Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Proseminaria i seminaria dyplomowe, egzaminy dyplomowe

14.05.2012 r.

AKTUALNE WYMOGI,  KTÓRE WINNA SPEŁNIAĆ PRACA MAGISTERSKA/LICENCJACKA

(Zarządzenie Nr 16 Rektora UW zmieniające Zarządzenia Nr 8 Rektora UW )

Student po uzyskaniu absolutorium składa trzy jednakowe egzemplarze pracy magisterskiej/licencjackiej, podpisane własnoręcznie przez studenta i kierującego pracą, przeznaczone dla kierującego pracą, recenzenta i do akt studenta.

Egzemplarz do akt musi być drukowany dwustronnie (tylko ten jeden składamy w sekretariacie).

*strona tytułowa pracy  magisterskiej/licencjackiej  powinna zawierać   następujący  tekst rozmieszczony proporcjonalnie:

Uniwersytet Warszawski
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Imię i nazwisko
Nr albumu
tytuł pracy dyplomowej (w języku polskim)
(tytuł pracy magisterskiej nie może być pisany drukowanymi literami)

Praca licencjacka na kierunku (odpowiednio):

 • bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna w specjalności dziennikarstwo; public relations i marketing medialny; fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza (odpowiednio);
 • europeistyka;
 • politologia;
 • polityka społeczna;
 • stosunki międzynarodowe.

Praca magisterska na kierunku (odpowiednio):

 • bezpieczeństwo wewnętrzne;
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna w specjalności dziennikarstwo; public relations i marketing medialny; fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza (odpowiednio);
 • europeistyka;
 • nauki o rodzinie;
 • politologia w specjalności administracja publiczna, marketing i doradztwo polityczne, studia europejskie (studia II stopnia);
 • politologia w specjalności nauki polityczne (jednolite magisterskie);
 • politologia w specjalności polityka społeczna (jednolite magisterskie);
 • polityka społeczna w specjalności rozwój  lokalny/rynek pracy (studia II stopnia);
 • stosunki międzynarodowe (studia zaoczne);
 • stosunki międzynarodowe w specjalności dyplomacja współczesna / integracja europejska / międzynarodowa polityka handlowa / studia pozaeuropejskie / bezpieczeństwo i studia strategiczne/ (odpowiednio – studia stacjonarne jednolite magisterskie);
 • stosunki międzynarodowe w specjalności dyplomacja współczesna / integracja europejska / międzynarodowa polityka handlowa  / bezpieczeństwo i studia strategiczne/ studia pozaeuropejskie/ studia Wschodnioazjatyckie / Graduate MA Program in International Relations (studia II stopnia);
Praca wykonana pod kierunkiem
(tytuł/stopień naukowy imię i nazwisko)
(nazwa jednostki zatrudniającej kierującego pracą)
Warszawa, miesiąc, rok

Na stronie tytułowej musi znaleźć się datowane stwierdzenie promotora o przyjęciu pracy.

*druga strona pracy zawiera (Zał. 1):

 • oświadczenie kierującego pracą o dopuszczeniu pracy do dalszego postępowania;
 • oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy oraz o zgodności wersji drukowanej pracy z jej wersją elektroniczną.

*trzecia strona zawiera:

 • streszczenie pracy (nie więcej niż 800 znaków) – około 16 wierszy,
 • słowa kluczowe (maksymalnie 10 słów) formułowane w mianowniku liczby pojedynczej pisane w jednym ciągu z przecinkami,
 • dziedzina pracy, numer kodowy i nazwa (odpowiednio):

8.900 – inne nauki humanistyczne (nauki o rodzinie)

14.100 –  politologia

14.100 – polityka społeczna

14.600 – stosunki międzynarodowe

14.600 –  europeistyka

14.900 – inne dziedziny nauki związane z naukami społecznymi (bezpieczeństwo wewnętrzne)

15.100 – dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 • tytuł pracy dyplomowej w języku angielskim ( nie może być pisany drukowanymi literami)
Promotor zobowiązany jest do dostarczenia do sekretariatu studium informacji o dacie zatwierdzenia tematu pracy.

Niespełnienie w/w wymogów uniemożliwi przyjęcie pracy magisterskiej/ licencjackiej do archiwizacji.

 

Warunkiem obrony pracy magisterskiej/licencjackiej jest złożenie przez studenta w sekretariacie studiów następujących dokumentów:

 

 • dwustronnie drukowanej pracy magisterskiej/licencjackiej oraz elektronicznej wersji pracy z plikiem, z którego dokonano wydruku na nośniku CD lub DVD. Plik (jeden) musi być zapisany w dwóch formatach PDF i DOC. Plik PDF nie może być większy niż 25 MB;
 • informacji od promotora o proponowanym składzie komisji egzaminacyjnej (przewodniczący, recenzent) oraz proponowanej dacie obrony;
 • 4 zdjęcia (bez wersji angielskiej) lub 5 zdjęć (z wersją angielską) do dyplomu o formacie 4,5×6,5 cm;
 • dodatkowe zdjęcie do dyplomu z wyróżnieniem,
 • w INP (studia dzienne i wieczorowe) dodatkowe zdjęcie do certyfikatu specjalizacyjnego;
 • studenci studiów dziennych – obiegówki z Domu Studenta;
 • opłatę za dyplom w wysokości 60 zł (bez wersji angielskiej) lub 100 zł (z wersją angielską) należy wpłacić na indywidualne konto bankowe widoczne w usosweb dopiero po ukazaniu się należności w systemie;
 • legitymacji studenckiej (z wyjątkiem studentów III roku studiów I stopnia w roku akad. 2011/12);
 • karty obiegowej (wzór dostępny na stronie WDiNP lub w sekretariacie studiów);
 • indeksu/ karty okresowych osiągnięć;
 • dodatkowo:
  • studenci, którzy chcą aby w suplemencie umieszczone były dodatkowe informacje o odbytych praktykach (obowiązkowych/dobrowolnych) lub udziale w kołach naukowych muszą dostarczyć dokumenty potwierdzające te fakty oraz przekazać stosowne informacje w formie papierowej i elektronicznej (na  nośniku DVD, CD)  w języku polskim i w języku angielskim (bez ramek). Informacje muszą być dostarczone do sekretariatu studiów do 20 maja br.;
  • studenci, którzy nie chcą dyplomu w wersji angielskiej muszą złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji w sekretariacie;
  • studenci ISM (studia dzienne) studiujący według ITS zobowiązani są do dostarczenia  wykazu przedmiotów realizowanych poza własnym instytutem w wersji polskiej i angielskiej w formie elektronicznej (na nośniku DVD, CD) oraz w formie papierowej potwierdzonej przez właściwy sekretariat.

Uwaga !

opłatę za dyplom w wysokości 60 zł (bez wersji angielskiej) lub 100 zł (z wersją angielską) należy wpłacić na indywidualne konto bankowe widoczne w usosweb dopiero po ukazaniu się należności w systemie;

 

Ostateczne ustalenie terminu obrony pracy dyplomowej będzie możliwe dopiero po zarchiwizowaniu pracy magisterskiej/licencjackiej przez DSK (Dział Sieci Komputerowych UW), które nastąpi po zebraniu kompletu w/w dokumentów.

 

Zgodnie § 16 Uchwały Rady Wydziału z dnia 23 czerwca 2010 r. z podpisana przez promotora praca dyplomowa musi być złożona w sekretariacie studiów w celu archiwizacji nie później niż 2 tygodnie przed planowanym terminem ukończenia studiów.

 

W związku z krótkim  okresem przewidzianym na przygotowanie dyplomów ostatnie egzaminy dyplomowe przed wakacjami mogą odbywać się do 10.07.2012 r. Egzamin dyplomowy po 10.07.br. będzie możliwy,  jeżeli student złoży pisemne oświadczenie, że przyjmuje do wiadomości, iż dyplom zostanie wydany z opóźnieniem.

Natomiast egzamin dyplomowy między 04.08-19.08.br.nie  będzie możliwy w związku z przerwą urlopową Sekcji Spraw Studenckich.

Zgodnie z Zarządzeniem Dziekana WDiNP z dnia 2 lutego 2010 r.za datę złożenia pracy dyplomowej uznaje się dzień, w którym egzemplarz  pracy dyplomowej zatwierdzonej przez promotora (egzemplarz do akt) został złożony w sekretariacie studiów wraz z innymi dokumentami wymaganymi do przygotowania protokołu egzaminu dyplomowego i wystawienia dyplomu ukończenia studiów.

 

 

Załącznik 1

 

Oświadczenie kierującego pracą

 

 

 

Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że
spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego.

 

 

Data                                                                      Podpis kierującego pracą

 

 

 

Oświadczenie autora (autorów) pracy

 

 

 

 

 

 

Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została napisana
przez mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi
przepisami.
Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych
z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.
Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną.

 

 

 

Data                                                                            Podpis autora (autorów) pracy

 

Warunkiem obrony pracy magisterskiej/licencjackiej jest złożenie przez studenta w sekretariacie studiów następujących dokumentów:

 • dwustronnie drukowanej pracy magisterskiej/licencjackiej oraz elektronicznej wersji pracy z plikiem, z którego dokonano wydruku na nośniku CD lub DVD. Plik (jeden) musi być zapisany w dwóch formatach PDF i DOC;
 • informacji o składzie komisji egzaminacyjnej (przewodniczący, recenzent) oraz dacie obrony;
 • 4 zdjęć (bez wersji angielskiej) lub 5 zdjęć (z wersją angielską) do dyplomu o formacie 4,5×6,5 cm; dodatkowe zdjęcie do dyplomu z wyróżnieniem,
 • zaświadczenia o rozliczeniu z Biblioteką WDiNP [W-wa, ul. Nowy Świat 69] i Biblioteką UW [W-wa ul. Dobra 56/66], Biblioteka SJO (studia dzienne); studenci studiów dziennych – obiegówki z Domu Studenta;
 • potwierdzenia opłaty za dyplom w wysokości 60 zł (bez wersji angielskiej) lub 100 zł (z wersją angielską);
 • legitymacji studenckiej [prawa studenckie wygasają wraz z zakończeniem ostatniego semestru (etapu) studiów];
 • Studenci, którzy chcą aby w suplemencie umieszczone były dodatkowe informacje np. o odbytych praktykach lub udziale w kołach naukowych muszą dostarczyć dokumenty potwierdzające te fakty oraz przekazać stosowne informacje w formie elektronicznej – na danym nośniku zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim (bez ramek)
 • Studenci, którzy nie chcą dyplomu w wersji angielskiej muszą złożyć pisemne oświadczenie w sekretariacie.
 • Studenci ISM (studia dzienne) studiujący według ITS zobowiązani są o dostarczenie wykazu przedmiotów realizowanych poza własnym instytutem w wersji polskiej i angielskiej w formie elektronicznej (dyskietka lub na nośniku CD) oraz w formie papierowej potwierdzonej przez właściwy sekretariat.

Ostateczne ustalenie terminu obrony pracy dyplomowej będzie możliwe dopiero po zarchiwizowaniu pracy magisterskiej/licencjackiej przez DSK (Dział Sieci Komputerowych UW), które nastąpi po zebraniu kompletu w/w dokumentów.

Seminaria magisterskie

Seminaria magisterskie 2013/2014

Prowadzący: Problematyka: Tryb studiów:
Prof. dr hab. Edward Haliżak Biorąc pod uwagę kryterium problemowe tematyka seminariów obejmuje: instytucje gospodarki światowej, politykę handlową państw, globalizm i regionalizm, integrację gospodarczą w Europie i Azji Wschodniej, mocarstwowość ekonomiczną i geoekonomiczną, stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku Dzienne (spec. Międzynarodowa polityka handlowa, studia wschodnioazjatyckie, integracja europejska)
Prof. dr hab. Dariusz Popławski Neutralność w stosunkach międzynarodowych. Polityka zagraniczna europejskich „państw mniejszych”. Polityka zagraniczna Niemiec. Stosunki polsko-niemieckie. Obrót dyplomatyczny i konsularny. Dzienne,wieczorowe,zaoczne
Dr Joanna Starzyk – Sulejewska Problematyka związana z integracją europejską, ze szczególną koncentracją na zagadnieniach dotyczących: funkcjonowania Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (II filar UE); ewolucji i funkcjonowania szeroko rozumianego Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, wraz z procesem tworzenia Obszaru Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE (III filar UE); prawie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich; stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej. Kwestie dotyczące funkcjonowania współczesnych instytucji i organizacji międzynarodowych (głównie organizacje europejskie oraz ONZ). Rozwój współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych. dzienne,wieczorowe,zaoczne
Dr Anna Wróbel Gospodarka światowa. Handel międzynarodowy i polityka handlowa. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji. Międzynarodowy system handlowy WTO. Międzynarodowe organizacje gospodarcze. Regionalna integracja gospodarcza. Ekonomiczny wymiar procesów globalizacji. Zagadnienia rozwoju gospodarczego krajów rozwijających się. Bezpieczeństwo żywnościowe. Zagraniczna polityka ekonomiczna Polski. Dzienne, zaoczne
Dr Jakub Zajączkowski Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, problematyka (ekonomiczna i polityczna) państw rozwijających się, bezpieczeństwo w regionie Azji i Pacyfiku, zagadnienia polityczne i społeczno-gospodarcze w regionie Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, polityka zagraniczna oraz bezpieczeństwa Indii i Pakistanu, polityka gospodarcza Indii i Chin, regionalizm i globalizm, integracja gospodarcza w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej, stosunki UE – państwa rozwijające się. Dzienne, zaoczne

Seminaria licencjackie

Seminaria licencjackie (2013/2014)

Prowadzący: Problematyka: Tryb studiów:
Prof. UW dr hab. Stanisław Bieleń Polityka wschodnia Polski. Partnerstwo Wschodnie i wschodni wymiar Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej. Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej. Rosyjska polityka zagraniczna. Interesy Rosji w „bliskiej zagranicy”. Stosunki rosyjsko-unijne. Role międzynarodowe Rosji. Odbiór Rosji w środowisku międzynarodowym. Rywalizacja mocarstw w przestrzeni poradzieckiej. Geopolityka i globalizacja. Problematyka z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych. Strategie i style negocjacyjne w stosunkach międzynarodowych. Dzienne, wieczorowe, zaoczne
Prof. dr hab. Marcin Gawrycki Stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej. Historia i cywilizacja Ameryki Łacińskiej. Stosunki krajów Ameryki Łacińskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Stosunki Północ-Południe. Stosunki Unii Europejskiej z krajami Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej. Stosunki krajów europejskich z krajami latynoamerykańskimi. dzienne,wieczorowe,zaoczne
Prof. dr hab. Grażyna Michałowska Szeroko rozumiane stosunki międzykulturowe, stosunki społeczne, prawa człowieka, problemy Afryki, integracja europejska, organizacje międzynarodowe Dzienne, wieczorowe, zaoczne
Prof. dr hab. Dariusz Popławski Neutralność w stosunkach międzynarodowych. Polityka zagraniczna europejskich „państw mniejszych”. Polityka zagraniczna Niemiec. Stosunki polsko-niemieckie. Obrót dyplomatyczny i konsularny. Dzienne,wieczorowe,zaoczne
Dr Dorota Heidrich Organizacje międzynarodowe (w tym organizacje pozarządowe). Migracje międzynarodowe. Uchodźcy. Odpowiedzialność karna jednostek w prawie międzynarodowym. Międzynarodowe trybunały karne. Problemy krajów rozwijających się, zwłaszcza krajów Afryki. Konflikty międzynarodowe i wewnętrzne. dzienne
Dr Aleksandra Jarczewska Polityka zagraniczna i handlowa Stanów Zjednoczonych. Stosunki transatlantyckie. Gospodarka światowa. Inwestycje bezpośrednie. Problematyka korporacji transnarodowych w stosunkach międzynarodowych. dzienne
Dr Katarzyna Kołodziejczyk Problemy integracji europejskiej. Jednolity Rynek Europejski. Polityki wspólnotowe. Stosunki Polski z UE. Problemy gospodarki światowej. Międzynarodowe instytucje finansowe i gospodarcze. Zewnętrzne relacje ekonomiczne wspólnotowe. Unia gospodarczo walutowa. dzienne,wieczorowe,zaoczne
Dr Krzysztof Księżopolski Bezpieczeństwo ekonomiczne, ekologiczne, finansowe, surowcowe, społeczne i żywnościowe państw oraz Polski, Międzynarodowe przepływy czynników produkcji, Funkcjonowanie rynków finansowych, Problemy stabilności rynków finansowych oraz współpracy regulatorów, systemy walutowe i funkcjonowanie rynków walutowych, rola rajów podatkowych w stosunkach międzynarodowych, problem zadłużenia międzynarodowego, problemy przezwyciężania ubóstwa na świcie,  wojny gospodarcze i agresja ekonomiczna, Międzynarodowa i zagraniczna polityka ekonomiczna, Globalizacja na świecie wymiar ekonomiczny, społeczny i kulturowy, Międzynarodowe problemy ekologiczne – polityka państw, regulacje międzynarodowe, instytucje międzynarodowe, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe. dzienne,wieczorowe,zaoczne
Dr Wiesław Lizak Stosunki międzynarodowe w regionach Afryki oraz Bliskiego i Środkowego Wschodu. Państwa Południa w stosunkach międzynarodowych. Relacje Północ-Południe. Konflikty międzynarodowe we współczesnym świecie dzienne,wieczorowe,zaoczne
Dr Anita Oberda-Monkiewicz Ameryka Łacińska we współczesnym świecie. Relacje międzyamerykańskie (historia i współczesność). System międzyamerykański. USA a Ameryka Łacińska. Integracja polityczno-gospodarcza w zachodniej hemisferze. Problemy bezpieczeństwa zachodniej hemisfery. Stosunki Polski z państwami Ameryki Łacińskiej. Polityka państw andyjskich. Wojna domowa w Kolumbii. Populizm latynoamerykański. Współpraca energetyczna w zachodniej hemisferze. Wojna z komunizmem w Ameryce Łacińskiej. Krucjata antyterrorystyczna na zachodniej półkuli. Polityka migracyjna USA. Polityka antynarkotykowa Stanów Zjednoczonych oraz państw latynoamerykańskich. Problem dysproporcji rozwojowych (na przykładzie Ameryki Łacińskiej). Rewolucje latynoamerykańskie. Konflikty w Ameryce Łacińskiej . Współpraca iberoamerykańska Dzienne,wieczorowe
Prof. Maria Pasztor Polska a kraje romańskie. Kultura. Polityka. Społeczeństwo. Gospodarka Dzienne, zaoczne, wieczorowe
Dr Maciej Raś Stosunki międzynarodowe w regionie Wspólnoty Niepodległych Państw. Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. Rola organizacji międzynarodowych na obszarze poradzieckim. Dzienne,wieczorowe,zaoczne
Dr Irena Rysińska Organizacje międzynarodowe w tym ONZ, System Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska, Międzynarodowe Instytucje Bezpieczeństwa, kwestie suwerenności, uczestnictwa i legitymizacji w stosunkach międzynarodowych dzienne,wieczorowe,zaoczne,
Dr Anna Solarz Religia i etyka w stosunkach międzynarodowych (Stolica Apostolska, obszary pozaeuropejskie, zwłaszcza świat arabski i szerzej islam). Stosunki międzynarodowe na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Dzienne
Dr Joanna Starzyk – Sulejewska Problematyka związana z integracją europejską, ze szczególną koncentracją na zagadnieniach dotyczących: funkcjonowania Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (II filar UE); ewolucji i funkcjonowania szeroko rozumianego Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, wraz z procesem tworzenia Obszaru Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE (III filar UE); prawie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich; stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej. Kwestie dotyczące funkcjonowania współczesnych instytucji i organizacji międzynarodowych (głównie organizacje europejskie oraz ONZ). Rozwój współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych. Dzienne,wieczorowe,zaoczne
Prof. dr hab. Mirosław Sułek Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Bezpieczeństwo ekonomiczne. Studia strategiczne. Szacunki i pomiar potęgi państw (jednostek politycznych). Międzynarodowy układ sił. Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych. Relacje między gospodarką a polityką. Prognozowanie międzynarodowe. Wartości moralne w polityce międzynarodowej. Organizacja i zarządzanie. Prakseologia.
Dr Andrzej Szeptycki Polityka europejska i zagraniczna Francji. Polityka wewnętrzna i zagraniczna Ukrainy. Polityka Unii Europejskiej wobec wschodnich sąsiadów. Integracja europejska. Historia stosunków międzynarodowych w Europie. Problematyka mniejszości narodowych w Polsce. Dzienne,wieczorowe,zaoczne
Dr Marek Tabor Międzynarodowe stosunki polityczno-wojskowe. Bezpieczeństwo międzynarodowe. Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego. Rozbrojenie, kontrola zbrojeń, środki budowy zaufania – porozumienia rozbrojeniowe. Polityka zagraniczna państw – aspekty polityczno – wojskowe. Problemy globalne współczesnego świata. Dzienne,wieczorowe,zaoczne
Dr Anna Wróbel Gospodarka światowa. Handel międzynarodowy i polityka handlowa. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji. Międzynarodowy system handlowy WTO. Międzynarodowe organizacje gospodarcze. Regionalna integracja gospodarcza. Ekonomiczny wymiar procesów globalizacji. Zagadnienia rozwoju gospodarczego krajów rozwijających się. Bezpieczeństwo żywnościowe. Zagraniczna polityka ekonomiczna Polski. Dzienne,wieczorowe,zaoczne
Dr Justyna Zając Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Polityka zagraniczna Polski, Unii Europejskiej oraz USA. Dzienne
Dr Jakub Zajączkowski Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, problematyka (ekonomiczna i polityczna) państw rozwijających się, bezpieczeństwo w regionie Azji i Pacyfiku, zagadnienia polityczne i społeczno-gospodarcze w regionie Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, polityka zagraniczna oraz bezpieczeństwa Indii i Pakistanu, polityka gospodarcza Indii i Chin, regionalizm i globalizm, integracja gospodarcza w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej, stosunki UE – państwa rozwijające się. Dzienne,wieczorowe,zaoczne
Dr Bogusław Zaleski Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku. UE wobec państw pozaeuropejskich. Polityka zagraniczna Polski wobec państw pozaeuropejskich. Dzienne,wieczorowe,zaoczne