Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Prof. Mirosław Sułek

Prof. Mirosław Sułek
prof. dr hab.
Zakład Studiów Strategicznych

Sylwetka

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Wojskowej Akademii Politycznej. Magister ekonomii (1982); doktor nauk ekonomicznych (1987); doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (1995). Profesor Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (1995-1998); profesor Akademii Podlaskiej w Siedlcach (1997-2002); profesor w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Kielcach (2000-2007). W Instytucie Stosunków Międzynarodowych od 2002 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego

Zainteresowania badawcze

Studia strategiczne, metodologia badań stosunków międzynarodowych, ekonomia polityczna bezpieczeństwa narodowego, programowanie obronne, stosunki sił na arenie międzynarodowej, potęgonomia i potęgometria, prakseologia, etyka i polityka biznesu, ekonomika sektora publicznego.

Dydaktyka

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe. Organizacja i zarządzanie. Metodologia badań stosunków międzynarodowych.

Seminaria

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Bezpieczeństwo ekonomiczne. Studia strategiczne. Szacunki i pomiar potęgi państw (jednostek politycznych). Międzynarodowy układ sił. Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych. Relacje między gospodarką a polityką. Prognozowanie międzynarodowe. Wartości moralne w polityce międzynarodowej. Organizacja i zarządzanie. Prakseologia.

Najważniejsze publikacje

 • Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2010 r., ss. 213.
 • Programowanie gospodarczo-obronne, Bellona, Warszawa 2008, ss. 296.
 • Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, ASPRA-JR, Warszawa 2004, ss. 174; zobacz
 • Podstawy potęgonomii i potęgometrii, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Kielce 2001, s. 216.
 • Potęga jednostek politycznych w oczach polskich grup eksperckich w latach 2003-2011, „Geopolityka” 2011, nr 5 (8).
 • The Power of Political Units According to Polish expert groups  in Years 2003-2011 (http://powermetrics.bplaced.net/surveys/).
 • Gospodarka polska a międzynarodowy układ sił – stan obecny i perspektywa do 2050 r., (w:) Z. B. Liberda (red.), Konwergencja gospodarcza Polski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 387-401.
 • M. Sułek, Teoriopoznawcze konsekwencje prakseologicznego ujęcia stosunków międzynarodowych, (w:) A. Antoszewski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer, K. Radzik (red.), Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, UMCS, Lublin 2009, s. 349-359.
 • Syntetyczna ocena bezpieczeństwa      narodowego – od diagnozy do prognozy, „Studia Bezpieczeństwa      Narodowego” (Wojskowa Akademia Techniczna), 2011, nr 2.
 • Ekonomiczne uwarunkowania profesjonalizacji Sił      Zbrojnych RP, (w:)      P. Soroka (red.), Uwarunkowania i      konsekwencje profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP, Wyd. WSEiP, Kielce      2010.
 • Trzy działy prakseologii, (http://www.mises.pl/778/miroslaw-sulek-trzy-dzialy-prakseologii/).