Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Zakład Ekonomii Politycznej Stosunków Międzynarodowych

Zakład Ekonomii Politycznej Stosunków Międzynarodowych

Nazwa Zakładu Ekonomii Politycznej Stosunków Międzynarodowych wywodzi się z subdyscypliny nauki o stosunkach międzynarodowych o tej samej nazwie. Badaczem, który jako pierwszy wprowadził do obiegu naukowego ten termin, był Robert Gilpin. Dokonał tego w opublikowanej w 1987 r. pracy zatytułowanej „Political Economy of International Relations”. Właściwym prekursorem tego nurtu badań była brytyjska badaczka Suzan Strange, która w artykule  z 1970 roku wskazała na eksplanacyjną szkodliwość analizy w separacji zjawisk politycznych i ekonomicznych. Ekonomia polityczna stosunków międzynarodowych może być także określana jako podejście pretendujące do całościowego ujęcia w sensie badawczym i dydaktycznym istoty stosunków międzynarodowych poprzez równorzędne uwzględnianie oddziaływania dwóch najważniejszych zmiennych (sfer) decydujących o ich istocie, tj. ekonomii i polityki.

Misją Zakładu Ekonomii Politycznej Stosunków Międzynarodowych jest badanie wzajemnych zależności między zjawiskami i procesami określonymi jako polityczne i ekonomiczne w stosunkach międzynarodowych. Opiera się to na założeniu, że państwa jako najważniejsze  podmioty w stosunkach z innymi ukierunkowane są na realizację dwóch egzystencjonalnych-strategicznych celów: siły i wpływu (cecha polityczności) i bogactwa (cecha ekonomiczna). Są to cele równorzędne, wzajemnie warunkujące się. Takie ujęcie pozwala w naszym przekonaniu dociec w sposób bardziej pełny i adekwatny do istoty stosunków międzynarodowych poprzez analizę dwóch najważniejszych sił sprawczych stosunków międzynarodowych współczesnej fazy globalizacji, tj. państwa (sfera polityki) i rynku (sfera ekonomii).

Działalność badawcza zakładu jest podporządkowana powyższym pryncypiom badań stosunków międzynarodowych. Najbardziej reprezentatywnym przykładem, wręcz naukowym manifestem w tym względzie jest praca zbiorowa pracowników zakładu pod tytułem: „Geoekonomia” (wydawnictwo Scholar, Warszawa, 2012), zrealizowana w ramach grantu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2012 roku panuje się także kolejną publikację pod tytułem „Mocarstwa ekonomiczne”.

Różne aspekty relacji polityki i ekonomii w stosunkach międzynarodowych są przedmiotem badań pracowników zakładu. Najważniejsze z nich to:

  1. Dr A. Jarczewska, Polityka handlowa USA.
  2. Dr A. Wróbel, Polityka handlowa UE.
  3. Dr K. Jędrzejowska, Międzynarodowa architektura finansów.
  4. Dr J. Nakonieczna, Alterglobalizm
  5. Dr A. Łukaszewicz, Centra finansowe w Zatoce Arabskiej
  6. Dr R. Ulatowski, Geoekonomia surowców naturalnych
  7. Mgr S. Para, Grupa G-20
  8. Mgr B. Regulska, Polityka eksportowa USA
  9. Mgr Ł. Gołota, Utylitaryzm J. Milla a negocjacje handlowe WTO.

W sferze dydaktycznej zakład odpowiada za realizację specjalności międzynarodowa polityka handlowa. Pracownicy zakładu realizują następujące przedmioty na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.

Studia pierwszego stopnia: ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, geografia ekonomiczna, polityka gospodarcza, finanse międzynarodowe, historia myśli politycznej i ekonomicznej.

Studia drugiego stopnia: międzynarodowy system handlowy, polityka handlowa USA, polityka handlowa UE, międzynarodowa ochrona środowiska, bezpieczeństwo ekonomiczne, międzynarodowe transakcje gospodarcze, analiza rynku finansowego i walutowego, strategie przedsiębiorstw międzynarodowych, wprowadzenie do biznesu międzynarodowego, kulturowe uwarunkowania biznesu.

Studia trzeciego stopnia: ekonomia polityczna stosunków międzynarodowych, metodologia badań stosunków międzynarodowych.

 

 

Section of IR Political Economy

Kierownik – prof. Edward Haliżak
Pokój 503