemu, Toruń 2005, s. 695-708.
 • Les aspects technologiques, orgnisationnels et économiques de la <<transformation>> dans l’armée polonaise (1949-1956), [in:] Actes du symposium 2004. Armée et Technologie, Pully (Lausanne) 2006, s. 153-162.
 • Francja wobec polskiego października 1956 roku w Polsce, [w:] Polski październik 1956 w polityce światowej. Pod redakcją naukową Jana Rowińskiego, Warszawa 2006, s. 263-277.
 • z D. Jaroszem, rola sporu o Bibliotekę Polską w Paryżu w stosunkach polsko-francuskich w latach 1945-1980, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2006, t. 1, s. 31-47.
 • Stosunki polsko-francuskie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, [w:] Polska polityka integracyjna po przystąpieniu do Unii Europejskiej (pod red. J. M. Fiszera), Warszawa 2006, s. 229-241.
 • z D. Jaroszem, La culture et la science dans les relations franco-polonaises (1944-1950), „Revue d’Histore Diplomatique” 2006, nr 4 (32), s. 351-360.
 • Problem niemiecki w stosunkach polsko-francuskich w okresie prezydentury Valéry’ego Giscarda d’Estaing, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2006, nr 6 (34), s. 135-159.
 • z D. Jaroszem La culture et la science dans les relations franco-polonaises (1944-1950), [in:] Culture et politique étrangère des démocraties populaires (publié sous la direction d’Antoine Marès avec le concours de l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne), Paris 2007, s. 63-71.
 • Les problèmes de la collaboration culturelle entre la France et la Pologne dans les années 1954-1970, [in:] Culture et politique étrangère des démocraties populaires (publié sous la direction d’Antoine Marès avec le concours de l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne), Paris 2007, s. 72-89.
 • z D. Jaroszem, An Attempt at a History of Meat in People’s Poland, „Acta Poloniae Historica”, 2007, nr 95, s. 139-187.
 • France and the Polish October of 1956, [in:] The Polish October 1956 in World Politics, ed. by J. Rowiński in coopertion with T. Jaskułowski, The Polish Institute of International Affairs, Warsaw 2007, s. 263-276.
 • Kwestia niemiecka w stosunkach polsko-francuskich w okresie prezydentury Georges’a Pompidou, [w:] Rocznik Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006 (4), Wrocław 2007, s. 157-185.
 • z D. Jaroszem, Działalność Instytutu Francuskiego w Polsce w latach 1925-1989, część pierwsza: lata 1925 – 1939, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2008, nr 2 (42), s. 125-138.
 • z D. Jaroszem, Działalność Instytutu Francuskiego w Polsce w latach 1925-1989, część druga: lata 1925 – 1939, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2008, nr 3 (43), s. 119-146.
 • Społeczeństwo polskie w świetle raportów Poselstwa Królestwa Belgii w Warszawie z lat 1948-1953 (wybrane wątki), [w:] Od Piłsudskiego do Wałęsy. Studia z dziejów Polski w XX wieku, Warszawa 2008, s. 141-159.
 • Un Etat garnizon? L’armée et la société civile en Pologne durant l’état de guerre de 1981 à 1983, [in:] Les Populations et les Armées, Centre d’Histoire et de Prospective Militaires, Pully (Lausanne), 2008, s. 143-151.
 • z D. Jaroszem, Generał Jaruzelski w Paryżu, „Więź” 2009, nr 1-2, s. 120-132.
 • Polska we francuskiej polityce zagranicznej 1945-1980, [w:] Polska między Wschodem a Zachodem, t II. W kręgu polityki zagranicznej, pod red. A. Szczepańskiej, H. Walczaka i A. Wątroba, Toruń 2008, s. 158-170.
 • Les soldats volontaires et leur rôle pendant la guerre polono-soviétique, (1920), [in:] Le soldat volontaire en Europe au XXe siècle. De l’engagement politique à l’engagement professionnel, sous la direction de H. Heyriès te J. – F. Muracciole, Presses Universitaires de la Méditerranée, Montpellier 2009, s. 187-193.
 • La politique internationale de la Pologne à travers ses archives, [ in:] Archives et histoire dans les sociétés post-communistes, sous la direction Sonia Combe, La Découverte/BDIC, Paris 2009, s. 147-157.
 • Stosunki władz PRL i Republiki Włoskiej w okresie stanu wojennego w świetle polskich dokumentow dyplomatyznych, [w :] Niepiękny wiek XX, red., B. Brzostek, J. Eisler, D. Jarosz, K. Kosinski, T. Wolsza, Warszawa 2010, s. 585-617.
 • Włoski ruch związkowy a „Solidarność” (sierpień 1980 – lipiec 1983) z punktu widzenia władz warszawskiech, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2010, nr 3 (55), s. 141-173.
 • Wizyta Edwarda Gierka we Włoszech (28-30 listopada 1977 r.), „Wrocławskie Studia z Polityki Zagranicznej” 2010, t. III, s. 135-151.
 • Les relations franco-polonaises de 1944 à 1980, «Annales de Centre Scientifique de l’Acedémie Polonaise des Sciences à Paris» 2009, vol. 11, s. 229-268.
 • z W. Królikowską, Kolonie dla dzieci polonijnych w latach 1947-1989, rozdział VII, [w:] Wypoczynek zorganizowany dzieci i młodzieży w Polsce w XX wieku. Studia pod redakcją D. Jarosza, Wrocław 2012, s. 199-224.
 • Le relazioni tra la Repubblica Popolare Polacca e la Repubblica Italiana nel periodo della legge marziale (1981-1983) alla luce dei documenti polacchi diplomatici, « Pecob’s Paper Series »  2012 no 28.
 • Żołnierze ochotnicy i ich rola w wojnie polsko-sowieckiej 1920 roku, [w:] Gospodarka i społeczeństwo a wojskowość na ziemiach polskich, pod red. T. Głowińskiego i K. Popińskiego, Wrocław 2010, s.111-143.
 • z D. Jaroszem, Odwilż w polsko-włoskich stosunkach kulturalnych i naukowych w latach 1955-1958, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” 2012, nr 1 – 2, s. 339 – 352.
 • z D. Jaroszem, Polsko-włoskie relacje kulturalne i naukowe w latach 1945-1954, „Stosunki Międzynarodowe” 2013, nr 1 (t. 47), s. 191-208.