Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
Categories Navigation Menu

Zakres kwalifikacji

Zakres kwalifikacji w roku akademickim 2017-2018
Szczegółowa informacja dotycząca charakteru i zakresu kwalifikacji / Zestawy zagadnień do egzaminów ustnych/rozmów kwalifikacyjnych w ISM :

1) Kandydaci z maturą zagraniczną na stosunki międzynarodowe, studia I stopnia stacjonarne

–  przyjmowani na innych zasadach niż obywatele polscy.
Forma egzaminu:   egzamin ustny.

Zagadnienia egzaminacyjne: 
Wiedza o społeczeństwie,
Historia,
Język polski (zakres egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym);

Wynik końcowy to suma punktów za poszczególne części egzaminu (maksymalnie 100, tj. po 35 za wiedzę o społeczeństwie i historię oraz 30 za znajomość j. polskiego).

Zagadnienia egzaminacyjne z wiedzy o społeczeństwie:
1.    Zasadnicze cele polskiej polityki zagranicznej
2.    Geneza, cele działania, struktury i sposoby funkcjonowania Unii Europejskiej
3.    Geneza, cele, struktury i sposoby działania ONZ
4.    Pozytywne i negatywne skutki globalizacji
5.    Najważniejsze historyczne i współczesne dokumenty dotyczące praw człowieka
6.    Geneza, atrybuty, funkcje państwa
7.    Współczesne systemy polityczne państw demokratycznych
8.    Podstawowe zasady ustrojowe zapisane w Konstytucji RP
9.    Przemiany społeczne, jakie dokonały się w Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat i ich skutki
10.   Różnorodność form uczestnictwa obywateli w życiu społecznym
11.   Doktryny i rodziny partii politycznych
12.   Zasadnicze kompetencje władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej
13.   Szanse i zagrożenia wypływające z procesu integracji europejskiej
14.   Przyczyny i konsekwencje zróżnicowanego rozwoju cywilizacyjnego we współczesnym świecie
15.   Zadania, uprawnienia oraz sposoby podejmowania decyzji przez organy władz samorządowych na wszystkich szczeblach

Zagadnienia egzaminacyjne z historii:
1. Podbój świata śródziemnomorskiego przez Rzym.
2. Polska za panowania pierwszych Piastów.
3. Ruch krucjatowy XI-XIII w.
4. Kultura epoki średniowiecza w Polsce i Europie.
5. Stosunki Polski z Zakonem Krzyżackim za panowania dynastii Jagiellonów.
6. Reformacja w Europie w XVI w.
7. Kultura epoki odrodzenia w Polsce i w Europie.
8. Wojna trzydziestoletnia – przyczyny i skutki.
9. Konflikty Polski z sąsiadami w XVII w.
10. Demokracja szlachecka – ustrój Polski w okresie XVI – XVIII w.
11. Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki.
12. Przyczyny i skutki Wielkiej Rewolucji Francuskiej.
13. Kultura epoki oświecenia w Polsce i w Europie.
14. Rozbiory Polski – przyczyny i skutki.
15. Kongres Wiedeński – główne postanowienia i ich znaczenie dla porządku międzynarodowego w Europie.
16. Wiosna ludów w Europie w XIX w.
17. Zjednoczenie Niemiec w XIX w. – etapy i konsekwencje.
18. Powstania narodowe w Polsce w XIX w. – przyczyny i skutki.
19. Przyczyny wybuchu i konsekwencje  I wojny światowej.
20. Kształtowanie granic Polski po I wojnie światowej.
21. Przyczyny i konsekwencje rewolucji październikowej w Rosji.
22. Sytuacja międzynarodowa w Europie w latach 1933-1939.
23. Historia II wojny światowej: konferencje Wielkiej Trójki – główne postanowienia i
ich znaczenie.
24. Sytuacja wewnętrzna w Polsce w latach 1945-1956.
25. Opozycja w Polsce i wystąpienia społeczne w latach 1970-1981.

2) Kwalifikacja na stosunki międzynarodowe, studia II stopnia stacjonarne

Kwalifikacja prowadzona jest na kierunek studiów i odbywa się na podstawie:

1) wyników (0-90 pkt.) testu wiedzy (z wagą 70 proc.) przeprowadzonego z zakresu przedmiotów:

 • międzynarodowe stosunki polityczne,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • prawo międzynarodowe publiczne,

oraz

2) oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów (z wagą 30 proc.), przy czym sposób przeliczania ocen uzyskanych na dyplomie jest następujący:

 • ocena celująca lub bardzo dobra – 90 pkt.,
 • ocena dobra plus – 70 pkt.,
 • ocena dobra – 60 pkt.,
 • ocena dostateczna plus – 50 pkt.,
 • ocena dostateczna – 40 pkt.

Kwalifikacja odbywa się według kolejności wyników uzyskanych przez kandydatów (łącznie, tj. w oparciu o pisemny test wiedzy i ocenę z dyplomu ukończenia studiów, kandydat może zatem uzyskać maksymalnie 90 pkt.; minimalny próg wymagany do przyjęcia wynosi 26 pkt.).

Po przyjęciu na studia studenci wybierają jedną z 8 specjalności:

 • bezpieczeństwo i studia strategiczne,
 • dyplomacja współczesna,
 • integracja i stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej,
 • międzynarodowa polityka handlowa,
 • komunikowanie międzykulturowe,
 • studia pozaeuropejskie,
 • studia wschodnioazjatyckie
 • biznes i polityka Indii.

W przypadku wyboru specjalności studia pozaeuropejskie kandydat wybiera jedną z dwóch poniższych specjalizacji:

 • studia amerykanistyczne,
 • studia nad Afryką oraz Bliskim i Środkowym Wschodem.

Kandydaci zostaną przyjęci na specjalności w ramach określonych dla każdej specjalności limitów (minimum 20 osób). O przyjęciu kandydatów na poszczególne specjalności decydują pozycje na liście rankingowej, ustalane na podstawie liczby punktów uzyskanych z pisemnego testu wiedzy (z wagą 70 proc.) i oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów (z wagą 30 proc.).
Specjalność może nie zostać uruchomiona w przypadku zbyt małej liczby zainteresowanych jej studiowaniem.

Pisemny test wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych odbywa się w oparciu o poniższe podręczniki:
1/ Budnikowski A., Ekonomia międzynarodowa, Warszawa 2017;
2/ Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2009;
3/ Haliżak E., Kuźniar R. (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza – struktura – dynamika, Warszawa 2006.

 

3) Kandydaci z dyplomem zagranicznym na stosunki międzynarodowe, studia II stopnia stacjonarne

–  przyjmowani na innych zasadach niż obywatele polscy:
zdają egzamin ustny.

Zagadnienia egzaminacyjne – zakres przedmiotów:
Język Polski, Międzynarodowe Stosunki Polityczne;
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze;
Prawo Międzynarodowe Publiczne

Z egzaminu kandydat może uzyskać maksymalnie 90 pkt., tj.  30 za znajomość j. polskiego oraz po 20 za znajomość międzynarodowych stosunków politycznych, międzynarodowych stosunków gospodarczych i  prawa międzynarodowego publicznego.

4) Kandydaci z maturą zagraniczną na Undergraduate Programme in International Relations (stosunki międzynarodowe – perspektywa europejska), studia stacjonarne I stopnia w j. angielskim

– przyjmowani na innych zasadach niż obywatele polscy.

Zasady kwalifikacji: rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim.

Zagadnienia :  Wiedza o społeczeństwie, Historia (zakres matury polskiej na poziomie  podstawowym); kandydat może uzyskać z rozmowy kwalifikacyjnej maksymalnie 100 pkt.

Tematy –  TOPICS FOR THE INTERVIEW:

HISTORY:
1. Independence of the United Stated of America
2. Causes and consequences of the 1st World War
3. Causes and consequences of the October Revolution in Russia
4. History of the 2nd World War. The „Big Three” conferences
5. Fall of communism.

SOCIETY and POLITICS:
1. The EU: history, main objectives, structures and functioning
2. The UN: history, main objectives, structures and functioning
3. Positive and negative effects of globalization
4. Contemporary political systems
5. Causes and consequences of uneven economic development in contemporary world.

5) W przypadku kandydatów na  Graduate Programme in International Relations (stosunki międzynarodowe – perspektywa europejska), studia II stopnia stacjonarne w języku angielskim

kandydatów z dyplomem polskim i zagranicznym obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w języku angielskim.

Zagadnienia egzaminacyjne – zakres przedmiotów:
Znajomość języka angielskiego,
Międzynarodowe Stosunki Polityczne,
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze,
Prawo Międzynarodowe Publiczne.

Wynik końcowy to suma punktów uzyskanych za poszczególne części egzaminu. Maksymalnie kandydat może uzyskać 24 punktów (po 6 za każdy przedmiot).

TOPICS FOR THE INTERVIEW:

1. International Political Relations:
a) United Nations System
b) International Integration Processes
c) Globalization & Regionalization

2. International Economic Relations:
a) International Financial Institutions
b) International Trade
c) Economic Growth

3. Public International Law:
a) Sources and History of Public International Law
b) State and Sovereignty
c) Human Rights