Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Studia niestacjonarne II stopnia (zaoczne)

O studiach

Dwuletnie studia drugiego stopnia (magisterskie) w dziedzinie stosunków międzynarodowych prowadzą do uzyskania stopnia magistra stosunków międzynarodowych. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku. W ramach studiów funkcjonuje osiem specjalności: Bezpieczeństwo i studia strategiczne, Biznes i polityka Indii (dla tej specjalności prowadzona jest oddzielna rejestracja na studia), Dyplomacja współczesna, Integracja i stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej, Komunikowanie międzykulturowe, Międzynarodowa polityka handlowa, Studia wschodnioazjatyckie oraz Studia pozaeuropejskie. Studia pozauropejskie podzielone są na dwie specjalizacje: Studia amerykanistyczne i Studia nad Afryką oraz Bliskim i Środkowym Wschodem.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów powinien posiadać rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – interdyscyplinarną wiedzę w dziedzinie stosunków międzynarodowych, dotyczącą zwłaszcza międzynarodowej problematyki ekonomicznej, społecznej, politycznej i prawnej. Powinien posiadać znajomość teorii i praktyki stosunków międzynarodowych oraz teorii i praktyki podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych. Absolwent powinien posiadać umiejętności analityczne i metodologiczne, pozwalające mu podejmować pracę na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i trafnych ocen i opinii, oraz osobistej odpowiedzialności i inicjatywy. Absolwent powinien znaleźć zatrudnienie w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, jednostkach administracji państwowej związanej z polityką zagraniczną i gospodarczą, ośrodkach naukowo-badawczych i eksperckich, zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, w dyplomacji oraz w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja). Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Stołeczna lokalizacja Instytutu, ogólnokrajowa ranga Uniwersytetu Warszawskiego oraz doświadczony zespół pracowników są gwarancją wysokiego poziomu kształcenia. Ukończenie studiów w ISM stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w: instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, jednostkach administracji państwowej związanych z polityką zagraniczną i gospodarczą, ośrodkach naukowo-badawczych i eksperckich, zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, w dyplomacji oraz w środkach masowego przekazu.

Specjalności i specjalizacje

Specjalność: Bezpieczeństwo i studia strategiczne

Specjalność prowadzona jest przez Zakład Studiów Strategicznych ISM, który tworzy zespół kompetentnych i dynamicznych osób, o szerokim spektrum zainteresowań badawczych i bogatym oraz różnorodnym doświadczeniu. Kierownikiem zakładu jest prof. dr hab. Roman Kuźniar, sprawujący obecnie funkcję doradcy prezydenta RP ds. bezpieczeństwa i polityki zagranicznej, a wcześniej m.in. dyplomata oraz dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Na wysoką jakość kształcenia przekłada się nie tylko wyjątkowy dorobek badawczy członków Zakładu, ale także bliski związek ich prac z praktyką. Przejawia się to m.in. we współpracy z MON, BBN i innymi ośrodkami rządowymi, w konferencjach oraz projektach związanych z bieżącymi zagadnieniami bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, w udziale w opracowywaniu strategii bezpieczeństwa narodowego RP, w strategicznym przeglądzie bezpieczeństwa narodowego, w przygotowaniu autorskiej koncepcji strategii Sojuszu Północnoatlantyckiego – przed szczytem NATO w Lizbonie, w 2010 r.

W istotną część przedsięwzięć zakładu angażują się również  studenci (obecnie np. w kolejnych spotkaniach eurodebaty toczącej się w Pałacu Prezydenckim). We współpracy z innymi pracownikami ISM Zakład odpowiada za przygotowanie kolejnych edycji „Rocznika Strategicznego”, jednej z trzech tego rodzaju publikacji w Europie (obok Wielkiej Brytanii i Francji). Prócz tego opracowuje wspólnie publikacje książkowe, w tym podręcznik do studiów nad bezpieczeństwem „Bezpieczeństwo międzynarodowe” (Warszawa, 2012).

Nauczanie na specjalności obejmuje wszystkie aspekty bezpieczeństwa i studiów strategicznych. Obszernie omawiane są zagadnienia tradycyjnie związane z tą problematyką – kwestie użycia siły, istota i przebieg konfliktów zbrojnych, funkcjonowanie i specyfika sojuszy i innych międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa, studia strategiczne oraz nad narodowymi strategiami bezpieczeństwa. Równie wiele uwagi poświęca się także aspektom humanitarnym i prawnym bezpieczeństwa, problematyce kontroli zbrojeń i rozbrojenia, a także zagadnieniom takim jak bezpieczeństwo ekonomiczne i energetyczne, terroryzm i inne zagrożenia asymetryczne czy wyzwania dla bezpieczeństwa jednostek. Ambicją prowadzących specjalność jest przekazanie wiedzy aktualnej i całościowej, z uwzględnieniem pełnej złożoności problematyki bezpieczeństwa oraz wykorzystaniem solidnego fundamentu teoretycznego. Dlatego też ważnym elementem programu specjalności pozostaje prezentacja historycznej ewolucji oraz obecnego stanu teorii bezpieczeństwa międzynarodowego.

Studia na specjalności bezpieczeństwo i studia strategiczne przygotowują profesjonalistów do pracy w administracji rządowej, ośrodkach analitycznych, organizacjach międzynarodowych i przedsiębiorstwach, których działalność jest związana z zagadnieniami szeroko pojętego bezpieczeństwa. Przede wszystkim jednak uczą myśleć strategicznie i planować wielowymiarowo, co stanowi umiejętność przydatną w niemal każdej sytuacji i okolicznościach.

 

Specjalność: Dyplomacja współczesna

Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do pracy służbach dyplomatycznych i konsularnych, w organizacjach międzynarodowych, w tym w obsłudze struktur unijnych  oraz instytucjach wewnętrznych z udziałem podmiotów zagranicznych. Studenci otrzymują rozszerzoną ofertę przedmiotów z zakresu stosunków międzynarodowych, umożliwiającą swobodne poruszanie się w tej dziedzinie oraz treści specyficzne, pozwalające poznać teoretyczne podstawy wiedzy o funkcjonowaniu służb dyplomatycznych i konsularnych. Poza bardzo mocno wpisującymi się we współczesne stosunki międzynarodowe kwestiami bezpieczeństwa międzynarodowego, ochrony praw człowieka ochrony środowiska i podstawowymi zagadnieniami z zakresu obrotu gospodarczego, studenci poznają niezbędną do poruszania się w środowisku dyplomatycznym historię sztuki i historię dyplomacji. Analizują prawo dyplomatyczne i prawo konsularne oraz powiązane z nimi normy zwyczajowe i kurtuazyjne. Poznają protokół dyplomatyczny, organizację i technikę służby zagranicznej, a także komunikowanie w dyplomacji i zasady negocjacji, pozwalające nie tylko przyswoić specjalistyczną terminologię, właściwe zachowania, ale także tajniki „sztuki” związanej z obrotem międzynarodowym. Zajęcia powadzone są częściowo przez pracowników Instytutu mających osobiste doświadczenie w pracy dyplomatycznej i konsularnej.

 

Specjalność: Międzynarodowa polityka handlowa

To unikalna specjalizacja na kierunku stosunki międzynarodowe i jedyna tego rodzaju oferta dydaktyczna w naszym kraju. Utworzona została z myślą o tych kandydatach, których interesują kwestie obrotu gospodarczego z zagranicą (finanse, handel, biznes międzynarodowy, usługi, ochrona własności intelektualnej). To specjalność o wybitnie prorynkowej orientacji przygotowująca do podjęcia pracy w sektorze prywatnym i publicznym, instytucjach UE i przedsiębiorstwach międzynarodowych. Umożliwia to struktura programu nauczania w którym znalazły się przedmioty z prawa gospodarczego, organizacji i zarządzania, analizy finansów, polityki handlowej państw, zasad prowadzeni biznesu międzynarodowego. Wybór tej specjalności to najlepsza inwestycja w karierę zawodową na krajowym, unijnym i globalnym rynku pracy.

Opłaty

Studia niestacjonarne – zaoczne drugiego stopnia:opłata za I i II rok studiówopłata jednorazowa 5700 zł
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 6000 zł
          I rata 3000 zł
         II rata 3000 zł
opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: 6700 zł
        I  rata 1675 zł
       II rata 1675 zł
        III rata 1675 zł
        IV rata 1675 zł

Kontakt

PEŁNOMOCNIK DO SPRAW REKRUTACJI W ISM UW: mgr Jacek Kosiarski (dyżury w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017 odbywają się – do czerwca – w środy, w godz. 11.30-13, w sali 219, ul. Żurawia 4, tel. do Sekretariatu ISM 22 553-16-38; e-mail : j.kosiarski@uw.edu.pl ).

UWAGA : INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 UMIESZCZONE SĄ NA STRONIE :

irk.uw.edu.pl   ;

http://rekrutacja.uw.edu.pl/  ;

Poczta do ISM ws. rekrutacji : rekrutacja@ism.uw.edu.pl

Sekretarzem Komisji Rekrutacyjnej na studia anglojęzyczne I i II stopnia jest w turze I-III Bartłomiej Zgliński, zaś w turze IV-V Linda Masalska , tel. 22 55-31-637

e-mail :  international.office.ism@uw.edu.pl

Kontakt z Biurem ds. Rekrutacji Uniwersytetu Warszawskiego (np. w sprawach dotyczących rejestracji kandydatów na studia, funkcjonowania systemu irk, itd.) http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/kontakt/