Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Prof. Stanisław Bieleń

Prof. Stanisław Bieleń
prof. dr hab., profesor zwyczajny
Zakład Historii i Teorii Stosunków Międzynarodowych

Sylwetka

Profesor nauk społecznych (2015), doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2006), specjalność: stosunki międzynarodowe. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1976). Zatrudniony w Instytucie Stosunków Międzynarodowych od 1976 roku kolejno na stanowisku: asystenta, starszego asystenta, adiunkta i profesora nadzwyczajnego (od 2010). W latach 1984-1987 i 2002-2008 zastępca dyrektora Instytutu, w latach 1993-1999 i  2008-2012  prodziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. W latach: 1999-2002 – senator Uniwersytetu Warszawskiego; 1999-2014 – redaktor naczelny czasopisma ,,Stosunki Międzynarodowe-International Relations”.

Zainteresowania badawcze

W ramach  aktywności naukowej  prowadzi badania w czterech różnych dziedzinach. Pierwsza z nich dotyczy teorii stosunków międzynarodowych. Z inicjatywy profesora Józefa Kukułki tuż po studiach zaczął interesować się procesem kreowania i dojrzewania nowej dziedziny wiedzy, jaką była nauka o stosunkach międzynarodowych. Udział w pracach Międzyresortowej Naukowo-Badawczej Grupy Tematycznej MR III.3.7. zaowocował w 1978 roku jego pierwszą publikacją naukową na temat kategorii w brytyjskiej nauce o stosunkach międzynarodowych. Zainteresowania teoretyczne przesądziły o wyborze tematu rozprawy doktorskiej, która została poświęcona analizie dorobku badań międzynarodowych w Wielkiej Brytanii. W 1983 roku obronił rozprawę doktorską pt. Brytyjska nauka o stosunkach międzynarodowych, która została opublikowana w systemie „małej poligrafii”. Zainteresowania teorią i metodologią badań stosunków międzynarodowych pozostają żywą częścią jego życia naukowego.

Druga dziedzina zainteresowań badawczych wiąże się z uprawianą od pierwszych lat zatrudnienia dydaktyką. Wieloletnie nauczanie Międzynarodowych stosunków politycznych skłaniało go do studiowania rozmaitych aspektów polityki w stosunkach międzynarodowych. Indywidualnie i w zespołach badawczych podejmował wiele tematów, które sprzyjały porządkowaniu i objaśnianiu tego, co rzeczywiste i poznawalne w złożonym środowisku międzynarodowym. Szeroki zakres przedmiotowy tej aktywności objął m. in. internacjonalizację polityki państw, interesy narodowe i rację stanu, pozycję i role Polski w środowisku międzynarodowym, ewolucję systemu bezpieczeństwa międzynarodowego po „zimnej wojnie”, problemy równoważenia sił i  przywództwa mocarstw, stref wpływów i państw buforowych, przewartościowania prawa narodów do samostanowienia oraz relacje między suwerennością państw a integracją europejską. Ukoronowaniem jego dorobku w tej dziedzinie było opublikowanie w 2010 roku książki pt. Polityka w stosunkach międzynarodowych, która stała się podstawą awansu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Warszawskim.

Trzecia dziedzina zainteresowań naukowych łączy się z fascynacją badaniami wschodnioznawczymi. Inspiracją dla nich był pobyt badawczy w USA w roku akademickim 1987/1988 i wpływ takich badaczy amerykańskich, jak Bolesław Boczek i Robert W. Clawson z Kent State University, Ohio. Po powrocie podjął działalność w Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pod kierunkiem i we współpracy z profesorem Michałem Dobroczyńskim badano przebieg i konsekwencje dokonujących się przemian ustrojowych na obszarze poradzieckim. Efektem  specjalizacji w problematyce wschodniej stało się wiele prac w formie książek,  fragmentów opracowań zbiorowych oraz artykułów w czasopismach. Brał udział w redagowaniu czasopisma „Polityka Wschodnia”, organizowaniu dyskusji tematycznych w Centrum, konferencji krajowych i międzynarodowych, wyjazdów studyjnych. Z zainteresowań poradzieckim Wschodem rodziła się działalność ekspercka na temat polskiej polityki wschodniej (na przykład w zespole doradców prezydenta RP w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych), a także aktywność publicystyczna (na łamach gazet i czasopism) oraz szkoleniowa (na przykład w Instytucie Problemów Bezpieczeństwa). Obecnie bierze udział w pracach badawczych Międzyinstytutowej Pracowni Badań nad Rosją i Państwami Poradzieckimi WDiNP UW. W ramach zainteresowań wschodnioznawczych w pierwszej dekadzie lat 2000. podjął badania procesów identyfikacyjnych  na obszarze poradzieckim. Szczególną uwagę poświęcił budowaniu nowego wizerunku Rosji w stosunkach międzynarodowych. Efektem tych studiów była monografia pt. Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, (2006), która stała się podstawą awansu naukowego, zakończonego uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce.

Czwartą dziedziną badań jest problematyka negocjacji w stosunkach międzynarodowych. Po wielu latach praktyki dydaktycznej, związanej z nauczaniem przedmiotu Negocjacje międzynarodowe zrodziła się naturalna potrzeba uporządkowania ogromu nagromadzonej wiedzy. Negocjacje międzynarodowe nabierają coraz większego znaczenia ze względu na bardziej niż kiedykolwiek komplikującą się naturę stosunków międzynarodowych. Pojawianie się na masową skalę nowych podmiotów gry międzynarodowej czyni sztukę przetargu dyplomatycznego ważniejszym instrumentem polityki niż była dotąd siła militarna. Negocjacje stają się sposobem maksymalizacji korzyści w coraz bardziej współzależnym świecie, sposobem administrowania i zarządzania relacjami międzynarodowymi, w celu utrzymania ich w harmonii i równowadze. Rezultatem prac badawczych jest monografia pt. Negocjacje w stosunkach międzynarodowych (2013), która była podstawą uzyskania tytułu profesora (2015).

Dydaktyka

Międzynarodowe stosunki polityczne; Negocjacje międzynarodowe;  Polityka zagraniczna mocarstw;  Polityka wschodnia RP; Metodologia badań stosunków międzynarodowych; Podstawy ładu międzynarodowego w XXI wieku.

Seminaria

1. Problemy polityczne w stosunkach międzynarodowych Interesy państw i ich polityka zagraniczna. Państwa upadłe w stosunkach międzynarodowych. Quasi-państwa i problem ich uznania. Państwa buforowe i strefy wpływów. Rola przywództwa w stosunkach międzynarodowych. Odpowiedzialność wielkich mocarstw za pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe. Polityka zagraniczna mocarstw: USA, Chiny, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Indie, Brazylia, Republika Południowej Afryki. Procesy suwerenizacji i desuwerenizacji państw w świecie. Problemy samostanowienia narodów. Polityki bezpieczeństwa państw. Prawa mniejszości narodowych – autonomia terytorialna i funkcjonalna. Geopolityka i globalizacja. Struktura i funkcjonowanie ładu międzynarodowego. Tożsamość uczestników stosunków międzynarodowych. Wrogość i przyjaźń we współczesnym świecie. Bellizacja stosunków międzynarodowych (wzrost tendencji wojowniczych i konfliktogennych).

2. Problematyka negocjacyjna w stosunkach międzynarodowych Dialog międzynarodowy – dyplomacja „na szczycie”, dyplomacja wielostronna i dwustronna, dyplomacja publiczna. Przypadki konkretnych negocjacji między państwami i organizacjami międzynarodowymi. Negocjowanie w Unii Europejskiej. Negocjacje i mediacje w konfliktach międzynarodowych. Strategie i style negocjacyjne. Uwarunkowania kulturowe, psychologiczne i ideologiczne negocjacji międzynarodowych. Techniki i taktyki negocjacyjne. Sylwetki wybitnych negocjatorów we współczesnym świecie.

3. Rosja w stosunkach międzynarodowych Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej. Rosyjska polityka  zagraniczna. Interesy Rosji w „bliskiej zagranicy”. Stosunki rosyjsko-unijne. Stosunki Rosji z innymi potęgami: z USA, z Chinami, z Indiami, z Japonią, z Niemcami i Francją. Partnerstwo Wschodnie i wschodni wymiar Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej. Role międzynarodowe Rosji. Odbiór Rosji w środowisku międzynarodowym. Rosja w procesach globalizacji. Geopolityka i rywalizacja mocarstw w przestrzeni poradzieckiej. Stosunki polsko-rosyjskie i problemy ich normalizacji. Polityka wschodnia Polski. Problem Ukrainy w relacjach polsko-rosyjskich.

Najważniejsze publikacje

1. Monografie:

 • Brytyjska nauka o stosunkach międzynarodowych, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, Warszawa 1986, ss. 215.
 • Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006, ss. 421.
 • Polityka w stosunkach międzynarodowych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010, ss. 285.
 • Negocjacje w stosunkach międzynarodowych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2013, ss. 417.
 • Czas próby w stosunkach międzynarodowych. Miscellanea,  Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2017, ss. 387.

2. Prace zbiorowe pod redakcją:

 • Regiony graniczne. Współzależności i współpraca, Polska Rada Badań Pokoju, Warszawa 1993, ss.167.
 • Polska – Rosja. Czas przewartościowań, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995, ss.167.
 • Nowe role mocarstw (współredakcja: Bogusław Mrozek), Wydawnictwo Książkowe „Linia”, Warszawa 1996, ss. 164.
 • Patrząc na Wschód. Z problematyki polityki wschodniej III RP, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997, ss. 210.
 • Nowa tożsamość Niemiec i Rosji w stosunkach międzynarodowych (współredakcja: Witold M. Góralski), Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1999, ss. 228.
 • Historia. Stosunki Międzynarodowe. Amerykanistyka. Księga Jubileuszowa na 65-lecie Profesora Wiesława Dobrzyckiego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001, ss. 591.
 • Polska w stosunkach międzynarodowych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2007, ss. 236.
 • Polityka zagraniczna Rosji (współredakcja: Maciej Raś), Difin, Warszawa 2008, ss. 218.
 • Rosja w okresie prezydentury Władimira Putina (współredakcja: Alicja Stępień-Kuczyńska), Wydawnictwo Adam Marszałek, Łódź-Warszawa-Toruń 2008, ss. 400.
 • Stosunki Rosji z Unią Europejską. Otnoszenija Rossiji z Jewrosojuzom (współredakcja: Konstantin Chudoliej), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, ss. 314.
 • Rosja – refleksje o transformacji (współredakcja: Andrzej Skrzypek), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010, ss. 292.
 • Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej. Problemy tożsamości i adaptacji, Difin SA, Warszawa 2010, ss. 450.
 • Wizerunki międzynarodowe Rosji, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011, ss. 304.
 • Poland’s Foreign Policy in the 21st Century, Translated by Nyegosh Dube, Difin SA, Warszawa 2011, ss. 462.
 • Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich (współredakcja: Andrzej Skrzypek), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa 2012, ss. 222.
 • Rosja w procesach globalizacji, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa 2013, ss. 348.
 • Bariery modernizacji Rosji (współredakcja: Andrzej Skrzypek), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2014, ss. 244.
 • Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych (współredakcja: Ryszard Zięba, Justyna Zając), Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa 2015, ss. 291.
 • Rossijsko-polskije otnoszenija w zerkalie geopoliticzeskich koncepcij (współredakcja: Andrzej Skrzypek, Dmitrij Karnauchow, Oksana Pietrowskaja),   Rossijskij institut strategiczeskich issliedowanij, Moskwa 2015, ss. 266.
 • Rosja: rozważania imperiologiczne, (współredakcja: Andrzej Skrzypek), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, ss. 263.
 • Pamięć i polityka historyczna w stosunkach polsko-rosyjskich, (współredakcja: Andrzej Skrzypek), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2016, ss. 238.
 • „Stosunki Międzynarodowe/International Relations” tomy 21-50, 2000- 2014.

3. Opracowania dokumentów:

 • Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa 1996, s. 412.
 • Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, wydanie II, poprawione i uzupełnione, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa 1998, s. 500.
 • Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, wydanie III, zmienione i uzupełnione, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa 2004, s. 640.

4. Fragmenty opracowań zbiorowych:

 • Zestaw 24 haseł: Akt Chapultepec, Akt Contadory, Appeasement, Deklaracja ONZ o prawie narodów do pokoju, Dekret o pokoju, Disengagement, Greenpeace, Grupa z Contadory, Iustitia et Pax, Jana Pawła II filozofia pokoju, Manifest Pokoju, Modus vivendi, Pacem in terris, Plan Edena, Plan Gaitskella, Populorum progressio, Równowaga sił, Status quo, Światowy Dzień Pokoju, Światowe festiwale młodzieży i studentów, Torgau, Watykańska działalność na rzecz pokoju, Wychowanie dla pokoju, Zimna wojna, w: Leksykon Pokoju, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1987.
 • Międzynarodowy ład polityczny jako funkcja równowagi sił w stosunkach Wschód-Zachód, w: Józef Kukułka (red.), Problemy międzynarodowego ładu pokojowego, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, Warszawa 1987, s. 48-74.
 • Proces instytucjonalizacji międzynarodowych stosunków politycznych, w: Józef Kukułka (red.), Zmienność i instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988, s. 33-49.
 • Podejścia teoretyczne w brytyjskiej nauce o stosunkach międzynarodowych, Józef Kukułka (red.), Zmienność i instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988, s. 318-334.
 • Dezideologizacja polityki zagranicznej ZSRR i państw Europy Środkowo-Wschodniej, w: Józef Kukułka (red.), Polska a nowa Europa, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1991, s. 33-49.
 • Internacjonalizacja polityki państw, w: Józef Kukułka (red.), Internacjonalizacja życia narodów i państw, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, Warszawa 1991, s. 65-77.
 • Badania pokoju w Wielkiej Brytanii, w: Józef Kukułka (red.), Pokój w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1991, s. 23-32.
 • Socjologiczne ujęcie pokoju, Józef Kukułka (red.), Pokój w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1991, s. 97-108.
 • Polityczne środki i sposoby ochrony pokoju międzynarodowego, Józef Kukułka (red.), Pokój w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1991, s. 321-331.
 • ZSRR – wielka niewiadoma, w: Roman Kuźniar (red.), Krajobraz po transformacji. Środowisko międzynarodowe Polski lat dziewięćdziesiątych, Dom Wydawniczy i Handlowy ELIPSA, Warszawa 1992, s. 75-95.
 • Poland’s Chances and Possibilities in Shaping a New Political Order in Europe, w: Ziemowit Jacek Pietraś, Marek Pietraś (eds), Transnational Future of Europe, Maria Curie-Sklodowska University Press, Lublin 1992, s. 498-508.
 • Polityka zagraniczna a racja stanu, w: Józef Kukułka, Ryszard Zięba (red.), Polityka zagraniczna państwa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992, s. 173-190.
 • The Soviet Union as an Element of Poland’s International Milieu, w: Jerzy Hausner, Tadeusz Klementewicz (eds), The Protracted Death-Agony of Real Socialism. Political Mechanisms of Societal Life in Poland in the 1980’s, Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences, Warsaw 1992, s. 217-226.
 • Pozycja i role Polski w środowisku międzynarodowym, w: Edward Haliżak, Marek Tabor (red.), Polska w środowisku międzynarodowym. Problemy współzależności, Dom Wydawniczy i Handlowy ELIPSA, Warszawa 1993, s. 241-258.
 • Powstanie Wspólnoty Niepodległych Państw, w: Eugeniusz Zieliński (red.), Przeobrażenia ustrojowe w republikach dawnego ZSRR, Dom Wydawniczy i Handlowy ELIPSA, Warszawa 1993, s. 249-268.
 • Die polnische Staatsräson. Anfang der neunzinger Jahre, w: Konstanty Adam Wojtaszczyk (Hrsg.), Transformationsprozesse in Polen, Dom Wydawniczy i Handlowy ELIPSA, Warszawa 1993, s. 76-84.
 • Bałtycka strefa bezpieczeństwa regionalnego, w: Stanisław Bieleń (red.), Regiony graniczne. Współzależności i współpraca, Polska Rada Badań Pokoju, Warszawa 1993, s.143-155.
 • Erozja starego systemu bezpieczeństwa, w: Józef Kukułka (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie Środkowej po zimnej wojnie, Wydawnictwo: Agencja SCHOLAR, Warszawa 1994, s.13-22.
 • Przewartościowania struktury i koncepcji bezpieczeństwa, Józef Kukułka (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie Środkowej po zimnej wojnie, Wydawnictwo: Agencja SCHOLAR, Warszawa 1994, s. 23-31.
 • Polaryzacja w praktyce i teorii stosunków międzynarodowych po II wojnie światowej, w: Historia. Polityka. Stosunki Międzynarodowe. Księga jubileuszowa na 65-lecie Profesora Józefa Kukułki, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 1994, s. 33-43.
 • Negocjacje międzynarodowe jako przedmiot zainteresowań badawczych, w: Między polityką a historią. Księga pamiątkowa na 65-lecie Profesora Zygmunta Hemmerlinga, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 1995, s. 247-254.
 • Oczekiwania Polski wobec Rosji, w: Stanisław Bieleń (red.), Polska – Rosja. Czas przewartościowań, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995, s. 31-51.
 • Sfery wpływów w stosunkach międzynarodowych, w: Filozofia. Polityka. Stosunki Międzynarodowe. Księga jubileuszowa na 70-lecie Profesora Leszka Kasprzyka, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 1995, s. 21-28.
 • Podmiotowy aspekt równowagi międzynarodowej, w: Stosunki Międzynarodowe i Polityka. Wyzwania końca stulecia. Księga jubileuszowa na 65-lecie Profesora Bogusława Mrozka, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 1995, s. 25-35.
 • Budowa nowego sąsiedztwa Polski z Niemcami i Rosją, w: Michał Dobroczyński (red.), Niemcy – Polska – Rosja. Bezpieczeństwo europejskie i współpraca społeczeństw, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996, s. 45-58 (także w wersji niemieckiej i rosyjskiej).
 • Ciągłość i zmiana ról międzynarodowych Rosji, w: Bogusław Mrozek, Stanisław Bieleń (red.), Nowe role mocarstw, Wydawnictwo Książkowe „Linia”, Warszawa 1996, s. 39-61.
 • Rosyjskie interesy bezpieczeństwa w Europie Środkowej, w: Davis B. Bobrow, Edward Haliżak, Ryszard Zięba (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1997, s. 229-244.
 • Kierunki polityki wschodniej III Rzeczypospolitej, w: Stanisław Bieleń (red.) Patrząc na Wschód. Z problematyki polityki wschodniej III RP, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997, s. 11-46.
 • Eastern Policy of the Third Republic of Poland, w: Konstanty Adam Wojtaszczyk (ed.), Poland: Government and Politics, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 1997, s. 208-223.
 • Andrzej Drawicz – rzecznik zbliżenia dwu państw i narodów, w: Michał Dobroczyński (red.), Polacy i Rosjanie. Czynniki zbliżenia, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa-Toruń 1998, s. 9-36.
 • Uwarunkowania charakteru stosunków polsko-rosyjskich, w: Michał Dobroczyński (red.), Państwa „Trójkąta” wobec Rosji, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1999, s. 95-118.
 • Geopolityczne uwarunkowania interesów Rosji, w: Państwo- Demokracja – Samorząd. Księga Jubileuszowa na 65-lecie Profesora Eugeniusza Zielińskiego, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 1999, s. 319-338.
 • Geopolityczne uwarunkowania nowej tożsamości Rosji, w: Stanisław Bieleń, Witold M. Góralski (red.), Nowa tożsamość Niemiec i Rosji w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1999, s. 73-96.
 • Poland’s Place in International Relations, w: Konstanty Adam Wojtaszczyk (ed.), Poland in Transition, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warsaw 1999, s. 129-148.
 • Wschodnie kierunki polityki polskiej: Rosja, Ukraina i Białoruś, w: Adam Bromke, Władysław Tybura (red.), Polska u progu XXI wieku, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Warszawa 2000, s. 49-76.
 • Rosja w poszukiwaniu demokratycznej tożsamości, w: Alicja Stępień-Kuczyńska, Janusz Adamowski (red.), Szkice o Rosji, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Łódź-Warszawa 2000, s. 21-40.
 • Stosunki izraelsko-polskie, w: Konstanty Adam Wojtaszczyk (red.), Współczesny Izrael, Fundacja EUROPEA, Warszawa 2001, s. 80-105.
 • Północnoamerykański styl negocjacji, w: Historia. Stosunki Międzynarodowe. Amerykanistyka. Księga Jubileuszowa na 65-lecie Profesora Wiesława Dobrzyckiego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001, s. 51-72.
 • O pojmowaniu równowagi sił w stosunkach międzynarodowych, w: Polska-Niemcy. Nadzieja i zaufanie. Księga Jubileuszowa na 80-lecie Urodzin Profesora Mieczysława Tomali, Fundacja POLITEJA, Warszawa 2002, s. 109-126.
 • Polityka zagraniczna Rosji, w: Janusz Adamowski, Andrzej Skrzypek (red.), Federacja Rosyjska 1991-2001, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2002, s. 253-338.
 • Społeczeństwa państw Europy Środkowej i Wschodniej, w: Konstanty Adam Wojtaszczyk, Polska-Unia Europejska, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2003, s. 315-344.
 • Przywództwo globalne Stanów Zjednoczonych Ameryki, w: Edward Haliżak, Roman Kuźniar (red.), Prawo, instytucje i polityka w procesie globalizacji. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Symonidesowi, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2003, s. 408-426.
 • Suwerenność państw i integracja europejska – wpływy i zależności, w: Grażyna Michałowska (red.), Integracja europejska – Instytucje – Polityka – Prawo, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2003, s. 39-59.
 • Rosja wobec instytucjonalizacji współpracy międzynarodowej w Europie, w: Stanisław Parzymies, Ryszard Zięba (red.), Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004, s. 122-145.
 • Tożsamość i interesy narodowe w procesach identyfikacji międzynarodowej państw, w: Roman Kuźniar (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 518-540.
 • Stosunki polsko-rosyjskie a aktywność Polski w Unii Europejskiej, w: Michał Dobroczyński (red.), Wschód jako partner Unii Europejskiej, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 65-81.
 • Państwa upadłe, w: Janusz Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych – bilans i perspektywy, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006, s. 622-639.
 • Polityka w stosunkach międzynarodowych, w: E. Haliżak i in. (red.), Stosunki międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006, s. 954-983.
 • Międzynarodowe stosunki polityczne, w: Konstanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski (red.), Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2007, s. 786-809.
 • Pozycja geopolityczna Polski, w: Stanisław Bieleń (red.), Polska w stosunkach międzynarodowych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2007, s. 15-32.
 • Rosyjskie paradoksy, w: Mirosław Karwat (red.), Paradoksy polityki, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2007, s. 406-425.
 • Identyfikacja Rosji w stosunkach międzynarodowych, w: Stanisław Bieleń, Maciej Raś (red.), Polityka zagraniczna Rosji, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2008, s. 13-46.
 • Powrót Rosji do gry wielkomocarstwowej, w: Alicja Stępień-Kuczyńska, Stanisław Bieleń (red.), Rosja w okresie prezydentury Władimira Putina, Wydawnictwo Adam Marszałek, Łódź-Warszawa-Toruń 2008, s. 229-256.
 • Tożsamość europejska Rosji – związki i różnice cywilizacyjno-kulturowe, w: Stanisław Bieleń, Konstantin Chudoliej (red.), Stosunki Rosji z Unią Europejską. Otnoszenija Rossiji z Jewrosojuzom, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 11-35.
 • Stosunki Unia Europejska-Rosja, w: Stanisław Parzymies (red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009, s. 212-236.
 • Państwa w stanie kryzysu i upadku?, w: Mirosław Sułek, Janusz Symonides (red.), Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 45-64.
 • Postimperializm-neoimperializm-transimperializm: próba oceny rosyjskiej polityki zagranicznej, w: Stanisław Bieleń, Andrzej Skrzypek (red.), Rosja – refleksje o transformacji, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010, s. 235-265.
 • Polska między Niemcami a Rosją – determinizm czy pluralizm geopolityczny?, w: Stanisław Bieleń (red.), Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej. Problemy tożsamości i adaptacji, Difin SA, Warszawa 2010, s. 268-287.
 • Nowa dynamika geopolitycznej fragmentacji porządku międzynarodowego, w: Janusz Symonides (red.), Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010, s. 21-42.
 • Oblicza imperializmu rosyjskiego, w: Adriana Dudek, Renata Mazur (red.), Rosja między imperium a mocarstwem nowoczesnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 25-38.
 • Po co nam „nowa” Rosja? w: Stanisław Zawiśliński, Trudne łatwe czasy. Rozmowy z humanistami, Wydawnictwo „Skorpion”, Warszawa 2011, s. 46-62.
 • Identyfikacja wizerunkowa Rosji w stosunkach międzynarodowych, w: Stanisław Bieleń (red.), Wizerunki międzynarodowe Rosji, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011, s. 13-35.
 • Unia Europejska i Rosja w przestrzeni poradzieckiej – rywalizacja i współpraca, w: Joachim Diec (red.), Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata, cz. 3: Kontekst międzynarodowy, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011, s. 221-238.
 • Siła motywacyjna w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, w: Agnieszka Bryc, Agnieszka Legucka, Agata Włodkowska-Bagan (red.), Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego. Księga poświęcona pamięci Profesora Kazimierza Malaka, Difin, Warszawa 2011, s. 64-76.
 • Poland between Germany and Russia – determinism or geopolitical pluralism? w: Stanisław Bieleń (ed.), Poland’s Foreign Policy in the 21st Century, Translated by Nyegosh Dube, Difin SA, Warszawa 2011, s. 272-291.
 • Refleksje o ładzie poznawczym i ładzie faktycznym w stosunkach międzynarodowych, w: Włodzimierz Mich, Jakub Nowak (red.), Wokół teorii stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 209-227.
 • Szanse na pojednanie polsko-rosyjskie w świetle wyzwań geopolitycznych, w: Stanisław Bieleń, Andrzej Skrzypek (red.), Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa 2012, s. 197-217.
 • Rosja jako uczestnik procesów globalizacyjnych, w: S. Bieleń (red.), Rosja w procesach globalizacji, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa 2013, s. 11-32.
 • Erozja monocentryzmu w stosunkach międzynarodowych, w: Piotr Eberhardt (red.), Studia nad geopolityką XX wieku, „Prace Geograficzne” 2013, nr 242, s. 97-115.
 • Meandry modernizacyjne Rosji w: Joachim Diec, Anna Jach (red.), Fenomen Rosji. Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju. Część 2: Kontekst polityczny i gospodarczy, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, s. 141-151.
 • Redefinicja mocarstwowości Rosji w stosunkach międzynarodowych, w: Janusz Gołota (red.), Między historią polityczną a historią społeczną. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Skrzypkowi w siedemdziesięciolecie urodzin, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Pułtusk-Olsztyn-Ostrołęka-Warszawa 2014, s. 43-63.
 • Pułapki charakteru narodowego, w: Grażyna Michałowska, Justyna Nakonieczna, Hanna Schreiber (red.), Kultura w stosunkach międzynarodowych, t. 2: Pułapki kultury, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 197-214.
 • Aspiracje mocarstwowe w polityce zagranicznej Rosji, w: Marek Pietraś, Hanna Dumała, Beata Surmacz, Agata W. Ziętek (red.), Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych. Dziedzictwo intelektualne Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, s. 373-387.
 • Szanse modernizacji na tle osobliwości rosyjskiej polityki, w: Stanisław Bieleń, Andrzej Skrzypek (red.), Bariery modernizacji Rosji, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2014, s. 209-232.
 • Znaczenie I wojny światowej w Rosji, w: Joanna Dobrowolska-Polak (red.), Polityki pamięci i dyskursy pamięci w 100-lecie wybuchu I wojny światowej, Seria wydawnicza: „IZ Policy Papers” nr 13 (I), Poznań 2014, s. 93-112.
 • Trudności w normalizacji stosunków polsko-rosyjskich, w: Katarzyna Czornik, Miron Lakomy, Mieczysław Stolarczyk (red.), Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku  XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 285-300.
 • Gieopoliticzeskoje myszlienije o mieżdunarodnom poriadkie, w:  Stanisław Bieleń, Andrzej Skrzypek, Dmitrij Karnauchow, Oksana Pietrowskaja (red.), Rossijsko-polskije otnoszenija w zerkalie geopoliticzeskich koncepcij, Rossijskij institut strategiczeskich issliedowanij, Moskwa 2015, s. 8-26.
 • Niemiecko-polsko-rossijskij trialog, ili ob idieje „kaliningradzkogo trieugolnika”, w:  Stanisław Bieleń, Andrzej Skrzypek, Dmitrij Karnauchow, Oksana Pietrowskaja (red.), Rossijsko-polskije otnoszenija w zerkalie geopoliticzeskich koncepcij, Rossijskij institut strategiczeskich issliedowanij, Moskwa 2015, s. 168-183.
 • Szansy na polsko-rossijskoje primirienie w swietie geopoliticzeskich wyzowow, w:  Stanisław Bieleń, Andrzej Skrzypek, Dmitrij Karnauchow, Oksana Pietrowskaja (red.), Rossijsko-polskije otnoszenija w zerkalie geopoliticzeskich koncepcij, Rossijskij institut strategiczeskich issliedowanij, Moskwa 2015, s. 244-262.
 • Strategie negocjacji dyplomatycznych, w: Adriana Dudek (red.), W kręgu nauki o stosunkach międzynarodowych. Księga dedykowana Profesor Teresie Łoś-Nowak, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2015, s. 253-265.
 • Badania polskiej polityki wschodniej, w: Justyna Zając, Agata Włodkowska-Bagan, Marcin Kaczmarski (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe: Polska-Europa-Świat. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Ziębie z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa 2015, s. 337-347.
 • Negocjacje dyplomatyczne, w: Marta Szuniewicz (red.), Mare Nostrum. Księga jubileuszowa prof. dr. hab. Leonarda Łukaszuka, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2015, s. 234-254.
 • Rosyjski rewizjonizm geopolityczny w stosunkach międzynarodowych, w: Stanisław Bieleń, Andrzej Skrzypek (red.), Rosja: rozważania imperiologiczne, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 239-251.
 • Powrót do Realpolitik w stosunkach Rosji z Zachodem jako konsekwencja konfliktu na Ukrainie, w: Katarzyna Czornik, Miron Lakomy, Mieczysław Stolarczyk (red.), Implikacje konfliktu ukraińskiego dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski. Aspekty polityczne, wojskowe, gospodarcze oraz społeczne, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach, Katowice 2015, s. 387-404.
 • Ład hegemoniczny w XXI wieku, w:  Marcin F. Gawrycki et al. (red.), Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2016, s. 651-662.
 • Stygmatyzacja polskiej pamięci historycznej…  i co dalej? w: Stanisław Bieleń, Andrzej Skrzypek (red.), Pamięć i polityka historyczna w stosunkach polsko-rosyjskich, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2016, s. 223-238.
 • Comparing Polish-German and Polish-Russian reconciliation efforts, w: Annika Frieberg, C.K. Martin Chung (eds), Reconciling with the Past. Resources and Obstacles in a Global Perspective, (współautor),  Routledge, London-New York 2017, s. 148-160.
 • Culture in International Negotiations, w: Grażyna Michałowska, Hanna Schreiber   (eds), Culture(s)  in International Relations, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main-New York 2017,  s. 129-151.
 • Kultura w negocjacjach dyplomatycznych, w: Ryszard Stemplowski (red.), Współczesna kultura dyplomatyczna, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2017, s. 261-279.

5. Artykuły naukowe w czasopismach:

 • Koncepcje pokojowego współistnienia w brytyjskiej nauce o stosunkach międzynarodowych, „Sprawy Międzynarodowe” 1983, nr 1, s. 103-114.
 • Modele bezpieczeństwa międzynarodowego w nauce brytyjskiej, „Sprawy Międzynarodowe” 1983, nr 10, s.107-120.
 • Główne tendencje metodologiczne w brytyjskiej nauce o stosunkach międzynarodowych, „Studia Nauk Politycznych” 1985, nr 1, s.75-92.
 • Geneza i rozwój brytyjskiej nauki o stosunkach międzynarodowych, „Stosunki Międzynarodowe” 1985, t. 4, s. 93-115.
 • Kategoria „społeczności międzynarodowej”, „Stosunki Międzynarodowe” 1985, t. 5, s. 117-129.
 • Badania nad pokojem w Wielkiej Brytanii, „Stosunki Międzynarodowe” 1987, t. 7, s. 127-134.
 • Wartości kulturalne w polskiej polityce zagranicznej, „Edukacja Polityczna” 1987, vol.10 (współautor: Grażyna Michałowska), s. 275-289.
 • Polityczne środki i sposoby ochrony pokoju międzynarodowego, „Sprawy Międzynarodowe” 1990, nr 4, s. 27-40.
 • Polska a nowy ład polityczny w Europie, „Sprawy Międzynarodowe”1991, nr 2, s. 23-34.
 • Związek Radziecki a polska racja stanu, „Studia i Materiały CBW UW”, Warszawa 1991, z. 11.
 • Demokratyzacja stosunków sąsiedzkich państw Europy Środkowo-Wschodniej, „Sprawy Międzynarodowe” 1991, nr 5, s. 21-36.
 • Socjologiczne ujęcie pokoju, „Sprawy Międzynarodowe” 1991, nr 7-8, s. 117-126.
 • Polityka zagraniczna a racja stanu, „Sprawy Międzynarodowe” 1992, nr 3, s. 7-20.
 • Internacjonalizacja polityki państw, „Stosunki Międzynarodowe” 1992, t.14, s. 87-102.
 • Wizje przyszłego rozwoju Europy, „Stosunki Międzynarodowe” 1992, t. 15, s. 11-27.
 • Polityczna transformacja państw postradzieckich, „Studia i Materiały CBW UW” 1992, z. 29.
 • Sojusze międzynarodowe, „Stosunki Międzynarodowe” 1992, t. 16, s. 25-36.
 • Rosyjskie strategie międzynarodowe, „Polityka Wschodnia” 1993, nr 1, s. 9-30.
 • Koncepcja stosunku sił, „Polityka Wschodnia” 1994, nr 2, s. 97-112.
 • Poland’s Expectations Towards Russia, ,,Polish Political Science Yearbook 1994”, Lublin 1994, s. 183-192.
 • Państwa buforowe w stosunkach międzynarodowych, „Stosunki Międzynarodowe” 1995, t.17, s. 9-20.
 • Pytania o rację stanu, „Stosunki Międzynarodowe” 1996, t. 18, s. 35-47.
 • Uwarunkowania przystąpienia Polski do NATO, „Studia Europejskie” 1997, nr 1, s. 117-134.
 • Przewartościowania prawa narodów do samostanowienia, „Stosunki Międzynarodowe” 1998, t. 19, s. 9-28.
 • Ukraina a Rosja – niezależność i dominacja, „Polityka Wschodnia” 1998, nr 1, s. 7- 30.
 • Polska a perspektywy Europy Środkowej i Wschodniej, „Studia Europejskie” 1998, nr 3, s. 63-84.
 • Polska w świecie na przełomie stuleci, „Stosunki Międzynarodowe” 1999, t. 20, s. 35–52.
 • Rosja w kryzysie, „Polityka Wschodnia” 1999, nr 2, s. 27-50.
 • Orientacje ideowo-programowe w rosyjskiej polityce zagranicznej, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2000, t. 22, nr 3-4, s. 51-69.
 • Suwerenność państw w stosunkach międzynarodowych – zarys ewolucji, „Świat i Polityka” 2002, nr 1-2, s. 9-30.
 • Szkice z historii dyplomacji – od starożytności do renesansu, „Świat i Polityka” 2002, nr 3-4, s. 35-52.
 • Specyfika negocjacji w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, „Przegląd Europejski” 2002, nr 2, s. 70-91.
 • Prawne ujęcie negocjacji międzynarodowych, „Świat i Polityka” 2003, nr 1-2, s. 33-52.
 • Problemy identyfikacji nowej Rosji, „Polityka Wschodnia” 2004, nr 1-2, s. 57-79.
 • Paradoksy polskiej polityki zagranicznej, „Studia Europejskie” 2004, nr 2, s. 9-30.
 • Identity Problems in the New Russia, ,,The Polish Foreign Affairs Digest” 2005, t. 5, nr 1, s. 103-126.
 • Kierunki i priorytety polityki zagranicznej Rosji, ,,Przegląd Europejski” 2005, nr 2, s. 30-50.
 • Dziedzictwo mocarstwowe i imperialne Rosji, „Polityka Wschodnia” 2005, nr 1-2, s. 57-79.
 • Paradoxes in the perception of contemporary Russia, “Lithuanian Foreign Policy Review” 2007, vol. 19, s. 69-90.
 • Self-Determination in the Contemporary World, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” Sectio K Politologia, vol. XV, 2008, s. 7-28.
 • Deficyt realizmu w polskiej polityce zagranicznej, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2008, nr 3-4, s. 9-30.
 • Rosja we współczesnym świecie, „Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych” 2009, nr 2, s. 5-26.
 • Geopolityczne myślenie o ładzie międzynarodowym, „Przegląd Geopolityczny” 2009, t. 1, s. 27-46.
 • Adama Bromke wkład w rozumienie stosunków międzynarodowych, „Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych” 2010, nr 3, s. 17-31.
 • La géopolitique polonaise en question, „Annuaire français de relations internationales” 2011, vol. XII, s. 307-319.
 • O polskiej polityce wschodniej – aspekty poznawcze i praktyczne, „Polityka Wschodnia” 2012, nr 1, s. 11-33.
 • The possibility of reconciliation in Polish-Russian relations, „Lithuanian Foreign Policy Review” 2012, vol. 27, s. 11-34.
 • Trialog niemiecko-polsko-rosyjski, czyli o idei „trójkąta kaliningradzkiego”, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2012, t. 12, nr 2 (64), s. 5-27.
 • Russian relations: Know the neighbor, „Warsaw Business Journal, January 9-15, 2012.
 • Cechy i zasady prawne negocjacji międzynarodowych, „e-Politikon”. Kwartalnik Politologiczny OAP UW” 2013, nr 6, s. 249-280, http://www.epolitikon.pl/
 • Identyfikacja mocarstwowa Rosji, „Polityka Wschodnia” 2013, nr 1, s. 17-29.
 • The chances of reconciliation between Poland and Russia, „Baltic Rim Economies (BRE), Quarterly Review”, 23 May 2013, Issue no. 3.
 • Rozważania o polskim interesie narodowym, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations”   2014, tom 50, nr 2, s. 57-73.
 • The difficulties in the normalization of Polish-Russian relations, „Studia Politologica Ucraino-Polona” 2014, t. 4, s. 61-70.
 • Pojednanie w stosunkach polsko-niemieckich i polsko-rosyjskich, „Studia Wschodnioeuropejskie” 2014, nr 1, s. 5-26, http://www.swe.uw.edu.pl
 • Panrussianism in Russia’s  Great Power and Imperial Identity, „Studia Politologiczne”  2016, vol. 40, s. 121-139.
 • NATO – czas przewartościowań, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations”  2016, nr 1, t. 52, s. 37-50.
 • Superordynacja i subordynacja w stosunkach międzynarodowych – geopolityka hegemonii i podporządkowania, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2016, nr 4, s. 196—219.
 • Историческая память в польско-российских отношениях, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations”  2016, nr 3, s. 65-80.
 • Rosja wobec pozimnowojennego ładu międzynarodowego, „Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis”, Folia 214, ,,Studia Politologica” XVII, 2016, s. 80-94.
 • Pax melior est, „Dyplomacja i Bezpieczeństwo” 2016, nr 1, s. 33-48.
 • НАТО в мире переоценки. Как вернуть альянсу смысл и перспективу (1),  «Россия в глобальной политике», № 3, Май/Июнь 2017; http://www.globalaffairs.ru/number/NATO-v-mire-pereotcenki-18810

6. Recenzje:

 • Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi, International Relations Theory. Realism, Pluralism, Globalism, Macmillan Publishing Company, New York 1987, s. 613. ,,Stosunki Międzynarodowe” 1991, t. 12, s. 167-170.
 • Allen Lynch, The Soviet Study of International Relations, University Press Cambridge, Cambridge 1987, s. XII, 197. ,,Stosunki Międzynarodowe” 1991, t. 13, s. 159-164.
 • Peter Wallensteen (ed.), Peace Research. Achievements and Challenges, Westview Press, Boulder and London 1988, s. X, 275.,,Stosunki Międzynarodowe”1992, t. 14, s. 171-175.
 • Rossija i Centralnaja Jewropa w nowych gieopoliticzeskich riealnostiach, pod red. W. Kisieliewa i L. Sziszeliny, Moskwa 1995, s. 376. „Polityka Wschodnia” 1996, nr 2, s. 141-145.
 • Teresa Łoś-Nowak (red.), Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota-Mechanizmy działania-Zasięg, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997, s. 188, „Stosunki Międzynarodowe” 1999, t. 20, s. 187-188.
 • Kazimierz Łastawski, Racja stanu Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa 2000, s. 237. „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2000, t. 22, nr 3-4, s. 217-221.
 • Elżbieta Stadtmüller, Pożegnanie z nieufnością. Rozszerzenie NATO i UE a stosunki polsko-rosyjskie w kontekście bezpieczeństwa europejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 242. „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2003, t. 28, nr 3-4, s. 247-250.
 • Marek Pietraś (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 659, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2007, nr 1-2, s. 269-273.
 • Kazimierz Łastawski, Polska racja stanu po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 259: „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2009, nr 3-4, s. 287-290.
 • Andrzej Gil, Tomasz Kapuśniak (red.), Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania. Koncepcje. Realizacja, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin-Warszawa 2009, s. 416; „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2010, nr 1-2, s. 279-282.
 • Ежи Вятр,  Польша и Россия в свете истории и современности, СПбГУП, Избранные лекции Университета: Выпуск 155, Санкт-Петербург 2013, c. 40; „Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych”  2013, t. 27, nr 4, s. 69-72.
 • Andrzej Harasimowicz, Bezpieczeństwo Polski, 1918-2004. Granice, system międzynarodowy, siła własna, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, s. 425; „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2014, t. 50, nr 2, s. 347-349.