Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Zakład Historii i Teorii Stosunków Międzynarodowych

Zakład Historii i Teorii Stosunków Międzynarodowych

Zakład Historii i Teorii Stosunków Międzynarodowych stanowi jeden z najstarszych zakładów, jakie mieszczą się w strukturze powstałego w 1976 roku Instytutu Stosunków Międzynarodowych. Jego twórcą i pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Józef Kukułka. W Zakładzie pracują jego uczniowie, a także wypromowani przez nich kolejni badacze. Obecnie kierownikiem Zakładu jest prof. dr hab. Ryszard Zięba, a sekretarzem prof. UW dr hab. Justyna Zając.

Zakład prowadzi badania z szeroko rozumianej historii i teorii stosunków międzynarodowych, a także bezpieczeństwa międzynarodowego i polityki zagranicznej Polski, Rosji, USA, Chin i Unii Europejskiej. Wyniki swoich badań pracownicy Zakładu publikują w renomowanych wydawnictwach w kraju i za zagranicą. Ich prace mają bardzo wysokie wskaźniki cytowań.

O wysokiej jakości badań pracowników Zakładu świadczą otrzymane przez nich granty i stypendia naukowe: prof. dr hab. R. Zięba w 2008 r. otrzymał grant Komisji Europejskiej – Jean Monnet Chair na temat „The European Union in International Security System“; prof. dr hab. Stanisław Bieleń w 2011 r. otrzymał grant Ministerstwa Spraw Zagranicznych na publikację w języku angielskim książki pod jego redakcją pt. Poland’s Foreign Policy in the 21st Century; prof. UW dr hab. Justyna Zając otrzymała w 2012 r. prestiżowy grant Narodowego Centrum Nauki na projekt badawczy „Unia Europejska wobec regionu śródziemnomorskiego: między polityką wspólną a interesami  państw członkowskich”. Większość pracowników Zakładu nagradzana była stypendiami Rektora UW, a prof. UW dr hab. J. Zając była stypendystką Tygodnika Polityka ”Zostańcie z Nami” i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP), to ostatnie stypendium otrzymała także dr Alicja Curanović. Pracownicy Zakładu przebywali na stypendiach naukowych w renomowanych uniwersytetach w USA, we Francji, we Włoszech, w Rosji, Wielkiej Brytanii, Japonii, Finlandii, Chorwacji, Serbii i na Tajwanie.

Zakład Historii i Teorii Stosunków Międzynarodowych prowadzi dydaktykę na wszystkich trzech stopniach kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe, a także we wszystkich pozostałych instytutach Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Pracownicy Zakładu realizują tak kluczowe przedmioty jak: Historia stosunków międzynarodowych, Międzynarodowe stosunki polityczne, Polityka zagraniczna Polski, Negocjacje międzynarodowe, Teoria stosunków międzynarodowych, Analiza polityki zagranicznej.

Pracownicy Zakładu służą wiedzą jako eksperci w instytucjach państwowych, które zajmują się polityką zagraniczną i bezpieczeństwa. W pracach Komisji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego w latach 2010-2012 brało udział trzech pracowników (prof. dr hab. R. Zięba, prof. UW dr hab. J. Zając, dr hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska). Są także ekspertami instytucji międzynarodowych: prof. dr hab. R. Zięba – Komisji Europejskiej, prof. UW dr hab. J. Zając – Institut European de la  Mediterrània (IEMed.) w Barcelonie. Sprawowali ważne funkcje w organizacji międzynarodowego i krajowego życia naukowego: prof. dr hab. R. Zięba (w latach 1997–2004) i prof. UW dr hab. J. Zając (w latach 2004–2010) byli członkami Steering Committee Standing Group of International Relations w European Consortium for Political Research; prof. UW dr hab. J. Zając została w 2010 r. powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w skład Rady Młodych Naukowców, a w następnym roku wybrana na przewodniczącą RMN.

Pracownicy Zakładu organizują, z rekomendacji Rady Naukowej ISM, ogólnopolski Konkurs im. Profesora Józefa Kukułki na najlepszą rozprawę doktorską podejmującą teoretyczne aspekty stosunków międzynarodowych. Przewodniczącym Kapituły Nagrody jest prof. dr hab. R. Zięba, a sekretarzem prof. UW dr hab. J. Zając.

NAJNOWSZE PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE (wybrane):

 • J. Zając, Poland’s Security Policy: The West, Russia and the Changing International Order, Palgrave Macmillan, London 2016.
 • A. Bógdał-Brzezińska, Jako monarcha i jako człowiek. Uwarunkowania personalne decyzji politycznych Józefa II Habsburga, Rambler, Warszawa 2016
 • J. Zając, A. Włodkowska-Bagan, M. Kaczmarski (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Polska – Europa – Świat. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Ziębie z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa 2015.
 • R. Zięba, S. Bieleń, J. Zając (red.), Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych,  Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa 2015.
 • M. Kaczmarski, Russia-China Relations in the Post-Crisis International Order, Routledge, London–New York 2015.
 • J. Zając (red.), Unia Europejska w regionie śródziemnomorskim: między polityką wspólną a interesami państw członkowskich, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa 2014.
 • J. Zając, EU in the Mediterranean: An International Roles Theory Approach, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warsaw 2014.
 • R. Zięba, Polityka zagraniczna Polski w strefie euroatlantyckiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
 • S. Bieleń, Negocjacje w stosunkach międzynarodowych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2013.
 • A. Curanović, The Religious Factor in Russia’s Foreign Policy, Routledge, London–New York 2012.
 • S. Bieleń (red.), Wizerunki międzynarodowe Rosji, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011.
 • A. Curanović, S. Kardaś, Rosja w WikiLeaks, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.
 • R. Zięba, Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 • J. Zając, Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
 • S. Bieleń, Polityka w stosunkach międzynarodowych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010.
 • M. Kaczmarski, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 • S. Bieleń (red.), Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej. Problemy tożsamości i adaptacji, Difin, Warszawa 2010.
 • R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • S. Bieleń, M. Raś (red.), Polityka zagraniczna Rosji, Difin, Warszawa 2008.
 • R. Zięba, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 • S. Bieleń, Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006.
 • M. Kaczmarski, Rosja na rozdrożu. Polityka zagraniczna Władimira Putina, Sprawy Polityczne, Warszawa 2006.
 • J. Zając (red.), Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.
 • J. Zając, R. Zięba, Polska w stosunkach międzynarodowych 1945–1989, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005–2009.
 • J. Zając, Polska w stosunkach międzynarodowych 1945–1989: Wybór dokumentów, (wybór i opr.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 • J. Zając, Partnerstwo Eurośródziemnomorskie, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.
 • M. Raś, Ewolucja polityki zagranicznej Rosji wobec Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej w latach 1991–2001, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 • R. Zięba (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004–2007.
 • M. Kaczmarski, Obrona przeciwrakietowa Stanów Zjednoczonych i jej implikacje międzynarodowe, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.
 • R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje – struktury – funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1999–2004 (cztery wydania, w 2000 r. książka uzyskała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej).
 • J. Zając, Środki i metody oddziaływania USA w bliskowschodnim procesie pokojowym (1991–2000), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
 • R. Zięba, Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
 • J. Zając, Polityka Unii Europejskiej w regionie śródziemnomorskim, dwa wydania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002, 2004.
 • A. Bógdał-Brzezińska, Globalizacja polityki Stanów Zjednoczonych 19451949, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001.
 • R. Zięba, Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.