Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Studia niestacjonarne I stopnia (zaoczne)

O studiach

Studia niestacjonarne, realizowane od roku akademickiego 2007/2008 w formule 3+2, która umożliwia kandydatom odbycie trzyletnich studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i kontynuowanie nauki w ramach dwuletnich studiów drugiego stopnia (magisterskich). Osoby, które ukończą studia pierwszego stopnia w ramach kierunku stosunki międzynarodowe, mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia w ramach aż  ośmiu specjalności, które są odnotowane na dyplomie. Dyplom magistra stosunków międzynarodowych  posiada wielką wartość rynkową zapewniając pracę w kraju, jak i za granicą. O atrakcyjności tego kierunku świadczy również fakt, że jest on najczęściej wybierany przez cudzoziemców podejmujących studia w naszym kraju. Stanowią oni około 10% wszystkich studentów studiujących w Instytucie Stosunków Międzynarodowych.

Nauka w ISM umożliwia także studiowanie za granicą praktycznie każdemu studentowi, przez co najmniej jeden semestr, dzięki kilkudziesięciu umowom podpisanym przez Instytut z uczelniami z Unii Europejskiej. Wielką atrakcją jest także możliwość wyjazdu do Chicago na studia w tamtejszej uczelni, z którą mamy podpisaną umowę. Wysyłamy również studentów do RosjiIndii oraz Nepalu. Program studiów, który można znaleźć na stronach ISM, oferuje studiowanie przedmiotów ogólnouniwersyteckich i humanistycznych, a także specjalistycznych umożliwiających zaspokojenie wszystkich zainteresowań.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów powinien posiadać interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych, politycznych i prawnych, umożliwiającą mu analizę gospodarki światowej i międzynarodowych stosunków politycznych. Zdobyta wiedza powinna pozwolić mu poznać oraz zrozumieć charakter i ewolucję międzynarodowych systemów politycznych i gospodarczych, a także dokonywać identyfikacji i oceny problemów i zdarzeń w perspektywie międzynarodowej. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej. Powinien posiadać umiejętności skutecznego komunikowania się i dyskutowania. Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe powinien być przygotowany do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi programu studiów powinien być przygotowany do pracy w specjalnościach niezwiązanych bezpośrednio z teorią i praktyką stosunków międzynarodowych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Stołeczna lokalizacja Instytutu, ogólnokrajowa ranga Uniwersytetu Warszawskiego oraz doświadczony zespół pracowników są gwarancją wysokiego poziomu kształcenia. Ukończenie studiów w ISM stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w: instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, jednostkach administracji państwowej związanych z polityką zagraniczną i gospodarczą, ośrodkach naukowo-badawczych i eksperckich, zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, w dyplomacji oraz w środkach masowego przekazu.

Opłaty

Studia niestacjonarne – zaoczne pierwszego stopnia:opłata za I rok studiówopłata jednorazowa 5700 zł
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 6000 zł
           I rata 3000 zł
           II rata 3000 zł
opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: 6700 zł
          I  rata 1675 zł
          II rata 1675 zł
          III rata 1675 zł
         IV rata 1675 zł

Kontakt

PEŁNOMOCNIK DO SPRAW REKRUTACJI W ISM UW: mgr Jacek Kosiarski (dyżury w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017 odbywają się – do czerwca – w środy, w godz. 11.30-13, w sali 219, ul. Żurawia 4, tel. do Sekretariatu ISM 22 553-16-38; e-mail : j.kosiarski@uw.edu.pl ).

UWAGA : INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 UMIESZCZONE SĄ NA STRONIE :

irk.uw.edu.pl   ;

http://rekrutacja.uw.edu.pl/  ;

Poczta do ISM ws. rekrutacji : rekrutacja@ism.uw.edu.pl

Sekretarzem Komisji Rekrutacyjnej na studia anglojęzyczne I i II stopnia jest w turze I-III Bartłomiej Zgliński, zaś w turze IV-V Linda Masalska , tel. 22 55-31-637

e-mail :  international.office.ism@uw.edu.pl

Kontakt z Biurem ds. Rekrutacji Uniwersytetu Warszawskiego (np. w sprawach dotyczących rejestracji kandydatów na studia, funkcjonowania systemu irk, itd.) http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/kontakt/