Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Rosja – Współpraca Bilateralna

Instytut Stosunków Międzynarodowych UW od wielu lat współpracuje z uczelniami rosyjskimi na wielu płaszczyznach.

Cooperation with Russian UniversitiesCooperation with Russian Universities

Partnerzy

 • Wydział Stosunków Międzynarodowych Państwowego Uniwersytetu w Petersburgu
 • Uniwersytet MGIMO;
 • Rosyjski Państwowy Uniwersytet Nauk Humanistycznych, oddział w Kaliningradzie
 • Dalekowschodni Instytut Stosunków Międzynarodowych w Chabarowsku;
 • Instytut Stosunków Międzynarodowych we Władywostoku (obecnie Szkoła Badań Regionalnych i Międzynarodowych Dalekowschodniego Uniwersytetu Federalnego)

Współpraca naukowa

 • Najintensywniejszy charakter ma współpraca nawiązana w 2001 r. z Wydziałem Stosunków Międzynarodowych Państwowego Uniwersytetu w Petersburgu. Podstawę prawną współdziałania wyznaczają dwie umowy: Jedna zawarta na szczeblu uniwersyteckim (w 2001 r., zmieniona protokołem podpisanym 16 maja 2011 r.) oraz druga zawarta na szczeblu wydziałowym (w 2001 r., przedłużona w 2007 r.). Od 2002 r. dynamicznie rozwija się wymiana studencka między oboma ośrodkami (w każdym semestrze czworo studentów z każdego z ośrodków uzyskuje prawo wyjazdu na półroczne stypendia). Współpraca na poziomie studenckim obejmuje również takie inicjatywy jak zorganizowana po raz pierwszy w lipcu 2011 r. – z poparciem Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie – Polsko-Rosyjska Szkoła Letnia (miejscem spotkań był Archipelag Wysp Sołowieckich), której inicjatorami ze strony polskiej byli dr Alicja Curanović i dr Szymon Kardaś. W ramach współpracy organizowane są również wykłady gościnne oraz seminaria naukowe (w latach 2007 – 2009 z gościnnymi wykładami występowali prof. Konstantin Chudoliej – ówczesny dziekan wydziału oraz docent Igor Czernow, a w roku akademickim 2010/2011 gościnne docent Rusłan Szamgunow, specjalista ds. Azji Centralnej i Kaukazu Południowego). Stałym elementem współpracy jest również udział pracowników naukowych obu ośrodków w organizowanych w Polsce i w Rosji konferencjach i sympozjach (ze strony polskiej w wyjazdach zagranicznych systematyczny udział biorą dr A. Curanović, dr S. Kardaś, dr Marcin Kaczmarski oraz dr Maciej Raś). Oba ośrodki realizują również wspólne badania naukowe, których efektem była m. in opublikowana w 2009 r. książka pod redakcja profesorów Stanisława Bielenia i Konstantina Chudolieja „Stosunki Rosji z Unią Europejską” (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego). Koordynatorem współpracy między ISM UW a Wydziałem Stosunków Międzynarodowych w Petersburgu jest dr Szymon Kardaś
 • W 2010 r. Instytut Stosunków Międzynarodowych nawiązał współpracę z rosyjskimi ośrodkami naukowo-badawczymi na Dalekim Wschodzie. W trakcie wyjazdu naukowego, pracownicy Instytutu (dr A. Curanović, dr S. Kardaś) wzięli udział w ogólnorosyjskiej, humanistycznej konferencji naukowej, organizowanej przez Dalekowschodnią Państwową Akademią Społeczno-Humanistyczną w Birobidżanie (dr Curanović wygłosiła referat nt. „Czynnik chiński w kształtowaniu tożsamości Federacji Rosyjskiej”, dr Kardaś wygłosił referat nt. „Perspektywy pojednania w stosunkach polsko-rosyjskich”). W imieniu Instytutu przeprowadzili także rozmowy o współpracy z władzami Dalekowschodniego Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Chabarowsku oraz władzami Władywostockiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (obecnie Szkoła Badań Regionalnych i Międzynarodowych) przy Dalekowschodnim Uniwersytecie Federalnym we Władywostoku. Rozmowy z tymi ostatnimi były szczególnie owocne, gdyż doprowadziły do zawarcia umowy o współpracy zawartej na poziomie wydziałowym (umowa weszła w życie w październiku 2011 r.). Na podstawie umowy realizowane będą wspólne projekty badawcze oraz inne przedsięwzięcia naukowe (konferencje, seminaria, telemosty, wizyty studyjne). Pierwszy wspólnie uzgodniony i opracowany projekt badawczy dotyczy rosyjskiego Dalekiego Wschodu i jego znaczenia w procesach współpracy regionalnej. W jego realizacji udział biorą pracownicy naukowi WDiNP UW: dr hab. Andrzej Wierzbicki (INP UW), dr Alicja Curanović, dr Marcin Kaczmarski, dr Szymon Kardaś oraz dr Maciej Raś (wszyscy ISM UW). Początek realizacji projektu badawczego zaplanowany został na jesień 2011 r. Koordynatorem współpracy między ISM UW a Szkołą Badań Regionalnych i Międzynarodowych Dalekowschodniego Uniwersytetu Federalnego jest dr Szymon Kardaś
 • W listopadzie 2012 roku dr Maciej Raś, dr Karina Jędrzejowska i dr Anna Wróbel odbyli wizytę na Wydział Stosunków Międzynarodowych Państwowego Uniwersytetu w Petersburgu . podczas tej wizyty badacze z ism wygłosili wykłady nt. stosunków polsko-rosyjskich oraz kryzysu ekonomicznego w unii europejskiej i jego wpływu na Rosję
 • W grudniu 2012 roku dr Igor Gretskiy  (Wydział Stosunków Międzynarodowych Państwowego Uniwersytetu w Petersburgu) wygłosił wykład: Ukraine after 2012 Elections
 • W roku akademickim 2012/2013 ISM rozpoczął współpracę z Państwowym Rosyjskim Uniwersytetem Nauk Humanistycznych. W marcu 2013 roku dr Jakub Zajączkowski i dr Maciej Raś odbyli wizytę w Kaliningradzie
 • 19 – 20 kwietnia 2013 – Dr Alicja Curanović uczestniczyła w międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji Still Postsocialism? Cultural Memory and Social Transformations zorganizowanej przez Center for Cultural Studies of Postsocialism, the Institute for Comparative Studies of Modernity (Kazanski Uniwersytet Federalny), a także Open Society Foundations. Konferencja zgromadziła przedstawicieli prestiżowych ośrodków akademickich, m.in. University of Cambridge, Rutgers University, Max Planck Institute, European University at St. Petersburg, Aleksanteri Institute (University of Helsinki), MGIMO, Humboldt University, Moscow School of Economics. Dr Alicja Curanović otrzymała grant od instytucji goszczącej. Wygłosiła oparty na własnych badaniach referat na temat Neither Tsar nor Gensek?: the Image of Political Leader in the Russian Federation. The Case of Telemost (2001-2011)
 • 17 – 20 kwietnia 2013 – ISM gościł oficjalną delegację z Państwowego Uniwersytetu w Sankt Petersburgu. W ramach wizyty swoje wykłady wygłosili prof. Irina Nowikowa  (Współczesny rosyjski nacjonalizm: 30 lat ewolucji), a także prof. Konstantin Chudoliej (Rosyjska polityka zagraniczna) i dr Igor Gretsky (Jaki będzie następny etap stosunków polsko-rosyjskich?). Wykłady zostały zorganizowane przez dr. Macieja Rasia z ISM UW
 • Kwiecień 2013 – dr Maciej Raś (ISM UW) został zaproszony przez Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Sankt Petersburgu, aby wygłosić pięć wykładów otwartych dla studentów i badaczy jednostki (14-20 kwietnia 2013). Wykłady dotyczyły polskiej polityki zagranicznej (zwłaszcza politycznego, ekonomicznego i kulturalnego wymiaru stosunków polsko-rosyjskich), a także relacji Polski z innymi państwami przestrzeni postsowieckiej. Dr Maciej Raś prowadził również rozmowy na temat rozwoju współpracy między ISM a Wydziałem Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Sankt Petersburgu z przedstawicielami Uniwersytetu, Instytutem Polskim w Sankt Petersburgu, a także konsulem generalnym Polski w Sankt Petersburgu Panem Piotrem Marciniakiem. Wszyscy partnerzy zapewnili o swojej woli w zakresie dalszego rozwoju współpracy, m.in. przez kontynuację wymiany studentów, przygotowanie dwóch publikacji w latach 2014 – 2015, przygotowanie wspólnego panelu na kongres stosunków międzynarodowych, który obędzie się we Frakfurcie nad Menem w sierpniu 2014 r.
 • Czerwiec 2013 r. – kaliningradzki oddział Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Nauk Humanistycznych został współorganizatorem tegorocznej konferencji w Pieniężnie (24-25.06.2013). Delegacja badaczy z Kaliningradu przybyła do Polski, aby wygłosić wykłady na temat bezpieczeństwa w regionie Bliskiego i Środkowego Wschodu
 • 26 czerwca 2013 r. – konferencja w Kaliningradzie zorganizowana przez ISM we współpracy z  kaliningradzkim oddziałem Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Nauk Humanistycznych. Konferencja dotyczyła aktywności naukowej uniwersytetów w Polsce i Rosji. Wydarzenie było przygotowane przez prof. Anatoliya Kibysza i dr Elenę Kuczerjawaję, a także dr Annę Solarz i dr. Macieja Rasia
 • sierpień/wrzesień 2013 – dziesięcioro studentów i badaczy z kaliningradzkiego oddziału Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Nauk Humanistycznych uczestniczyło w organizowanej przez ISM UW letniej szkole w Warszawie (dr Łukasz Gołota)
 • wrzesień 2013 – dr Maciej Raś przebywał na stypendium w Kaliningradzie (grant w ramach program Erasmus-Mundus „Aurora”). W tym czasie dr Raś wygłaszał wykłady na kaliningradzkim oddziale Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Nauk Humanistycznych, a także prowadził badania, które dotyczyły aktywności międzynarodowej Obwodu Kaliningradzkiego
 • 3 października 2013 r. – w Kaliningradzie odbyła się konferencja naukowa „Współpraca międzynarodowa w sferze nauki i edukacji” zorganizowana przez Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny (RRGU) oraz Instytut Stosunków Międzynarodowych UW (ISM UW). W konferencji wzięli udział badacze z kilku uczelni wyższych Obwodu Kaliningradzkiego (RGGU, Bałtycki Uniwersytet Federalny im. E. Kanta i inne) oraz – reprezentujący ISM UW – dr Maciej Raś, który wystąpił z referatem nt. „Stosunki polsko – rosyjskie w minionym dwudziestoleciu. Rola nauki, edukacji i kultury”. W konferencji uczestniczyli także reprezentanci przedstawicielstwa MSZ Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim oraz władz miasta.
 • ISM współpracuje również z rosyjskimi partnerami w ramach projektu Erasmus Mundus

Cooperation with Russian UniversitiesCooperation with Russian Universities

Wymiana studencka

 • Od 2002 roku, wymiana studencka między ISM a Saint Petersburg University rozwija się bardzo dynamicznie. Składa się ona również z takich inicjatyw jak szkoła letnia „Polish-Russian Summer School”, zorganizowana po raz pierwszy w lipcu 2011 z pomocą ambasady Federacji Rosyjskiej. Inicjatorami szkoły letniej byli dr Alicja Curanović i dr Szymon Kardaś.
 • ISM ma porozumienie o wymianie studentów z:
 • Wydział Stosunków Międzynarodowych Państwowego Uniwersytetu w Petersburgu
 • Uniwersytet MGIMO
 • Rosyjski Państwowy Uniwersytet Nauk Humanistycznych, oddział w Kaliningradzie
 • North Ossetian State University
 • Far East Institute of International Relations in Khabarovsk
 • Vladivostok Institute of International Relations (aktualnie the School of Regional and International Studies)

Prezentacja na temat wymiany pobierz

Koordynator

Dr Maciej Raś, maciejras@uw.edu.pl

Dr Szymon Kardaś, szymon.kardas@ism.uw.edu.pl