Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Prof. Stanisław Parzymies

Prof. Stanisław Parzymies
profesor zwyczajny, emerytowany
Zakład Integracji Europejskiej

Sylwetka

Absolwent Wydziału Dyplomatyczno-Konsularnego Szkoły Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie (1961). W latach 1975-1993 pracownik naukowy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. W 1979 r. uzyskał stopień doktora. W 1985 r. uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim stopień doktora habilitowanego nauk politycznych. Od 1993 r. profesor nauk humanistycznych. Od 1994 r. zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego UW, a od 2000 r. na stanowisku profesora zwyczajnego UW. Były przewodniczący z wyboru Rady Naukowej Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW oraz były kierownik Zakładu Integracji Europejskiej ISM.

Zainteresowania badawcze

Aspekty instytucjonalne, polityczne i obronne integracji europejskiej; polityka zewnętrzna Unii Europejskiej; polityka zagraniczna Francji; stosunki francusko-niemieckie; stosunki transatlantyckie; historia dyplomacji oraz prawo dyplomatyczne.

Dydaktyka

Stosunki międzynarodowe w Europie (również w j. francuskim dla studentów zagranicznych), Prawo dyplomatyczne.

Seminaria

Stosunki międzynarodowe w Europie po II wojnie światowej. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo Unii Europejskiej. Polityka zagraniczna Francji. Stosunki międzynarodowe w regionie Morza Śródziemnego

Najważniejsze publikacje

 

Książki:

 • Stosunki międzynarodowe w Europie. 1945-2009, (autor) Warszawa 2009, wyd. III.
 • Dyplomacja czy siła ? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych (autor, redakcja naukowa, wstęp), Warszawa 2009 r.
 • Integracja europejska w dokumentach, PISM, ( wstęp i wybór dokumentów) Warszawa 2008
 • OSCE and Minorities. Assessment and Prospects (ed.), Warsaw 2007
 • Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy w Europie, (autor i redakcja naukowa we współpracy z R. Ziębą) Warszawa 2004.
 • Unia Europejska. Nowy typ współpracy międzynarodowej, (autor i redakcja naukowa we współpracy z E. Haliżakiem) Warszawa 2002.
 • Europejskie struktury współpracy, (autor i redakcja) Warszawa 1997, II wyd.
 • Czynnik wowy w polityce zagranicznej Francji 1958-1982, (autor) Warszawa 1984

Artykuły naukowe i rozdziały w książkach:

 • Unia Europejska jako uczestnik stosunków międzynarodowych, w: Stanisław  Parzymies (redakcja i wstęp): Dyplomacja czy siła ? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, s. 15-53;
 • Państwo w procesie integracji europejskiej, w: Mirosław Sułek, Janusz Simonides (redakcja naukowa): Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 179-206;
 • Wpływ państw członkowskich UE z Europy Środkowej na kształt stosunków Unii z Rosją, w: Stanisław Bieleń i Konstantin Chudoliej (redakcja): Stosunki Rosji z Unią Europejską. Отношения России с Евросюзом. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 272-295;
 • La France-une puissance moyenne á vocation globale, w : Irena Stawowy-Kawka (redakcja) : Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 291-304;
 • Francuska prezydencja w Unii Europejskiej, [w] ,,Sprawy Międzynarodowe”, nr 1 (LXII) 2009, s. 63-86 (ISSN 0038-853X, wydawca: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 00-950 Warszawa, ul. Warecka 1a, kwartalnik);
 • Bezpieczeństwo i współpraca w regionie Morza Śródziemnego-wielkie wyzwanie dla Europy [w],, Stosunki Międzynarodowe”, nr  3-4 (t. 40) 2009, s. 9-32
 • La France et l’Europe centrale, [w] ,,Annuaire français de relations internationales”, volume X, 2009, s. 515-529,  wydawca : Le Centre Thucydide-Analyse et recherche en relations internationale, Université Panthéon-Assas, Paris II, 12, Place du Panthéon-Assas, bureau 219, rocznik) .
 • Polityka zagraniczna Francji Sarkozy’ego, [w:] ,”Sprawy Międzynarodowe�, nr 3, 2007.
 • Polska w Organizacji Narodów Zjednoczonych, [w:] Janusz Symonides (red.): Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Warszawa 2006.
 • Unia Europejska-stan i kierunki zmian, [w:] Edward Haliżak (red.): Stosunki międzynarodowe w XXI wieku, Warszawa 2006.
 • Analiza krytyczna teorii integracji europejskiej, [w:] Roman Kuźniar (red.): Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Warszawa 2005
 • European Union and the Question of European and global Security After 11 September 2001, in. Hans J. Giessman, Roman Kuźniar, Zdzisław Lachowski (eds): International Security in a Time of Change. Threats-Concepts-Institutions, Baden Baden 2004
 • Perceptions extérieures de la politique étrangere de la France: le cas de la Pologne, [w] Annuaire français de Relations internationales, Bruxelles 2000.