Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Proseminaria i seminaria dyplomowe, egzaminy dyplomowe

AKTUALNE WYMOGI,  KTÓRE WINNA SPEŁNIAĆ PRACA MAGISTERSKA/LICENCJACKA

(Zarządzenie Nr 16 Rektora UW zmieniające Zarządzenia Nr 8 Rektora UW )

Student po uzyskaniu absolutorium składa trzy jednakowe egzemplarze pracy magisterskiej/licencjackiej, podpisane własnoręcznie przez studenta i kierującego pracą, przeznaczone dla kierującego pracą, recenzenta i do akt studenta.

Egzemplarz do akt musi być drukowany dwustronnie (tylko ten jeden składamy w sekretariacie).

*strona tytułowa pracy  magisterskiej/licencjackiej  powinna zawierać   następujący  tekst rozmieszczony proporcjonalnie:

Uniwersytet Warszawski
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Imię i nazwisko
Nr albumu
tytuł pracy dyplomowej (w języku polskim)
(tytuł pracy magisterskiej nie może być pisany drukowanymi literami)

Praca licencjacka na kierunku (odpowiednio):

 • bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna w specjalności dziennikarstwo; public relations i marketing medialny; fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza (odpowiednio);
 • europeistyka;
 • politologia;
 • polityka społeczna;
 • stosunki międzynarodowe.

Praca magisterska na kierunku (odpowiednio):

 • bezpieczeństwo wewnętrzne;
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna w specjalności dziennikarstwo; public relations i marketing medialny; fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza (odpowiednio);
 • europeistyka;
 • nauki o rodzinie;
 • politologia w specjalności administracja publiczna, marketing i doradztwo polityczne, studia europejskie (studia II stopnia);
 • politologia w specjalności nauki polityczne (jednolite magisterskie);
 • politologia w specjalności polityka społeczna (jednolite magisterskie);
 • polityka społeczna w specjalności rozwój  lokalny/rynek pracy (studia II stopnia);
 • stosunki międzynarodowe (studia zaoczne);
 • stosunki międzynarodowe w specjalności dyplomacja współczesna / integracja europejska / międzynarodowa polityka handlowa / studia pozaeuropejskie / bezpieczeństwo i studia strategiczne/ (odpowiednio – studia stacjonarne jednolite magisterskie);
 • stosunki międzynarodowe w specjalności dyplomacja współczesna / integracja europejska / międzynarodowa polityka handlowa  / bezpieczeństwo i studia strategiczne/ studia pozaeuropejskie/ studia Wschodnioazjatyckie / Graduate MA Program in International Relations (studia II stopnia);
Praca wykonana pod kierunkiem
(tytuł/stopień naukowy imię i nazwisko)
(nazwa jednostki zatrudniającej kierującego pracą)
Warszawa, miesiąc, rok

Na stronie tytułowej musi znaleźć się datowane stwierdzenie promotora o przyjęciu pracy.

*druga strona pracy zawiera (Zał. 1):

 • oświadczenie kierującego pracą o dopuszczeniu pracy do dalszego postępowania;
 • oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy oraz o zgodności wersji drukowanej pracy z jej wersją elektroniczną.

*trzecia strona zawiera:

 • streszczenie pracy (nie więcej niż 800 znaków) – około 16 wierszy,
 • słowa kluczowe (maksymalnie 10 słów) formułowane w mianowniku liczby pojedynczej pisane w jednym ciągu z przecinkami,
 • dziedzina pracy, numer kodowy i nazwa (odpowiednio):

8.900 – inne nauki humanistyczne (nauki o rodzinie)

14.100 –  politologia

14.100 – polityka społeczna

14.600 – stosunki międzynarodowe

14.600 –  europeistyka

14.900 – inne dziedziny nauki związane z naukami społecznymi (bezpieczeństwo wewnętrzne)

15.100 – dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 • tytuł pracy dyplomowej w języku angielskim ( nie może być pisany drukowanymi literami)
Promotor zobowiązany jest do dostarczenia do sekretariatu studium informacji o dacie zatwierdzenia tematu pracy.

Niespełnienie w/w wymogów uniemożliwi przyjęcie pracy magisterskiej/ licencjackiej do archiwizacji.

 

Warunkiem obrony pracy magisterskiej/licencjackiej jest złożenie przez studenta w sekretariacie studiów następujących dokumentów:

 

 • dwustronnie drukowanej pracy magisterskiej/licencjackiej oraz elektronicznej wersji pracy z plikiem, z którego dokonano wydruku na nośniku CD lub DVD. Plik (jeden) musi być zapisany w dwóch formatach PDF i DOC. Plik PDF nie może być większy niż 25 MB;
 • informacji od promotora o proponowanym składzie komisji egzaminacyjnej (przewodniczący, recenzent) oraz proponowanej dacie obrony;
 • 4 zdjęcia (bez wersji angielskiej) lub 5 zdjęć (z wersją angielską) do dyplomu o formacie 4,5×6,5 cm;
 • dodatkowe zdjęcie do dyplomu z wyróżnieniem,
 • w INP (studia dzienne i wieczorowe) dodatkowe zdjęcie do certyfikatu specjalizacyjnego;
 • studenci studiów dziennych – obiegówki z Domu Studenta;
 • opłatę za dyplom w wysokości 60 zł (bez wersji angielskiej) lub 100 zł (z wersją angielską) należy wpłacić na indywidualne konto bankowe widoczne w usosweb dopiero po ukazaniu się należności w systemie;
 • legitymacji studenckiej (z wyjątkiem studentów III roku studiów I stopnia w roku akad. 2011/12);
 • karty obiegowej (wzór dostępny na stronie WDiNP lub w sekretariacie studiów);
 • indeksu/ karty okresowych osiągnięć;
 • dodatkowo:
  • studenci, którzy chcą aby w suplemencie umieszczone były dodatkowe informacje o odbytych praktykach (obowiązkowych/dobrowolnych) lub udziale w kołach naukowych muszą dostarczyć dokumenty potwierdzające te fakty oraz przekazać stosowne informacje w formie papierowej i elektronicznej (na  nośniku DVD, CD)  w języku polskim i w języku angielskim (bez ramek). Informacje muszą być dostarczone do sekretariatu studiów do 20 maja br.;
  • studenci, którzy nie chcą dyplomu w wersji angielskiej muszą złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji w sekretariacie;
  • studenci ISM (studia dzienne) studiujący według ITS zobowiązani są do dostarczenia  wykazu przedmiotów realizowanych poza własnym instytutem w wersji polskiej i angielskiej w formie elektronicznej (na nośniku DVD, CD) oraz w formie papierowej potwierdzonej przez właściwy sekretariat.

Uwaga !

opłatę za dyplom w wysokości 60 zł (bez wersji angielskiej) lub 100 zł (z wersją angielską) należy wpłacić na indywidualne konto bankowe widoczne w usosweb dopiero po ukazaniu się należności w systemie;

 

Ostateczne ustalenie terminu obrony pracy dyplomowej będzie możliwe dopiero po zarchiwizowaniu pracy magisterskiej/licencjackiej przez DSK (Dział Sieci Komputerowych UW), które nastąpi po zebraniu kompletu w/w dokumentów.

 

Zgodnie § 16 Uchwały Rady Wydziału z dnia 23 czerwca 2010 r. z podpisana przez promotora praca dyplomowa musi być złożona w sekretariacie studiów w celu archiwizacji nie później niż 2 tygodnie przed planowanym terminem ukończenia studiów.

 

W związku z krótkim  okresem przewidzianym na przygotowanie dyplomów ostatnie egzaminy dyplomowe przed wakacjami mogą odbywać się do 10.07.2012 r. Egzamin dyplomowy po 10.07.br. będzie możliwy,  jeżeli student złoży pisemne oświadczenie, że przyjmuje do wiadomości, iż dyplom zostanie wydany z opóźnieniem.

Natomiast egzamin dyplomowy między 04.08-19.08.br.nie  będzie możliwy w związku z przerwą urlopową Sekcji Spraw Studenckich.

Zgodnie z Zarządzeniem Dziekana WDiNP z dnia 2 lutego 2010 r.za datę złożenia pracy dyplomowej uznaje się dzień, w którym egzemplarz  pracy dyplomowej zatwierdzonej przez promotora (egzemplarz do akt) został złożony w sekretariacie studiów wraz z innymi dokumentami wymaganymi do przygotowania protokołu egzaminu dyplomowego i wystawienia dyplomu ukończenia studiów.

 

 

Załącznik 1

 

Oświadczenie kierującego pracą

 

 

 

Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że
spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego.

 

 

Data                                                                      Podpis kierującego pracą

 

 

 

Oświadczenie autora (autorów) pracy

 

 

 

 

 

 

Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została napisana
przez mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi
przepisami.
Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych
z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.
Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną.

 

 

 

Data                                                                            Podpis autora (autorów) pracy

 

Warunkiem obrony pracy magisterskiej/licencjackiej jest złożenie przez studenta w sekretariacie studiów następujących dokumentów:

 • dwustronnie drukowanej pracy magisterskiej/licencjackiej oraz elektronicznej wersji pracy z plikiem, z którego dokonano wydruku na nośniku CD lub DVD. Plik (jeden) musi być zapisany w dwóch formatach PDF i DOC;
 • informacji o składzie komisji egzaminacyjnej (przewodniczący, recenzent) oraz dacie obrony;
 • 4 zdjęć (bez wersji angielskiej) lub 5 zdjęć (z wersją angielską) do dyplomu o formacie 4,5×6,5 cm; dodatkowe zdjęcie do dyplomu z wyróżnieniem,
 • zaświadczenia o rozliczeniu z Biblioteką WDiNP [W-wa, ul. Nowy Świat 69] i Biblioteką UW [W-wa ul. Dobra 56/66], Biblioteka SJO (studia dzienne); studenci studiów dziennych – obiegówki z Domu Studenta;
 • potwierdzenia opłaty za dyplom w wysokości 60 zł (bez wersji angielskiej) lub 100 zł (z wersją angielską);
 • legitymacji studenckiej [prawa studenckie wygasają wraz z zakończeniem ostatniego semestru (etapu) studiów];
 • Studenci, którzy chcą aby w suplemencie umieszczone były dodatkowe informacje np. o odbytych praktykach lub udziale w kołach naukowych muszą dostarczyć dokumenty potwierdzające te fakty oraz przekazać stosowne informacje w formie elektronicznej – na danym nośniku zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim (bez ramek)
 • Studenci, którzy nie chcą dyplomu w wersji angielskiej muszą złożyć pisemne oświadczenie w sekretariacie.
 • Studenci ISM (studia dzienne) studiujący według ITS zobowiązani są o dostarczenie wykazu przedmiotów realizowanych poza własnym instytutem w wersji polskiej i angielskiej w formie elektronicznej (dyskietka lub na nośniku CD) oraz w formie papierowej potwierdzonej przez właściwy sekretariat.

Ostateczne ustalenie terminu obrony pracy dyplomowej będzie możliwe dopiero po zarchiwizowaniu pracy magisterskiej/licencjackiej przez DSK (Dział Sieci Komputerowych UW), które nastąpi po zebraniu kompletu w/w dokumentów.

 

Seminaria Magisterskie 2015/2016 – studia stacjonarne

Prowadzący:Problematyka:Tryb studiów:
Dr Agnieszka Bieńczyk – MissalaOchrona prawa człowieka i standardy demokratyczne w stosunkach międzynarodowych.  Organizacje międzynarodowe (ONZ, OBWE, Rada Europy, Unia Europejska i inne)  oraz państwa wobec problemów praw człowieka. Ochrona mniejszości narodowych. Masowe zbrodnie, w tym ludobójstwo i czystki etniczne. Zapobieganie i reagowanie na naruszenia praw człowieka. Odbudowa po konflikcie. Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Międzynarodowe prawo karne. Polityka zagraniczna Polski.Dzienne
Prof. UW dr hab. Stanisław BieleńProblemy polityczne w stosunkach międzynarodowych:
Interesy państw i ich polityka zagraniczna. Państwa upadłe w stosunkach międzynarodowych. Quasi-państwa i problem ich uznania. Państwa buforowe i strefy wpływów. Dialog międzynarodowy – dyplomacja „na szczycie”. Rola przywództwa w stosunkach międzynarodowych. Odpowiedzialność wielkich mocarstw za pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe. Polityka zagraniczna mocarstw: USA, Chiny, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Indie, Brazylia, Republika Południowej Afryki. Problemy samostanowienia narodów. Prawa mniejszości narodowych – autonomia terytorialna i funkcjonalna. Geopolityka i globalizacja. Tożsamość uczestników stosunków międzynarodowych. Wrogość i przyjaźń we współczesnym świecie. Bellizacja stosunków międzynarodowych (wzrost tendencji wojowniczych i konfliktogennych).
Problematyka negocjacyjna w stosunkach międzynarodowych:
Przypadki konkretnych negocjacji między państwami i organizacjami międzynarodowymi. Negocjowanie w Unii Europejskiej. Negocjacje i mediacje w konfliktach międzynarodowych. Strategie i style negocjacyjne. Uwarunkowania kulturowe, psychologiczne i ideologiczne negocjacji międzynarodowych. Techniki i taktyki negocjacyjne. Sylwetki wybitnych negocjatorów we współczesnym świecie.
Rosja w stosunkach międzynarodowych:
Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej. Rosyjska polityka  zagraniczna. Interesy Rosji w „bliskiej zagranicy”. Stosunki rosyjsko-unijne. Stosunki Rosji z innymi potęgami: z USA, z Chinami, z Indiami, z Japonią, z Niemcami i Francją. Partnerstwo Wschodnie i wschodni wymiar Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej. Role międzynarodowe Rosji. Odbiór Rosji w środowisku międzynarodowym. Rosja w procesach globalizacji. Rywalizacja mocarstw w przestrzeni poradzieckiej. Stosunki polsko-rosyjskie. Polityka wschodnia Polski. Problem Ukrainy w relacjach polsko-rosyjskich.
Dzienne
Prof. UW dr hab. Marcin GawryckiAmeryka Łacińska: - stosunki międzynarodowe w regionie - stosunki ponad regionalne - z USA, Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi - polityka zagraniczna poszczególnych państw latynoamerykańskich - historia stosunków międzynarodowych na zachodniej półkuli - kultura i cywilizacja Ameryki Łacińskiej Stosunki kulturowe: - międzynarodowe stosunki kulturowe - soft power jako źródło siły państw w SM - kultura popularna a stosunki międzynarodowe (muzyka, filmy, teatr,sztuka itd). - tożsamość kulturowa a polityka państwa - kształtowanie się państw narodowych wokół tradycji wynalezionej - celebryci jako nowi aktorzy stosunków międzynarodowych - Kultura popularna Stanów Zjednoczonych jako nośnik potęgi państwa - Wpływ mediów na kształtowanie się stosunków międzynarodowych Globalne Południe: - stosunki Północ-Południe - stosunki Południe-Południe (integracja polityczna, gospodarcza i kulturowa) - stosunki Unii Europejskiej z krajami Azji i Afryki - Tożsamość międzynarodowa państw pozaeuropejskichDzienne
Dr Alicja Curanović
Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej, stosunki międzynarodowe na obszarze poradzieckim, specyfika „poradzieckości”, problemy tożsamości międzynarodowej, czynnik religijny w stosunkach międzynarodowych, miękkie aspekty potęgi, znaczenie kultury w stosunkach międzynarodowych, psychologia w stosunkach międzynarodowych, stosunki międzynarodowe w regionie Europy Środkowej i Bałkanów.dzienne
Dr Patrycja Grzebyk
Prawo międzynarodowe publiczne, w szczególności prawa człowieka, międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, międzynarodowe prawo karne, prawo do użycia siły, trybunały międzynarodowe, odpowiedzialność jednostki, państwa. Konflikty zbrojne. Grupy zbrojne.dzienne
Prof. dr hab. Edward HaliżakBiorąc pod uwagę kryterium problemowe tematyka seminariów obejmuje: instytucje gospodarki światowej, politykę handlową państw, globalizm i regionalizm, integrację gospodarczą w Europie i Azji Wschodniej, mocarstwowość ekonomiczną i geoekonomiczną, stosunki międzynarodowe w regionie Azji i PacyfikuDzienne (spec Międzynarodowa polityka handlowa, studia wschodnioazjatyckie, integracja europejska)
Prof. dr hab. Roman KuźniarBezpieczeństwo Polski, międzynarodowe. Polityka zagraniczna RP. System NZ – problemy globalne, prawa człowieka, studia strategiczne.Dzienne
Prof. dr hab. Maria PasztorDyplomacja, polityka zagraniczna, system polityczny, społeczeństwo, gospodarka, kultura Francji i Włoch oraz krajów romańskich w XX i XXI wieku. Relacje Polski z krajami romańskimi, polska polityka zagraniczna w XXI wieku, historia i polityka zagraniczna PRL-u, stosunki francusko niemieckie w XX i XXI wieku. Dzienne
Dr hab. Katarzyna Kołodziejczykproblematyka integracji europejskiej: unia gospodarczo-walutowa, polityki  UE, jednolity rynek europejski, stosunki Polski z UE, zewnętrzne relacje ekonomiczne UE: stosunki ekonomiczne UE z krajami  trzecimi, system handlowy WTO, problemy gospodarki światowej, międzynarodowe instytucje finansowe.Dzienne, (specjalność: Integracja Europejska)
Dr hab. Wiesław LizakStosunki międzynarodowe w regionach Afryki oraz Bliskiego i Środkowego Wschodu. Państwa Południa w stosunkach międzynarodowych. Relacje Północ-Południe. Konflikty międzynarodowe we współczesnym świecie.Dzienne
Prof. dr hab. Grażyna MichałowskaMiędzynarodowe stosunki kulturowe. Zagraniczna polityka kulturalna państw. Bezpieczeństwo ludzkie. Paradygmat cywilizacyjny w stosunkach międzynarodowych. Prawa człowieka, Zakaz dyskryminacji w prawie i polityce społecznej. Polityka gen derowa. Prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Międzynarodowa polityka społeczna.Dzienne
Prof. dr hab. Dariusz PopławskiNeutralność w stosunkach międzynarodowych. Polityka zagraniczna europejskich „państw mniejszych”. Polityka zagraniczna Niemiec. Stosunki polsko-niemieckie. Obrót dyplomatyczny i konsularny.Dzienne
Dr Maciej RaśPolityka zagraniczna i bezpieczeństwa Rosji i pozostałych państw poradzieckich Stosunki międzynarodowe na obszarze WNP Procesy integracyjne i organizacje międzynarodowe w przestrzeni poradzieckiej Aktywność międzynarodowa regionów Federacji Rosyjskiej, Wymiar wschodni UE i NATO, Relacje UE – Rosja, Stosunki polsko - rosyjskie Polska polityka wschodnia, Podmioty subpaństwowe w stosunkach międzynarodowychDzienne
Dr Anna SolarzKultura, religia i etyka w stosunkach międzynarodowych (Stolica Apostolska, dialog międzyreligijny, świat muzułmański, religie Ameryk, Afryki, Azji oraz rola religii na Zachodzie). Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie. Polityka zagraniczna Izraela i innych państw Bliskiego Wschodu.Dzienne
Dr hab. Joanna Starzyk – SulejewskaProblematyka związana z integracją europejską, ze szczególną koncentracją na zagadnieniach dotyczących: funkcjonowania Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (II filar UE); ewolucji i funkcjonowania szeroko rozumianego Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, wraz z procesem tworzenia Obszaru Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE (III filar UE); prawie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich; stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej. Kwestie dotyczące funkcjonowania współczesnych instytucji i organizacji międzynarodowych (głównie organizacje europejskie oraz ONZ). Rozwój współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych.Dzienne
Prof. dr hab. Mirosław SułekBezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wojna gospodarcza i sankcje ekonomiczne. Gospodarcze podstawy bezpieczeństwa. Militarne podstawy bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo w regionie. Kontrola zbrojeń i rozbrojenia. Studia strategiczne. Szacunki i pomiar potęgi jednostek politycznych (potęgometria). Analizy geopolityczne. Globalny i regionalny układ sił. Analiza interesów państw. Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych. Relacje między gospodarką a polityką. Wartości moralne w polityce międzynarodowej. Prognozowanie międzynarodowe. Organizacja i zarządzanie. Prakseologia (teoria sprawnego działania).Dzienne
Dr hab. Andrzej SzeptyckiPolityka europejska i zagraniczna Francji. Polityka wewnętrzna i zagraniczna Ukrainy. Polityka Unii Europejskiej wobec wschodnich sąsiadów. Integracja europejska. Studia postkolonialne. Problematyka mniejszości narodowych w Polsce.Dzienne
Dr Marek TaborMiędzynarodowe stosunki polityczno-wojskowe. Bezpieczeństwo międzynarodowe. Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego. Rozbrojenie, kontrola zbrojeń, środki budowy zaufania – porozumienia rozbrojeniowe. Polityka zagraniczna państw – aspekty polityczno – wojskowe. Problemy globalne współczesnego świata.Dzienne
Dr Anita Oberda-MonkiewiczAmeryka Łacińska we współczesnym świecie. Relacje międzyamerykańskie (historia i współczesność). System międzyamerykański. USA a Ameryka Łacińska. Integracja polityczno-gospodarcza w zachodniej hemisferze. Problemy bezpieczeństwa zachodniej hemisfery. Stosunki Polski z państwami Ameryki Łacińskiej. Polityka państw andyjskich. Wojna domowa w Kolumbii. Populizm latynoamerykański. Współpraca energetyczna w zachodniej hemisferze. Wojna z komunizmem w Ameryce Łacińskiej. Krucjata antyterrorystyczna na zachodniej półkuli. Polityka migracyjna USA. Polityka antynarkotykowa Stanów Zjednoczonych oraz państw latynoamerykańskich. Problem dysproporcji rozwojowych (na przykładzie Ameryki Łacińskiej). Rewolucje latynoamerykańskie. Konflikty w Ameryce Łacińskiej . Współpraca iberoamerykańskaDzienne
Dr hab. Irena RysińskaOrganizacje międzynarodowe, w tym ONZ, MOP, WHO, FAO, ICAO, Rada Europy, Unia Europejska, OECD, OBWE, Unia Afrykańska, LPA, OKI, międzynarodowe organizacje pozarządowe, członkostwo państw w organizacjach międzynarodowych, współpraca międzynarodowa w sprawach społecznych ( zdrowie, demografia, ochrona kobiet i dzieci, patologie społeczne, praca i zatrudnienie, uchodźcy, ludność tubylcza), problemy rozwoju społecznego w stosunkach międzynarodowych, międzynarodowe instytucje w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym system zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych (Rada Bezpieczeństwa, operacje pokojowe), regionalne systemy bezpieczeństwa, kwestie suwerenności, uczestnictwa i legitymizacji w stosunkach międzynarodowych.Dzienne
Dr Adrianna ŁukaszewiczSeminarium poświęcone jest współczesnym krajom islamskim ze szczególnym uwzględnieniem regionu Bliskiego Wschodu. Region ten od wielu dekad jest rozsadnikiem napięć,   dotyczących zarówno sfery polityki, ekonomii jak i sfery społecznej. Równocześnie jednak ze względu na zlokalizowanie w tym obszarze ogromnych zasobów surowców energetycznych  ma znaczenie szczególne dla świata.  Kraje Bliskiego Wschodu (za wyjątkiem Izraela) łączy islam, ale w ramach islamu występują dwa zwalczające się odłamy: szyicki i sunnicki. Znajdują się tam mikro-państwa (jak Katar) i wielkie (Egipt, Arabia Saudyjska), bogate (państwa naftowe Zatoki Perskiej) jak i biedne (Mauretania). Część z nich to monarchie, część to państwa świeckie (przynajmniej nominalnie), z ogromnym wpływem armii. Celem seminarium będzie próba zgłębienia różnic systemowych państw Bliskiego Wschodu, opis ich różnorodności i głównych problemów i wyzwań przed którymi stoją.Dzienne
Dr Bogusław ZaleskiStosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku. UE wobec państw pozaeuropejskich. Polityka zagraniczna Polski wobec państw pozaeuropejskichDzienne
Dr hab. Sylwester GardockiWspółczesne międzynarodowe stosunki handlowe – aspekty prawne. Międzynarodowe prawo prywatne. Międzynarodowe prawo handlowe.Dzienne
Dr Agnieszka Bógdał-BrzezińskaHistoria i teoria stosunków międzynarodowych, globalne społeczeństwo informacyjne, międzynarodowa współpraca technologicznaDzienne
Dr Kamila PronińskaBezpieczeństwo energetyczne; geopolityka surowców energetycznych, mineralnych, zasobów wodnych (Europa, Bliski Wschód, Azja Centralna, Azja Południowo-Wschodnia i Wschodnia, Afryka, Ameryka Południowa i Północna); strategie bezpieczeństwa energetycznego i polityka energetyczna państw; polityka energetyczna UE; problemy surowcowe i wodne w stosunkach międzynarodowych; współczesne konflikty zbrojne; konflikty surowcowe; stosunki Rosja – UE; pozamilitarne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego; strategie bezpieczeństwa państw.Dzienne
Dr Anna WróbelGospodarka światowa. Handel międzynarodowy i polityka handlowa. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji. Międzynarodowy system handlowy WTO. Międzynarodowe organizacje gospodarcze. Regionalna integracja gospodarcza. Ekonomiczny wymiar procesów globalizacji. Zagadnienia rozwoju gospodarczego krajów rozwijających się. Bezpieczeństwo żywnościowe. Zagraniczna polityka ekonomiczna Polski.Dzienne
Dr hab. Jakub ZajączkowskiStosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, problematyka (ekonomiczna i polityczna) państw rozwijających się, bezpieczeństwo w regionie Azji i Pacyfiku, zagadnienia polityczne i społeczno-gospodarcze w regionie Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, polityka zagraniczna oraz bezpieczeństwa Indii i Pakistanu, polityka gospodarcza Indii i Chin, regionalizm i globalizm, integracja gospodarcza w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej, stosunki UE – państwa rozwijające się.Dzienne
Prof. dr hab. Ryszard ZiębaStudia nad bezpieczeństwem: tradycyjne i nowe wyzwania oraz zagrożenia bezpieczeństwa państw i bezpieczeństwa międzynarodowego. Spory, konflikty i kryzysy międzynarodowe, np.: ukraiński, bałkańskie, afgański, iracki, syryjski, bliskowschodni, irański, koreański, konflikty w Afryce. Dyplomacja prewencyjna i reagowanie kryzysowe. Zbrojenia i rozbrojenie. Niemilitarne aspekty bezpieczeństwa: ekonomiczne, energetyczne, ekologiczne, społeczne, humanitarne, itp. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Polski, państw sąsiednich i mocarstw (USA, Rosji, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Chin, Indii, Brazylii) oraz Unii Europejskiej. Role instytucji w kształtowaniu ładu międzynarodowego (role ONZ, NATO, UE, OBWE, WNP, Grupy G-7/8, BRICS, ugrupowań regionalnych). Proces integracji europejskiej. Polityki zewnętrzne Unii Europejskiej: handlowa, pomocowa, zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony. Polska w UE. Nowe trendy w teorii stosunków międzynarodowych.Dzienne
Dr Marek Madej Polska polityka bezpieczeństwa; NATO, UE (Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony) oraz inne europejskie instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego; terroryzm i inne zagrożenia asymetryczne (przestępczość zorganizowana, użycie przez podmioty pozapaństwowe broni masowego rażenia lub technologii informatycznych); kontrola zbrojeń, rozbrojenie i nieproliferacja; specyfika współczesnych konfliktów zbrojnych (aspekty strategiczne i operacyjne)Dzienne

do pobrania: Seminaria Magisterskie 2015-2016 stacjonarne

Seminaria Licencjackie 2016/2017

Prowadzący:Problematyka:Tryb studiów:
Prof. UW dr hab. Stanisław BieleńProblematyka polityk zagranicznych wielkich mocarstw: USA, Chiny, Rosja, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Japonia, Indie, Brazylia. Ugrupowania integracyjne państw i sojusze międzynarodowe. Identyfikacja interesów narodowych państw. Problemy suwerenizacji i desuwerenizacji we współczesnym świecie. Procesy samostanowienia narodów i problem państw dysfunkcjonalnych (upadłych). Procesy integracyjne i dezintegracyjne na obszarze poradzieckim. Miejsce Rosji we współczesnym świecie. Role międzynarodowe Rosji. Uwarunkowania kulturowe negocjacji międzynarodowych. Rozwiązywanie sporów międzynarodowych na drodze negocjacji dyplomatycznych.
Dzienne
Prof. dr hab. Marcin GawryckiStosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej. Historia i cywilizacja Ameryki Łacińskiej. Stosunki krajów Ameryki Łacińskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Stosunki Północ-Południe. Stosunki Unii Europejskiej z krajami Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej. Stosunki krajów europejskich z krajami latynoamerykańskimi.Dzienne
Prof. dr hab. Grażyna MichałowskaMiędzynarodowe stosunki kulturalne. Problemy współpracy państw w dziedzinach humanitarnych. Międzynarodowa współpraca w dziedzinach społecznych. Międzynarodowy ruch osobowy. Międzynarodowa ochrona praw człowieka.Dzienne
Prof. dr hab. Maria PasztorŚwiat i Polska w XX i XXI wiekuDzienne
Prof. dr hab. Dariusz PopławskiNeutralność w stosunkach międzynarodowych. Polityka zagraniczna europejskich „państw mniejszych”. Polityka zagraniczna Niemiec. Stosunki polsko-niemieckie. Obrót dyplomatyczny i konsularny.Dzienne
Dr hab. Katarzyna KołodziejczykProblemy integracji europejskiej. Jednolity Rynek Europejski. Polityki wspólnotowe. Stosunki Polski z UE. Problemy gospodarki światowej. Międzynarodowe instytucje finansowe i gospodarcze. Zewnętrzne relacje ekonomiczne wspólnotowe. Unia gospodarczo walutowa.Dzienne
Dr hab. Wiesław LizakStosunki międzynarodowe w regionach Afryki oraz Bliskiego i Środkowego Wschodu. Państwa Południa w stosunkach międzynarodowych. Relacje Północ-Południe. Konflikty międzynarodowe we współczesnym świecieDzienne
Dr hab. Irena RysińskaOrganizacje międzynarodowe w tym ONZ, System Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska, Międzynarodowe Instytucje Bezpieczeństwa, kwestie suwerenności, uczestnictwa i legitymizacji w stosunkach międzynarodowychDzienne


Dr hab. Sylwester GardockiWspółczesne międzynarodowe stosunki handlowe – aspekty prawne. Międzynarodowe prawo prywatne. Międzynarodowe prawo handlowe.Dzienne
Dr hab. Joanna Starzyk-SulejewskaProblematyka związana z integracją europejską, ze szczególną koncentracją na zagadnieniach dotyczących: funkcjonowania Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (II filar UE); ewolucji i funkcjonowania szeroko rozumianego Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, wraz z procesem tworzenia Obszaru Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE (III filar UE); prawie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich; stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej. Kwestie dotyczące funkcjonowania współczesnych instytucji i organizacji międzynarodowych (głównie organizacje europejskie oraz ONZ). Rozwój współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych.Dzienne
Prof. dr hab. Justyna ZającStosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Polityka zagraniczna Polski, Unii Europejskiej oraz USA.Dzienne
Dr Agnieszka Bógdał-BrzezińskaHistoria i teoria stosunków międzynarodowych, globalne społeczeństwo informacyjne, międzynarodowa współpraca technologicznaDzienne
Dr Patrycja GrzebykPrawo międzynarodowe publiczne, prawa człowieka, prawo humanitarne, konflikty zbrojne, międzynarodowe prawo karne.Dzienne (do potwierdzenia przed rejestracją)
Dr Dorota HeidrichOrganizacje międzynarodowe (w tym organizacje pozarządowe). Migracje międzynarodowe. Uchodźcy. Odpowiedzialność karna jednostek w prawie międzynarodowym. Międzynarodowe trybunały karne. Problemy krajów rozwijających się, zwłaszcza krajów Afryki. Konflikty międzynarodowe i wewnętrzne.Dzienne
Dr Karina JędrzejowskaGospodarka światowa; międzynarodowy system finansowy; międzynarodowe przepływy kapitału; międzynarodowe rynki finansowe; zadłużenie międzynarodowe; integracja walutowa; kryzysy finansowe; problemy państw rozwijających się i zapobieganie im; finansowanie rozwoju gospodarczego; rynki wschodzące.Dzienne
Dr Anita Oberda-MonkiewiczAmeryka Łacińska we współczesnym świecie. Relacje międzyamerykańskie (historia i współczesność). System międzyamerykański. USA a Ameryka Łacińska. Integracja polityczno-gospodarcza w zachodniej hemisferze. Problemy bezpieczeństwa zachodniej hemisfery. Stosunki Polski z państwami Ameryki Łacińskiej. Polityka państw andyjskich. Wojna domowa w Kolumbii. Populizm latynoamerykański. Współpraca energetyczna w zachodniej hemisferze. Wojna z komunizmem w Ameryce Łacińskiej. Krucjata antyterrorystyczna na zachodniej półkuli. Polityka migracyjna USA. Polityka antynarkotykowa Stanów Zjednoczonych oraz państw latynoamerykańskich. Problem dysproporcji rozwojowych (na przykładzie Ameryki Łacińskiej). Rewolucje latynoamerykańskie. Konflikty w Ameryce Łacińskiej . Współpraca iberoamerykańskaDzienne
Dr Marek MadejPolska polityka bezpieczeństwa; NATO, UE (Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony) oraz inne europejskie instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego; terroryzm i inne zagrożenia asymetryczne (przestępczość zorganizowana, użycie przez podmioty pozapaństwowe broni masowego rażenia lub technologii informatycznych); kontrola zbrojeń, rozbrojenie i nieproliferacja; specyfika współczesnych konfliktów zbrojnych (aspekty strategiczne i operacyjne)dzienne
Dr Maciej RaśStosunki międzynarodowe w regionie Wspólnoty Niepodległych Państw. Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. Rola organizacji międzynarodowych na obszarze poradzieckim.Dzienne
Dr Marek TaborMiędzynarodowe stosunki polityczno-wojskowe. Bezpieczeństwo międzynarodowe. Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego. Rozbrojenie, kontrola zbrojeń, środki budowy zaufania – porozumienia rozbrojeniowe. Polityka zagraniczna państw – aspekty polityczno – wojskowe. Problemy globalne współczesnego świata.Dzienne
Dr Rafał UlatowskiNiemcy w stosunkach międzynarodowych, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze- szeroko rozumiane, Rola energii w stosunkach międzynarodowychDzienne
Dr Anna WróbelGospodarka światowa. Handel międzynarodowy i polityka handlowa. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji. Międzynarodowy system handlowy WTO. Międzynarodowe organizacje gospodarcze. Regionalna integracja gospodarcza. Ekonomiczny wymiar procesów globalizacji. Zagadnienia rozwoju gospodarczego krajów rozwijających się. Bezpieczeństwo żywnościowe. Zagraniczna polityka ekonomiczna Polski.Dzienne
Dr Bogusław ZaleskiStosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku. UE wobec państw pozaeuropejskich. Polityka zagraniczna Polski wobec państw pozaeuropejskich.Dzienne
Dr Łukasz GołotaMiędzynarodowe stosunki gospodarcze, historia stosunków międzynarodowych, historia myśli ekonomicznej o stosunkach międzynarodowych, historia gospodarcza świataDzienne
Dr Paula MarcinkowskaIntegracja europejska, Polityka zagraniczna UE, Europejska Polityka Sąsiedztwa, Międzynarodowa współpraca morska, lotnicza i kosmiczna.Dzienne
Dr Iwona WyciechowskaProblematyka współczesnych migracji
międzynarodowych. Rola turystyki
międzynarodowej w międzynarodowym
obrocie osobowym. Zagadnienia
związane z geografią gospodarczą
świata. Mocarstwowość a procesy
globalizacyjne we współczesnym
świecie. Procesy zachodzące we
współczesnych stosunkach
międzynarodowych. Problemy
społeczne we współczesnych
stosunkach międzynarodowych.
Dzienne

Dr Szymon KardaśPolityka zagraniczna Rosji, stosunki międzynarodowe na obszarze WNP, prawo gospodarcze UE
Dzienne
Dr Alicja  Curanović
Na seminarium poruszane są następujące zagadnienia: polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej, stosunki międzynarodowe na obszarze poradzieckim, specyfika „poradzieckości”, problemy tożsamości międzynarodowej, czynnik religijny w stosunkach międzynarodowych, miękkie aspekty potęgi, znaczenie kultury w stosunkach międzynarodowych, psychologia w stosunkach międzynarodowych, stosunki międzynarodowe w regionie Europy Środkowej i Bałkanów.Dzienne


Dr Anna WojciukSeminarium wyobrażam sobie jako systematyczną, solidną pracę, obejmującą zawsze wątki teoretyczne, metodologiczne oraz, o ile praca ma charakter empiryczny, stopniowe zapoznawanie się z materiałem empirycznym. Zagadnienia obejmują: teorię stosunków międzynarodowych i jej zastosowania, filozofię i teorię polityczną, metodologię, międzynarodowe wymiary edukacji i nauki. Osoby zainteresowane udziałem proszę o kontakt mailowy.Dzienne (do grudnia on Line, później w formie tradycyjnej)


do pobrania: Seminaria Licencjackie 2016-2017