Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

XV Konferencja ISM UW i Księży Werbistów, Pieniężno, 22-24 czerwca 2015 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowej XV Konferencji ISM UW i Księży WerbistóSacrum i profanum we współczesnym świeciePt. Sprawiedliwość, solidarność i społeczna odpowiedzialność w stosunkach międzynarodowych. 15-lecie realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Pieniężno, 22-24 czerwca 2015 r.

Organizowanej przez: Zakład Studiów Pozaeuropejskich Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego a także Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężne oraz Fundację Studiów Międzynarodowych

Do 2015 roku, według założeń milenijnego szczytu ONZ z września 2000 r., powinny zostać zrealizowane postanowienia zawarte w deklaracji Milenijne Cele Rozwoju (Millennium Development Goals – MDG). Od początku wielu powątpiewało w możliwość ich realizacji, ale u progu nowego tysiąclecia zwyciężyło przekonanie, że należy stawiać przed społecznością międzynarodową bardzo konkretne zobowiązania. Przyjmując deklarację rządzący kierowali się więc odpowiedzialnością za rozwój, który – jak się powszechnie uważa – jest warunkiem koniecznym stabilizacji, pokoju i bezpieczeństwa globalnego. Milenijne Cele Rozwoju miały rozwiązać najbardziej palące problemy społeczne, przyspieszyć postęp, ograniczyć dysproporcje rozwojowe oraz skalę głodu i ubóstwa, a wszystko to po to by jeszcze skuteczniej przyczynić się do ochrony ludzkiej godności. Kierowano się więc zasadą sprawiedliwości, solidarności i współodpowiedzialności za losy tych i przyszłych pokoleń.

Kategoria sprawiedliwości (rozdzielczej, wymiennej, prawnej i społecznej), zaczerpnięta m.in. z myśli średniowiecznych myślicieli chrześcijańskich i oznaczająca „to co się komuś słusznie należy”, występuje od dawna w różnych dokumentach międzynarodowych i wypowiedziach polityków. Jest ważną pobudką dla działań państw na arenie międzynarodowej. Odwołują się do niej przedstawiciele organizacji międzynarodowych – rządowych i pozarządowych, ale zwłaszcza przedstawiciele państw rozwijających się, które w mniejszym niż inne stopniu skorzystały z globalizacji. Ich obawy budzi forsowanie przez świat rozwinięty trudnych do zaakceptowania wartości nie tylko na różnych płaszczyznach międzynarodowego ładu politycznego i gospodarczego, ale także w sferze kultury, przenikającej granice państw.

Celem konferencji jest ocena realizacji MCR w 15-lecie przyjęcia deklaracji oraz zbadanie obecności sprawiedliwości oraz solidarności międzyludzkiej i międzypaństwowej jako istotnych wartości w stosunkach międzynarodowych. Istnieje ścisły związek obu tych kategorii – co chcielibyśmy wykazać – we współczesnym, współzależnym świecie. Solidarności potrzebują bogate państwa Zachodu, aby przezwyciężyć dławiące je kryzysy i budować wspólne instytucje międzynarodowe ukierunkowane na rozwiązywanie problemów i eliminowanie barier dla rozwoju. Potrzebują jej państwa słabiej rozwinięte, które często żyją w błędnym przekonaniu, że jedyną nadzieją na przezwyciężenie luki rozwojowej jest bezinteresowna pomoc z zewnątrz. Tymczasem solidarność w stosunkach międzynarodowych to coś więcej niż transfer towarów czy zasobów finansowych. Jeśli jednak udałoby się ożywić rzeczywistą solidarność międzynarodową i rozwijać relacje chroniące godności każdego człowieka, można byłoby zaryzykować tezę, że najważniejszy „milenijny cel” został osiągnięty, niezależnie od tego, w jakim stopniu udało się zrealizować cele szczegółowe…

Zachęcamy do szukania odpowiedzi M.IN. na następujące pytania:

  1. Czy postawione 15 lat temu w Deklaracji Milenijnej cele były realistyczne i czy w sposób prawidłowy rozpoznano środki służące ich realizacji?
  2. Jaka jest rola organizacji międzynarodowych, w tym zwłaszcza systemu ONZ, ale także instytucji regionalnych i subregionalnych (Unia Afrykańska, Unia Europejska i in.) w realizacji MCR?
  3. Jak można ocenić skuteczność podjętych działań – zwłaszcza z perspektywy państw, do których kierowano postulaty milenijne (kraje Afryki, Azji Południowej, Bliskiego Wschodu i in.); w jakim stopniu udało się zrealizować poszczególne cele w skali globalnej, regionalnej i krajowej i czy służyły one lepszej ochronie godności człowieka na każdym z tych poziomów?
  4. Jak przebiegała ewolucja rozumienia rozwoju i postępu społecznego w stosunkach międzynarodowych oraz pomocy rozwojowej; jakie znaczenie dla rozwoju świata ma działalność pomocowa, jakie są jej formy, zakres i kierunki zaangażowania (dywersyfikacja państw globalnego Południa i wynikające stąd zmiany w formułowaniu potrzeb rozwojowych)?
  5. Jakie znaczenie ma kategoria „sprawiedliwości”, „solidarności” i „społecznej odpowiedzialności” dla współpracy międzynarodowej?
  6. Jaki wpływ na ład światowy miał kryzys gospodarczy lat 2008-2014; jakie są jego konsekwencje dla współpracy na rzecz rozwoju (rola tzw. mocarstw wschodzących w realizacji wartości leżących u źródeł Deklaracji milenijnej)?
  7. Czy „solidarność” i „globalna odpowiedzialność” stały się wartościami trwałymi w projektowaniu współpracy pomiędzy państwami znajdującymi się na różnych poziomach rozwoju; czy kategoria „społecznej odpowiedzialności biznesu” jest realizowana w międzynarodowej współpracy gospodarczo-handlowej i jakie są tego konsekwencje?
  8. Jakie wnioski wynikają z realizacji Deklaracji Milenijnej oraz nowej Agendy 2030, której głównym przesłaniem jest wspieranie ludzkiej godności, równości i sprawiedliwości oraz uwolnienie świata od ekstremalnej biedy?

Jubileuszowe spotkanie również w tym roku organizujemy w malowniczym, warmińskim Pieniężnie, gdzie gościny w seminarium duchownym udzielą nam księża werbiści. Przewidujemy – jak zawsze – spotkanie przy ognisku oraz inne atrakcje.

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł. Pieniądze należy wpłacać do 10 czerwca 2015 r. na konto Fundacji Studiów Międzynarodowych (Tytuł wpłaty: „Sprawiedliwość, solidarność, społeczna odpowiedzialność. 15 lat MDGs, Pieniężno 2015”):

FUNDACJA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH,
Żurawia 4/404, 00-503 Warszawa,
Bank PEKAO S. A. II O. w Warszawie
87 1240 1024 1111 0000 0269 6814

Oprócz tego uczestnicy są zobowiązani do opłacenia po przybyciu do klasztoru noclegu (55 PLN/pierwsza doba, 50 PLN/każda następna – pokoje dwuosobowe z łazienką lub 35 PLN – pokoje trzyosobowe bez łazienki) oraz posiłków (całodzienne wyżywienie – 25 PLN, tj. 5 PLN – śniadanie, 15 PLN – obiad, 5 PLN – kolacja). Dojazd we własnym zakresie. Organizatorzy zapewniają transport z/do stacji PKP w Pieniężnie lub z/do Ornety.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go organizatorom w wersji elektronicznej lub papierowej

do 15 maja 2015 r.:
Anna Solarz: amsolarz@onet.eu
Wiesław Lizak: wlizak@hot.pl
Anita Budziszewska anita.budziszewska@uw.edu.pl
lub Jacek Pawlik SVD: jacek.pawlik@gmail.com
lub pocztą tradycyjną na adres:
Instytut Stosunków Międzynarodowych, WDiNP UW,
ul Żurawia 4, 00-503 Warszawa

Wszelkie informacje pod nr tel. 22 553 16 35 (Anita Budziszewska)
lub 888 210 170 (Anna Solarz)
(Uwaga! Liczba miejsc w klasztorze ograniczona, zastrzegamy możliwość selekcji zgłoszeń)
Zaproszenie i formularz do pobrania: Zaproszenie do Pieniezna, czerwiec 2015